Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020
dla organizacji pozarządowych 1

2 Perspektywa finansowa 2014-2020
Umowa Partnerstwa Umowa Partnerstwa to dokument przygotowywany przez państwo członkowskie z udziałem partnerów zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym sprawowaniu rządów, który określa strategię państwa członkowskiego, jego priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. 23 maja 2014 r. – Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską 2 2

3 Perspektywa finansowa 2014-2020
Cele tematyczne 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 3 3

4 Perspektywa finansowa 2014-2020
Polska otrzyma łącznie z PROW i PORYBY ok. 115 mld euro Z budżetu polityki spójności na lata Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in.: w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe) rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny) cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), włączenie społeczne i aktywizację zawodową.  Wspólna Polityka Rolna – 32 mld euro 4 4

5 Perspektywa finansowa 2014-2020
W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej. 5 5

6 Perspektywa finansowa 2014-2020
6 6

7 Perspektywa finansowa 2014-2020
Mechanizmy finansowania dotacje – wybrane branże lub grupy beneficjentów. Branże o wysokim potencjale rozwoju, innowacyjne; osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. instrumenty zwrotne – pożyczki, poręczenia itp. Większa część pomocy w postaci instrumentów zwrotnych, mniej dotacji, rozwiązania łączone. Istnieje możliwość łączenia obu mechanizmów. 7 7

8 Perspektywa finansowa 2014-2020
Nowe zasady Koncentracja tematyczna – skupienie możliwości finansowania na określonych obszarach priorytetowych Komplementarność – linia demarkacyjna; wzajemne uzupełnianie się Programów Koordynacja – uniknięcie powielania finansowania tych samych interwencji z różnych źródeł oraz uproszczenie mechanizmów; zawarcie w UP zasad dot. polityki spójności, rolnej i rybackiej Decentralizacja – więcej środków zarządzanych na poziomie regionalnym 8 8

9 Perspektywa finansowa 2014-2020
Uproszczenia dla beneficjentów Funduszy Europejskich elastyczne formy finansowania projektów z rozbudowanym systemem zaliczkowym, zapewnienie szerszego tematycznie dostępu do wsparcia zwrotnego, zapewnienie łatwego dostępu dla potencjalnych beneficjentów do kompleksowej informacji za pośrednictwem jednej sieci punktów informacyjnych (Portal Funduszy Europejskich, jednakowy wygląd stron internetowych) , standardowy format wniosku o płatność – w miarę możliwości w ramach wszystkich programów operacyjnych, zmniejszenie obciążeń raportowych beneficjentów poprzez umieszczenie we wniosku o płatność części zawierającej wskaźniki postępu rzeczowego projektu, 9 9

10 Fundusze Europejskie 2014-2020 dla NGO
Perspektywa finansowa Fundusze Europejskie dla NGO 10 10

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Perspektywa finansowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie 11 11

12 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa II. Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Wsparcie dla projektów dotyczących: rozwoju elektronicznej administracji (uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją) rozwoju elektronicznych usług publicznych (rozbudowa systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych – e-administracji, e-zdrowia i e-kultury) zwiększenia dostępności informacji sektora publicznego (digitalizacja zasobów naukowych, kulturowych, tworzenie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych, tworzenie, modernizacje, baz geodezyjnych) Beneficjenci m.in. Organizacje pozarządowe 12 12

13 Perspektywa finansowa 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 13 13

14 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Dofinansowanie będzie obejmować: dla głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół) zmiany wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, generację rozproszoną, poprawiającą sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji15 (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków. 14 14

15 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - jednostki naukowe, - szkoły wyższe, - spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki, - organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, - podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014. 15 15

16 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Wszystkie projekty wspierane w ramach priorytetu: będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10 (w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy), będą musiały wykazać efektywność kosztową. będą musiały wynikać z audytów energetycznych oraz być zgodne z zaleceniami KE zawartymi w „Przewodniku technicznym finansowanie modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach Polityki Spójności” – oszczędność min. 25 %. 16 16

