Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w świetle przepisów Dyrektywy 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji Prezes Zarządu – Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w świetle przepisów Dyrektywy 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji Prezes Zarządu – Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w świetle przepisów Dyrektywy 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Adam Smolik Barbara Owsianka Poznań, 21 czerwca 2005

2 Korzyści skojarzonego wytwarzania Promowanie wysokowydajnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe stanowi priorytet ze względu na związane z nią potencjalne korzyści: – oszczędność energii pierwotnej – ograniczanie emisji szkodliwych substancji – wymagania protokołu z Kioto Efektywne użytkowanie energii może wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo dostaw energii oraz konkurencyjność Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich

3 Dyrektywa 2004/8/WE z 11.02.2004r. w sprawie promocji skojarzonej produkcji Celem dyrektywy jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw, poprzez stworzenie ram dla wspierania i rozwoju kogeneracji o wysokiej sprawności, w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użyteczne oraz oszczędności energii pierwotnej na wewnętrznym rynku energii, przy uwzględnieniu specyficznych warunków w kraju, dotyczących w szczególności warunków klimatycznych i ekonomicznych

4 Wymagania wobec państw członkowskich Przyjęcie jednolitej definicji skojarzenia i ustalenie kryteriów dla określania i oceny sprawności energetycznej produkcji w skojarzeniu Ustalenie zharmonizowanej metody obliczania ilości energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu i niezbędne wytyczne dla jej wdrożenia Ustalenie sprawności referencyjnych produkcji energii elektrycznej i ciepła w gospodarce rozdzielonej – do czasu ustalenia ich przez Komisję nie później niż w lutym 2006r. Komisja skoryguje te wartości w 2011r. a następnie co 4 lata

5 Przedłożenie Komisji danych statystycznych o krajowej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, danych dotyczących zdolności produkcyjnych oraz wykorzystywanych paliw oraz ewentualnie dotyczących oszczędności – przed końcem 2004r. a następnie co roku Zagwarantowanie pochodzenia energii ze skojarzenia o wysokiej sprawności (gwarancje pochodzenia) – nie później niż 6 miesięcy po ich wprowadzeniu Wymagania wobec państw członkowskich

6 Przyjęcie i opublikowanie raportu zawierającego analizę krajowego potencjału wraz z analizą ram prawnych, barier i ograniczeń oraz środków podjętych w celu zapewnienia wiarygodności systemu gwarancji – nie później niż w lutym 2006r. a następnie co 4 lata Przedstawienie oceny postępu w zwiększaniu udziału produkcji w skojarzeniu - pierwszy raz w lutym 2007r., następnie co 4 lata Wymagania wobec państw członkowskich

7 Wprowadzenie mechanizmów wspierania skojarzenia (w tym pomoc w dziedzinie inwestycji, zwolnienia lub ulgi podatkowe, programy bezpośrednich dopłat do cen) oraz zapewnienie ich właściwego działania do momentu zadziałania mechanizmów wspólnotowych Wymagania wobec państw członkowskich Wybór sposobów i środków dla wprowadzania mechanizmów wspierania skojarzenia pozostawiono państwom członkowskim

8 Instrukcja wyznaczania energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z produkcją ciepła oraz oszczędności energii pierwotnej w świetle przepisów dyrektywy 2004/8/WE o wspieraniu kogeneracji na zlecenie: Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Energopomiar sp. z o.o.

9 Cel Instrukcji: dostosowanie do potrzeb polskiej energetyki metodyki zaproponowanej przez CEN/CENELEC w Uzgodnieniach Warsztatowych CWA 45547 Stworzenie zestawu przejrzystych procedur w zakresie wyznaczania stosunku energii elektrycznej do ciepła oraz ilości energii elektrycznej uznanej za wytworzoną w skojarzeniu – Załącznik II określania oszczędności energii pierwotnej w gospodarce skojarzonej względem rozdzielonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Załącznik III

10 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem Całkowita sprawność przemiany energii chemicznej paliw w energię elektryczną i ciepło łącznie: Rozporządzenie z 9 grudnia 2004r. A b - całkowita roczna produkcja energii elektrycznej [MW] Q u - roczna produkcja ciepła użytecznego [GJ], przeznaczona do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przemysłowych procesów technologicznych Q b - całkowite roczne zużycie energii chemicznej paliwa [GJ]

11 Rozporządzenie z 9 grudnia 2004r. Jeśli η b 70% A bq = A b Energia wytworzona w skojarzonym źródle, podlega obowiązkowi zakupu Jeśli η b < 70% A bq = 0 Energii nie zalicza się do skojarzenia ani w żaden inny sposób jej nie promuje

12 Kogeneracja o wysokiej sprawności Produkcja pochodząca z jednostek kogeneracji powinna zapewniać oszczędności energii pierwotnej (...) nie mniejsze niż 10 % w porównaniu z wartościami referencyjnymi rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej

13 Sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie Dyrektywa 2004/8/WE z 11.02.2004r. A b - całkowita roczna produkcja energii elektrycznej Q uq - roczna produkcja ciepła użytecznego w skojarzeniu Q b - całkowite roczne zużycie energii chemicznej paliwa Q bck - roczne zużycie energii chemicznej paliw do wytworzenia ciepła użytecznego poza skojarzeniem

14 Graniczna wartość sprawności, uprawniająca do zaliczenia całkowitej produkcji energii elektrycznej jako wytworzonej w skojarzeniu – Załącznik II: 80% - turbozespoły upustowo-kondensacyjne, układy gazowo-parowe z odzyskiem ciepła 75% - turbozespoły przeciwprężne, turbiny gazowej z odzyskiem ciepła Dla niższych sprawności część energii elektrycznej zalicza się do produkcji w skojarzeniu, pod warunkiem udokumentowanej oszczędności energii chemicznej paliwa na poziomie co najmniej 10% - Załącznik III Dyrektywa 2004/8/WE z 11.02.2004r.

