Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej Baster Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej Baster Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1

2 Maciej Baster Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL Maciej Baster Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

3 Plan prezentacji Formularz wniosku o dofinansowanie Ocena formalna Ocena merytoryczna Procedura negocjacji Środki odwoławcze Umowa o dofinansowanie projektu

4 Formularz wniosku PO KL
Jeden wzór dla wszystkich Priorytetów i wszystkich instytucji w ramach PO KL. Wniosek o dofinansowanie należy przygotować przy użyciu Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie: Podczas wypełniania wniosku należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach: papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej (2 formaty: pdf oraz xml). Wniosek musi być opatrzony pieczęciami i podpisany przez osobę do tego upoważnioną.

5 Złożenie wniosku Wnioski składa się do momentu wyczerpania kwoty przeznaczonej na konkurs lub do jego zamknięcia, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP Kraków. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą. Szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania oraz złożenia wniosku zostały zawarte w punktach 4 i 5 Dokumentacji Konkursowej.

6 Złożenie wniosku Wersja papierowa wniosku musi zostać dostarczona do WUP Kraków w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia) opatrzonych pieczęciami i podpisami osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących (zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 4.5 niniejszej Dokumentacji). Osoba/y podpisująca/e Oświadczenie w V części wniosku o dofinansowanie powinna/y być wskazana/e w punkcie 2.6 tego wniosku.

7 Złożenie wniosku Nośnik elektroniczny powinien być opatrzony następującymi informacjami: - Pełna nazwa Beneficjenta, - Tytuł projektu, - Konkurs nr POKL/xx/I/08 - Suma kontrolna.

8 Wniosek PO KL Struktura wniosku
W ramach wniosku wyróżniono siedem elementów: Informacje o projekcie; Projektodawca (Beneficjent); Charakterystyka projektu (ograniczenie do znaków); Budżet projektu; Oświadczenie; Załącznik Harmonogram realizacji projektu; Załącznik Szczegółowy budżet.

9

10

11 Projekt wniosku PO KL

12 Projekt wniosku PO KL 3.2

13 Projekt wniosku PO KL

14

15 Projekt wniosku PO KL

16

17

18

19

20 zapis wniosku na dysku lokalnym
zapis wprowadzonych danych do pliku PDF

21 Praktyczne uwagi Wniosek najlepiej w całości wypełnić w edytorze tekstów, a następnie przekleić go do Generatora Wniosków; Poprawna walidacja wniosku nie oznacza, że wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione !!! Kolejne wersje nie zastępują się, lecz zapisywane są w nowych plikach; Każda zmiana okresu realizacji projektu powoduje zarówno zmiany w budżecie, jak i w harmonogramie.

22 Załączniki dostarczane wraz z wnioskiem
Dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy): I) sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) lub II) uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów nie zobligowanych do sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt. I).

23 Załączniki dostarczane wraz z wnioskiem
W przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność na tyle krótko, że nie dysponuje sprawozdaniem finansowym (uproszczonym sprawozdaniem finansowym) za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy, zamiast wymienionych wcześniej dokumentów określających sytuację finansową powinien złożyć bilans otwarcia.

24 Załączniki dostarczane wraz z wnioskiem
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym  jednostki samorządu terytorialnego, powinny dołączyć do wniosku: - sprawozdanie finansowe: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy lub   -uchwałę o przyjęciu budżetu/projektu (bez załączników finansowych do  uchwały).

25 Sposób przygotowania dokumentów
Dokumenty powinny być przygotowane w sposób określony w Dokumentacji Konkursowej (m.in. umieszczenie w określonym porządku kart tytułowych, wniosku, załączników). Sposób potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem określa ściśle Dokumentacja Konkursowa.

26 Sposób przygotowania dokumentów
Wniosek musi być podpisany i opieczętowany (w miejscu do tego przeznaczonym - część V wniosku Oświadczenie) przez osobę/y upoważnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Beneficjenta. Osoba ta (bądź osoby) musi być tożsama ze wskazaną w polu 2.6 Wniosku.

