Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszty energii elektrycznej dla dużych odbiorców przemysłowych 2008 r i lata następne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszty energii elektrycznej dla dużych odbiorców przemysłowych 2008 r i lata następne."— Zapis prezentacji:

1 Koszty energii elektrycznej dla dużych odbiorców przemysłowych 2008 r i lata następne

2 Rok 2008

3 Składniki kosztowe energii elektrycznej dużego odbiorcy przemysłowego - 2008 r. w tym 10 515 000 podatku akcyzowego Pobór - 500 000 MWhmoc umowna 100 MW Stała opłata przes. 3 872 2323,8% Zmienna opłata przes. 4 417 9914,3% Opłata przejściowa 7 052 9946,9% Opłata abonamentowa 1 3710,0% Energia czarna 74 749 49172,8% Energia kolorowa 12 399 00012,1% Rynek Bilansujący 157 7330,2% Całość 102 650 812 Kolory+akcyza22 914 50022,3% Przesył15 344 58814,9% Energia87 148 49184,9%

4 PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ – energia czarna

5 Czynniki wzrostu cen energii czarnej – prognoza. Zmiana miejsca powstawania obowiązku podatkowego dla akcyzy od energii elektrycznej 15–20 zł/MWh. Wytwórcy zapowiadają iż po przeniesieniu tego obowiązku na dystrybutorów nie obniżą ceny energii elektrycznej. Uprawnienia do emisji CO 2 : 15 zł/MWh w 2008 r.; 25 zł/MWh w 2012 r. Od 2013 r zależnie od ostatecznych zapisów dyrektywy zmieniającej dyr. 2003/87/WE: - albo skokowy wzrost do 104 zł/MWh; - albo w tempie 1,74%/rok do 48 zł/MWh w 2020 r. Zachęty KE do podnoszenia cen energii elektrycznej. Komisja Europejska w osobie komisarza ds. polityki energetycznej Andrisa Piebalgsa prezentuje stanowisko iż wzrost cen energii elektrycznej wymusi na użytkownikach jej racjonalne użytkowanie a koszty z tym związane mogą być przenoszone na odbiorców. Agresywna polityka cenowa skonsolidowanych pionowo grup energetycznych. Od 01.01. 2008 r obserwujemy szereg monopolistycznych działań mających na celu uzasadnienie drastycznych wzrostów cen energii elektrycznej: - kształtowanie opinii publicznej poprzez nieustanne powtarzanie o ich nieuchronności; - ustalenie referencyjnej ceny giełdowej na poziomie 200 zł/MWh przy 2% wolumenie; - odstawianie bloków w elektrowniach i wzrost postojów nieplanowanych. Nieefektywność polskiego sektora energetycznego – niska sprawność wytwarzania, duże straty przesyłowe oraz energochłonność całego sektora energetycznego powodują iż 30% produkowanej energii sektor zużywa na własne potrzeby. Koszty z tym związane przenoszone są na odbiorców końcowych. Prognozowany na 15% wzrost cen węgla który spowoduje 10% wzrost cen energii. 123456

6 Przydział uprawnień do emisji CO 2 na lata 2008-2012 a wykonanie zobowiązań protokołu z Kioto. Hiszpania i Portugalia pomimo niewykonania zobowiązania nałożonego protokołem z Kioto otrzymały możliwość dalszego zwiększania emisji a nowe kraje UE w tym Polska, które zobowiązania wykonały z dużą rezerwą mają ograniczenia emisji kontynuować. 2

7 Redukcja emisji w podsektorze wytwarzania w latach 1990 do 2006 r. 2

8 Wpływ niedoboru uprawnieniami do emisji CO 2 na cenę energii elektrycznej w latach 2008 – 2012. 2 NazwaPrzydział [ton]MWh BOT Górnictwo i Energetyka42 524 65639 755 797 Elektrownia Kozienice9 112 3259 707 388 Elektrownia Połaniec4 706 8665 014 239 Elektrownia Rybnik7 207 6717 678 354 Elektrownia Skawina2 230 4492 376 104 Elektrownia Stalowa Wola980 0421 044 042 Południowy Koncern Energetyczny15 838 16416 872 445 ZE Dolna Odra5 395 0935 747 409 Elektrownia Ostrołęka2 584 3212 753 085 ZE PAK11 186 89610 212 613 ELEKTROWNIE SYSTEMOWE101 766 483101 161 476 ELEKTROCIEPŁOWNIE ZAWODOWE26 500 00030 671 296 ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE5 429 9236 284 633 ELEKTROCIEPŁOWNIE RAZEM31 929 92336 955 929 ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE 133 696 406 138 117 405 ZUŻYCIE EE PLANOWANE W 2008 r158 795 100MWh ZUŻYCIE ODBIORCÓW KOŃCOWYCH W 2008 r121 646 090MWh NIEDOBÓR ENERGII W 2008 r20 677 695MWh NIEDOBÓR UPRAWNIEŃ W 2008 r19 410 152ton CO 2 DODATKOWY KOSZT W 2008 r1 649 862 921zł DODATKOWY KOSZT JEDNOSTKOWY W 2008 r13,56zł/MWh

