Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy dr Jacek Borowicz1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy dr Jacek Borowicz1."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy dr Jacek Borowicz1

2  Zakazy zatrudniania kobiet/kobiet w ciąży/kobiet karmiących piersią przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.  Bezwzględna ochrona trwałości stosunku pracy kobiety w ciąży dr Jacek Borowicz2

3  Bezwzględne zakazy pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych  Względne zakazy pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych  Względny zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy dr Jacek Borowicz3

4  Obowiązek przeniesienia pracownicy w ciąży/ karmiącej piersią do innej ‚nieszkodliwej” pracy.  Przerwa na karmienie piersią.  2 dni w roku kalendarzowym płatnej opieki nad dzieckiem do lat 14 dr Jacek Borowicz4

5  Urlopy związane z rodzicielstwem: - macierzyński - dodatkowy macierzyński - rodzicielski - ojcowski - wychowawczy dr Jacek Borowicz5

6 Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:  20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,  31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,  33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,  35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,  37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. dr Jacek Borowicz6

7  Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu.  Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu ustalonego w k.p. dr Jacek Borowicz7

8 Urlop macierzyński Prawo czy obowiązek? dr Jacek Borowicz8

9  Dodatkowy urlop macierzyński: - jest opcją (prawem) dla pracownika (!), - bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, - na wniosek uprawnionego - pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek. dr Jacek Borowicz9

10  Tryb udzielenia dodatkowego urlopu macierzyński: - w całości lub w częściach - na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; - z góry w całości – na pisemny wniosek pracownicy, złożony nie później niż 14 dni po porodzie, dr Jacek Borowicz10

11  Wymiar d.u.m. : 1) do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka, 2) do 8 tygodni - w pozostałych przypadkach, …udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. dr Jacek Borowicz11

12 UWAGA!  Można łączyć korzystanie z d.u.m. z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu - w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy;  Pracodawca może się nie zgodzić. dr Jacek Borowicz12

13  Urlop rodzicielski: - jest opcją (prawem) dla pracownika (!), - bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze określonym w przepisach, - na wniosek uprawnionego, - pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek. dr Jacek Borowicz13

14  Tryb udzielenia urlopu rodzicielskiego: - jednorazowo albo w częściach - na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; - z góry w całości bezpośrednio po u.m. i d.u.m.– na pisemny wniosek pracownicy, złożony nie później niż 14 dni po porodzie, dr Jacek Borowicz14

15  Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek uprawnionego do urlopu rodzicielskiego dr Jacek Borowicz15

16  Wymiar urlopu rodzicielskiego: - do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. - udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 3 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze wielokrotności tygodnia. dr Jacek Borowicz16

17  Wymiar urlopu rodzicielskiego Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać wymiaru określonego w k.p. dr Jacek Borowicz17

18 Ojciec jako podmiot uprawnień do urlopów związanych z rodzicielstwem dr Jacek Borowicz18

19  Urlop ojcowski: - opcja(prawo) dla pracownika - ojca wychowującego dziecko, - na jego wniosek, - pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika dr Jacek Borowicz19

20  Tryb udzielenia urlopu ojcowskiego: - na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, - składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, - pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. dr Jacek Borowicz20

21  Wymiar urlopu ojcowskiego: …2 tygodnie, nie dłużej jednak niż: 1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo 2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. dr Jacek Borowicz21

22 OJCIEC PRZEJMUJE D.U.M. LUB/I U.R.  Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego dr Jacek Borowicz22

23 OJCIEC PRZEJMUJE D.U.M. lub/i U.R. …pracownica ta może zrezygnować z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego / urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. dr Jacek Borowicz23

24 OJCIEC PRZEJMUJE D.U.M. lub/i U.R. W tej sytuacji…  pracownik-ojciec wychowujący dziecko może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego / urlopu rodzicielskiego w całości lub w części,  pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. dr Jacek Borowicz24

25 OJCIEC PRZEJMUJE D.U.M. lub/i U.R. Ale… Pracownik-ojciec wychowujący dziecko także może zrezygnować z korzystania z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części urlopu rodzicielskiego, udzielonych mu w sytuacji rezygnacji z nich przez matkę. dr Jacek Borowicz25

26 OJCIEC PRZEJMUJE URLOP MACIERZYŃSKI  Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu;  w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. dr Jacek Borowicz26

27 OJCIEC PRZEJMUJE URLOP MACIERZYŃSKI Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. dr Jacek Borowicz27

28 OJCIEC PRZEJMUJE URLOP MACIERZYŃSKI W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu. dr Jacek Borowicz28

29 OJCIEC PRZEJMUJE URLOP MACIERZYŃSKI Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. dr Jacek Borowicz29

30 OJCIEC PRZEJMUJE URLOP RODZICIELSKI Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze określonym pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego. ALE… …z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. dr Jacek Borowicz30

31 TERMINY  Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.  Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. dr Jacek Borowicz31

32 PRAWO POWROTU DO PRACY : …na dotychczasowym stanowisku, …na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu, lub …na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, …za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. dr Jacek Borowicz32

33  Za czas urlopu … …macierzyńskiego, …dodatkowego urlopu macierzyńskiego, …urlopu ojcowskiego, …urlopu rodzicielskiego …przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. dr Jacek Borowicz33


Pobierz ppt "Ustawa z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy dr Jacek Borowicz1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google