27 Przyjmowanie wniosków
Wnioski przyjmowane są w Punktach Informacyjnych EFS WUP w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w dni robocze w godzinach

28 Wniosek złożony do WUP Kraków oceniany jest pod względem:
Ocena wniosku Wniosek złożony do WUP Kraków oceniany jest pod względem: formalnym; merytorycznym.

29 Kryteria dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE formalne merytoryczne horyzontalne dostępu strategiczne Za wyodrębnieniem dwóch powyższych typów kryteriów przemawia szeroki zakres różnorodnych zagadnień tematycznych objętych wsparciem w ramach PO KL. Nie jest możliwe określenie zamkniętej listy kryteriów obowiązującej dla wszystkich Priorytetów, Działań i Poddziałań PO KL. W założeniu grupę taką stanowią kryteria ogólne, natomiast kryteria szczegółowe są ustalane dla poszczególnych Działań, Poddziałań i typów projektów realizowanych w ramach PO KL. Klasyfikacja typów kryteriów w ramach PO KL jest zbliżona dla projektów konkursowych i systemowych. Tożsame typy kryteriów ogólnych (formalnych, merytorycznych i horyzontalnych) oraz szczegółowych kryteriów dostępu ustalane są zarówno dla projektów systemowych, jak i konkursowych. Niemniej jednak w ramach tej samej grupy kryteriów, w zależności od typu projektu (konkursowy bądź systemowy), kryteria mogą różnić się co do treści i stosowanej metodologii oceny. Szczegółowe kryteria strategiczne stosuje się natomiast wyłącznie w odniesieniu do projektów konkursowych. sprawdzane podczas oceny formalnej sprawdzane podczas oceny merytorycznej

30 Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektu

31 - ogólne kryteria formalne
Ocena formalna Ocena formalna składa się z dwóch etapów, podczas których następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: - ogólne kryteria formalne - kryteria dostępu

32 Ocena formalna kryteria ogólne
Wniosek spełnia ogólne kryteria formalne jeśli: złożono go we właściwej instytucji; został złożony w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); wypełniono go w języku polskim; sporządzono go na obowiązującym formularzu; jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, został opatrzony pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby);

33 Ocena formalna kryteria ogólne
suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest identyczna na wszystkich stronach wniosku; wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku i złożono wymagane załączniki; wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie – w przypadku procedury konkursowej); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); wniosek jest zgodny z Planem działania.

34 Kryteria dostępu Dotyczy projektów konkursowych w ramach Priorytetu IX: Kryterium obszaru realizacji projektu – projekt realizowany na terenie województwa małopolskiego; Kryterium okresu realizacji projektu - maksymalny okres realizacji projektu 3 lata. Poddziałanie 9.1.1: Projekty zakładające zapewnienie kadry pedagogicznej posiadającej kwalifikacje w zakresie edukacji przedszkolnej lub umożliwiające nabycie formalnych kwalifikacji Kryterium wkładu własnego - w przypadku wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wymagany jest wkład własny, którego wysokość wynosi 15% wartości projektu Poddziałanie 9.1.2: Kryterium beneficjenta - Podmioty prowadzące działalność minimum 1 rok

35 Kryteria dostępu (cd.) Działanie 9.2:
Kryterium beneficjenta - Podmioty prowadzące działalność minimum 1 rok Kryterium wkładu własnego - w przypadku wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wymagany jest wkład własny, którego wysokość wynosi 15% wartości projektu Działanie 9.4 Działanie projekty pilotażowe w roku 2007 Kryterium grupy docelowej - wsparcie kierowane do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców Kryterium wysokości finansowej projektu - maksimum zł

36 Ocena formalna W przypadku projektów konkursowych wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z ogólnych kryteriów formalnych bądź kryteriów dostępu jest odrzucany. Na etapie oceny formalnej nie ma możliwości poprawy/uzupełniania wniosku złożonego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Poprawiony wniosek spełniający ogólne kryteria formalne i kryteria dostępu może być jednak, jako nowy wniosek, ponownie złożony przez Beneficjenta.

37 Ocena formalna Ocena formalna przeprowadzana jest w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach WUP może wydłużyć powyższy termin do 21 dni.