17 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna W zakresie kogeneracji wsparte mogą zostać jedynie projekty dotyczące budowy, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania (tj. lokalne kotłownie)o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza a w szczególności PM10. Dodatkowo wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. 17 17

18 Perspektywa finansowa 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 18 18

19 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe W ramach priorytetu wsparciem objęte będą projekty dotyczące m.in.: prace konserwatorskie, restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków wraz z ich otoczeniem, roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (Ośrodki kultury, biblioteki publiczne, itp.) - warunkiem jest stworzenie nowej oferty kulturalnej monitoring i zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem obiektów infrastruktury dziedzictwa kulturowego, również ruchomych; zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej; zagospodarowanie terenu wokół obiektów (wyłączenie UNESCO i budowa nowych) 19 19

20 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.2 Dziedzictwo naturalne Wspierane działania: - ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków - zwiększenie zieleni w mieście - roboty budowlane wokół kąpielisk, plaż, pomostów, przystani wodnych - tworzenie geoparków, centrum ochrony bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu wokół obiektów 20 20

21 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.3 Ochrona różnorodności przyrodniczej Wspierane działania, m.in.: - zachowanie różnorodności zagrożonych wyginięciem gatunków - odbudowa zdegradowanych siedlisk - kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące różnorodności biologicznej - wyposażenie, rozbudowa i modernizacja centrów edukacji ekologicznej wraz z komplementarnymi do krajowych kampaniami promocyjnymi i edukacyjnymi 21 21

22 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 Turystyka przyrodnicza Wspierane działania: - roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki (budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, wież widokowych); - zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności turystycznej - zagospodarowanie terenu wokół obiektów - roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia w ośrodkach informacji turystycznej 22 22

23 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Zasady wyboru projektów: Przy wyborze projektów do dofinansowania, obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka, odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów znajdą m.in. następujące aspekty: analiza popytu - wykazanie zapotrzebowania na dany projekt, w tym szacowanej liczby odwiedzających; Beneficjenci, m.in.: organizacje pozarządowe 23 23

24 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego zapewnienie trwałości efektów, w tym generowane efekty mnożnikowe - promowane będą rozwiązania wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania obiektów/instytucji w długim okresie, w tym rozwiązania pozwalające na: obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną; zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji budynków; dywersyfikację źródeł finansowania działalności - pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania; dodatnie efekty ekonomiczne - oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie inwestycji; tworzenie nowych miejsc pracy. 24 24

25 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Zasady wyboru projektów: Finansowanie przewidziane w ramach priorytetu nie będzie obejmować samodzielnych projektów, mających na celu organizowanie imprez kulturalnych, takich jak wystawy i festiwale oraz kampanii promocyjnych, które nie mają wpływu na realizację jego celów w dłuższej perspektywie. Promowane będą projekty, których jednym z elementów są zmiany techniczne istniejącej infrastruktury, poprawiające dostępność dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotem projektów realizowanych w ramach wsparcia sektora kultury i turystyki będą obiekty związane wyłącznie z funkcją kulturalną lub turystyczną. W ramach priorytetu wspierane będą wyłącznie projekty dotyczące infrastruktury małej skali (do 5 mln euro kosztów całkowitych projektu) o oddziaływaniu regionalnym. 25 25

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Perspektywa finansowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa IX RYNEK PRACY 26 26

27 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa IX. Rynek Pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa Przykładowe rodzaje wsparcia: - projekty aktywizacji zawodowej - poradnictwo zawodowe, - staże i praktyki zawodowe, - szkolenia, - subsydiowane zatrudnienie, - wspieranie mobilności zawodowej - poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa 27 27

28 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa IX. Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Przykładowe rodzaje wsparcia: wsparcie na rzecz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie finansowe (bezzwrotne lub zwrotne) oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe Przedsięwzięcia będą koncentrować się na wsparciu na rzecz grup osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych. 28 28

