Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza i diagnoza przyszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza i diagnoza przyszłości"— Zapis prezentacji:

1 Analiza i diagnoza przyszłości
Program zmian w sieci Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego Analiza i diagnoza przyszłości

2 Klasyfikacja zoz podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego
Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie systemu kodów identyfikacyjnych zoz 48 jednostek podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego (JSWD) podzielono według grup rodzajów udzielanych świadczeń : HP 1.1 szpitale wielospecjalistyczne ( 13 jednostki ) HP 1.2 szpitale psychiatryczne i odwykowe ( 9 ) HP 1.3 szpitale specjalistyczne ( 9 ) HP 1.4 sanatoria i uzdrowiska ( 4 ) HP 3.4 przychodnie wielospecjalistyczne ( 7 ) HP stacje pogotowia ratunkowego ( 4 ) HP inni świadczeniodawcy ( 2 ) Analizie poddano 46 (JSWD).

3 Analiza ekonomiczno - finansowa
Zadłużenie Przychody Koszty Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

4 Zadłużenie /1 1. Poziom zadłużenia
Narastający poziom zadłużenia na IX dla SWD wyniósł 585,9 mln zł i był wyższe o 15% w stosunku do 2003 r. Dynamika wzrostu zadłużenia ( IX 2004/2001) dla SWD wyniosła 264% Dla szpitali psychiatrycznych 319% Dla szpitali specjalistycznych 305% Dla szpitali wielospecjalistycznych 261%

5 Zadłużenie /2 2. Spośród 46 JSWD 3. Struktura zadłużenia JSWD
w 2002 r.- 7, 2003r. – 6, r. – 8 nie wykazało zobowiązań wymagalnych, lecz nie były to jednostki o podstawowym charakterze 3. Struktura zadłużenia JSWD prawie 42% stanowią zobowiązania publiczno – prawne 14% zobowiązania za leki i materiały medyczne 7% wobec pracowników

6 Zadłużenie /3 4. Zajęcia komornicze
z tytułu nieuregulowanych zobowiązań na koniec IX 2004 r. osiągnęły kwotę prawie 300 mln zł, co stanowiło 49% wszystkich przychodów JSWD Wyegzekwowano z tego ok. 35,5 mln zł Koszt ich egzekucji wynosił 20,3 mln zł, co stanowi 60,5 tys. zł dziennie.

7 Przychody i koszty 1. Przychody JSWD
W strukturze przychodów 90% stanowią przychody ze sprzedaży , natomiast w 80% są one finansowane przez NFZ 2. Koszty W strukturze kosztów: 53% stanowią koszty pracownicze 26% energii i materiałów 13% usług obcych

8 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne /1
W prezentacji przedstawiono informację ogólną dla 46 JSWD, poszczególne jednostki osiągnęły lepsze lub odbiegające od normy parametry. Wskaźniki zadłużenia: Pokrycia zaciągniętego długu posiadanymi aktywami – dla JSWD wielkość zadłużenia przekracza o 12% wielkości kapitałów, które posiadają spzoz

9 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne /2
Sfinansowania majątku trwałego kapitałem własnym – dla JSWD są to wartości ujemne, czyli jednostki są niewypłacalne Płynność – świadczy o teoretycznej możliwości spłacenia zobowiązań poprzez upłynnienie majątku obrotowego. Dla JSWD wskaźnik płynności jest wielokrotnie niższy od minimum bezpieczeństwa finansowego. Spzoz SWD nie są zdolne do regulowania zobowiązań.

10 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne /3
Dynamiczna reguła zadłużenia – ile lat jest potrzebnych aby jednostka z posiadanego zysku spłaciła zadłużenie. Dla JSWD jest to wartość ujemna, więc nie ma możliwości spłaty. Dla 26 jednostek jest to wartość ujemna, więc w ogóle nie istnieje możliwość spłaty Dla pozostałych 20 jednostek czasookres wynosi od 106 lat do 1 roku

11 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne /4
2. Wskaźniki potencjału: Wielkość majątku JSWD w minionym okresie wzrastała nieznacznie, w okresie 2002 – 2004 o 1,3% Produktywność majątku trwałego – jaki przychód generuje posiadany majątek trwały. Dla JSWD 1 złotówka zaangażowana w majątek przynosi średnio 0,7 zł sprzedaży. Świadczy to o niewykorzystanym potencjale.