38 Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu

39 Oceny merytorycznej projektów dokonuje
Ocena merytoryczna Oceny merytorycznej projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP) umiejscowiona w WUP Kraków, powoływana przez Dyrektora WUP.

40 Komisja Oceny Projektów
W skład KOP mogą wchodzić: Pracownicy WUP; Przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra); Asesorzy (o ile zostali powołani). Lista członków KOP jest podawana do publicznej wiadomości.

41 Ocena merytoryczna Ocena każdego projektu dokonywana jest przez dwie losowo wybrane osoby; Z dwóch niezależnych ocen członków KOP wyciągana jest średnia arytmetyczna; W przypadku rozbieżności sięgających 30% i więcej ogólnej sumy punktów pomiędzy ocenami Członków KOP (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60 punktów), projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający. Ocena ta jest wiążąca i ostateczna.

42 Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w oparciu o:
Ogólne kryteria merytoryczne Szczegółowe kryteria strategiczne Ogólne kryteria horyzontalne Szczegółowe informacje nt. kryteriów wyboru projektów określane są w Planie działania oraz w Dokumentacji Konkursowej.

43 Ogólne kryteria merytoryczne
dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL.

44 Ogólne kryteria merytoryczne - punktacja
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20 pkt. Grupy docelowe projektu 15/0* pkt. Działania 15/30* pkt. Rezultaty projektu 25 pkt. Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 10 pkt. Wydatki projektu 15 pkt. * dla projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

45 Ogólne kryteria merytoryczne
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu Wskazanie zgodności celów z PO KL, Planem działania oraz innymi właściwymi dokumentami strategicznymi. NSRO - dokument opracowany w celu realizacji w latach na terytorium Polski polityki spójności UE. Opracowanie NSRO i ich akceptacja przez KE jest niezbędna do przyjęcia przez Komisję programów operacyjnych, i w konsekwencji uruchomienia środków z funduszy strukturalnych. NSRO prezentują strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu WE. Dokument został przygotowany w MRR i zaakceptowany przez KE 9 maja 2007 r. PO KL- 28 września 2007 r. KE wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji PO KL, który jest jednym z PO służących realizacji NSRO i obejmuje całość interwencji EFS. Przyjęty Program wyznacza główne kierunki rozwoju oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007 – Zawiera m.in. diagnozę społeczno-ekonomiczną kraju, informacje nt. dotychczasowej pomocy zagranicznej w zakresie RZL, cele strategiczne PO KL, Priorytety i obszary wsparcia, system wdrażania, finansowania. SZOP - dokumentem uzupełniający PO KL, odpowiednik dawnych uzupełnień programów operacyjnych, jest przygotowywany przez IZ na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. SRK - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2006 r. - Uwarunkowania i przesłanki rozwoju kraju, sytuacja społ-ekon., podstawowe dylematy rozwojowe, cele główne i priorytety rozwoju kraju (Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, Załącznik 5. Charakterystyka województw). KSZ - diagnoza sytuacji na rynku pracy, przyczyny bezrobocia, działania, które należy podejmować - polityka państwa na rynku pracy (przedsiębiorczość , innowacyjność, kształcenie ustawiczne, edukacja, aktywizacja bezrobotnych itp.) SPS - cele polityki społecznej, priorytety i kierunki polityki społecznej NSISdP + KPZSiI - wykluczenie społeczne, ubóstwo, integracja społeczna, spójność społeczna, tendencje demograficzne, niepełnosprawni, identyfikacja obszarów ryzyka wykluczenia społecznego w Polsce, diagnoza wykluczenia społ., rynek pracy i ubezpieczenie społ., pomoc społeczna. SRE - diagnoza sytuacji w obszarze edukacji, cele i założenia strategii, poziom wykształcenia społeczeństwa, edukacja przedszkolna, system oświaty, kształcenie zawodowe, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, egzaminy zewnętrzne, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne, systemy stypendialne.