29 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa IX. Rynek Pracy Beneficjenci: 1) w przypadku form wsparcia: dotacji bezzwrotnych, szkoleń/ doradztwa/ mentoringu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i oświatową na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności: urzędy pracy, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy. 2) w przypadku instrumentów finansowych: podmioty wdrażające instrument finansowy. 29 29

30 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa IX. Rynek Pracy Grupy docelowe: osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby starsze (w wieku 50+), kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotnych, osoby niskowykwalifikowane, 30 30

31 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa IX. Rynek Pracy Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego : Typy projektów: - przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobków, klubów dziecięcych, usług dziennych opiekunów, usług niani - projekty aktywizacji zawodowej - poradnictwo zawodowe, - staże i praktyki zawodowe, - szkolenia, - subsydiowane zatrudnienie, - wsparcie adaptacyjne pracownika Beneficjenci , m.in. organizacje pozarządowe 31 31

32 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Perspektywa finansowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne 32 32

33 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Działanie Aktywne włączenie Przykładowe rodzaje wsparcia: programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym: programy na rzecz społeczności marginalizowanych na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) programy wychodzenia z bezdomności 33 33

34 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Przykładowe rodzaje wsparcia – cd.: programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez ZAZ, WTZ, CIS, KIS. 34 34

35 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Grupy docelowe: osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w tym w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia w tym długotrwale (osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy), osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym, osoby bezdomne, otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym). 35 35

36 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Beneficjenci: instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty reintegracyjne, organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/ pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, PFRON, Ochotnicze Hufce Pracy, centra aktywności lokalnej, podmioty ekonomii społecznej. 36 36

37 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Zasady wyboru projektów realizacja projektów najbardziej efektywnych oraz najlepiej odpowiadających potrzebom społecznym regionu w zakresie poprawy szans na włączenie społeczne osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; W pierwszej kolejności wybierane do dofinansowania będą te projekty, które w jak największym stopniu przyczynią się do realizacji celów i rezultatów priorytetu inwestycyjnego. W ramach systemu wyboru projektów adekwatnie do sytuacji społecznej w regionie mogą zostać przewidziane mechanizmy preferencji dla określonego rodzaju przedsięwzięć, wybranych grup docelowych, typów beneficjentów, czy obszarów wymagających szczególnego wsparcia, w tym poprzez kryteria wyboru projektów lub wydzieloną alokację środków. 37 37

38 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Przykładowe rodzaje wsparcia: W zakresie usług społecznych: realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, tworzenie warunków do opieki domowej, rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym, w tym rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, 38 38

39 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne W zakresie usług zdrowotnych: realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego, realizacja programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem nadwagi, otyłości, wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju układu ruchu. 39 39

40 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym: ośrodki wsparcia (w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia), instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, ośrodki diagnostyczno- terapeutyczne dla sprawców przemocy, jednostki specjalistycznego poradnictwa, centra aktywności lokalnej, organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące, podmioty ekonomii społecznej. 40 40

41 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Działanie 11.3 Ekonomia społeczna Przykładowe rodzaje wsparcia: kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych, usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe OWES, działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej, koordynacja obszaru ekonomii społecznej oraz monitorowanie zjawisk społecznych w regionie, 41 41

42 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne zgodnie z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przewidziano finansowanie usług wsparcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: usług animacji lokalnej - wsparcie animacji lokalnej w celu tworzenia podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, budowy partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, usług rozwoju ekonomii społecznej - inicjowanie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, obejmujące m.in. wsparcie przygotowawcze (w tym usługi doradcze i szkoleniowe), narzędzia inkubacji i preinkubacji, usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych - wsparcie rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych, w tym głównie poprzez zwiększanie kompetencji menadżerskich i zarządczych, zawodowych i społecznych, np.  w formie doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego, marketingu. 42 42

