Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej Baster Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej Baster Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL."— Zapis prezentacji:

1

2 Maciej Baster Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL

3 Plan prezentacji 1.Formularz wniosku o dofinansowanie 2.Ocena formalna 3.Ocena merytoryczna 4.Procedura negocjacji 5.Środki odwoławcze 6.Umowa o dofinansowanie projektu

4 Jeden wzór dla wszystkich Priorytetów i wszystkich instytucji w ramach PO KL. Jeden wzór dla wszystkich Priorytetów i wszystkich instytucji w ramach PO KL. Wniosek o dofinansowanie należy przygotować przy użyciu Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie: www.efs.gov.pl Wniosek o dofinansowanie należy przygotować przy użyciu Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie: www.efs.gov.pl www.efs.gov.pl Podczas wypełniania wniosku należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Podczas wypełniania wniosku należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach: papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej (2 formaty: pdf oraz xml). Wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach: papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej (2 formaty: pdf oraz xml). Wniosek musi być opatrzony pieczęciami i podpisany przez osobę do tego upoważnioną. Wniosek musi być opatrzony pieczęciami i podpisany przez osobę do tego upoważnioną. Formularz wniosku PO KL

5 Złożenie wniosku Wnioski składa się do momentu wyczerpania kwoty przeznaczonej na konkurs lub do jego zamknięcia, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP Kraków.Wnioski składa się do momentu wyczerpania kwoty przeznaczonej na konkurs lub do jego zamknięcia, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP Kraków. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą.Wniosek można złożyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą. Szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania oraz złożenia wniosku zostały zawarte w punktach 4 i 5 Dokumentacji Konkursowej.Szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania oraz złożenia wniosku zostały zawarte w punktach 4 i 5 Dokumentacji Konkursowej.

6 Złożenie wniosku Wersja papierowa wniosku musi zostać dostarczona do WUP Kraków w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia) opatrzonych pieczęciami i podpisami osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących (zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 4.5 niniejszej Dokumentacji). Osoba/y podpisująca/e Oświadczenie w V części wniosku o dofinansowanie powinna/y być wskazana/e w punkcie 2.6 tego wniosku.

7 Złożenie wniosku Nośnik elektroniczny powinien być opatrzony następującymi informacjami: - Pełna nazwa Beneficjenta, - Tytuł projektu, - Konkurs nr POKL/xx/I/08 - Suma kontrolna.

8 Wniosek PO KL Struktura wniosku W ramach wniosku wyr ó żniono siedem element ó w: 1.Informacje o projekcie; 2.Projektodawca (Beneficjent); 3.Charakterystyka projektu (ograniczenie do 18 000 znaków); 4.Budżet projektu; 5.Oświadczenie; 6.Załącznik Harmonogram realizacji projektu; 7.Załącznik Szczeg ó łowy budżet.

9

10

11 Projekt wniosku PO KL

12

13

14

15

16

17

18

19

20 zapis wprowadzonych danych do pliku PDF zapis wniosku na dysku lokalnym

21 Praktyczne uwagi Wniosek najlepiej w całości wypełnić w edytorze tekst ó w, a następnie przekleić go do Generatora Wniosk ó w; Wniosek najlepiej w całości wypełnić w edytorze tekst ó w, a następnie przekleić go do Generatora Wniosk ó w; Poprawna walidacja wniosku nie oznacza, że wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione !!! Poprawna walidacja wniosku nie oznacza, że wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione !!! Kolejne wersje nie zastępują się, lecz zapisywane są w nowych plikach; Kolejne wersje nie zastępują się, lecz zapisywane są w nowych plikach; Każda zmiana okresu realizacji projektu powoduje zar ó wno zmiany w budżecie, jak i w harmonogramie. Każda zmiana okresu realizacji projektu powoduje zar ó wno zmiany w budżecie, jak i w harmonogramie.

22 Załączniki dostarczane wraz z wnioskiem Dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy): I) sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) lub II) uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów nie zobligowanych do sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt. I).

23 Załączniki dostarczane wraz z wnioskiem W przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność na tyle krótko, że nie dysponuje sprawozdaniem finansowym (uproszczonym sprawozdaniem finansowym) za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy, zamiast wymienionych wcześniej dokumentów określających sytuację finansową powinien złożyć bilans otwarcia.

24 Załączniki dostarczane wraz z wnioskiem Jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, powinny dołączyć do wniosku: - sprawozdanie finansowe: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy lub - uchwałę o przyjęciu budżetu/projektu (bez załącz ników finansowych do uchwały).

