Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwarcie systemów informatycznych Oddziałów Wojewódzkich NFZ w zakresie obsługi danych dotyczących umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwarcie systemów informatycznych Oddziałów Wojewódzkich NFZ w zakresie obsługi danych dotyczących umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych."— Zapis prezentacji:

1 Otwarcie systemów informatycznych Oddziałów Wojewódzkich NFZ w zakresie obsługi danych dotyczących umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

2 Celem prezentacji jest Omówienie obiegu dokumentów po wdrożeniu otwartych formatów wymiany danych Przedstawienie nowej funkcjonalności systemu KS-SWD związanej z Otwarciem Systemu ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wskazywania świadczeń do ujęcia w rachunkach Przedstawienie sposobu rozliczania świadczeń ryczałtowych dla pacjentów UE

3 Podstawy prawne Otwarcia Systemu 1.Spełnienie wymogów ustawy "O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 13, ust 2., pkt 1 zapewnia, aby system teleinformatyczny służący do wymiany danych pomiędzy podmiotem realizującym zadania publiczne a podmiotami nie będącymi organami administracji rządowej, poza minimalnymi wymaganiami, o których mowa w ust. 1, spełniał wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych.

4 Ad 1. Wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych Świadczeniodawca może korzystać z dowolnego systemu informatycznego w celu prowadzenia rozliczeń z OW NFZ. Format otwarty jest oparty na standardzie XML. Podstawy prawne Otwarcia Systemu cd..

5 Podstawy prawne Otwarcia Systemu cd... 2.Zgodność z zapisami Ogólnych Warunków Umów Przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o poszczególnych udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, ze wskazaniem świadczeń objętych rachunkiem, które zostały udzielone w okresie sprawozdawczym;

6 Ad 2. Wskazywanie świadczeń do objęcia rachunkiem Raport statystyczny zawiera świadczenia wykonane w ramach wybranej umowy oraz okresu sprawozdawczego. Świadczenia z raportu statystycznego w przypadku nadwykonań mogą być rozliczone w dowolnym okresie sprawozdawczym w przyszłości, nie mogą więc być wskazane w tym samym komunikacie. W konsekwencji raport statystyczny podzielono na dwie części: 1.Raport statystyczny zawierający informacje merytoryczne. wysłany w ramach tzw. I-fazy wymiany danych. 2.Raport ze wskazaniami świadczeń do objęcia rachunkiem tzw. raport rozliczeniowy wysłany w ramach tzw. II-fazy wymiany danych. Podstawy prawne Otwarcia Systemu cd...

7 Przekazywanie danych o wykonanych świadczeniach oraz wskazywanie wybranych świadczeń do rozliczenia odbywa się w dwóch fazach. W pierwszej fazie świadczeniodawca przekazuje komunikat o wykonanych świadczeniach zdrowotnych w ramach danej umowy i okresu sprawozdawczego tzw. raport statystyczny W drugiej fazie świadczeniodawca uzgadnia z OW NFZ które z pozycji przekazanych w raportach statystycznych chce zafakturować. Przekazanie tej informacji następuje w tzw. raporcie rozliczeniowym Każde przesłanie raportu do OW NFZ skutkuje wygenerowaniem komunikatu zwrotnego Założenia przyjęte do budowy otwartych formatów

8 OW NFZ ŚWIADCZENIODAWCA Raport zwrotny do raportu statystycznego Raport statystyczny za marzec Pozycje do rozliczenia/skorygowania Przykład: Okres sprawozdawczy - Marzec Wskazanie II-Faza R. stat. za luty z nadwykonaniami R.stat. za marzec I-Faza Raport rozliczeniowy Utworzenie szablonów rachunków Raport zwrotny do raportu rozliczeniowego

9 Raport rozliczeniowy - II Faza Wymiany Danych Zalety rozwiązania: Świadczeniodawca wskazuje w raporcie rozliczeniowym pozycje raportu statystycznego, które chce zafakturować. Na etapie II-fazy OW NFZ (przed wystawieniem rachunku przez świadczeniodawcę) na podstawie: wyników walidacji raportu statystycznego (stanu w OW NFZ), wielkości limitów schematu rozliczeniowego związanego z pozycją umowy wytycznych wynikających z Ogólnych Warunków Umów dot. sposobu wystawienia rachunków (np. rachunki na wystawiane pacjenta – UE, zgody wójta), stanu wcześniejszych uzgodnień (szablony rachunków) - kontroluje proces utworzenia szablonów rachunków (czyli wzorów rachunków).

