Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 27 sierpnia 2012 r. Legnica, 28 sierpnia 2012 r. Wrocław, 30 sierpnia 2012 r. Wałbrzych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 27 sierpnia 2012 r. Legnica, 28 sierpnia 2012 r. Wrocław, 30 sierpnia 2012 r. Wałbrzych,"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 27 sierpnia 2012 r. Legnica, 28 sierpnia 2012 r. Wrocław, 30 sierpnia 2012 r. Wałbrzych, 31 sierpnia 2012 r.

2 Szkoły dolnośląskie według typów w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012

3 Opinie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 dotyczące sieci szkół publicznych 2010/20112011/2012 likwidacje szkół 60127 połączenia szkoły podstawowej z gimnazjum 911 przekształcenia szkół 1857 przekazanie przez jst prowadzenia szkoły osobie prawnej lub osobie fizycznej -2 Ogółem 87197

4 Opiniowanie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez szkoły niepubliczne (od 1.07.2011 do 30.06.2012 r.) Wnioski składane przez osoby prowadzące : zakładanie szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej – 89 wniosków, zmiany w danych zgłoszonych do ewidencji – 181 wniosków przekształcenia szkół – 4 wnioski. Liczba wydanych opinii – 223, w tym: opinia pozytywna – 213 opinia negatywna – 10

5 Placówki dolnośląskie według rodzajów w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012

6 Akredytacje placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli

7 Egzaminy na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 (od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.) 2010/20112011/2012 tytuł zawodowy tytuł mistrza tytuł zawodowy tytuł mistrza Działające Państwowe Komisje Egzaminacyjne 333230 Przeprowadzone egzaminy 16101610

8 Ogólna liczba nauczycieli w dolnośląskich szkołach i placówkach w latach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 rok szkolny 2009/2010 54 664 rok szkolny 2010/2011 53 600 rok szkolny 2011/2012 53 253

9 Liczba nauczycieli w dolnośląskich szkołach i placówkach w latach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012

10 Awans zawodowy Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego Liczba: 2009/20102010/20112011/2012 złożonych wniosków 182115181160 nauczycieli, którzy uzyskali akceptację komisji 17021437 842 stan na 21 VIII 2012

11 Zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie osób nieposiadających kwalifikacji w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 Liczba wniosków:2010/20112011/2012 art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela 9641028 art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty 198224 Wydane zgody ogółem 11621252 Odmowa wydania zgody 2628

12 Zadania zrealizowane przez placówki dolnośląskie na podstawie zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Wydane zgody na prowadzenie kursu: L.p.Rodzaj kursu Liczba kursów Liczba osób, które ukończyły kurs lub są w trakcie realizacji 1 kwalifikacyjny 83824 2 pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 30460 3 dla wychowawców kolonii 38 4 dla kierowników kolonii 37

13 Formy doskonalące dla nauczycieli zrealizowane w ramach grantów DKO w 2011 roku Temat Liczba uczestników Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej (studia podyplomowe, min 22 godz.) 40 Kompetencje kluczowe w kształceniu uczniów zdolnych (szkolenie, 30 godz.) 90 Śladami dziedzictwa narodowego na kresach wschodnich (szkolenie, 30-40 godz.) 42 Pragmatyka szkolna w zakresie umiejętności tworzenia, wyboru i modyfikowania programów nauczania, wdrażania podstawy programowej oraz wprowadzania projektu edukacyjnego (szkolenie, 10 godz.) 120 Edukacyjna Wartość Dodana - jej interpretacja i wykorzystanie w szkołach (szkolenie, 10 godz.) 80 Dopalacze i inne substancje zmieniające świadomość jako problem społeczny wśród młodzieży szkolnej (szkolenie, 3 godz.) 120 Przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do wdrożenia nowej podstawy programowej (szkolenie, 4 godz.) 80 Efektywne sposoby poprawy jakości kształcenia w szkołach podstawowych z wykorzystaniem analiz wyników sprawdzianu, (szkolenie, 10 godz.) 583

14 Formy doskonalące dla nauczycieli realizowane w ramach grantów DKO w 2012 roku Temat Liczba uczestników Pragmatyka szkolna w zakresie umiejętności tworzenia, wyboru i modyfikowania programów nauczania w kształceniu zawodowym (szkolenie, 10 godz.) 60 Śladami dziedzictwa narodowego na kresach wschodnich, edukacja patriotyczna (szkolenie, 30 godz.) 40 Metody kształcenia i ocena ich efektywności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (szkolenie, 15 godz.) 120 Umiejętności interpersonalne nauczycieli w szczególności w relacji z uczniem i rodzicem (szkolenie, 30 godz.) 80 Kształcenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceny dojrzałości szkolnej dzieci (szkolenie), 60 godz. 40 Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (studia podyplomowe, min. 220 godz.) 40 Efektywne sposoby poprawy wyników kształcenia w szkołach podstawowych z wykorzystaniem analiz wyników sprawdzianu (szkolenie, 15 godz.) 15 rad pedagogicznych

