Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia dialogu społecznego w Polsce w świetle badań empirycznych Bogumiła Barańska Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia dialogu społecznego w Polsce w świetle badań empirycznych Bogumiła Barańska Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia dialogu społecznego w Polsce w świetle badań empirycznych Bogumiła Barańska Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

2 Dialog społeczny to według UE: Proces ciągłych interakcji między partnerami społecznymi w celu osiągnięcia porozumienia dotyczącego kontroli pewnych zmiennych ekonomicznych i społecznych, zarówno na poziomie makro, jak o mikroekonomicznym, a mówiąc prościej: to wymiana informacji i prezentacja stanowisk, dotyczących problemów i zagadnień społecznych, pomiędzy stronami.

3 Dialog społeczny to forma reprezentacji interesów poszczególnych stron. Rzetelna informacja pomiędzy partnerami dialogu oraz ich współdziałanie są skutecznym narzędziem łączenia i godzenia interesów różnych stron w celu zbudowania ładu społeczno-gospodarczego, akceptowanego przez wszystkich partnerów.

4 Definicja dialogu społecznego wg Międzynarodowej Organizacji Pracy: MOP za dialog społeczny uważa wszelkie formy negocjacji, konsultacji oraz zwykłej wymiany informacji między reprezentantami rządu, pracodawców i pracowników w kwestiach związanych z polityką społeczną i gospodarczą.

5 Strony dialogu społecznego: związkowa, reprezentuje interesy pracowników zrzeszonych w organizacjach działających na wszystkich poziomach dialogu społecznego pracodawcza, reprezentuje interesy pracodawców zrzeszonych w organizacjach działających na wszystkich poziomach dialogu społecznego; rządowa, reprezentuje interesy państwa, składa się z przedstawicieli władzy wykonawczej.

6 Partnerzy dialogu społecznego: związki zawodowe: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) Forum Związków Zawodowych (FZZ) Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), Business Centre Club – Związek Pracodawców (BCC)

7 Partnerzy dialogu społecznego: organizacje pracodawców organy samorządu terytorialnego, organy samorządu zawodowego, inne organizacje społeczne oraz przedstawicielstwa środowisk zawodowych i twórczych

8 Dialog społeczny w badaniach. W prezentacji wykorzystano badania empiryczne przeprowadzone przez Biuro Badań Społecznych i Katedrę Socjologii Ekonomicznej SGH w 2009 roku w ramach tematu: Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego. Źródło:Juliusz Gardawski, Dialog społeczny w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,Katedra Socjologii Ekonomicznej SGH,Warszawa 2009

9 Czy TK powinna mieć większy wpływ na poniższe sprawy: Sprawyzwiązki zawodowepracodawcy Harmonizowanie interesów między pracodawcami a pracownikami81,373,7 Łagodzenie konfliktów96,963,2 Rozwiązywanie na bieżąco spraw o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym90,657,6 Podział dochodów budżetowych78,152,6 Poziom wynagrodzeń w gospodarce narodowej90,947,4 Określenie wysokości minimalnego wynagrodzenia97,033,3 Określenie zasad systemu emerytalnego87,557,9 Rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych78,126,3 Zawieranie ponadzakładowych umów pracy81,355,6 Zmiana prawa pracy,Kodeksu pracy97,084,2

10 Postulowany zakres wpływów: SprawyWiększy niż obecnieMniejszy niż obecnie Taki sam jak obecnie Harmonizowanie interesów między pracodawcami a pracownikami77,61,719,0 Łagodzenie konfliktów84,51,71,8 Rozwiązywanie na bieżąco spraw o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym79,31,717,2 Podział dochodów budżetowych65,56,925,9 Poziom wynagrodzeń w gospodarce narodowej72,46,920,7 Określenie wysokości minimalnego wynagrodzenia69,03,425,9 Określenie zasad systemu emerytalnego72,41,724,1 Rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych58,68,631,0 Zawieranie ponadzakładowych umów pracy67,23,424,1 Zmiana prawa pracy,Kodeksu pracy84,51,713,8