12 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne /5
3. Wskaźniki efektywności: 3.1 wskaźnik Altmana – służy do przewidywania trudności finansowych lub nawet bankructwa. Niestety dla JSWD wskaźnik ten jest ujemny, co wg standardów europejskich oznacza upadłość Należy jednak dodać, że z pośród 46 jednostek 10 spzoz osiągnęło taką wielkość wskaźnika, która świadczy o dobrej kondycji finansowej (1 szpital wieloprofilowy, 3 pogotowia, 2 szpitale psychiatryczne, 1 szpital specjalistyczny, 1 przychodnia)

13 Podstawowe wskaźniki ekonomiczne /6
3.2 wskaźnik poziomu kosztów do przychodów – dla JSWD koszty operacyjne o 7% przekraczają otrzymane przychody. 3.3 rentowność – niestety dla JSWD wskaźnik rentowności jest ujemny, przy czym w 17 jednostkach osiągnął poziom od 1,4% - 18%.

14 Analiza ryzyka – scenariusze zagrożeń Analiza progów rentowności

15 Analiza ryzyka /1 Celem analizy ryzyka jest wskazanie najbardziej niebezpiecznych zjawisk, których wystąpienie jest bardzo realne. Poprzez analizę ryzyka należy rozumieć rozpoznanie zagrożeń, które w najbliższej przyszłości mogą dotyczyć zakładów. Analizie poddano system funkcjonowania spzoz SWD pod kątem możliwości utraty istotnych zasobów, oraz strat przez to spowodowanych.

16 Analiza ryzyka /1 Ocenie podlegało ryzyko zaprzestania dalszego funkcjonowania zoz, a w konsekwencji niemożności spełnienia podstawowego warunku, jakim jest zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń medycznych dla populacji Dolnego Śląska. Największym ryzykiem dla organu założycielskiego zoz-u jest zagrożenie jego upadłością (bankructwem), a przez to zaprzestaniem udzielania świadczeń. Poprzez zidentyfikowanie zagrożeń pozwalających na ocenę ryzyka i określenie poziomu ich istotności można określić zasoby zagrożone utratą.

17 Analiza oceny ryzyka Składa się z określenia:
Finansowych ( ekonomicznych) Operacyjnych ( funkcjonalnych) czynników ryzyka i w wyniku ich analizy stworzeniu Mapy ryzyka

18 Ekonomiczne czynniki ryzyka /1
Poziom wypłacalności – określony poprzez dynamiczną regułę zadłużenia Efektywność działania - rentowność Aktywność gospodarczą – wykorzystanie potencjału, określonego poprzez produktywność majątku trwałego Płynność finansową

19 Ekonomiczne czynniki ryzyka /2
Dla poszczególnych czynników ryzyka w kategorii finansowej (ekonomicznej) określono normy wskaźników. Wielkościom wskaźników przyporządkowano oceny. Określono, że waga występowania poszczególnych ryzyk jest równa.

20 Konstrukcja modelu ekonomicznych czynników ryzyka
ocena wypłacalność rentowność płynność produktywność Ocena 1 do 3 powyżej 4 % od 1,5 do 2 powyżej 1,6 Dobra 2 od 3 do 7 od 0 do 4% od 1 do 1,5 od 1 do 1,6 Średnia 3 powyżej 7 od 0 do (-10%) od 0,5 do 1 od 0 do 1 Zła 4 wartości ujemne poniżej (-10%) poniżej 0,5 Poniżej 0 Bardzo zła