15 Oceny pracy dyrektora i odwołania od oceny pracy nauczyciela w roku szkolnym 2011/2012 (do 30.06.2012r.) Oceny pracy dyrektora – 395, w tym: dobra - 61, wyróżniająca – 334 Odwołanie od oceny pracy nauczyciela - 2 utrzymano ocenę negatywną – 1 podwyższono ocenę do wyróżniającej – 1 Odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciela – 8 utrzymano ocenę negatywną – 1 podwyższono ocenę do pozytywnej – 7

16 Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły/ placówki i odwoływanie ze stanowiska w roku szkolnym 2011/2012 (do 30.06.2012 r.) 345 konkursów na stanowisko dyrektora 357 pozytywnych opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 33 negatywne opinie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 24 wnioski o opinię w sprawie odwołania dyrektora - wydano 8 opinii

17 Liczba uczniów w dolnośląskich szkołach w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012

18 Egzamin dojrzałości w roku szkolnym 2011/2012 Egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: sesja zimowa wydano 35 skierowań do egzaminu przystąpiło 26 osób egzamin dojrzałości zdało 14 osób sesja wiosenna wydano 17 skierowań do egzaminu przystąpiło 15 osób egzamin dojrzałości zdało 7 osób

19 Uzyskane tytuły zawodowe i tytuły mistrza w zawodzie w roku szkolnym 2011/2012 Tytuł zawodowy 6 zawodów 253 wydanych świadectw Tytuł mistrza w zawodzie 6 zawodów 84 wydanych dyplomów

20 Szkoły z Pasją – liczba szkół wzorcowo realizujących działania z pasją w podziale na województwa (dane MEN)

21 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2011/2012 Konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek 46 668 uczniów wzięło udział w etapie szkolnym 538 uczniów zostało finalistami (452 gimnazjalistów i 86 uczniów szkół podstawowych) 183 laureatów, w tym 33 wielokrotnych

22 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2011/2012 Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego 10 074 uczniów wzięło udział w etapie szkolnym (język angielski - 6 815 uczniów, języka niemiecki 3 259) język angielski - 48 finalistów, 17 laureatów język niemiecki - 27 finalistów, 9 laureatów W konkursach językowych wzięli udział uczniowie z 341 gimnazjów.

23 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2011/2012 Tytuł laureata lub finalisty został przyznany 212 uczniom w 45 olimpiadach i turniejach. Liczba szkół, których uczniowie uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub turnieju – 43 Uczniowie szkół dolnośląskich, XIV LO we Wrocławiu – 4 uczniów i I LO w Jeleniej Górze – 1 uczeń zostali wytypowani do reprezentowania Polski na olimpiadach międzynarodowych: Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Argentynie Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej we Włoszech Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Singapurze Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej w Norwegii Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej w Słowenii

24 Zdolni Dolnoślązacy w roku szkolnym 2011/2012 Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012 uzyskało 276 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2011/2012 uzyskało 32 uczniów. Do udziału w obradach XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zakwalifikowanych zostało 32 uczniów z 16 szkół dolnośląskich (10 szkół ponadgimnazjalnych i 6 gimnazjów)

25 Działalność innowacyjna, praca z uczniem zdolnym w roku szkolnym 2011/2012 Zgłoszone do KO we Wrocławiu: - innowacje pedagogiczne - 118, - eksperymenty pedagogiczne – 4 Liczba szkół posiadających certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia – 41 szkół Zgłoszone do KO wycieczki zagraniczne - 1118

26 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu S K A R G I w roku szkolnym 2011/2012

27 Liczba skarg w latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012

28 Tematyka skarg w roku szkolnym 2011/2012

29 Sposób rozpatrzenia skarg w roku szkolnym 2011/2012 (stan na 26 czerwca 2012 r.)

30 Wszczęte postępowania wyjaśniające przez Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wojewodzie Dolnośląskim (od 1.07.2011 do 30.06.2012) 2009/20102010/20112011/2012 ogółem 163054 przekazane do Komisji Dyscyplinarnej 71521 umorzone 91529 w toku --4