25 Sposób przygotowania dokumentów Dokumenty powinny być przygotowane w sposób określony w Dokumentacji Konkursowej (m.in. umieszczenie w określonym porządku kart tytułowych, wniosku, załączników). Sposób potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem określa ściśle Dokumentacja Konkursowa.

26 Sposób przygotowania dokumentów Wniosek musi być podpisany i opieczętowany (w miejscu do tego przeznaczonym - część V wniosku Oświadczenie) przez osobę/y upoważnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Beneficjenta. Osoba ta (bądź osoby) musi być tożsama ze wskazaną w polu 2.6 Wniosku.

27 Przyjmowanie wniosk ó w Wnioski przyjmowane są w Punktach Informacyjnych EFS WUP w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 Wnioski przyjmowane są w Punktach Informacyjnych EFS WUP w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w dni robocze w godzinach 8.00-16.00

28 Wniosek złożony do WUP Kraków oceniany jest pod względem: -formalnym; -merytorycznym. Ocena wniosku

29 29 Kryteria dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL OGÓLNE horyzontalnestrategicznedostępuformalnemerytoryczne SZCZEGÓŁOWE sprawdzane podczas oceny formalnej sprawdzane podczas oceny merytorycznej

30 Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie projektu

31 Ocena formalna składa się z dw ó ch etap ó w, podczas kt ó rych następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: - og ó lne kryteria formalne - kryteria dostępu Ocena formalna

32 Ocena formalna kryteria og ó lne Wniosek spełnia ogólne kryteria formalne jeśli: złożono go we właściwej instytucji; złożono go we właściwej instytucji; został złożony w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); został złożony w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); wypełniono go w języku polskim; wypełniono go w języku polskim; sporządzono go na obowiązującym formularzu ; sporządzono go na obowiązującym formularzu ; jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, został opatrzony pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby); jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, został opatrzony pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby);

33 suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest identyczna na wszystkich stronach wniosku; suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest identyczna na wszystkich stronach wniosku; wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku i złożono wymagane załączniki; wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku i złożono wymagane załączniki; wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie – w przypadku procedury konkursowej); wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie – w przypadku procedury konkursowej); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); wniosek jest zgodny z Planem działania. wniosek jest zgodny z Planem działania. Ocena formalna kryteria og ó lne

34 Kryteria dostępu Dotyczy projektów konkursowych w ramach Priorytetu IX: Kryterium obszaru realizacji projektu – projekt realizowany na terenie województwa małopolskiego; Kryterium okresu realizacji projektu - maksymalny okres realizacji projektu 3 lata. Poddziałanie 9.1.1: Projekty zakładające zapewnienie kadry pedagogicznej posiadającej kwalifikacje w zakresie edukacji przedszkolnej lub umożliwiające nabycie formalnych kwalifikacji Kryterium wkładu własnego - w przypadku wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wymagany jest wkład własny, którego wysokość wynosi 15% wartości projektu Poddziałanie 9.1.2: Kryterium beneficjenta - Podmioty prowadzące działalność minimum 1 rok

35 Kryteria dostępu (cd.) Działanie 9.2: Kryterium beneficjenta - Podmioty prowadzące działalność minimum 1 rok Kryterium wkładu własnego - w przypadku wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wymagany jest wkład własny, którego wysokość wynosi 15% wartości projektu Działanie 9.4 Kryterium wkładu własnego - w przypadku wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wymagany jest wkład własny, którego wysokość wynosi 15% wartości projektu Działanie 9.5 - projekty pilotażowe w roku 2007 Kryterium grupy docelowej - wsparcie kierowane do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców Kryterium wysokości finansowej projektu - maksimum 50 000 zł

36 W przypadku projekt ó w konkursowych wniosek, kt ó ry nie spełnia kt ó regokolwiek z og ó lnych kryteri ó w formalnych bądź kryteri ó w dostępu jest odrzucany. Na etapie oceny formalnej nie ma możliwości poprawy/uzupełniania wniosku złożonego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Poprawiony wniosek spełniający og ó lne kryteria formalne i kryteria dostępu może być jednak, jako nowy wniosek, ponownie złożony przez Beneficjenta. Ocena formalna

37 Ocena formalna przeprowadzana jest w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach WUP może wydłużyć powyższy termin do 21 dni. Ocena formalna

38 Ocena merytoryczna wniosk ó w o dofinansowanie projektu

39 Oceny merytorycznej projekt ó w dokonuje Komisja Oceny Projekt ó w (KOP) umiejscowiona w WUP Krak ó w, powoływana przez Dyrektora WUP. Ocena merytoryczna

40 Komisja Oceny Projekt ó w W skład KOP mogą wchodzić: Pracownicy WUP; Pracownicy WUP; Przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra); Przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra); Asesorzy (o ile zostali powołani). Asesorzy (o ile zostali powołani). Lista członków KOP jest podawana do publicznej wiadomości.