21 Ekonomiczne czynniki ryzyka Szpitale wieloprofilowe
nazwa jednostki HP.1.2 nr wskaźniki ocena waga ocena ocena końcowa Dynamiczna reguła zadłużenia rentowność % płynność produktywność rentowność Reguła Zadłużenia 0,25 Rentowność Produktywność Wojewódzki Szpital im. J.Babińskiego, Wrocław 4 -12,7 -20,1 0,1 0,76 3 1 0,75 3,8 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.Kamieńskiego, Wrocław 5 2,1 7,7 1,3 1,81 2 0,5 Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka , Wrocław 6 59,5 2,6 0,3 0,65 3,0 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J Gromkowskiego , Wrocław 7 16 -7,9 0,23 3,5 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Wrocław 11 21,5 -3,3 0,6 0,86 3,3 Szpital Specjalistyczny im.A.Falkiewicza, Wrocław 18 -12,2 -31 0,99 Okręgowy Szpital Kolejowy, Wrocław 20 -18,3 -135 0,51 Szpital Wojewódzki Jelenia Góra 27 -14,7 -23,7 0,17 4,0 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica 39 -62,3 -12,6 0,2 1,61 Specjalistyczny Szpital Zespolony im. St. Batorego , Wałbrzych 48 -17,3 -37,8 0,18 Samodzielny Szpital im.dr A. Sokołowskiego , Wałbrzych 49 -260 0,7 1,22 2,8 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy, Wałbrzych 50 -24 14,5 1,8 2,03 Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem, Wałbrzych 51 -52,8 -40,7

22 Ekonomiczne czynniki ryzyka Szpitale psychiatryczne i odwykowe
nazwa jednostki HP.1.2 nr wskaźniki ocena waga ocena ocena końcowa Dynamiczna reguła zadłużenia rentowność % płynność produktywność rentowność Reguła zadłużenia ,25 0,25 Produktywność Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Wrocław 9a 6,2 -0,2 2,4 0,65 2 4 1 3 0,5 0,75 2,5 Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Wrocław 12 -13,7 -29,6 0,1 0,47 4,0 Woj. Szpital dla Nerwowoi Psychicznie Chorych, Lubiąż 24 -19,9 -9,4 1,88 3,3 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii, Krośnice 26 -20,1 -17,7 0,2 0,77 3,8 Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Bolesławiec 35 69,2 0,6 0,94 2,8 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Sieniawka 36 -11,1 -26,1 0,3 0,68 Woj. Szpital Psychiatryczny, Złotoryja 46 2,6 5 2,1 0,54 1,5 Szpital Woj. dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,Stronie Śl 58 -12,8 -22,2 5,17 Zakład Leczenia Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, Czarny Bór 60 105,7 4,7 0,39

23 Ranking szpitali z grupy HP 1.1 pod względem oceny ekonomicznej
im ocena bliżej 1 tym lepsza kondycja szpitala od 0 do 2 jednostki znajdujące się w dobrej kondycji od 2 do 3 jednostki w tzw. Szarej strefie, nie są jeszcze bankrutami od 3 do 4 bankruci HP1.1 Ocena ekonomiczna Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.Kamieńskiego 73a, Wrocław 1,25 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego ul.Paderewskiego 10 Wałbrzych 1,75 Samodzielny Szpital im.dr A. Sokołowskiego ul.Sokołowskiego 4, Wałbrzych 2,75 Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka ul.Kasprowicza 64/66, Wrocław 3 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ul.Traugutta 116, Wrocław 3,25 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.Iwaszkiewicza 5, Legnica Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J Gromkowskiego ul.Koszarowa 5, Wrocław 3,5 Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem ul.Moniuszki 110, Wałbrzych Wojewódzki Szpital im. J.Babińskiego pl.1-go Maja 8, Wrocław 3,75 Szpital Specjalistyczny im.A.Falkiewicza ul.Warszawska 2, Wrocław Okręgowy Szpital Kolejowy al.Wiśniowa 36, Wrocław Szpital Wojewódzki ul. Ogińskiego 6, Jelenia Góra 4 Specjalistyczny Szpital Zespolony im. St. Batorego ul.Batorego 4, Wałbrzych

24 Ranking szpitali z grupy HP 1.1 pod względem oceny ekonomicznej

25 Operacyjne (Funkcjonalne) czynniki ryzyka
Operacyjnymi czynnikami ryzyka są zdarzenia, które bezpośrednio mają wpływ na dalsze wykonywanie zadań statutowych przez jednostki. Wiążą się one z nieefektywnym działaniem, niewłaściwym wykorzystaniem zasobów, zachwianiem działalności.