43 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Zakres wsparcia Zakłada się kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, w tym wsparcie na założenie, przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, obejmujące m. in.: wsparcie doradczo-szkoleniowe, przyznanie środków finansowych (dotacje), wsparcie pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia działalności. Przewidziano również bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego, np. spółdzielnie socjalne. 43 43

44 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Zakres wsparcia Zaplanowano także wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych, w tym poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), jak również w formie zatrudnienia przejściowego dla osób opuszczających podmioty reintegracyjne, czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Interwencja obejmuje również działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza przedsiębiorstw społecznych. 44 44

45 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Beneficjenci: Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej), w tym podmioty o charakterze reintegracyjnym (Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej), jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 45 45

46 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XI. Włączenie społeczne Grupy docelowe: podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej), w tym w szczególności przedsiębiorstwa społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym (Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej), podmioty prowadzące działalność gospodarczą, deklarujące chęć przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne, osoby fizyczne/prawne zamierzające założyć przedsiębiorstwo społeczne, osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 46 46

47 Perspektywa finansowa 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XIII Infrastruktura Społeczna 47 47

48 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XIII. Infrastruktura społeczna Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Typy działań: niezbędne prace remontowo-budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz IT Benficjenci: fundacje, stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia. 48 48

49 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XIII. Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych Typy działań: budowa placówek wsparcia dziennego, placówek DPS, ośrodków interwencji kryzysowej, budowa infrastruktury usług opieki nad dziećmi do lat 3. Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Beneficjenci: m.in. organizacje pozarządowe W ramach działania wsparcie uzyskają inwestycje w zakresie kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, realizowane w oparciu o lokalne plany rewitalizacji(LPR), zgodne z krajowymi ramami, przygotowanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Funkcję taką może pełnić np. narodowy plan rewitalizacji. 49 49

50 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XIII. Infrastruktura społeczna Typy projektów: - przebudowa i adaptacja istniejących budynków do celów społecznych, gospodarczych, kulturalnych, itp. wraz z możliwością zagospodarowania terenu funkcjonalnie związanego z obiektem, - uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne, gospodarcze, kulturalne, rozwój terenów zielonych - tworzenie warunków lokalowych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług, - dostosowanie przestrzeni publicznych do nowych funkcji, - wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw społecznych, Jako element projektu mogą być finansowane inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej oraz dróg lokalnych. 50 50

51 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XIII. Infrastruktura społeczna Działanie Infrastruktura przedszkolna (rozbudowa, adaptacja i modernizacja, zakup wyposażenia, ew. budowa) Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego (prace modernizacyjne i zakup wyposażenia) Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna (modernizacja, zakup wyposażenia) 51 51

52 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa XIII. Infrastruktura społeczna Beneficjenci, m.in.: -jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, -samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki, - organizacje pozarządowe, - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej, -kościoły i związki wyznaniowe Priorytetowo traktowane będą projekty: - generujące nowe miejsca pracy, - przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej, - zapewniające kompleksowe rozwiązanie problemu obszaru zdegradowanego, 52 52

53 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Perspektywa finansowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 53 53

54 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś Priorytetowa II. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - Beneficjenci – min. Pozarządowe Organizacje Ekologiczne Rodzaje wspieranych działań: 1. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych a) działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 2. Rozwój zielonej infrastruktury 3. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiskai efektywnego wykorzystania jego zasobów a) budowa potencjału i integracja b) edukacja społeczności obszarów chronionych Przewiduje się wsparcie w formie bezzwrotnej. . 54 54

55 Perspektywa finansowa 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Wsparcie na: - prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów; - prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w otoczeniu zabytku; - rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury kultury i edukacji artystycznej na cele kulturalne oraz archiwów; - zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich; - modernizacja wystaw stałych; ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków; - konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji; - zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem; - rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne. 55 55

56 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
Perspektywa finansowa Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 56 56