9 Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zapisy projektu dyrektywy zmieniającej dyr. 2003/87/WE ustanawiającą wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Centralnie ustalany roczny pułap emisji z sektorów, objętych systemem pula w 2020r = – 21% emisji 2005r. Redukcja do poziomu ~1 720 mln Mg CO 2 (średnioroczna pula na lata 2008 – 2012 = ~2 300 mln Mg); Możliwa korekta w dół, jeśli zostanie przyjęty cel 30% redukcji !!!!!!!!; Coroczne zmniejszanie puli liniowym współczynnikiem 1,74% średniej całkowitej rocznej puli uprawnień rozdzielonych przez państwa członkowskie zgodnie z decyzjami KE na lata 2008 – 2012, także po roku 2020. Rozdział uprawnień przez aukcje w 100% od 2013r dla producentów energii elektrycznej, i instalacji CCS (wychwyt gazów cieplarnianych, ich transport i składowanie) argument KE: możliwe przeniesienie kosztów zakupu w cenę energii elektrycznej bez utraty udziału rynkowego !!!!! Pula przydzielana nieodpłatnie korygowana co roku współczynnikiem 1,74% od 2020 r; pozostałe sektory w 2013 r - 20% uprawnień, potem coroczny proporcjonalny wzrost. Instalacje w sektorach narażonych na znaczne ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich – mogą do 2020 r otrzymywać 100% uprawnień bezpłatnie. Sektory te określa KE co 3 lata, po raz pierwszy do 30.06.2010 r.!!!!!!!!!!!! Pula uprawnień na aukcje przyznana krajom członkowskim: 90% całkowitej puli dzielone pomiędzy kraje członkowskie w proporcji odpowiadającej udziałom w unijnej puli emisji z 2005 r, 10% dzielone dodatkowo pomiędzy 19 państw uboższych (w tym Włochy, Szwecja, Luksemburg); rozporządzenie KE. Co najmniej 20% ??????? dochodów z aukcji powinno zostać wykorzystane na: ograniczane emisji gazów cieplarnianych, przystosowanie do zmian klimatu i finansowanie prac badawczo – rozwojowych w tym zakresie, rozwój OZE, wychwytywanie i podziemne składowanie gazów cieplarnianych, pochodzących w szczególności z elektrowni węglowych, działania zapobiegające wylesianiu, dofinansowanie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii w gospodarstwach domowych o niższych i średnich dochodach. Zapowiedź możliwości wydawania przydziałów uprawnień z tytułu realizacji projektów prowadzących do oszczędzania energii w państwach członkowskich. 2

10 Wpływ uprawnień do emisji CO 2 na wzrost jednostkowej ceny EE do 2020 r w [zł/MWh]. 2

11 Działania sektora energetycznego powodujące wzrost cen energii elektrycznej. 4 Wypowiedź Prezesa PKE Jana Kurpa – 28.02.2007 r … niezbędnym warunkiem realizacji inwestycji jest ich opłacalność, co gwarantują odpowiednie ceny energii. Cena energii elektrycznej gwarantująca opłacalność inwestycji w nowe moce, to ok. 150 zł za 1 MWh. Wolumen obrotów na TGE i POEE oscyluje w granicach od 100 do 400 [MW] – średnio 200 [MW] co stanowi około 2% krajowego obrotu energią elektryczną. TGE wyznacza jednak cenę referencyjną która może obowiązywać np. W 2009 r.