31 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu E W A L U A C J A w roku szkolnym 2011/2012

32 Ewaluacje w Polsce w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2009/20102010/20112011/2012 (stan na 31.07.2012) szkoły różnych typów 183 9542305 przedszkola i punkty przedszkolne 33 282459 placówki kształcenia praktycznego, ustawicznego i ODDZ - 12 poradnie psychologiczno – pedagogiczne i specjalistyczne 7 3949 placówki doskonalenia nauczycieli 3 10 biblioteki pedagogiczne 2 63 szkoły specjalne - 26 placówki oświatowo - wychowawcze --2 zespoły i inne placówki 911651 ogółem 23714102891

33 Ewaluacje w województwie dolnośląskim w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 Rodzaj ewaluacji 2009/20102010/20112011/2012 całościowa 42447 problemowa 1286162 Ogółem 16110209

34 Ewaluacje w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2011/2012 Przedszkola 27 Szkoły podstawowe 89 Gimnazja 52 Szkoły ponadgimnazjalne 34 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 4 Placówki doskonalenia nauczycieli 2 Biblioteka pedagogiczna 1

35 Liczba ewaluacji w powiatach w roku szkolnym 2011/2012

36 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ewaluacja w obszarze Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2011/2012

37 Obszar I Efekty kształcenia, wychowania i opieki Wymagania wobec szkół i przedszkoli Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności / Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni /Dzieci są aktywne Respektowane są normy społeczne

38 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich szkołach w obszarze Efekty

39 Wyniki ewaluacji szkół w Polsce w obszarze Efekty

40 Wyniki ewaluacji w dolnośląskich przedszkolach w obszarze Efekty

41 Wyniki ewaluacji przedszkoli w Polsce w obszarze Efekty

42 Wyniki ewaluacji w szkołach dolnośląskich w zakresie wymagania Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów Charakterystyki wymagania Szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. 100% W szkole wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. 100% Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników. 80,6% Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 52,0%

43 Wyniki ewaluacji w szkołach i przedszkolach dolnośląskich w zakresie wymagania Uczniowie/Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Charakterystyki wymagania szkoły przedszkola Uczniowie/Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 98,9%100% W szkole/przedszkolu diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów/dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. 98,9%100% Dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. 96,0% nie dotyczy W szkole/przedszkolu formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów/dzieci. 85,1%92,6% Wdrożone wnioski przyczyniają się do /poprawy wyników w nauce uczniów/rozwijania umiejętności dzieci. 55,4%92,6%

44 Wyniki ewaluacji w szkołach i przedszkolach dolnośląskich w zakresie wymagania Uczniowie są aktywni / Dzieci są aktywne Charakterystyki wymagania szkoły przedszkola Uczniowie/Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole lub placówce. 100% Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. / Dzieci są wdrażane do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju. 93,1%96,3% W szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów. 92,6% nie dotyczy

45 Wyniki ewaluacji w szkołach i przedszkolach dolnośląskich w zakresie wymagania Respektowane są normy społeczne Charakterystyki wymagania szkoły przedszkola Uczniowie/Dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 100% W szkole/przedszkolu diagnozuje się zachowania uczniów/dzieci. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 100% Uczniowie prezentują właściwe zachowania. / Dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. 90,9%100% W szkole/przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. W szkole uwzględnia się inicjatywy uczniów. 81,1%92,6%

46 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu K O N T R O L E w roku szkolnym 2011/2012

47 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu K O N T R O L E P L A N O W E w roku szkolnym 2011/2012

48 Kontrole planowe ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2011/2012 Liczba tematów kontroli planowych – 10 Liczba zaplanowanych kontroli– 726 Liczba przeprowadzonych kontroli - 722

49 Liczna kontroli planowych w powiatach w roku szkolnym 2011/2012

50 Tematy kontroli, po których wydano zalecenia pojedynczym szkołom / placówkom Liczba szkół/ placówek, którym wydano zalecenia Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego. 2 Wybór podręczników szkolnych. 1 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 3 Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży. 2 Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa. 4 Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury. 1 Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa. 1

51 Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych Zalecenia dotyczyły: nieprawidłowego dopuszczania słuchaczy do egzaminu semestralnego - 13 zaleceń, niewypełniania przez dyrektora szkoły obowiązku skreślenia z listy słuchacza, który nie spełnił warunków dopuszczenia do egzaminu semestralnego – 11 zaleceń,

52 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa Zalecenia dotyczyły: składu komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego - 6 zaleceń, nieumieszczenia w protokole z egzaminu poprawkowego: jego wyniku - 5 zaleceń, pytań egzaminacyjnych - 4 zalecenia, zwięzłej informacji o ustnych odpowiedziach ucznia - 2 zalecenia, terminu przeprowadzania egzaminu - 1 zalecenie

53 Zgodność organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania Zalecenia dotyczyły: nieprawidłowej liczebności grup na zajęciach wychowania fizyczne - mniejszej niż 12 lub większej niż 26 uczniów – 27 zaleceń, niezorganizowania zajęć wychowania fizycznego oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – 7 zaleceń, niezakwalifikowania uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do żadnej grupy – 1 zalecenie.