46 Ogólne kryteria merytoryczne
GRUPY DOCELOWE PROJEKTU Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) Uzasadnienie wyboru grupy docelowej Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci) NSRO - dokument opracowany w celu realizacji w latach na terytorium Polski polityki spójności UE. Opracowanie NSRO i ich akceptacja przez KE jest niezbędna do przyjęcia przez Komisję programów operacyjnych, i w konsekwencji uruchomienia środków z funduszy strukturalnych. NSRO prezentują strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu WE. Dokument został przygotowany w MRR i zaakceptowany przez KE 9 maja 2007 r. PO KL- 28 września 2007 r. KE wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji PO KL, który jest jednym z PO służących realizacji NSRO i obejmuje całość interwencji EFS. Przyjęty Program wyznacza główne kierunki rozwoju oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007 – Zawiera m.in. diagnozę społeczno-ekonomiczną kraju, informacje nt. dotychczasowej pomocy zagranicznej w zakresie RZL, cele strategiczne PO KL, Priorytety i obszary wsparcia, system wdrażania, finansowania. SZOP - dokumentem uzupełniający PO KL, odpowiednik dawnych uzupełnień programów operacyjnych, jest przygotowywany przez IZ na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. SRK - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2006 r. - Uwarunkowania i przesłanki rozwoju kraju, sytuacja społ-ekon., podstawowe dylematy rozwojowe, cele główne i priorytety rozwoju kraju (Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, Załącznik 5. Charakterystyka województw). KSZ - diagnoza sytuacji na rynku pracy, przyczyny bezrobocia, działania, które należy podejmować - polityka państwa na rynku pracy (przedsiębiorczość , innowacyjność, kształcenie ustawiczne, edukacja, aktywizacja bezrobotnych itp.) SPS - cele polityki społecznej, priorytety i kierunki polityki społecznej NSISdP + KPZSiI - wykluczenie społeczne, ubóstwo, integracja społeczna, spójność społeczna, tendencje demograficzne, niepełnosprawni, identyfikacja obszarów ryzyka wykluczenia społecznego w Polsce, diagnoza wykluczenia społ., rynek pracy i ubezpieczenie społ., pomoc społeczna. SRE - diagnoza sytuacji w obszarze edukacji, cele i założenia strategii, poziom wykształcenia społeczeństwa, edukacja przedszkolna, system oświaty, kształcenie zawodowe, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, egzaminy zewnętrzne, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne, systemy stypendialne.

47 Ogólne kryteria merytoryczne
DZIAŁANIA Racjonalność harmonogramu działań, przy uwzględnieniu wartości dodanej projektu oraz adekwatności doboru instrumentów służących osiągnięciu celów projektu Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii* NSRO - dokument opracowany w celu realizacji w latach na terytorium Polski polityki spójności UE. Opracowanie NSRO i ich akceptacja przez KE jest niezbędna do przyjęcia przez Komisję programów operacyjnych, i w konsekwencji uruchomienia środków z funduszy strukturalnych. NSRO prezentują strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu WE. Dokument został przygotowany w MRR i zaakceptowany przez KE 9 maja 2007 r. PO KL- 28 września 2007 r. KE wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji PO KL, który jest jednym z PO służących realizacji NSRO i obejmuje całość interwencji EFS. Przyjęty Program wyznacza główne kierunki rozwoju oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007 – Zawiera m.in. diagnozę społeczno-ekonomiczną kraju, informacje nt. dotychczasowej pomocy zagranicznej w zakresie RZL, cele strategiczne PO KL, Priorytety i obszary wsparcia, system wdrażania, finansowania. SZOP - dokumentem uzupełniający PO KL, odpowiednik dawnych uzupełnień programów operacyjnych, jest przygotowywany przez IZ na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. SRK - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2006 r. - Uwarunkowania i przesłanki rozwoju kraju, sytuacja społ-ekon., podstawowe dylematy rozwojowe, cele główne i priorytety rozwoju kraju (Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, Załącznik 5. Charakterystyka województw). KSZ - diagnoza sytuacji na rynku pracy, przyczyny bezrobocia, działania, które należy podejmować - polityka państwa na rynku pracy (przedsiębiorczość , innowacyjność, kształcenie ustawiczne, edukacja, aktywizacja bezrobotnych itp.) SPS - cele polityki społecznej, priorytety i kierunki polityki społecznej NSISdP + KPZSiI - wykluczenie społeczne, ubóstwo, integracja społeczna, spójność społeczna, tendencje demograficzne, niepełnosprawni, identyfikacja obszarów ryzyka wykluczenia społecznego w Polsce, diagnoza wykluczenia społ., rynek pracy i ubezpieczenie społ., pomoc społeczna. SRE - diagnoza sytuacji w obszarze edukacji, cele i założenia strategii, poziom wykształcenia społeczeństwa, edukacja przedszkolna, system oświaty, kształcenie zawodowe, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, egzaminy zewnętrzne, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne, systemy stypendialne.