41 Ocena merytoryczna Ocena każdego projektu dokonywana jest przez dwie losowo wybrane osoby;Ocena każdego projektu dokonywana jest przez dwie losowo wybrane osoby; Z dw ó ch niezależnych ocen członk ó w KOP wyciągana jest średnia arytmetyczna;Z dw ó ch niezależnych ocen członk ó w KOP wyciągana jest średnia arytmetyczna; W przypadku rozbieżności sięgających 30% i więcej og ó lnej sumy punkt ó w pomiędzy ocenami Członk ó w KOP (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60 punkt ó w), projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, kt ó rą przeprowadza trzeci oceniaj ą cy. Ocena ta jest wiążąca i ostateczna.W przypadku rozbieżności sięgających 30% i więcej og ó lnej sumy punkt ó w pomiędzy ocenami Członk ó w KOP (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60 punkt ó w), projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, kt ó rą przeprowadza trzeci oceniaj ą cy. Ocena ta jest wiążąca i ostateczna.

42 Ocena merytoryczna Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w oparciu o: Ogólne kryteria merytoryczne Szczegółowe kryteria strategiczne Szczegółowe informacje nt. kryteriów wyboru projektów określane są w Planie działania oraz w Dokumentacji Konkursowej. Ogólne kryteria horyzontalne

43 Og ó lne kryteria merytoryczne dotyczą og ó lnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projekt ó w w ramach PO KL.

44 Og ó lne kryteria merytoryczne - punktacja Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20 pkt. Grupy docelowe projektu 15/0 pkt. 15/0* pkt. Działania 15/30 pkt. 15/30* pkt. Rezultaty projektu 25 pkt. Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 10 pkt. Wydatki projektu 15 pkt. * dla projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

45 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU 1.Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu 2.Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu 3.Wskazanie zgodności celów z PO KL, Planem działania oraz innymi właściwymi dokumentami strategicznymi. Og ó lne kryteria merytoryczne

46 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU 1.Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) 2.Uzasadnienie wyboru grupy docelowej 3.Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci) Og ó lne kryteria merytoryczne

47 DZIAŁANIA 1.Racjonalność harmonogramu działań, przy uwzględnieniu wartości dodanej projektu oraz adekwatności doboru instrumentów służących osiągnięciu celów projektu 2.Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii* Og ó lne kryteria merytoryczne

48 REZULTATY PROJEKTU 1.Opis twardych i miękkich rezultatów projektu w odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności i wykonalności 2.Opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów projektu 3.Opis, w jaki sposób ww. rezultaty wpłyną na realizację założonych celów projektu Og ó lne kryteria merytoryczne

49 POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 1.Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć 2.Potencjał instytucjonalny (w tym: kadrowy i finansowy) wnioskodawcy oraz (ewentualnie) jego partnerów, weryfikowane w oparciu o przedstawione dane finansowe 3.Sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy) 4.Rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeśli dotyczy) Og ó lne kryteria merytoryczne

50 WYDATKI PROJEKTU 1.Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów 2.Ocena racjonalności i efektywności wydatków (relacja nakład/rezultat) 3.Ocena kwalifikowalności wydatków (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) 4.Ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich. Og ó lne kryteria merytoryczne

51 Kryteria strategiczne Kryteria strategiczne dotyczą preferowania przez IP2(IP) określonych typów projektów. Wnioski spełniające kryteria strategiczne, kt ó re jednocześnie uzyskały co najmniej 60 punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych polach oceny merytorycznej, otrzymują dodatkową premię punktową w wysokości nie większej niż 20 punkt ó w. Wniosek, kt ó ry spełnia og ó lne kryteria merytoryczne oraz kryteria strategiczne może łącznie uzyskać maksymalnie 120 punkt ó w.

52 Kryteria strategiczne Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe - mogą, ale nie muszą być one spełnione, by projekt m ó gł uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną. Niespełnienie kryteriów strategicznych nie wyklucza bowiem uzyskania maksymalnej liczby punkt ó w za spełnianie og ó lnych kryteri ó w merytorycznych (100 punkt ó w) i nie skutkuje odrzuceniem wniosku.

