Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszty energii elektrycznej dla dużych odbiorców przemysłowych 2008 r i lata następne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszty energii elektrycznej dla dużych odbiorców przemysłowych 2008 r i lata następne."— Zapis prezentacji:

1 Koszty energii elektrycznej dla dużych odbiorców przemysłowych 2008 r i lata następne

2 Rok 2008

3 Składniki kosztowe energii elektrycznej dużego odbiorcy przemysłowego r. w tym podatku akcyzowego Pobór MWhmoc umowna 100 MW Stała opłata przes ,8% Zmienna opłata przes ,3% Opłata przejściowa ,9% Opłata abonamentowa ,0% Energia czarna ,8% Energia kolorowa ,1% Rynek Bilansujący ,2% Całość Kolory+akcyza ,3% Przesył ,9% Energia ,9%

4 PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ – energia czarna

5 Czynniki wzrostu cen energii czarnej – prognoza. Zmiana miejsca powstawania obowiązku podatkowego dla akcyzy od energii elektrycznej 15–20 zł/MWh. Wytwórcy zapowiadają iż po przeniesieniu tego obowiązku na dystrybutorów nie obniżą ceny energii elektrycznej. Uprawnienia do emisji CO 2 : 15 zł/MWh w 2008 r.; 25 zł/MWh w 2012 r. Od 2013 r zależnie od ostatecznych zapisów dyrektywy zmieniającej dyr. 2003/87/WE: - albo skokowy wzrost do 104 zł/MWh; - albo w tempie 1,74%/rok do 48 zł/MWh w 2020 r. Zachęty KE do podnoszenia cen energii elektrycznej. Komisja Europejska w osobie komisarza ds. polityki energetycznej Andrisa Piebalgsa prezentuje stanowisko iż wzrost cen energii elektrycznej wymusi na użytkownikach jej racjonalne użytkowanie a koszty z tym związane mogą być przenoszone na odbiorców. Agresywna polityka cenowa skonsolidowanych pionowo grup energetycznych. Od r obserwujemy szereg monopolistycznych działań mających na celu uzasadnienie drastycznych wzrostów cen energii elektrycznej: - kształtowanie opinii publicznej poprzez nieustanne powtarzanie o ich nieuchronności; - ustalenie referencyjnej ceny giełdowej na poziomie 200 zł/MWh przy 2% wolumenie; - odstawianie bloków w elektrowniach i wzrost postojów nieplanowanych. Nieefektywność polskiego sektora energetycznego – niska sprawność wytwarzania, duże straty przesyłowe oraz energochłonność całego sektora energetycznego powodują iż 30% produkowanej energii sektor zużywa na własne potrzeby. Koszty z tym związane przenoszone są na odbiorców końcowych. Prognozowany na 15% wzrost cen węgla który spowoduje 10% wzrost cen energii

6 Przydział uprawnień do emisji CO 2 na lata a wykonanie zobowiązań protokołu z Kioto. Hiszpania i Portugalia pomimo niewykonania zobowiązania nałożonego protokołem z Kioto otrzymały możliwość dalszego zwiększania emisji a nowe kraje UE w tym Polska, które zobowiązania wykonały z dużą rezerwą mają ograniczenia emisji kontynuować. 2

7 Redukcja emisji w podsektorze wytwarzania w latach 1990 do 2006 r. 2

8 Wpływ niedoboru uprawnieniami do emisji CO 2 na cenę energii elektrycznej w latach 2008 – NazwaPrzydział [ton]MWh BOT Górnictwo i Energetyka Elektrownia Kozienice Elektrownia Połaniec Elektrownia Rybnik Elektrownia Skawina Elektrownia Stalowa Wola Południowy Koncern Energetyczny ZE Dolna Odra Elektrownia Ostrołęka ZE PAK ELEKTROWNIE SYSTEMOWE ELEKTROCIEPŁOWNIE ZAWODOWE ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE ELEKTROCIEPŁOWNIE RAZEM ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE ZUŻYCIE EE PLANOWANE W 2008 r MWh ZUŻYCIE ODBIORCÓW KOŃCOWYCH W 2008 r MWh NIEDOBÓR ENERGII W 2008 r MWh NIEDOBÓR UPRAWNIEŃ W 2008 r ton CO 2 DODATKOWY KOSZT W 2008 r zł DODATKOWY KOSZT JEDNOSTKOWY W 2008 r13,56zł/MWh