54 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu K O N T R O L E D O R A Ź N E w roku szkolnym 2011/2012

55 Kontrole doraźne ogłoszone przez MEN w roku szkolnym 2011/2012 Organizacja zajęć rewalidacyjnych oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z przepisami prawa

56 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zorganizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w wymiarze niższym niż 2 godziny dziennie dla uczestnika zajęć – 54 szkoły/placówki, opracowanie przez nauczyciela indywidualnego programy zajęć, ale bez współpracy z psychologiem – 23 szkoły/ placówki, niewłaściwe prowadzenie zeszytu obserwacji informacji lub brak odrębnego zeszytu obserwacji dla każdego uczestnika zajęć - 14 szkół/placówek, organizowanie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze niższym niż 4 godziny dziennie lub w zespołach liczących więcej niż 4 osoby - 5 szkoły/placówki, niezorganizowanie dla każdego ucznia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w formie określonej w orzeczeniu - 4 szkoły/ placówki.

57 Tematyka innych zrealizowanych kontroli doraźnych Liczba przeprowadzonych kontroli Spełnienie wymogów art. 7 ust 3 ustawy w szkołach niepublicznych - do 6 miesięcy działalności 31 Spełnienie wymogów art. 7 ust 3 ustawy w szkołach niepublicznych – po zmianach w danych 11 Realizacja zaleceń po kontrolach planowych i doraźnych 83 Inna tematyka, na wniosek różnych organów 32 Ogółem 157

58 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu W S P O M A G A N I E w roku szkolnym 2011/2012

59 Wspomaganie Zamieszczanie na stronie internetowej KO analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Organizacja narad, konferencji, szkoleń – ogółem 53 Zamieszczanie na stronie internetowej KO przykładów dobrych praktyk – wpłynęło 14 przykładów. Udostępnienie dyrektorom szkół i placówek niepublicznych platformy e-learningowej. Zamieszczenie na stronie internetowej KO materiałów pomocniczych i informacyjnych dla dyrektorów szkół, organów prowadzących, nauczycieli.

60 Narady i konferencje Zmiany w kształceniu zawodowym – konferencje organizowane we współpracy z poseł Ewą Wolak Warsztaty dla dyrektorów szkół zawodowych dla młodzieży w ramach projektu "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru" (współorganizacja z MEN i KOWEZiU) Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 roku Podsumowanie pilotażu nowych rozwiązań w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej Konferencja nt. monitorowania postępów realizacji projektów unijnych Comenius i Leonardo da Vinci Szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego Wykorzystanie programu e-Twinning w pracy z uczniem zdolnym Postępowanie z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

61 Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 roku Sześciolatek między zabawą a nauką Współpraca SOSW ze szkołami ogólnodostępnymi i poradniami psychologiczno – pedagogicznymi Stan i warunki funkcjonowania MOW oraz MOS na Dolnym Śląsku (współorganizacja z MEN i ORE) Konferencja dla dyrektorów szkół uczestniczących w programie Cyfrowa szkoła Nie ma dzieci są ludzie – konferencja organizowana we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka Komercyjne wykorzystanie dzieci w kontekście Euro 2012 – konferencja organizowana we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego DUW oraz Fundacją Dzieci Niczyje Rada Konsultacyjna do Spraw Kształcenia Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty Dolnośląska Rada do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży Rada ds. Integracji przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty

62 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu MONITOROWANIE w roku szkolnym 2011/2012

63 Monitorowanie Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów.

64 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 27 sierpnia 2012 r. Legnica, 28 sierpnia 2012 r. Wrocław, 30 sierpnia 2012 r. Wałbrzych, 31 sierpnia 2012 r.


Pobierz ppt "Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 27 sierpnia 2012 r. Legnica, 28 sierpnia 2012 r. Wrocław, 30 sierpnia 2012 r. Wałbrzych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google