48 Ogólne kryteria merytoryczne
REZULTATY PROJEKTU Opis twardych i miękkich rezultatów projektu w odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności i wykonalności Opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów projektu Opis, w jaki sposób ww. rezultaty wpłyną na realizację założonych celów projektu NSRO - dokument opracowany w celu realizacji w latach na terytorium Polski polityki spójności UE. Opracowanie NSRO i ich akceptacja przez KE jest niezbędna do przyjęcia przez Komisję programów operacyjnych, i w konsekwencji uruchomienia środków z funduszy strukturalnych. NSRO prezentują strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu WE. Dokument został przygotowany w MRR i zaakceptowany przez KE 9 maja 2007 r. PO KL- 28 września 2007 r. KE wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji PO KL, który jest jednym z PO służących realizacji NSRO i obejmuje całość interwencji EFS. Przyjęty Program wyznacza główne kierunki rozwoju oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007 – Zawiera m.in. diagnozę społeczno-ekonomiczną kraju, informacje nt. dotychczasowej pomocy zagranicznej w zakresie RZL, cele strategiczne PO KL, Priorytety i obszary wsparcia, system wdrażania, finansowania. SZOP - dokumentem uzupełniający PO KL, odpowiednik dawnych uzupełnień programów operacyjnych, jest przygotowywany przez IZ na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. SRK - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2006 r. - Uwarunkowania i przesłanki rozwoju kraju, sytuacja społ-ekon., podstawowe dylematy rozwojowe, cele główne i priorytety rozwoju kraju (Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, Załącznik 5. Charakterystyka województw). KSZ - diagnoza sytuacji na rynku pracy, przyczyny bezrobocia, działania, które należy podejmować - polityka państwa na rynku pracy (przedsiębiorczość , innowacyjność, kształcenie ustawiczne, edukacja, aktywizacja bezrobotnych itp.) SPS - cele polityki społecznej, priorytety i kierunki polityki społecznej NSISdP + KPZSiI - wykluczenie społeczne, ubóstwo, integracja społeczna, spójność społeczna, tendencje demograficzne, niepełnosprawni, identyfikacja obszarów ryzyka wykluczenia społecznego w Polsce, diagnoza wykluczenia społ., rynek pracy i ubezpieczenie społ., pomoc społeczna. SRE - diagnoza sytuacji w obszarze edukacji, cele i założenia strategii, poziom wykształcenia społeczeństwa, edukacja przedszkolna, system oświaty, kształcenie zawodowe, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, egzaminy zewnętrzne, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne, systemy stypendialne.