10 Rachunek wystawiony na podstawie szablonu Przykład cd.: Okres sprawozdawczy - Marzec Raport zwrotny do raportu rozliczeniowego Pozycje do rozliczenia/skorygowania Wskazanie R. stat. za luty z nadwykonaniami Wskazanie R.stat. za marzec II-Faza OW NFZŚWIADCZENIODAWCA Raport rozliczeniowy Rachunek Utworzenie szablonów rachunków

11 Świadczeniodawca wystawia rachunek na podstawie stworzonego przez OW NFZ szablonu rachunku w II-fazie wymiany danych. Format elektroniczny rachunku refundacyjnego wskazuje na pojedynczy szablon rachunku. Świadczeniodawca wystawia ręcznie jedynie rachunki dla produktów kontraktowych, które nie są sprawozdawane w raportach statystycznych (np. produkty rozliczane ryczałtowo). Zalety rozwiązania: W wyniku tego procesu pozycje rachunku wskazują na objęte nim pozycje raportu statystycznego. Skorzystanie z mechanizmu szablonów nie powoduje zwiększenia objętości rachunków (dodanie tylko id szablonu) Rachunek – III Faza Wymiany danych

12 Rola Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI Przekazywanie wszystkich dokumentów powinno odbywać się za pomocą SZOI. Świadczeniodawca wystawia rachunki na podstawie szablonów utworzonych w NFZ i udostępnionych w komunikacie zwrotnym do raportu rozliczeniowego.

13 Komunikaty występujące w otwartym formacie wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcą a OW NFZ Komunikat z inf.dot.umowy/aneksu (plik UMX) Raport statystyczny (plik RSX) Komunikat zwrotny do raportu statystycznego (plik RSZ) Raport rozliczeniowy (plik RRX) Raport zwrotny do raportu rozliczeniowego (plik RRZ)

14 Umowa / aneks (UMX) odpowiednik dotychczasowego pliku UMW umożliwia świadczeniodawcom wczytywanie do własnych systemów informatycznych: Słowników administrowanych przez NFZ, wykorzystywanych w procesie ewidencji udzielonych świadczeń zdrowotnych; zakres przekazywanych danych w słownikach wynika wprost z danej umowy Parametrów produktów kontraktowych oraz jednostkowych określających zakres przekazywanych danych Danych wynikających z załącznika finansowo-tematycznego do danej umowy (plan umowy, pakiety indywidualne itp.) Listy podpisanych aneksów do danej umowy

15 Raport statystyczny (RSX) Odpowiednik dotychczasowego pliku RSM. Umożliwia świadczeniodawcy przekazywanie raportu statystycznego w otwartym formacie wymiany danych

16 Zawartość raportu zwrotnego do raportu statystycznego (RSZ) Odpowiednik dotychczasowego raportu zwrotnego w HTML Zawiera status walidacji każdej pozycji raportu statystycznego z ewentualnym opisem problemu oraz potwierdza fakt otrzymania pozycji raportu przez OW NFZ. Format pliku RSZ może być w łatwy sposób odczytywany przez oprogramowanie świadczeniodawcy. Informacja ta może służyć do łatwego wskazania błędnie zwalidowanych pozycji raportu statystycznego bezpośrednio w oprogramowaniu świadczeniodawcy (np. KS-SWD)

17 Zawartość raportu rozliczeniowego (RRX) Brak odpowiednika w 2005 roku. Umożliwia świadczeniodawcy wskazanie pozycji poprawnie zwalidowanych z jednego lub wielu raportów statystycznych do zafakturowania bądź skorygowania. Nie zawiera żadnych innych danych poza wskazaniami na pozycje z raportu statystycznego i informacją o liczbie jednostek do zafakturowania / skorygowania – minimalizacja danych. Wszystkie dane merytoryczne zostały wysłane w raportach statystycznych oraz wcześniej zwalidowane.

18 Zawartość komunikatu zwrotnego do raportu rozliczeniowego (RRZ) Brak odpowiednika w 2005 roku. Zwraca identyfikatory szablonów rachunków oraz informacje o pozycjach szablonów rachunków ze wskazaniem podpiętych pozycji raportu statystycznego. Na podstawie tych identyfikatorów świadczeniodawca może wystawić rachunki (rozszerzono w tym celu format pliku rachunku refundacyjnego o id szablonu na podstawie rachunek został utworzony) W przypadku gdy pozycja nie może być umieszczona na rachunku np. gdy przekroczony został limit umieszczone są informacje o liczbie jednostek rozliczeniowych nieuznanych do zafakturowania – do skorygowania z informacją o powodzie takiej decyzji.