53 Kryteria strategiczne Poddziałanie 9.1.1: Projekty zakładające utworzenie ośrodka wychowania przedszkolnego w miejscowościach w których dzieci od 3 do 5 roku życia nie mają dostępu do edukacji przedszkolnej - 15 pkt. Projekty, zakładające realizację alternatywnych form wychowania przedszkolnego - 5 pkt. Poddziałanie 9.1.2: Projekty skierowane do uczniów szkół, które uzyskały wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej województwa małopolskiego – 8 pkt. Projekty rozszerzające ofertę szkół w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowo-edukacyjnego – 6 pkt. Projekty zakładające dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) prowadzone metodą warsztatową – 6 pkt.

54 Kryteria strategiczne (cd.1) Działanie 9.2: Projekty zakładające dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) praktycznej nauki zawodu (co najmniej 30 godzin na jednego ucznia) – 8 pkt. Projekty zakładające współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi – 7 pkt. Projekty skierowane do uczniów szkół, które uzyskały wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej województwa małopolskiego – 5 pkt. Działanie 9.3: Projekty skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych – 10 pkt. Projekty umożliwiające formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności dla uzyskania stosownych kwalifikacji (w tym certyfikaty uznawane na terenie UE) – 10 pkt.

55 Kryteria strategiczne (cd.2) Działanie 9.4: Projekty zakładające doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, przy współpracy z przedsiębiorcami – 12 pkt. Projekty zakładające przekwalifikowanie nauczycieli w kierunku kształcenia ustawicznego albo nauczania drugiego przedmiotu lub też rodzaju prowadzonych zajęć – 8 pkt. Działanie 9.5: Projekty realizowane w partnerstwie – 20 pkt.

56 Kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne mają charakter przekrojowy i zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący w toku realizacji. Dotyczą zgodności z: przepisami ustawy Prawo zam ó wień publicznych;przepisami ustawy Prawo zam ó wień publicznych; zasadami dotyczącymi pomocy publicznej;zasadami dotyczącymi pomocy publicznej; właściwymi politykami i zasadami wsp ó lnotowymi (w tym: polityką r ó wnych szans i koncepcją zr ó wnoważonego rozwoju).właściwymi politykami i zasadami wsp ó lnotowymi (w tym: polityką r ó wnych szans i koncepcją zr ó wnoważonego rozwoju). Projekty niezgodne z ww. kryteriami horyzontalnymi są odrzucane.

57 Ocena merytoryczna Podczas oceny merytorycznej sprawdzane jest ponadto, czy: koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania;koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania; poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony;poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony; projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL.projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL. Niespełnienie powyższych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku.

58 Warunki rekomendowania wniosku do dofinansowania Rekomendowane do dofinansowania są projekty, w przypadku których spełnione są łącznie następujące warunki: -ogólna liczba punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej wynosi przynajmniej 60, -w poszczególnych polach oceny merytorycznej projekt uzyskał przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w tych polach, -projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz z politykami i zasadami wspólnotowymi, -projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, -koszty w ramach cross-finansingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania, -poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony.

59 Po zakończeniu oceny merytorycznej Wnioskodawca otrzyma pismo informujące o: przyjęciu wniosku do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie dokument ó w (załącznik ó w) niezbędnych do podpisania umowy;przyjęciu wniosku do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie dokument ó w (załącznik ó w) niezbędnych do podpisania umowy; możliwości podjęcia negocjacji;możliwości podjęcia negocjacji; odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny.odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny. Wyniki oceny merytorycznej

60 Informacja o wynikach oceny merytorycznej przekazywana jest Beneficjentowi w terminie 5 dni od daty zakończenia pracy KOP (konkursy otwarte). Wyniki oceny merytorycznej

61 Negocjacje

62 Negocjacje mogą dotyczyć: budżetu projektu zakresu merytorycznego projektu Negocjacje

63 Projekty rekomendowane do dofinansowania ułożone w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionego tworzą listę rankingową. Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z protokołem z prac KOP jest przedkładana Dyrektorowi WUP Kraków do zatwierdzenia. Lista rankingowa