57 Perspektywa finansowa 2014-2020
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych Obszarem realizacji programu jest obszar całej Polski, tj. 15 regionów zaliczonych do kategorii słabiej rozwiniętych oraz Mazowsze jako region lepiej rozwinięty o specjalnym statusie wynikającym z rozporządzenia ramowego jako były region słabo rozwinięty. Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.  57 57

58 Perspektywa finansowa 2014-2020
Oś I. Osoby młode na rynku pracy Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER będzie wspierać następujące obszary: -zatrudnienie i mobilność pracowników, -włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, -inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, -wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. 58 58

59 Perspektywa finansowa 2014-2020
Przykładowe projekty: wsparcie instytucji i systemów, w których świadczona jest pomoc indywidualnym osobom i instytucjom w celu zwiększenia efektywności polityk publicznych dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dostosowanie kompetencji kadr gospodarki do potrzeb rynku pracy promocja uczenia się przez całe życie wsparcie osób młodych nie posiadających zatrudnienia i nie uczących się na rynku pracy (w tym YEI) wypracowywanie nowoczesnych metod uczenia się oraz rozwiązań służących ustanawianiu i nadawaniu kwalifikacji oraz zapewnianiu ich jakości (krajowy system kwalifikacji) innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (m.in. programy mobilności ponadnarodowej, rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi) Rejestr Usług Rozwojowych 59 59

60 Perspektywa finansowa 2014-2020
Działania, do których mogą aplikować organizacje pozarządowe: Oś I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego – m.in.: podniesienie kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie równości szans płci w oparciu m.in. o model wypracowany w projekcie „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” oraz o inne programy szkoleń wypracowane w ramach PO KL podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (szkolenia) Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 60 60

61 Perspektywa finansowa 2014-2020
Działania, do których mogą aplikować organizacje pozarządowe, cd.: Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (zwrotne instrumenty finansowe, branżowe ponadregionalne spotkania) Działanie 2.10 Wysoka jakość sytemu oświaty (szkolenia i doradztwo), tworzenie e-podręczników) Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 61 61

62 Perspektywa finansowa 2014-2020
Działania, do których mogą aplikować organizacje pozarządowe, cd.: Oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązani organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych 62 62

63 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Perspektywa finansowa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - LEADER 63 63

64 Perspektywa finansowa 2014-2020
LEADER LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich - obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż Jedna Lokalna Strategia Rozwoju będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie. 64 64

65 Perspektywa finansowa 2014-2020
Cele szczegółowe i cele przekrojowe Cel: „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR). LSR to oddolnie tworzony w partnerstwie trzech sektorów dokument strategiczny dotyczący danego, spójnego obszaru. Ukierunkowanie wsparcia będzie zależeć od diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów, wskazanych przez ww. partnerstwo. 65 65

66 Perspektywa finansowa 2014-2020
XIV Leader Oś. XIV - Poddziałanie 2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Beneficjent (w zależności od zakresu operacji): osoba fizyczna, osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. W przypadku projektów grantowych beneficjentem jest LGD a realizatorami grantów mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, tj. np. koła gospodyń wiejskich. Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie. 66 66

67 Perspektywa finansowa 2014-2020
XIV Leader Wsparcie: 300 tys. zł - limit na operacje, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, 100 tys. zł. na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, 50 tys. zł kwoty pomocy na operację własną. Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł. Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł. 67 67

68 Programy Komisji Europejskiej na lata 2014-2020
68 68

69 Programy Komisji Europejskiej 2014-2020
Wsparcie inicjatyw społecznych w programach krajowych i inicjatywach KE Programy Komisji Europejskiej: 1. Europa dla Obywateli 2. EaSI – EU Programme for Employment and Social Innovation (program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych) 3. Fundusze Szwajcarskie 69 69

70 Programy Komisji Europejskiej 2014-2020
Europa dla Obywateli Budżet - 185, 5 mln EURO Cele: • przyczynianie się do lepszego zrozumienia zagadnień historii i różnorodności Unii Europejskiej przez jej obywateli; • wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii; • wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach; • zachęcanie do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz wolontariatu w skali całej UE; 70 70