49 Ogólne kryteria merytoryczne
POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć Potencjał instytucjonalny (w tym: kadrowy i finansowy) wnioskodawcy oraz (ewentualnie) jego partnerów, weryfikowane w oparciu o przedstawione dane finansowe Sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy) Rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeśli dotyczy) NSRO - dokument opracowany w celu realizacji w latach na terytorium Polski polityki spójności UE. Opracowanie NSRO i ich akceptacja przez KE jest niezbędna do przyjęcia przez Komisję programów operacyjnych, i w konsekwencji uruchomienia środków z funduszy strukturalnych. NSRO prezentują strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu WE. Dokument został przygotowany w MRR i zaakceptowany przez KE 9 maja 2007 r. PO KL- 28 września 2007 r. KE wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji PO KL, który jest jednym z PO służących realizacji NSRO i obejmuje całość interwencji EFS. Przyjęty Program wyznacza główne kierunki rozwoju oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007 – Zawiera m.in. diagnozę społeczno-ekonomiczną kraju, informacje nt. dotychczasowej pomocy zagranicznej w zakresie RZL, cele strategiczne PO KL, Priorytety i obszary wsparcia, system wdrażania, finansowania. SZOP - dokumentem uzupełniający PO KL, odpowiednik dawnych uzupełnień programów operacyjnych, jest przygotowywany przez IZ na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. SRK - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2006 r. - Uwarunkowania i przesłanki rozwoju kraju, sytuacja społ-ekon., podstawowe dylematy rozwojowe, cele główne i priorytety rozwoju kraju (Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, Załącznik 5. Charakterystyka województw). KSZ - diagnoza sytuacji na rynku pracy, przyczyny bezrobocia, działania, które należy podejmować - polityka państwa na rynku pracy (przedsiębiorczość , innowacyjność, kształcenie ustawiczne, edukacja, aktywizacja bezrobotnych itp.) SPS - cele polityki społecznej, priorytety i kierunki polityki społecznej NSISdP + KPZSiI - wykluczenie społeczne, ubóstwo, integracja społeczna, spójność społeczna, tendencje demograficzne, niepełnosprawni, identyfikacja obszarów ryzyka wykluczenia społecznego w Polsce, diagnoza wykluczenia społ., rynek pracy i ubezpieczenie społ., pomoc społeczna. SRE - diagnoza sytuacji w obszarze edukacji, cele i założenia strategii, poziom wykształcenia społeczeństwa, edukacja przedszkolna, system oświaty, kształcenie zawodowe, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, egzaminy zewnętrzne, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne, systemy stypendialne.

50 Ogólne kryteria merytoryczne
WYDATKI PROJEKTU Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów Ocena racjonalności i efektywności wydatków (relacja nakład/rezultat) Ocena kwalifikowalności wydatków (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) Ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich. NSRO - dokument opracowany w celu realizacji w latach na terytorium Polski polityki spójności UE. Opracowanie NSRO i ich akceptacja przez KE jest niezbędna do przyjęcia przez Komisję programów operacyjnych, i w konsekwencji uruchomienia środków z funduszy strukturalnych. NSRO prezentują strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu WE. Dokument został przygotowany w MRR i zaakceptowany przez KE 9 maja 2007 r. PO KL- 28 września 2007 r. KE wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji PO KL, który jest jednym z PO służących realizacji NSRO i obejmuje całość interwencji EFS. Przyjęty Program wyznacza główne kierunki rozwoju oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007 – Zawiera m.in. diagnozę społeczno-ekonomiczną kraju, informacje nt. dotychczasowej pomocy zagranicznej w zakresie RZL, cele strategiczne PO KL, Priorytety i obszary wsparcia, system wdrażania, finansowania. SZOP - dokumentem uzupełniający PO KL, odpowiednik dawnych uzupełnień programów operacyjnych, jest przygotowywany przez IZ na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. SRK - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2006 r. - Uwarunkowania i przesłanki rozwoju kraju, sytuacja społ-ekon., podstawowe dylematy rozwojowe, cele główne i priorytety rozwoju kraju (Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, Załącznik 5. Charakterystyka województw). KSZ - diagnoza sytuacji na rynku pracy, przyczyny bezrobocia, działania, które należy podejmować - polityka państwa na rynku pracy (przedsiębiorczość , innowacyjność, kształcenie ustawiczne, edukacja, aktywizacja bezrobotnych itp.) SPS - cele polityki społecznej, priorytety i kierunki polityki społecznej NSISdP + KPZSiI - wykluczenie społeczne, ubóstwo, integracja społeczna, spójność społeczna, tendencje demograficzne, niepełnosprawni, identyfikacja obszarów ryzyka wykluczenia społecznego w Polsce, diagnoza wykluczenia społ., rynek pracy i ubezpieczenie społ., pomoc społeczna. SRE - diagnoza sytuacji w obszarze edukacji, cele i założenia strategii, poziom wykształcenia społeczeństwa, edukacja przedszkolna, system oświaty, kształcenie zawodowe, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, egzaminy zewnętrzne, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne, systemy stypendialne.