9 Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zapisy projektu dyrektywy zmieniającej dyr. 2003/87/WE ustanawiającą wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Centralnie ustalany roczny pułap emisji z sektorów, objętych systemem pula w 2020r = – 21% emisji 2005r. Redukcja do poziomu ~1 720 mln Mg CO 2 (średnioroczna pula na lata 2008 – 2012 = ~2 300 mln Mg); Możliwa korekta w dół, jeśli zostanie przyjęty cel 30% redukcji !!!!!!!!; Coroczne zmniejszanie puli liniowym współczynnikiem 1,74% średniej całkowitej rocznej puli uprawnień rozdzielonych przez państwa członkowskie zgodnie z decyzjami KE na lata 2008 – 2012, także po roku Rozdział uprawnień przez aukcje w 100% od 2013r dla producentów energii elektrycznej, i instalacji CCS (wychwyt gazów cieplarnianych, ich transport i składowanie) argument KE: możliwe przeniesienie kosztów zakupu w cenę energii elektrycznej bez utraty udziału rynkowego !!!!! Pula przydzielana nieodpłatnie korygowana co roku współczynnikiem 1,74% od 2020 r; pozostałe sektory w 2013 r - 20% uprawnień, potem coroczny proporcjonalny wzrost. Instalacje w sektorach narażonych na znaczne ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich – mogą do 2020 r otrzymywać 100% uprawnień bezpłatnie. Sektory te określa KE co 3 lata, po raz pierwszy do r.!!!!!!!!!!!! Pula uprawnień na aukcje przyznana krajom członkowskim: 90% całkowitej puli dzielone pomiędzy kraje członkowskie w proporcji odpowiadającej udziałom w unijnej puli emisji z 2005 r, 10% dzielone dodatkowo pomiędzy 19 państw uboższych (w tym Włochy, Szwecja, Luksemburg); rozporządzenie KE. Co najmniej 20% ??????? dochodów z aukcji powinno zostać wykorzystane na: ograniczane emisji gazów cieplarnianych, przystosowanie do zmian klimatu i finansowanie prac badawczo – rozwojowych w tym zakresie, rozwój OZE, wychwytywanie i podziemne składowanie gazów cieplarnianych, pochodzących w szczególności z elektrowni węglowych, działania zapobiegające wylesianiu, dofinansowanie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii w gospodarstwach domowych o niższych i średnich dochodach. Zapowiedź możliwości wydawania przydziałów uprawnień z tytułu realizacji projektów prowadzących do oszczędzania energii w państwach członkowskich. 2

10 Wpływ uprawnień do emisji CO 2 na wzrost jednostkowej ceny EE do 2020 r w [zł/MWh]. 2

11 Działania sektora energetycznego powodujące wzrost cen energii elektrycznej. 4 Wypowiedź Prezesa PKE Jana Kurpa – r … niezbędnym warunkiem realizacji inwestycji jest ich opłacalność, co gwarantują odpowiednie ceny energii. Cena energii elektrycznej gwarantująca opłacalność inwestycji w nowe moce, to ok. 150 zł za 1 MWh. Wolumen obrotów na TGE i POEE oscyluje w granicach od 100 do 400 [MW] – średnio 200 [MW] co stanowi około 2% krajowego obrotu energią elektryczną. TGE wyznacza jednak cenę referencyjną która może obowiązywać np. W 2009 r.

12 Postoje JWCD planowane i nieplanowane w styczniu 2008 r. 4

13 Zapotrzebowanie na moc w KSE w 2007 r. 4 Max moc dyspozycyjna wymagana przez OSP z uwagi na bezpieczeństwo KSE w 2007 r wyniosła [MW] Zapotrzebowanie na moc w KSE (wg założeń polityki energetycznej Polski do 2030 r) WARIANT2005 r2010 r2015 r WNIOSEK : do 2010 r w KSE wystąpi niedobór mocy którego nie pokryją krajowe źródła energii elektrycznej. max.26,729,332,5 min.25,327,429,6

14 Rezerwy i ubytki mocy w KSE w 2007 r. 4 W 2007 r odnotowano spadek rezerw mocy, wzrost zapotrzebowania na moc oraz systematyczny wzrost remontów awaryjnych i pracy w przeciążeniu.