26 Funkcjonalne czynniki ryzyka /1
Koszty utrzymania pacjenta Liczba hospitalizacji Efektywność sal operacyjnych Średni okres hospitalizacji Przychód na 1 łóżko Kryteria te opracowano dla jednostek szpitalnych.

27 Funkcjonalne czynniki ryzyka /2
Dla poszczególnych czynników ryzyka w kategorii funkcjonalnej określono normy wskaźników. Wielkościom wskaźników przyporządkowano oceny. Dla szpitali psychiatrycznych oraz uzdrowiskowych określono odmienne normy i skale ocen. Określono, że waga występowania poszczególnych ryzyk jest równa.

28 Konstrukcja modelu funkcjonalnych czynników ryzyka dla szpitali zabiegowych
ocena Koszty utrzymania pacjenta Liczba hospitalizacji na 1 łóżko Efektywność sal operacyjnych Przychód na 1 łóżko 1 do 1300 powyżej 50 powyżej 3 powyżej 80 Dobra 2 od 1300 do 1700 od 35 do 50 od 2,5 do 3 od 61 do 80 Średnia 3 od 1700 do 2200 od 20 do 34 od 1,5 do 2,4 od 40 do 60 Zła 4 powyżej 2200 poniżej 20 poniżej 1,5 poniżej 60 Bardzo zła

29 Konstrukcja modelu funkcjonalnych czynników ryzyka dla szpitali o charakterze zachowawczym
ocena Koszty Utrzymania pacjenta Liczba hospitalizacji na 1 łóżko Średni okres pobytu Przychód 1 do 1300 powyżej 50 poniżej 5 powyżej 80 Dobra 2 od 1300 do 1700 od 35 do 50 od 10 do 5 od 61 do 80 Średnia 3 od 1700 do 2200 od 20 do 34 od 15 do 11 od 40 do 60 Zła 4 powyżej 2200 poniżej 20 powyżej 15 poniżej 60 Bardzo zła

30 Ocena funkcjonalności szpitali wieloprofilowych
nazwa jednostki HP.1.1 nr wskaźniki ocena waga ocena ocena końcowa koszt utrzymania pacjenta liczba hospitalizacji na 1 łóżko przychód z 1 łóżka efektywność sal operacyjnych/ średni okres pobytu pacjenta 0,25 na 1 łóżko 0,25 średni okrespobytu Wojewódzki Szpital im. J.Babińskiego pl.1-go Maja Wrocław 4 1357 37 48,99 2,5 2 3 0,5 0,75 2,3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.Kamieńskiego 73a 5 1674 44 84,66 3,4 1 0,25 1,5 Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka ul.Kasprowicza 64/ 6 2074 33 74,44 6,31 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J Gromkowskiego ul.Koszarowa 5, Wrocław 7 2089 31 57,00 3,3 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka ul.Traugutta 11 2251 42 91,00 4,1 2,0 Szpital Specjalistyczny im.A.Falkiewicza ul.Warszawska Wrocław 18 1428 48,58 2,8 Okręgowy Szpital Kolejowy al.Wiśniowa Wrocław 20 1554 40 52,10 Szpital Wojewódzki ul. Ogińskiego Jelenia Góra 27 1609 47 66,98 2,6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.Iwaszkiewicza Legnica 39 1301 49 59,69 3,2 1,8 Specjalistyczny Szpital Zespolony im. St. Batorego ul.Batorego 4, Wałbrzych 48 1331 45 40,11 1,1 Samodzielny Szpital ul.Sokołowskiego 4 Wałbrzych 988 91 100,17 2,9 1,3 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego ul.Paderewskiego 10 Wałbrzych 50 1168 58,40 Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem ul.Moniuszki 110, Wałbrzych 51 2441 34 61,02 6,49

