Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole"— Zapis prezentacji:

1 System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Na podstawie nowych rozporządzeń Opracowały: Beata Ulenberg Dorota Ostoja-Lniska Wykorzystano materiały ze szkolenia „System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” (A. Pery) oraz z prezentacji OPERON

2 Zagadnienia Stan prawny w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zmiany w zasadach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, w tym powoływanie i zasady pracy zespołów Zasady, warunki i sposób oceniania, klasyfikowania, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie Zmiany dotyczące warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach

3 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

4 Terminy W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2012/2013 W terminie do 31 marca 2012 r.: Dyrektorzy utworzą dla uczniów zespoły; Zespoły wykonają zadania (zakres i proponowane formy); W terminie do 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy na podstawie zalecenia przez zespoły ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin poszczególnych form udzielanej pomocy od roku 2012/2013

5 System pomocy psychologiczno-pedagogicznej
POZIOM LOKALNY Powiat – poradnie, szkoły ponadgimnazjalne Gmina – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja Placówki niepubliczne

6 Zasady udzielania i organizacji pomocy
Szkoły udzielają i organizują uczniom, ich rodzicom, nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor a jest ona udzielana przez nauczycieli i specjalistów (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi)

7 Zasady udzielania i organizacji pomocy
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu: Indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego zaburzeń komunikacji językowej przewlekłej choroby

8 Zasady udzielania i organizacji pomocy
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych niepowodzeń edukacyjnych zaniedbań związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego szczególnych uzdolnień specyficznych trudności w uczeniu się

9 Zasady udzielania i organizacji pomocy
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych Jest organizowana i udzielana we współpracy z: Rodzicami uczniów Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi Placówkami doskonalenia nauczycieli Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

10 Zasady udzielania i organizacji pomocy
Wnioskować o pomoc mogą: Uczeń Rodzice ucznia Specjalista prowadzący zajęcia z uczniem Nauczyciel Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna Asystent edukacji romskiej Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

11 Formy pomocy dla uczniów
Klasy terapeutyczne Zajęcia rozwijające uzdolnienia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym Porady i konsultacje

12 Formy pomocy dla rodziców
Porady i konsultacje Warsztaty i szkolenia

13 Klasy terapeutyczne Dla kogo? Dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej Liczebność Liczba uczniów w klasie do 15 Czas Zajęcia prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania

14 Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Dla kogo? Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy Liczebność Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów Czas Godzina zajęć trwa 45 minut

15 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Dla kogo? Dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego Liczebność Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów Czas Godzina zajęć trwa 45 minut

16 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zajęcia specjalistyczne)
Dla kogo? Dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się Liczebność Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów Czas Godzina zajęć trwa 60 minut

17 Zajęcia logopedyczne (zajęcia specjalistyczne)
Dla kogo? Dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę Liczebność Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów Czas Godzina zajęć trwa 60 minut

18 Zajęcia socjoterapeutyczne (zajęcia specjalistyczne)
Dla kogo? Dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne Liczebność Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów Czas Godzina zajęć trwa 60 minut

19 Zadania nauczycieli i szkoły
specyficznych trudności w uczeniu się WCZESNE ROZPOZNAWANIE w postaci programu wsparcia- indywidualizacja pracy UDZIELENIE POMOCY OCENA EFEKTYWNOŚCI udzielonej pomocy

20 Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb
W przedszkolu – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole W klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się

21 Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu
Praca zespołu Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w placówce jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem Dyrektor tworzy dla ucznia zespół, gdy ma: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy indywidualnego nauczania opinię poradni informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu

22 Zadania zespołu Do zadań zespołu należy:
Ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz możliwości Opracowanie dla ucznia planu działań wspierających (cele do osiągnięcia, działania, metody pracy z uczniem) Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia

23 Karta indywidualnych potrzeb ucznia
Karta zawiera: Imię i nazwisko ucznia Nazwę szkoły Informację dotyczącą orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni, potrzeby objęcia ucznia pomocą stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych Zakres pomocy Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin Ocenę efektywności pomocy Terminy spotkań zespołu Podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu

24 Ważne strony internetowe


Pobierz ppt "System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google