15 Nieefektywność polskiego sektora energetycznego, wskaźniki do 2030 r. Obecnie około 30% wyprodukowanej energii elektrycznej sektor pochłania na potrzeby własne elektrowni, zużycie własne sektora oraz straty w przesyle i dystrybucji. Polska Polityka Energetyczna zakłada do 2030 r ograniczenie strat przesyłowych do 6,8%, zmniejszenie zużycia energii przez sektor energii z 12,7 do 9,5%, co pozwoli ograniczyć ilość energii na potrzeby sektora z 32% do 25%. 5

16 Poziom strat w przesyle i dystrybucji – POLSKA na tle innych krajów. Ograniczenie strat przesyłowych do 6,8% będzie wymagało nakładów inwestycyjnych rzędu 15 mld zł. a zakładany wynik dalej będzie jednym z najwyższych w Europie. 5

17 Sprawność wytwarzania w elektrowniach cieplnych – POLSKA w UE. 5

18 Prognoza cen energii elektrycznej czarnej do 2025 r – wpływ omówionych czynników.

19 PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ – energia czerwona i żółta

20 PODATEK OD ENERGII SKOJARZONEJ - charakterystyka. - do 2003 r pobierany poprzez system taryfowania - od r przyjął formę zakupu obowiązkowego % wolumenu poboru - koszt ponoszony przez odbiorców zależy od poziomu cen energii czarnej !!!!!!!!!! - koszt wyprodukowania – zależny od technologii - jego nośnikiem jest energia elektryczna - wysokość podatku jest iloczynem wyliczonego w oparciu o określony % w RMG wolumen i ceny praw majątkowych na TGE - cenę praw majątkowych kształtuje ustalana przez Prezesa URE opłata zastępcza - jednostkowa opłata zastępcza na 2008 r dla kogeneracji tradycyjnej O zk = 17,96 zł/MWh - jednostkowa opłata zastępcza na 2008 r dla kogeneracji gazowej O zk = 117,00 zł/MWh - w zakresie kogeneracji tradycyjnej podatek wprowadzono na czas nieokreślony - w zakresie kogeneracji wykorzystującej źródła gazowe podatek wprowadzono do 2011 r - określone w RMG % są jednakowe dla wszystkich odbiorców Do 1 MW i gazoweKogeneracja tradycyjna 20070,80 %16,5 % 20082,70 %19,0 % 20092,90 %20,6 % 20103,10 %21,3 % 20113,30 %22,2 % 20123,50 %23,2 %

21 PODATEK OD ENERGII SKOJARZONEJ – koszty do 2025 r.

22 PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ – energia odnawialna

23 Produkcja energii odnawialnej w latach [GWh] - wolumen w źródłach.

24 Obowiązek zakupu energii odnawialnej a przewidywana wielkość produkcji w Polsce - WOLUMENY. rok% poboru rok% poboru 20075, , , , , , , ,713, , ,314, ,4 2015, ,410, ,411,4

25 Obowiązek zakupu energii odnawialnej a przewidywana wielkość produkcji w Polsce - PROCENTY.

26 Koszty zakupu energii odnawialnej – prognoza do 2025 r.

27 Znaczenie odnawialnych źródeł energii dla funkcjonowania KSE. Pokrycie zapotrzebowania w KSE zapewniają: w podstawie - elektrownie przemysłowe i gazowe stosownie do zapotrzebowania – elektrownie systemowe na węglu kamiennym i brunatnym; szczytowe – elektrownie wodne. Praca źródeł odnawialnych z punktu widzenia potrzeb KSE nie ma żadnego znaczenia.

28 PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ – PODSUMOWANIE

29 Ceny energii czarnej i kolorów - SUMA.


Pobierz ppt "Koszty energii elektrycznej dla dużych odbiorców przemysłowych 2008 r i lata następne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google