31 Ranking szpitali psychiatrycznych pod względem funkcjonalności
im ocena bliżej 1 tym lepsza funkcjonalność szpitala od 0 do 2 jednostki o lepszej funkcjonalności od 2 do 3 jednostki w tzw. Szarej strefy od 3 do 4 najsłabsi HP1.2 Ocena funkcjonalności Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul.AL.1000-lecia 16, Bolesławiec 1,75 Zakład Leczenia Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, ul. Parkowa 8, Czarny Bór Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Wyb.J.C Korzeniowskiego 18, Wrocław 2 Woj. Szpital Psychiatryczny, ul. Szpitalna 9, Złotoryja Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii, ul. Kwiatowa 4, Krośnice 2,5 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Rolnicza 25, Sieniawka Szpital Woj. dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Morowska 1, Stronie Śl Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, ul. Zmigrodzka 134 , Wrocław Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Mickiewicza 1, Lubiąż 2,75

32 Ranking szpitali z grupy HP 1.1 pod względem oceny funkcjonalności

33 Mapy ryzyka klasyfikują rodzaje ryzyk według znaczenia i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, poprzez umieszczenie ich na mapie, w jednym z czterech kwadratów. Klasyfikacja jednostek w skali cztero stopniowej oraz wcześniej przedstawiony ranking wyznacza pola, w których występowanie ryzyka bankructwa i konieczności zamknięcia placówki jest znikome lub ogromne. Ideałem jest, aby jednostki na mapie ryzyk usytuowały się jak najbliżej przycięcia osi. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wystąpienia badanego ryzyka jest znikome.

34 Pola na mapach ryzyka dobra sytuacja ekonomiczna i dobra ocena funkcjonalna, jednostki o dużym znaczeniu – najlepsi – zła sytuacja ekonomiczna lecz dobra ocena funkcjonalna -ważni ale mniej efektywni- dobra sytuacja ekonomiczna lecz zła funkcjonalna, mniejsze znaczenie tych jednostek - efektywni ale mniej ważnie- zła sytuacja ekonomiczna i funkcjonalna -najsłabsi-

35 Mapy ryzyka Przedstawione wykresy obrazują nam potencjalne trudności w dalszym funkcjonowaniu spzoz SWD, doprowadzające nawet do bankructwa i ich upadłości , przy jednoczesnym określeniu funkcjonalnej rangi tych jednostek dla rynku usług medycznych Dolnego Śląska. Zakładami takimi są jednostki znajdujące się najdalej od punktu przecięcia osi (0).

36 Mapa ryzyka HP 1.1

37 Mapa ryzyka HP 1.2

38 Mapa ryzyka HP 1.3

39 Mapa ryzyka HP 1.4

40 Mapa ryzyka HP 3.4

41 Mapa ryzyka HP 3.9.1

42 Analiza ryzyka spzoz podległych SWD
Analiza wskazuje na pilną konieczność zmian w strukturze lub zasobach jednostek. Niepodjęcie żadnych działań prawdopodobnie może doprowadzić do scenariuszu nakreślonego w „mapach ryzyk” . Podjęcie się realizacji programu restrukturyzacyjnego będzie natomiast próbą uniknięcia negatywnych zjawisk w przyszłości. Warunkiem decydującym o tym czy dany proces wymaga zabezpieczenia, decyduje jego znaczenie dla funkcjonowania systemu oraz poziom potencjalnych strat, jakie poniósłby system w przypadku jego wstrzymania. Konsekwencją tego jest określenie zakładów, które są zagrożone negatywnymi czynnikami, mogącymi doprowadzić do upadłości, a poprzez to do zaprzestania ciągłości udzielania świadczeń medycznych.

43 Analiza progu rentowności /1
Analiza progu rentowności obejmuje badanie tzw. progu zrównania (break even point – BEP), w którym realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają poniesione na ich uzyskanie koszty. Szpital w tym punkcie nie osiąga zysków, ale i nie ponosi strat. Każda wielkość obrotów uzyskana ponad wyznaczony próg rentowności gwarantuje zakładowi osiągnięcie zysków.

44 Analiza progu rentowności /2
Aby ustalić wielkość progu rentowności, przyjmuje się następujące założenia: wielkość oszacowanych kosztów stałych jest niezmienna w czasie, którego dotyczy rachunek, ustalone wielkości kosztu zmiennego jednostkowego są stałe, wielkość kosztów zmiennych całkowitych zmienia się proporcjonalnie do wielkości osiąganych przychodów.