15 Osłona bilansowa układu skojarzonego osłona bilansowa Układ skojarzony ciepło użyteczne paliwo energia elektryczna Odbiorcy

16 Określenie sprawności wytwarzania Dla zrealizowania obliczeń zgodnie z wymaganiami dyrektywy konieczne jest określanie: Wielkości te muszą obejmować cały okres obliczeniowy, łącznie z okresami rozruchu i postoju energii elektrycznej Ilości wytworzonej energii elektrycznej Ilości ciepła użytecznego Ilości ciepła użytecznego Energii chemicznej paliw Energii chemicznej paliw

17 Wyznaczyć całkowitą ilość energii elektrycznej, ciepła użytecznego oraz energii chemicznej paliw Czy w układzie jest wytwarzane ciepło użyteczne poza procesem skojarzenia? Wyznaczyć: Q uk Q bck Przyjąć: Q uq = Q u Q bck = 0 tak nie Sprawność wytwarzania przekracza wartość graniczną w Załączniku II Dyrektywy ? Obliczyć: A bq = A b Q bq = Q b – Q bck tak nie Obliczyć: Q uq = Q u - Q uk Wyznaczyć sprawność wytwarzania: Określenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie

18 jeżeli:wówczas: Całkowita produkcja energii elektrycznej jest uznana jako energia wytworzona w skojarzeniu jeżeli: wówczas: Nawet niewielka produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu jest uznawana Sprawność graniczna

19 Czy występuje zmiana mocy elektrycznej związana z produkcją ciepła użytecznego w skojarzeniu ? Wyznaczyć tak nie Obliczyć: Określenie ilości energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w skojarzeniu

20 Współczynnik zmiany mocy W układach skojarzonych, w których zmiana ilości wytwarzanego ciepła użytecznego powoduje zmianę produkcji energii elektrycznej, istnieje konieczność określenia współczynnika zmiany mocy elektrycznej

21 Współczynnik zmiany mocy Na podstawie aktualnej DTR W własnym zakresie Przez niezależną firmę Przez pomiar aparatura ruchowa lub specjalistyczna Współczynnik zmiany mocy

22 Oszczędności energii pierwotnej

23 Sprawności referencyjne Artykuł 4 ustęp 1 Komisja (...) nie później niż do 21.02.2006r. ustali zharmonizowane wartości referencyjne sprawności... Artykuł 4 ustęp 3 Państwa członkowskie (...) winny do dnia 21.02.2006r. przyjąć krajowe wartości referencyjne sprawności...

24 Każda jednostka powinna być porównywana z najlepszą dostępną i ekonomicznie uzasadnioną technologią rozdzielonej produkcji (...) obecną na rynku w roku budowy jednostki kogeneracji Referencyjne wartości sprawności dla jednostek istniejących ponad 10 lat, należy ustalać na podstawie wartości referencyjnych jednostek dziesięcioletnich (...) porównanie z jednostkami rozdzielonej produkcji energii elektrycznej powinno opierać się na zasadzie porównywania tych samych rodzajów paliwa Sprawności referencyjne - wymagania

25 Sprawności referencyjne Rodzaj paliwa (tylko elektryczna) Moc (tylko elektryczna) Rok eksploatacji Sprawności referencyjne

26 Sprawność referencyjna wytwarzania energii elektrycznej w gospodarce rozdzielonej jest to najwyższa obecna sprawność brutto wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni która pracowała w roku rozpoczęcia eksploatacji układu skojarzonego. Sprawność referencyjna wytwarzania ciepła w gospodarce rozdzielonej jest to najwyższa obecna sprawność wytwarzania ciepła użytkowego w ciepłowni która pracowała w roku rozpoczęcia eksploatacji układu skojarzonego. Sprawności referencyjne

27 wytwarzania energii elektrycznej

28 Sprawności referencyjne wytwarzania ciepła

29 80% 75% σ sk Wpływ sprawności referencyjnych na oszczędność 80% - turbozespoły upustowo-kondensacyjne 75% - turbozespoły przeciwprężne

30 Sprawności wytwarzania w elektrociepłowniach w [%]

31 Oszczędność paliwa w %

32 Produkcja energii elektrycznej w TJ

33 Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu Rozporządzenie 13,7 % w 2005r. 15,0 % w 2006r. 15,2 % w 2007r. 15,6 % w 2008r. 15,8 % w 2009r. 16,0 % w 2010r.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w świetle przepisów Dyrektywy 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji Prezes Zarządu – Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google