51 Kryteria strategiczne
Kryteria strategiczne dotyczą preferowania przez IP2(IP) określonych typów projektów. Wnioski spełniające kryteria strategiczne, które jednocześnie uzyskały co najmniej 60 punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych polach oceny merytorycznej, otrzymują dodatkową premię punktową w wysokości nie większej niż 20 punktów. Wniosek, który spełnia ogólne kryteria merytoryczne oraz kryteria strategiczne może łącznie uzyskać maksymalnie 120 punktów.

52 Kryteria strategiczne
Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe - mogą, ale nie muszą być one spełnione, by projekt mógł uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną. Niespełnienie kryteriów strategicznych nie wyklucza bowiem uzyskania maksymalnej liczby punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych (100 punktów) i nie skutkuje odrzuceniem wniosku.

53 Kryteria strategiczne
Poddziałanie 9.1.1: Projekty zakładające utworzenie ośrodka wychowania przedszkolnego w miejscowościach w których dzieci od 3 do 5 roku życia nie mają dostępu do edukacji przedszkolnej pkt. Projekty, zakładające realizację alternatywnych form wychowania przedszkolnego - 5 pkt. Poddziałanie 9.1.2: Projekty skierowane do uczniów szkół, które uzyskały wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej województwa małopolskiego – 8 pkt. Projekty rozszerzające ofertę szkół w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowo-edukacyjnego – 6 pkt. Projekty zakładające dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) prowadzone metodą warsztatową – 6 pkt.

54 Kryteria strategiczne (cd.1)
Działanie 9.2: Projekty zakładające dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) praktycznej nauki zawodu (co najmniej 30 godzin na jednego ucznia) – 8 pkt. Projekty zakładające współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi – 7 pkt. Projekty skierowane do uczniów szkół, które uzyskały wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej województwa małopolskiego – 5 pkt. Działanie 9.3: Projekty skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych – 10 pkt. Projekty umożliwiające formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności dla uzyskania stosownych kwalifikacji (w tym certyfikaty uznawane na terenie UE) – 10 pkt.

55 Kryteria strategiczne (cd.2)
Działanie 9.4: Projekty zakładające doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, przy współpracy z przedsiębiorcami – 12 pkt. Projekty zakładające przekwalifikowanie nauczycieli w kierunku kształcenia ustawicznego albo nauczania drugiego przedmiotu lub też rodzaju prowadzonych zajęć – 8 pkt. Działanie 9.5: Projekty realizowane w partnerstwie – 20 pkt.

56 Kryteria horyzontalne
Kryteria horyzontalne mają charakter przekrojowy i zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący w toku realizacji. Dotyczą zgodności z: przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych; zasadami dotyczącymi pomocy publicznej; właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Projekty niezgodne z ww. kryteriami horyzontalnymi są odrzucane.

57 Podczas oceny merytorycznej sprawdzane jest ponadto, czy:
Ocena merytoryczna Podczas oceny merytorycznej sprawdzane jest ponadto, czy: koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania; poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony; projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL. Niespełnienie powyższych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku.

58 Warunki rekomendowania wniosku do dofinansowania
Rekomendowane do dofinansowania są projekty, w przypadku których spełnione są łącznie następujące warunki: ogólna liczba punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej wynosi przynajmniej 60, w poszczególnych polach oceny merytorycznej projekt uzyskał przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w tych polach, projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz z politykami i zasadami wspólnotowymi, projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, koszty w ramach cross-finansingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania, poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony.

59 Wyniki oceny merytorycznej
Po zakończeniu oceny merytorycznej Wnioskodawca otrzyma pismo informujące o: przyjęciu wniosku do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie dokumentów (załączników) niezbędnych do podpisania umowy; możliwości podjęcia negocjacji; odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny.

60 Wyniki oceny merytorycznej
Informacja o wynikach oceny merytorycznej przekazywana jest Beneficjentowi w terminie 5 dni od daty zakończenia pracy KOP (konkursy otwarte).

