Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na podstawie nowych rozporządzeń Opracowały: Beata Ulenberg Dorota Ostoja-Lniska Wykorzystano materiały ze szkolenia System pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na podstawie nowych rozporządzeń Opracowały: Beata Ulenberg Dorota Ostoja-Lniska Wykorzystano materiały ze szkolenia System pomocy psychologiczno- pedagogicznej."— Zapis prezentacji:

1 Na podstawie nowych rozporządzeń Opracowały: Beata Ulenberg Dorota Ostoja-Lniska Wykorzystano materiały ze szkolenia System pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole (A. Pery) oraz z prezentacji OPERON

2 Stan prawny w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej Zmiany w zasadach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, w tym powoływanie i zasady pracy zespołów Zasady, warunki i sposób oceniania, klasyfikowania, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie Zmiany dotyczące warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach

3 Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

4 W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2012/2013 W terminie do 31 marca 2012 r.: Dyrektorzy utworzą dla uczniów zespoły; Zespoły wykonają zadania (zakres i proponowane formy); W terminie do 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy na podstawie zalecenia przez zespoły ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin poszczególnych form udzielanej pomocy od roku 2012/2013

5 POZIOM LOKALNY Powiat – poradnie, szkoły ponadgimnazjalne Gmina – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja Placówki niepubliczne

6 Szkoły udzielają i organizują uczniom, ich rodzicom, nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor a jest ona udzielana przez nauczycieli i specjalistów (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi)

7 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu: Indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z: - niepełnosprawności, - niedostosowania społecznego - zaburzeń komunikacji językowej - przewlekłej choroby

8 - sytuacji kryzysowych lub traumatycznych - niepowodzeń edukacyjnych - zaniedbań związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi - trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego - szczególnych uzdolnień - specyficznych trudności w uczeniu się

9 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych Jest organizowana i udzielana we współpracy z: - Rodzicami uczniów - Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi - Placówkami doskonalenia nauczycieli - Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami - Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

10 Wnioskować o pomoc mogą: Uczeń Rodzice ucznia Specjalista prowadzący zajęcia z uczniem Nauczyciel Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna Asystent edukacji romskiej Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

11 Klasy terapeutyczne Zajęcia rozwijające uzdolnienia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym Porady i konsultacje

12 Warsztaty i szkolenia

13 Dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej Dla kogo? Liczba uczniów w klasie do 15 Liczebność Zajęcia prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania Czas

14 Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy Dla kogo? Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów Liczebność Godzina zajęć trwa 45 minut Czas

15 Dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego Dla kogo? Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów Liczebność Godzina zajęć trwa 45 minut Czas

16 Dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się Dla kogo? Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów Liczebność Godzina zajęć trwa 60 minut Czas

17 Dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę Dla kogo? Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów Liczebność Godzina zajęć trwa 60 minut Czas

18 Dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne Dla kogo? Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów Liczebność Godzina zajęć trwa 60 minut Czas

19 Zadania nauczycieli i szkoły WCZESNE ROZPOZNAWANIE specyficznych trudności w uczeniu się UDZIELENIE POMOCY w postaci programu wsparcia- indywidualizacja pracy OCENA EFEKTYWNOŚCI udzielonej pomocy

20 W przedszkolu – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole W klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się

21 Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi w placówce jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem Dyrektor tworzy dla ucznia zespół, gdy ma: - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy indywidualnego nauczania - opinię poradni - informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu

22 Do zadań zespołu należy: Ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz możliwości Opracowanie dla ucznia planu działań wspierających (cele do osiągnięcia, działania, metody pracy z uczniem) Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia

23 Karta zawiera: Imię i nazwisko ucznia Nazwę szkoły Informację dotyczącą orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni, potrzeby objęcia ucznia pomocą stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych Zakres pomocy Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin Ocenę efektywności pomocy Terminy spotkań zespołu Podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu

24 www.efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl www.ptd.edu.pl www.men.gov.pl www.pedagogia.pl


Pobierz ppt "Na podstawie nowych rozporządzeń Opracowały: Beata Ulenberg Dorota Ostoja-Lniska Wykorzystano materiały ze szkolenia System pomocy psychologiczno- pedagogicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google