11 Ocena TK i jej zespołów: Przedstawiciele organizacji i instytucji Średnie oceny Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej3,9 KPP3.6 Związek Rzemiosła Polskiego3,5 BCC3,4 Forum Związków Zawodowych3,3 PKPP Lewiatan3,3 OPZZ3,0 Solidarność3,0

12 Oczekiwany model relacji Trójstronnej Komisji i Rządu Wybór Rząd nie powinien mieć obowiązku zwracania się do TK o opinie i konsultowania z nią swoich projektów - Rząd powinien zwracać się do TK o opinie i konsultacje swoich projektów12,1 Rząd nie tylko powinien zwracać się do TK o opinie ale także negocjować i wstępne założenia swoich projektów, nie musi jednak brać pod uwagę zdania partnerów społecznych20,7 56,9 Mam inne zdanie8,6

13 Wpływ polityki na dialog społeczny w ocenie elit Przynależność/ orientacja polityczna/wiek Zdecydowanie lub raczej nie powróci Raczej lub zdecydowanie powróci Trudno powiedzieć Związki zawodowe78,815,219,2 Organizacje pracodawców10,547,442,1 Lewica72,727,3- Centrum50,030,020,0 Prawica37,525,037,5 Wiek do 50 lat47,633,319,0 Wiek 50 lat i więcej60,023,316,7

14 Model relacji Trójstronnej Komisji rządu a afiliacje organizacyjne i orientacje ideologiczne Powinna działać taka Trójstronna Komisja jak obecnie Powinna działać Dwustronna Komisja a Rząd w roli obserwatora Powinna działać Trójstronna Komisja,a obok niej niezależnie dwustronna,(przewod niczący org. Zw. i org.prac). Mam inne zdanie Związki zawodowe45,59,139,46,1 Organizacje pracodawców 50,05,633,311,1 Strona rządowa16,7 38,68,8 Lewica45,54,550,0- Centrum37,518,837,56,3 Prawica50,06,318,825,0 Wiek do 50 lat46,23,83,511,5 50 lat i więcej40,612,540,66,3

15 Ocena reprezentacji własnych interesów ocenaBardzo dobrze Ani dobrze ani źle Źle lub bardzo źle Trudno powiedzieć Business Centre Club Liderzy związkowi39,447,433,342,112,15,315,25,3 Przedstawi- ciele pracodaw- ców

16 Ocena reprezentacji interesów polskich pracodawców Bardzo dobrze lub dobrze Ani dobrze ani źle Źle lub bardzo żle Trudno powiedzieć Konfederacja Pracodawców polskich Liderzy związkowi42,427,312,115,5 Przedstawiciele pracodawców73,715,8-10,5 Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Liderzy związkowi33,327,321,218,2 Przedstawiciele pracodawców78,910,5-10,5 Związek Rzemiosła Polskiego Liderzy związkowi63,615,26,115,2 Przedstawiciele pracodawców47,442,15,35,3

17 Zakończenie: Zdaniem wszystkich rozmówców z kręgów społecznych oraz polityków i wysokich urzędników uczestniczących w dialogu partnerstwo społeczne i zinstytucjonalizowany dialog społeczny jest potrzebny, pomimo bardzo ostrej krytyki aktualnego dialogu w Polsce.

18 Funkcje pełnione przez TK i dialog społeczny w ocenie partnerów społecznych: 1. Możliwość wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 2. Budowanie pozycji organizacji w UE 3. Możliwość dialogu, odczytanie nastrojów społecznych 4. Przekaz wizji gospodarczej

19 Dziękuję za uwagę. bogumila.baranska@ae.katowice.pl


Pobierz ppt "Doświadczenia dialogu społecznego w Polsce w świetle badań empirycznych Bogumiła Barańska Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google