Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze zmiany w rozporządzeniach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole."— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze zmiany w rozporządzeniach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole

2 Nowe rozporządzenia MEN Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

3 Nowe rozporządzenia MEN Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Stan na 17 listopada 2010 r.

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Najważniejsze zmiany: usunięto przepis szczegółowo określający, na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zastąpiono go regulacją wskazującą na cel pomocy: rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; zrezygnowano z wyodrębnienia zajęć psychoedukacyjnych, jako jednej z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zostały one zastąpione możliwością prowadzenia innego rodzaju oddziaływań, np. szkoleń, porad, konsultacji, organizowanych w trakcie spotkań z rodzicami, uczniami i nauczycielami;

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach poszerzono świadczoną pomoc psychologiczno- pedagogiczną o prowadzenie działań pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dziecka; określono czas trwania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – 45 min., oraz zajęć specjalistycznych – 60 min.; usunięto przepisy określające liczebność uczniów podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych; zobowiązano szkołę podstawową do rozpoznawania ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, już na pierwszym etapie edukacyjnym;

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach istotna zmiana dotyczy koncepcji pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia i pomocy psychologiczno- pedagicznej poprzez zindywidualizowaną pracę na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych; nowym rozwiązaniem jest funkcjonowanie Zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, którego celem będzie diagnozowanie i zindywidualizowane zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów; nowym rozwiązaniem jest wprowadzenia Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia;

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zobowiązano poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli, do udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom organizującym pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów; określono, że w szkole mogą być zatrudnieni specjaliści, zależnie od potrzeb; przeformułowano zadania psychologa, pedagoga, logopedy oraz doradcy zawodowego.

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Najważniejsze zmiany: zrezygnowano z zamkniętego katalogu spraw, w których poradnie wydają opinie; uszczegółowiono zadania poradni w zakresie: współpracy ze szkołą w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się dzieci, w opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, działań wspierających uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, programów dla uczniów wybitnie zdolnych, a także do udziału w okresowej ocenie efektywności realizowanych zajęć;

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych zobowiązano poradnie do prowadzenia edukacji prozdrowotnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole; poradnie będą mogły w większym niż dotychczas zakresie prowadzić zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia socjoterapeutyczne oraz wspierać szkoły w podejmowaniu działań interwencyjnych.

10 Najważniejsze zmiany: zobowiązuje się szkoły do realizacji zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych oraz innych zajęć stosowanie do potrzeb, w tym do stosowania alternatywnych metod komunikacji, i tym samym do zapewnienia wsparcia psychologiczno- pedagogicznego oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

11 określa się konieczność dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów oraz na tej podstawie opracowanie i realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno-terapeutycznego; zobowiązuje się Zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem do rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, do organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci, do analizy efektywności stosowania metod oraz dostosowania tempa nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, we współpracy z rodzicami ucznia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

12 Zespoły w szkole podstawowej powołuje dyrektor do 31 marca 2012 r.

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia kompetencji szkół: dookreślono pojęcie specyficzne trudności w uczeniu się; zobowiązano nauczycieli do indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych, zarówno na obowiązkowych, jak i na dodatkowych zajęciach edukacyjnych; pozostawiono na poziomie szkoły decyzję w zakresie promowania bądź pozostawienia ucznia I etapu edukacyjnego w tej samej klasie, bez konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zwiększono kompetencje dyrektora szkoły w zakresie dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; przedłużono termin ważności opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się na wszystkie lata nauki szkolnej.


Pobierz ppt "Najważniejsze zmiany w rozporządzeniach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google