64 Procedura odwoławcza

65 Wnioskodawca otrzymując rozstrzygnięcie w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie będzie poinformowany o: - przysługującym mu środku odwoławczym; - terminie, w jakim należy wnieść przysługujący środek odwoławczy; - instytucji, do której należy wnieść środek odwoławczy wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących pozostawienie środka odwoławczego bez rozpatrzenia. W procesie wyłaniania projektów do dofinansowania przewidziano następujące środki odwoławcze: - protest, - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Środki odwoławcze

66 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

67 Minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL został określony w Zasadach finansowania PO KL z 10 września 2007r. Dokumentacji Konkursowej;Minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL został określony w Zasadach finansowania PO KL z 10 września 2007r. oraz w Załączniku 2 do Dokumentacji Konkursowej; Umowa reguluje m.in.:Umowa reguluje m.in.: zasady dokonywania płatności; formy zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy; zasady przeprowadzania monitoringu i kontroli; prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych; zasady wprowadzania zmian w projekcie; tryb rozwiązania umowy; inne postanowienia wynikające z przepis ó w wsp ó lnotowych lub krajowych. Umowa o dofinansowanie projektu

68 Zasady dokonywania płatności : Pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonym w harmonogramie płatności;Pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonym w harmonogramie płatności; Przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% otrzymanych transz dotacji.Przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% otrzymanych transz dotacji. Umowa o dofinansowanie projektu

69 Ustanowienie r ó żnych form prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu pociąga za sobą koszty o r ó żnej wysokości, zaleca się, aby Beneficjent już na etapie aplikowania o środki EFS w miarę możliwości szczeg ó łowo przemyślał kwestie ustanawiania zabezpieczenia. Umowa o dofinansowanie projektu

70 Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finans ó w publicznych - nie ma obowiązku ustanawiania zabezpieczenia. Zabezpieczenie ustanawiane jest na 100% kwoty dofinansowania projektu. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

71 Załączniki do umowy kt ó re stanowią jej integralną część są to: Wniosek o dofinansowanie; Harmonogram płatności; Oświadczenie o kwalifikowalności VAT; Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego. Umowa o dofinansowanie projektu

72 W celu poprawnego przygotowania projektu Beneficjent powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: Dokumentacja Konkursowa – dokument opracowywany przez WUP Kraków odrębnie do każdego konkursu. Zawiera szczegółowe informacje dot. konkursu, w tym m.in. nt. sposobu przygotowania i złożenia wniosku, wymogów, jakie wniosek musi spełniać, kryteriów oceny wniosku, procedur wyboru. Dokumentacja Konkursowa zamieszczana jest na stronie internetowej WUP Kraków: www.wup-krakow.plwww.wup-krakow.pl Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL – dokument zatwierdzony przez MRR. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 – zbiór wytycznych MRR. Obejmuje m.in. szczegółowe wytyczne MRR dot. zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, zasad finansowania PO KL, systemu sprawozdawczości oraz kontroli. Podstawowe dokumenty

73 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatk ó w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 9 lipca 2007 r. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatk ó w w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Sp ó jności w okresie programowania 2007-2013 z 26 czerwca 2007 r. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z 10 września 2007 r. Powyższe dokumenty zawierają szczeg ó łowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatk ó w, kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu. Podstawowe dokumenty, z kt ó rymi powinni zapoznać się projektodawcy dostępne są na stronie internetowej WUP Krak ó w: www.wup-krakow.pl oraz na stronach IZ: www.mrr.gov.pl i www.efs.gov.plwww.wup-krakow.plwww.mrr.gov.plwww.efs.gov.pl Podstawowe dokumenty

74 Przydatne adresy internetowe www.wup-krakow.plwww.wup-krakow.plwww.wup-krakow.pl www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.fundusze.malopolska.plwww.fundusze.malopolska.plwww.fundusze.malopolska.pl

75 Punkty Informacyjne dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (12) 424 07 37 Al. Solidarności 5-9 tel. (14) 626 95 43 e-mail: efs@wup.tarnow.pl ul. Węgierska 146 tel. (18) 442 94 32 e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl Kraków Tarnów Nowy Sącz

76 Regionalne Ośrodki EFS Krak ó w – Fundacja Instytut Studi ó w Strategicznych, ul. Mikołajska 4, I piętro, tel. 012 421 83 40 Tarn ó w – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Sikorskiego 4, tel. 014 655 69 86 Nowy Sącz – Fundacja Wiedza i Rozw ó j ul. Długosza 9, tel. 018 442 01 99

77 Dziękuję za uwagę Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów Wojew ó dzki Urząd Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1 30-107 Krak ó w www.wup-krakow.pl


Pobierz ppt "Maciej Baster Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google