12 Postoje JWCD planowane i nieplanowane w styczniu 2008 r. 4

13 Zapotrzebowanie na moc w KSE w 2007 r. 4 Max moc dyspozycyjna wymagana przez OSP z uwagi na bezpieczeństwo KSE w 2007 r wyniosła 28 100 [MW] Zapotrzebowanie na moc w KSE (wg założeń polityki energetycznej Polski do 2030 r) WARIANT2005 r2010 r2015 r WNIOSEK : do 2010 r w KSE wystąpi niedobór mocy którego nie pokryją krajowe źródła energii elektrycznej. max.26,729,332,5 min.25,327,429,6

14 Rezerwy i ubytki mocy w KSE w 2007 r. 4 W 2007 r odnotowano spadek rezerw mocy, wzrost zapotrzebowania na moc oraz systematyczny wzrost remontów awaryjnych i pracy w przeciążeniu.

15 Nieefektywność polskiego sektora energetycznego, wskaźniki do 2030 r. Obecnie około 30% wyprodukowanej energii elektrycznej sektor pochłania na potrzeby własne elektrowni, zużycie własne sektora oraz straty w przesyle i dystrybucji. Polska Polityka Energetyczna zakłada do 2030 r ograniczenie strat przesyłowych do 6,8%, zmniejszenie zużycia energii przez sektor energii z 12,7 do 9,5%, co pozwoli ograniczyć ilość energii na potrzeby sektora z 32% do 25%. 5

16 Poziom strat w przesyle i dystrybucji – POLSKA na tle innych krajów. Ograniczenie strat przesyłowych do 6,8% będzie wymagało nakładów inwestycyjnych rzędu 15 mld zł. a zakładany wynik dalej będzie jednym z najwyższych w Europie. 5

17 Sprawność wytwarzania w elektrowniach cieplnych – POLSKA w UE. 5

18 Prognoza cen energii elektrycznej czarnej do 2025 r – wpływ omówionych czynników.

19 PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ – energia czerwona i żółta

20 PODATEK OD ENERGII SKOJARZONEJ - charakterystyka. - do 2003 r pobierany poprzez system taryfowania - od 01.07.2003 r przyjął formę zakupu obowiązkowego % wolumenu poboru - koszt ponoszony przez odbiorców zależy od poziomu cen energii czarnej !!!!!!!!!! - koszt wyprodukowania – zależny od technologii - jego nośnikiem jest energia elektryczna - wysokość podatku jest iloczynem wyliczonego w oparciu o określony % w RMG wolumen i ceny praw majątkowych na TGE - cenę praw majątkowych kształtuje ustalana przez Prezesa URE opłata zastępcza - jednostkowa opłata zastępcza na 2008 r dla kogeneracji tradycyjnej O zk = 17,96 zł/MWh - jednostkowa opłata zastępcza na 2008 r dla kogeneracji gazowej O zk = 117,00 zł/MWh - w zakresie kogeneracji tradycyjnej podatek wprowadzono na czas nieokreślony - w zakresie kogeneracji wykorzystującej źródła gazowe podatek wprowadzono do 2011 r - określone w RMG % są jednakowe dla wszystkich odbiorców Do 1 MW i gazoweKogeneracja tradycyjna 20070,80 %16,5 % 20082,70 %19,0 % 20092,90 %20,6 % 20103,10 %21,3 % 20113,30 %22,2 % 20123,50 %23,2 %

21 PODATEK OD ENERGII SKOJARZONEJ – koszty do 2025 r.

22 PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ – energia odnawialna

23 Produkcja energii odnawialnej w latach 2004 - 2007 [GWh] - wolumen w źródłach.

24 Obowiązek zakupu energii odnawialnej a przewidywana wielkość produkcji w Polsce - WOLUMENY. rok% poboru rok% poboru 20075,1 201511,9 20087,0 201612,4 20098,7 201712,9 201010,4 201813,713,7 201110,4 201914,314,3 201210,4 2015,0 201310,410,9 201410,411,4

25 Obowiązek zakupu energii odnawialnej a przewidywana wielkość produkcji w Polsce - PROCENTY.

26 Koszty zakupu energii odnawialnej – prognoza do 2025 r.

27 Znaczenie odnawialnych źródeł energii dla funkcjonowania KSE. Pokrycie zapotrzebowania w KSE zapewniają: w podstawie - elektrownie przemysłowe i gazowe stosownie do zapotrzebowania – elektrownie systemowe na węglu kamiennym i brunatnym; szczytowe – elektrownie wodne. Praca źródeł odnawialnych z punktu widzenia potrzeb KSE nie ma żadnego znaczenia.

28 PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ – PODSUMOWANIE

29 Ceny energii czarnej i kolorów - SUMA.


Pobierz ppt "Koszty energii elektrycznej dla dużych odbiorców przemysłowych 2008 r i lata następne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google