71 Programy Komisji Europejskiej 2014-2020
Europa dla Obywateli Komponenty: Komponent I. Pamięć europejska – termin składania wniosków do 1 marca 2015 r. - max kwota dotacji 100 tys. EUR Komponent II. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie Działania i terminy składania wniosków w ramach II komponentu: II.1. Partnerstwo miast - 1 marca i 1 września 2015 r. - kwota dotacji 25 tys. EUR II.2. Sieci miast marca i 1 września 2015 r. - kwota dotacji 150 tys. EUR II.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego marca 2015 r. - kwota dotacji 150 tys. EUR 71 71

72 Programy Komisji Europejskiej 2014-2020
Europa dla Obywateli Kontakt Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce Al. Ujazdowskie 41 (wejście główne), Warszawa tel.: / 72 72

73 Programy Komisji Europejskiej 2014-2020
EaSl – Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata Cele: - promowanie wysokiego poziomu zatrudnienia, - gwarantowanie odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, - zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - poprawa warunków pracy. Osie EaSI: •Progress - modernizacja unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i kwestii społecznych (61% budżetu programu), •EURES - mobilność pracowników (18% budżetu programu), •mikrofinanse i przedsiębiorczość społeczna - dostęp do finansowania dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczną (21% budżetu programu). Budżet programu to 919,5 mln euro. 73 73

74 Programy Komisji Europejskiej 2014-2020
EaSl – Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata Mikrofinanse i przedsiębiorczość społeczna Instrumenty finansowe – dwie sekcje tematyczne: - mikrofinanse dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw - przedsiębiorczość społeczna. Cele osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej to: •poprawa dostępu do mikrofinansowania dla przedstawicieli słabszych grup społecznych, którzy chcą założyć lub rozwinąć swoją działalność oraz dla mikroprzedsiębiorstw. •budowanie potencjału instytucjonalnego wśród dostawców mikrokredytów. •wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do źródeł finansowania. 74 74

75 Programy Komisji Europejskiej 2014-2020
EaSl – Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata Progress W ramach instrumentu Progress dostępne są: - gwarancje dla instytucji finansowych oferujących mikrofinansowanie, - regwarancje dla instytucji udzielających takich gwarancji. -pożyczki (w tym podporządkowane) oraz finansowanie kapitałowe dla dostawców mikropożyczek Beneficjenci: Instytucje finansowe (pożyczkowe, kredytowe, gwarancyjne) Terminy naborów: • Do 31 grudnia 2015 r. (instrumenty gwarancyjne) • do kwietnia 2016 r. (instrumenty pożyczkowe i kapitałowe). Szczegółowych informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. 75 75

76 Programy Komisji Europejskiej 2014-2020
EaSl – Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata Kontakt Adres pocztowy European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion B-1049 Brussels BELGIA 76 76

77 Inne Programy Europejskie
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce Cel: -zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE zmniejszenie różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Beneficjenci: -instytucje sektora publicznego i prywatnego -organizacje pozarządowe 77 77

78 Inne Programy Europejskie
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Obszary wsparcia: - bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform: • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej - środowisko i infrastruktura: •odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie •odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej •poprawa publicznych systemów transportowych; •bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych 78 78

79 Inne Programy Europejskie
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Obszary wsparcia - cd: - sektor prywatny: • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP - rozwój społeczny i zasobów ludzkich: •ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej) •badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze) 79 79

80 Inne Programy Europejskie
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Kontakt Punkt Informacyjny Ministersterstwa Infrastruktury i Rozwoju nt. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy tel. 22  , ; Krajowa Instytucja Koordynująca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju   Departament Programów Pomocowych    ul. Wspólna 2/4   Warszawa Sekretariat Departamentu: tel.: fax: 80 80

81 Programy Krajowe na lata 2014-2020
81 81

82 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (aktywizacja w obszarze kultury) Programy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - ASOS – rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Funduszu Postpenitencjarny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7. Ministerstwo Sportu i Turystyki 8. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 9. Inne 82 82