45 Próg rentowności dla szpitali wielospecjalistycznych
Szpitale wielospecjalistyczne, aby osiągnąć próg rentowności, musiałyby: sprzedać – przyjąć w skali roku co najmniej leczonych tj. o leczonych więcej (około 20%) niż obecnie, to oznacza osiągnąć przychody ze sprzedaży świadczeń stacjonarnych na poziomie tys. zł, czyli około 63 mln zł więcej w skali roku niż obecnie (wzrost o 20%) jednocześnie muszą wykorzystać 88% zdolności wytwórczych – usługowych tj. ponad 20% więcej niż obecnie, aby zacząć zarabiać. alternatywnie cena świadczeń musiałaby wzrosnąć przeciętnie o 144 zł (o 10,5%).

46 Próg rentowności dla szpitali psychiatrycznych
Szpitale psychiatryczne, aby osiągnąć próg rentowności, musiałyby sprzedać – przyjąć w skali roku co najmniej leczonych tj. o około 11 tys. leczonych (28%) więcej niż obecnie osiągnąć przychody ze sprzedaży świadczeń stacjonarnych na poziomie tys. zł, tj. ponad 15 mln zł więcej (28%) w skali roku, aby zrównoważyć koszty jednocześnie szpitale psychiatryczne musiałyby wykorzystać około 130% swoich zdolności wytwórczych (wzrost o 35%),aby zacząć zarabiać, co jednak przekracza aktualne możliwości alternatywnie cena świadczeń musiałaby wzrosnąć przeciętnie o 298 zł (o 21,3%).

47 Próg rentowności dla szpitali specjalistycznych
Szpitale specjalistyczne, aby osiągnąć próg rentowności, musiałyby : sprzedać- przyjąć w skali roku co najmniej leczonych tj. o leczonych (2%) więcej niż obecnie, osiągnąć przychody ze sprzedaży świadczeń stacjonarnych na poziomie tys. zł, tj. ponad 2 mln zł (2%) więcej w skali roku, aby zrównoważyć poniesione koszty. jednocześnie muszą wykorzystać ponad 94% zdolności wytwórczych, tj. o 17% więcej niż obecnie, aby zacząć zarabiać. alternatywnie cena świadczeń musiałaby przeciętnie wzrosnąć o 25 zł (1,6%).

48 Próg rentowności dla szpitali uzdrowiskowych
Szpitale uzdrowiskowe musiałyby: sprzedać-przyjąć w skali roku co najmniej leczonych tj. o 2% więcej niż obecnie leczonych, osiągnąć przychody ze sprzedaży świadczeń stacjonarnych na poziomie 4 111,9 tys. zł, czyli ponad 89,3 tys. zł (2%) więcej w skali roku, aby zrównoważyć poniesione koszty. jednocześnie muszą wykorzystać 102% zdolności wytwórczych, tj. o ponad 10% więcej niż obecnie, aby zacząć zarabiać. alternatywnie cena świadczeń musiałaby wzrosnąć przeciętnie o 41 zł czyli o 1,9%.

49 Analiza progu rentowności spzoz SWD
Żeby szpitale nie generowały strat musiałyby nastąpić zmiany określonych czynników rachunku progów rentowności, Musiałby wzrosnąć o około 80 mln zł wartości kontraktów z NFZ na leczenie szpitalne. Ze względu na ograniczone środki finansowe płatnika świadczeń oraz prognozy wzrostu nakładów nie jest możliwe tak znaczne podniesienie wysokości składek za realizowane świadczenia medyczne. Musiałaby wzrosnąć liczba udzielanych hospitalizacji od 20 do 2% Nie zawsze jest możliwe lub konieczne zwiększenie liczby hospitalizacji Dlatego należy dążyć do zmniejszenia kosztów stałych poprzez łączenie oddziałów o podobnych specjalnościach.

50 Prognoza wyników i rachunku przepływów pieniężnych (cash flow)
Z wszystkich 46 aktualnie podległych jednostek 26 w swoich planach zakłada zbilansowanie się lub osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego, podczas gdy za 2004 r. tylko19 jednostek bilansowało swoje przychody z kosztami lub osiągnęło wyższe przychody od kosztów.