19 KS-SWD Modyfikacje związane z otwarciem formatów

20 KS-SWD Modyfikacje w sposobie rejestracji usług Rozszerzony zakres danych Dane hospitalizacji Dane zlecenia Dane kontaktu Rozszerzone informacje o wykonanych procedurach Rozszerzone informacje o wykonanych produktach Uprawnienie na podstawie zgody wójta/burmistrza

21 KS-SWD Modyfikacje w raportach i rachunku refundacyjnym Utworzenie nowego raportu statystycznego (RSX) Raport zwrotny do raportu statystycznego (RSZ) Wczytanie raportu zwrotnego Przeglądanie wyników walidacji Utworzenie raportu rozliczeniowego (RRX) Raport zwrotny do raportu rozliczeniowego (RRZ) Wczytanie raportu zwrotnego Przeglądanie szablonów rachunków Rachunek refundacyjny Utworzenie rachunku na podstawie szablonu

22 KS-SWD. Umowa UMX (1/3) Pobierz plik UMX z SZOI

23 KS-SWD. Umowa UMX (2/3) Import umowy

24 KS-SWD. Umowa XML(3/3) Wybór pliku do importu

25 KS-SWD – rejestracja usług (1/8)

26 KS-SWD – rejestracja usług (2/8) Lista kontaktów

27 KS-SWD – rejestracja usług (3/8) Wybór zlecenia Lista produktów

28 KS-SWD – rejestracja usług (4/8) Dane zlecenia

29 Lista procedur Dane produktu KS-SWD – rejestracja usług (5/8)

30 KS-SWD – rejestracja usług (6/8) Dane procedury

31 KS-SWD – rejestracja usług (7/8) Uprawniony na podstawie zgody/wójta

32 KS-SWD – rejestracja usług (8/8) Karta decyzji wójta

33 KS-SWD – raport statystyczny (1/5)

34 KS-SWD – raport statystyczny (2/5) Status raportu zwrotnego Import komunikatu zwrotnego

35 KS-SWD – raport statystyczny (3/5) Import komunikatu zwrotnego (RSZ)

36 KS-SWD – raport statystyczny (4/5) Status pozycji raportu statystycznego po imporcie komunikatu zwrotnego

37 KS-SWD – raport statystyczny (5/5) Przeglądanie problemów walidacji przeprowadzonej w OW NFZ

38 KS-SWD – raport rozliczeniowy (1/12)

39 KS-SWD – raport rozliczeniowy (2/12) Utworzenie raportu rozliczeniowego.

40 KS-SWD – raport rozliczeniowy (3/12) Zgłaszanie pozycji do zafakturowania w raporcie rozliczeniowym

41 KS-SWD Kolejność przypisywania świadczeń do faktury Świadczenia ratujące życie (pilne) Świadczenia nielimitowane Unia Europejska i zgody wójta Pozostałe Kolejne okresy Świadczenia pilne z okresu bieżącego a następnie z okresów poprzednich Świadczenia nielimitowane z okresu bieżącego a następnie z okresów poprzednich Pozostałe świadczenia z danego okresu a następnie z okresów poprzednich

42 KS-SWD – raport rozliczeniowy (4/12) Status raportu niezatwierdzonego Zatwierdzenie raportu

43 KS-SWD – raport rozliczeniowy (5/12) Eksport raportu rozlicze- niowego

44 KS-SWD – raport rozliczeniowy (6/12) Informacje o statusie zwrotnym Informacje o uznaniu

45 KS-SWD – raport rozliczeniowy (7/12) Przeglądanie informacji o obecnym stanie rozliczenia w pozycjach raportu statystycznego

46 KS-SWD – raport rozliczeniowy (8/12) Import raportu zwrotnego

47 KS-SWD – raport rozliczeniowy (9/12) Status raportu zwrotnego Szablony rachunków

48 KS-SWD – raport rozliczeniowy (10/12) Lista szablonów rachunków Pozycje szablonu

49 KS-SWD – raport rozliczeniowy (11/12) Lista pozycji szablonu rachunku Pozycje raportu statystyczne- go objętego rachunkiem

50 KS-SWD – raport rozliczeniowy (12/12) Utworzenie rachunku na podstawie szablonu

51 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Otwarcie systemów informatycznych Oddziałów Wojewódzkich NFZ w zakresie obsługi danych dotyczących umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google