83 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Czym jest FIO? instrument programowy i finansowy coroczny konkurs grantowy przejaw, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. 83 83

84 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 84 84

85 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Te podmioty są zobowiązane do załączenia w generatorze ofert wersji elektronicznej statutu / umowy spółki, a także przesłanie go / jej wraz z ofertą, w wersji papierowej. 85 85

86 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cel główny zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Cele szczegółowe zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. wzmocnienie potencjału III sektora. 86 86

87 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet 1. Małe inicjatywy: Kierunki działania: Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych Animowanie działań samopomocowych Wspieranie młodych organizacji pozarządowych 87 87

88 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kierunki działania: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych Animowanie działań samopomocowych Rozwijanie wolontariatu Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych Wspieranie aktywnych form integracji społecznej Rozwój przedsiębiorczości społecznej Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 88 88

89 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet 3. Aktywni obywatele Kierunki działania: Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich Wspieranie działań o charakterze systemowym 89 89

90 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Kontakt: Departament Pożytku Publicznego Telefon do sekretariatu departamentu:            (0-prefix-22) 90 90

91 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015: - Wydarzenia artystyczne - Kolekcje - Promocja literatury i czytelnictwa - Edukacja - Obserwatorium kultury - Promesa MKiDN - Dziedzictwo kulturowe - Rozwój infrastruktury kultury 91 91

92 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury : - Infrastruktura kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Infrastruktura domów kultury Dziedzictwo kulturowe: - Ochrona zabytków - Wspieranie działań muzealnych - Kultura ludowa i tradycyjna - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą - Ochrona zabytków archeologicznych - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego - Miejsca Pamięci Narodowej 92 92

93 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program KULTURA+ składa się z dwóch Priorytetów: „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”, zarządzanego przez Instytut Książki w Krakowie. W ramach Priorytetu wspierany jest remont, przebudowa, rozbudowa i budowa budynków bibliotek w małych gminach. Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie:   „Digitalizacja”, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Priorytet „Digitalizacja” ma na celu poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez digitalizację zbiorów i rozbudowę pracowni digitalizacyjnych. Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie: 93 93

94 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kontakt: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa tel. (22) mkidn-2015.php 94 94

95 Programy Krajowe na lata 2014-2020
ASOS – rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Budżet: 280 mln zł Program wsparcia projektów dla osób , które po 60 roku życia: • poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia • zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Priorytet I. Edukacja osób starszych Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne). Beneficjenci – m.in.: fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, kościelne jednostki organizacyjne 95 95

96 Programy Krajowe na lata 2014-2020
ASOS – rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Typy działań: •dofinansowanie rozwoju oraz powstanie nowej oferty edukacyjnej dla osób starszych, zwiększenie dostępu do zajęć edukacyjnych w ramach już istniejących oraz nowo utworzonych organizacji m.in. na terenach defaworyzowanych, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oświatowo-kulturalnej dla osób starszych, •wspieranie różnych form edukacji i uczenia się na rzecz poprawy umiejętności osób starszych, w tym zwłaszcza umiejętności cyfrowych oraz szczególnie w odniesieniu do osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, •podnoszenie kompetencji/kwalifikacji kadry zajmującej się zawodowo i ochotniczo aktywizacją społeczną osób starszych, •dofinansowanie innych form aktywności społecznej osób starszych, •zwiększenie oferty oraz podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych, w tym dostosowanie tej oferty odpowiednio do potrzeb i możliwości starszych osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej. 96 96

97 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Ad 4. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Funduszu Postpenitencjarny są to fundusze w ramach których organizacje pozarządowe mogą pozyskać dotacje na projekty skierowane do ofiar przestępstw lub osób które opuściły zakłady karne. Pomoc Pokrzywdzonym finansowana jest między innymi z nawiązek sądowych. Środki są przeznaczane na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną. Więcej informacji: postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym 97 97

