Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór wniosków o dofinansowanie projektów Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowanych w trybie systemowym – informacje ogólne

2 Nabór wniosków systemowych ogłasza: Nabór wniosków systemowych ogłasza: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 25 092 760,00 Wymagania czasowe: Wymagania czasowe: rozpoczęcie realizacji projektu – od 4 kwietnia 2011 r. zakończenie – najpóźniej 31 grudnia 2013 r. O dofinansowanie może się ubiegać: O dofinansowanie może się ubiegać: każdy organ prowadzący publiczna lub niepubliczną szkołę podstawową, zlokalizowaną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

3 Obowiązki organu prowadzącego (Beneficjent Systemowy): oszacowanie łącznych potrzeb uczniów klas I –III szkół podstawowych (Formularz zgłoszenia do projektu) informowanie własnych szkół o możliwości przystąpienia do projektu oraz przeprowadzenia naboru szkół weryfikacja spełnienia przez własne szkoły standardów I – III (Oświadczenie dyrektorów) przygotowanie wniosku o dofinansowanie rozliczanie projektu systemowego i jego monitorowanie

4 Grupa docelowa: Grupa docelowa: uczniowie i uczennice klas I – III szkół podstawowych, których indywidualne potrzeby edukacyjne zostały wcześniej zdiagnozowane zgodnie ze standardem I Szkoły objęte wsparciem: Szkoły objęte wsparciem: – –zlokalizowane są na terenie województwa warmińsko- mazurskiego – –stanowią przynajmniej 70 % wszystkich szkół podstawowych danego organu, zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – –realizują standardy I - III

5 STANDARDY I – III Standard I W szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. Zespół ten: przeprowadza rozpoznanie potrzeb i analizuje jego wyniki na ich podstawie opracowuje/modyfikuje istniejące programy nauczania, uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem na lekcji monitoruje realizację programów i ocenia skuteczność oddziaływań W skład zespołu wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inny pracujący bezpośrednio z uczniami klas I – III (np. wychowawca świetlicy, bibliotekarz, pedagog szkolny, psycholog) – jeśli są zatrudnieni

6 STANDARDY I – III Standard II Zgodnie z opracowanym/zmodyfikowanym wcześniej (w ramach standardu I) programem nauczyciele: realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne w danej klasie w tym indywidualizują pracę z uczniem z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości - zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym Standard III Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania oraz z zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów

7 Zakres działań możliwych do sfinansowania: Standard V Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach zajęć obowiązkowych (standard II), wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych, m. in.: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy; specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

8 Zajęcia dodatkowe muszą być realizowane z zastosowaniem następujących zasad: szkoła licząca w klasach I-III do 69 uczniów powinna realizować przynajmniej 2 rodzaje zajęć, szkoła licząca w klasach I-III 70 uczniów i więcej powinna realizować przynajmniej 4 rodzaje zajęć, liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć nie może być mniejsza niż 30 w ciągu jednego roku szkolnego.

9 Zakres działań możliwych do sfinansowania: Standard IV Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w: materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych

10 Szkoła objęta projektem systemowym może realizować równocześnie także projekty (programy rozwojowe), które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 9.1.2 Zasadą jest, by te same działania (wydatki) nie były finansowane podwójnie, zarówno w ramach realizacji programu rozwojowego, jak i programu indywidualizacji - w przeciwnym wypadku wydatki takie zostaną uznane za niekwalifikowane

11 Kwota przeznaczona wstępnie na dofinansowanie działań realizowanych przez dany organ prowadzący stanowi sumę: iloczynu liczby prowadzonych szkół podstawowych, do których uczęszcza 69 lub mniej uczniów klas I-III, i kwoty 30 000 PLN oraz iloczynu liczby uczniów w klasach I-III, uczęszczających do pozostałych szkół podstawowych, i kwoty 453,30 PLN

12 Najważniejsze dokumenty: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w konsultacjach Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL v 6.4.2 Zasady finansowania PO KL Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

13 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nabór wniosków o dofinansowanie projektów Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google