61 Negocjacje

62 Negocjacje mogą dotyczyć: zakresu merytorycznego projektu
budżetu projektu zakresu merytorycznego projektu

63 Lista rankingowa Projekty rekomendowane do dofinansowania ułożone w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionego tworzą listę rankingową. Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z protokołem z prac KOP jest przedkładana Dyrektorowi WUP Kraków do zatwierdzenia.

64 Procedura odwoławcza

65 Środki odwoławcze - przysługującym mu środku odwoławczym;
Wnioskodawca otrzymując rozstrzygnięcie w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie będzie poinformowany o: - przysługującym mu środku odwoławczym; - terminie, w jakim należy wnieść przysługujący środek odwoławczy; - instytucji, do której należy wnieść środek odwoławczy wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących pozostawienie środka odwoławczego bez rozpatrzenia. W procesie wyłaniania projektów do dofinansowania przewidziano następujące środki odwoławcze: - protest, - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

66 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

67 Umowa o dofinansowanie projektu
Minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL został określony w Zasadach finansowania PO KL z 10 września 2007r. oraz w Załączniku 2 do Dokumentacji Konkursowej; Umowa reguluje m.in.: zasady dokonywania płatności; formy zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy; zasady przeprowadzania monitoringu i kontroli; prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych; zasady wprowadzania zmian w projekcie; tryb rozwiązania umowy; inne postanowienia wynikające z przepisów wspólnotowych lub krajowych.

68 Umowa o dofinansowanie projektu
Zasady dokonywania płatności: Pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonym w harmonogramie płatności; Przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% otrzymanych transz dotacji.

69 Umowa o dofinansowanie projektu
Ustanowienie różnych form prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu pociąga za sobą koszty o różnej wysokości, zaleca się, aby Beneficjent już na etapie aplikowania o środki EFS w miarę możliwości szczegółowo przemyślał kwestie ustanawiania zabezpieczenia.

70 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy
Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych - nie ma obowiązku ustanawiania zabezpieczenia. Zabezpieczenie ustanawiane jest na 100% kwoty dofinansowania projektu.

71 Umowa o dofinansowanie projektu
Załączniki do umowy które stanowią jej integralną część są to: Wniosek o dofinansowanie; Harmonogram płatności; Oświadczenie o kwalifikowalności VAT; Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego. Wat może być kosztem kwalifikowalnym w sytuacji kiedy beneficjnt nie ma możliwości odzyskania podatku VAT na podstawie stosownych przepisów dot. VAT.

72 Podstawowe dokumenty W celu poprawnego przygotowania projektu Beneficjent powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: Dokumentacja Konkursowa – dokument opracowywany przez WUP Kraków odrębnie do każdego konkursu. Zawiera szczegółowe informacje dot. konkursu, w tym m.in. nt. sposobu przygotowania i złożenia wniosku, wymogów, jakie wniosek musi spełniać, kryteriów oceny wniosku, procedur wyboru. Dokumentacja Konkursowa zamieszczana jest na stronie internetowej WUP Kraków: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL – dokument zatwierdzony przez MRR. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zbiór wytycznych MRR. Obejmuje m.in. szczegółowe wytyczne MRR dot. zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, zasad finansowania PO KL, systemu sprawozdawczości oraz kontroli.

73 Podstawowe dokumenty Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 9 lipca 2007 r. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania z 26 czerwca 2007 r. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 10 września 2007 r. Powyższe dokumenty zawierają szczegółowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków, kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu. Podstawowe dokumenty, z którymi powinni zapoznać się projektodawcy dostępne są na stronie internetowej WUP Kraków: oraz na stronach IZ: i

74 Przydatne adresy internetowe

75 Europejskiego Funduszu Społecznego
Punkty Informacyjne dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz Tarnów Kraków ul. Węgierska 146 tel. (18) Al. Solidarności 5-9 tel. (14)   Plac Na Stawach 1 tel. (12)

76 Regionalne Ośrodki EFS
Kraków – Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, ul. Mikołajska 4, I piętro, tel Tarnów – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Sikorskiego 4, tel Nowy Sącz – Fundacja Wiedza i Rozwój ul. Długosza 9, tel

77 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1
Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1 Kraków


Pobierz ppt "Maciej Baster Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google