98 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Ad. 5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) finansuje projekty z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Co roku w tym zakresie ogłaszane są konkursy ofert. Ad. 6 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pobierz) , którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. PFRON Oddział Lubelski ul. W. Kunickiego Lublin tel fax 98 98

99 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Ad. 7 Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje działania w zakresie: sportu wyczynowego i powszechnego, sportu młodzieżowego, sportu osób niepełnosprawnych oraz turystyki. Konkursy ogłaszane są najczęściej pod koniec i na początku roku kalendarzowego. Więcej informacji: oraz 99 99

100 Programy Krajowe na lata 2014-2020
Ad. 8 Ministerstwo Spraw Zagranicznych- dotuje między innymi projekty z zakresu pomocy rozwojowej. W jej ramach wspierane są projekty dotyczące: a) wolontariatu; b) edukacji globalnej; c) pomocy rozwojowej. Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej można realizować działania w dwóch obszarach geograficznych. Grupa pierwsza obejmuje kraje Partnerstwa Wschodniego – Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Druga grupa to osiem państw regionu Afryki Wschodniej (Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda), dwa państwa Afryki Północnej (Libia, Tunezja), Afganistan, Kirgistan i Tadżykistan oraz Autonomię Palestyńską. Ponadto MSZ wspiera projekty dotyczące współpracy z Polakami i Polonia mieszkającymi za granicą. Więcej informacji: oraz 100 100

101 Inne Programy na lata 2014-2020 Działaj Lokalnie
„DZIAŁAJ LOKALNIE” TO JEDYNY OGÓLNOPOLSKI PROGRAM, W KTÓRYM DOTACJE PRZYZNAWANE SĄ NA POZIOMIE LOKALNYM. Umożliwia to współpraca z partnerami programu – siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Wysokość wsparcia: Do 6 tys. zł O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców objętych zasięgiem Ośrodków „Działaj Lokalnie”. Więcej: 101 101

102 Perspektywa finansowa 2014-2020
Źródła informacji 102 102

103 Perspektywa finansowa 2014-2020
Portal Funduszy Europejskich - informacje w formie instrukcji i poradników ułatwiających zrozumienie zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi oraz ubieganiem się o dotacje, wyszukiwarka szkoleń i konferencji na temat funduszy, lista ogłoszeń o naborach wniosków, dokumenty i publikacje informacyjne o środkach europejskich, dane kontaktowe Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, informacje o efektach Funduszy Europejskich oraz dane o projektach, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich, możliwość oceny przydatności poszczególnych informacji zawartych na stronach. 103 103

104 Perspektywa finansowa 2014-2020
Portal Funduszy Europejskich - System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron wszystkich instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą charakteryzowały się spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. Będziemy się starać, aby treści na nich dostępne były odpowiednio dostosowane do odbiorców, prowadząc Internautów za rękę w świecie funduszy. Gdzie szukać nowych serwisów? Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – www.pois.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – www.popt.gov.pl Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej – www.ewt.gov.pl 104 104

105 Perspektywa finansowa 2014-2020
Portal Funduszy Europejskich - Wraz z postępem prac nad dokumentami dotyczącymi nowych programów, uruchomiona zostanie Wyszukiwarka Dotacji, w której znajdą się informacje o wszystkich możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Dzięki intuicyjnym filtrom użytkownik w łatwy i szybki sposób będzie mógł odnaleźć interesujące go źródło finansowania. 105 105

106 Perspektywa finansowa 2014-2020
Inne źródła informacji Strona internetowa RPO WL: Strona internetowa Sieci PIFE w województwie lubelskim: Strona internetowa LAWP: 106 106

107 Więcej informacji: Sieć PIFE GPI Lublin
ul. Stefczyka 3b, Tel.: , LPI Puławy ul. Centralna 9 Tel.: , LPI Zamość ul. Partyzantów 94 Tel.: , LPI Chełm Pl. Niepodległości 1 Tel.: , LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14 Tel.: , 107 107

108 Dziękuję za uwagę! 108


Pobierz ppt "FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google