51 Prognoza wyników i cash flow
Ogółem sumarycznie prognozowane na 2005 r. przychody i koszty jednostek wykazują wynik ujemny w wysokości ponad 80 mln, nadwyżka finansowa po uwzględnieniu kosztów amortyzacji nie będących wydatkami, przedstawia brakujące środki w wysokości 50 mln zł. Taka sytuacja oznaczać może dalsze zadłużanie się jednostek oraz brak środków nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale również na spłatę wcześniejszego zadłużenia .

52 Zbiorcze zestawienie planów na 2005
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,7 - w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia ,2 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 750,0 B. Koszty działalności operacyjnej ,7 I. Amortyzacja 33 500,0 II. Zużycie materiałów i energii ,2 III. Usługi obce 90 263,6 IV. Podatki i opłaty 10 572,3 V. Wynagrodzenia ,5 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 64 285,9 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 20 749,2 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 890,0 C. Pozostałe przychody operacyjne 47 507,8 D. Pozostałe koszty operacyjne 35 756,5 E. Przychody finansowe 3 400,4 F. Koszty finansowe 43 930,0 Stan zatrudnienia w etatach 13 665,5 Przychody ogółem ,8 Koszty ogółem ,3 Wynik finansowy - plan 2005 ,4 wynik finansowy za 2003 rok ,6 Wykonanie-wynik finansowy za II kwartał 2004 roku ,9 Wykonanie-wynik finansowy za III kwartał 2004 roku ,5 Przew. wykonanie-wyniku finansowego za rok 2004 roku ,0 Rzeczywiste wykonanie za 2004 ,4

53 Prognoza cash flow

54 Prognoza cash flow na 2005 VI. Przychody finansowe
wyszczególnienie PLAN 2004 WYKONANIE RZECZYWISTE 2004 PLAN 2005 RÓŻNICA (4 - 3) % wzrostu ( 4:3 ) 1 2 3 4 5 6 I. PRZYCHODY OPERACYJNE w tym: ,3 ,4 ,5 ,9 96,1 A. Ze sprzedaży ,1 ,1 ,7 ,4 98,5 A 1. Przychody z NFZ ,4 ,8 ,2 -7 951,6 98,7 B. Pozostałe przychody operacyjne 25 669,2 66 304,3 47 507,8 ,5 71,7 II. KOSZTY OPERACYJNE w tym: ,3 ,8 ,2 690,4 100,1 A. Koszty operacyjne ,2 ,2 ,7 21 280,6 103,0 B. Pozostałe koszty operacyjne 27 930,1 56 346,6 35 756,5 ,1 63,5 C. Amortyzacja 30 720,3 33 809,8 33 500,0 -309,8 99,1 III. Koszty operacyjne bez amortyzacji (II-C) ,0 ,0 ,2 1 000,2 IV. Wynik finan.na poziomie operacyjnym (I-II) ,0 ,4 ,7 ,4 310,6 V. Przepływy pieniężne netto I-III (Cash flow)* ,7 19 655,4 ,7 ,2 -53,3 VI. Przychody finansowe 1 463,9 8 589,0 3 400,4 -5 188,6 39,6 VII. Koszty finansowe 26 691,3 58 895,0 43 930,0 ,0 74,6 VIII. Wynik dz. finansowej (VI - VII) ,4 ,0 ,7 9 776,3 80,6 IX. Wynik finansowy ogółem(I+VI) - (II+ VII) ,4 ,4 ,4 ,1 131,1 X. Przepływy pieniężne-Cash flow ogółem (I+VI) - (III+VII) *) ,1 ,6 ,4 ,8 166,4 *) - bez amortyzacji

55 Prognoza wyników i cash flow
prognozowane wyniki na rok 2005 wykazują niedobór środków pieniężnych w wysokości 51 mln zł, co oznacza dalsze zadłużanie się jednostek. tys. zł wynik finansowy na poziomie operacyjnym tys. zł wynik finansowy z działalności ogółem


Pobierz ppt "Analiza i diagnoza przyszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google