Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Agnieszka Górnicz – Mulcahy dr Jacek Borowicz 1 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Agnieszka Górnicz – Mulcahy dr Jacek Borowicz 1 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych."— Zapis prezentacji:

1 dr Agnieszka Górnicz – Mulcahy dr Jacek Borowicz 1 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

2 UBEZPIECZENIE „CHOROBOWE” Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych2

3 Czy chodzi o np. możliwość bezpłatnego „pójścia do lekarza” czy o środki materialne zabezpieczające nasz byt gdy nie pracujemy z powodu choroby? Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych3

4 Czy problemem jest tu choroba jako taka czy niezdolność do pracy / działalności zarobkowej z powodu tej choroby? Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych4

5 Czy problemem jest tu niezdolność do pracy /działalności zarobkowej jakiejkolwiek czy niezdolność do danej/aktualnej pracy/działalności zarobkowej? Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych5

6 Czy problemem jest tu czasowa niezdolność do pracy /działalności zarobkowej czy długoterminowa/stała niezdolność do pracy/działalności zarobkowej z powodu choroby? Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych6

7 Czy niezdolność do pracy /działalności zarobkowej spowodowana została chorobą czy wypadkiem? Czy „miejsce” wypadku ma znaczenie? Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych7

8 Macierzyństwo/rodzicielstwo Czy chodzi o wzrost wydatków w związku z powiększeniem rodziny/opieką na rodziną czy czasową niemożność wykonywania pracy/działalności zarobkowej w związku z urodzeniem dziecka/opieką nad członkiem rodziny? Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych8

9 Ubezpieczenie „chorobowe” – podstawa prawna TZW. „USTAWA ZASIŁKOWA” czyli Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U.2014.159 ze zmianami) 9 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

10 10 Zakres przedmiotowy (art. 2 ustawy zasiłkowej) ochrona związana z macierzyństwem:ochrona związana z chorobą: 1.zasiłek macierzyński (niemożność wykonywania pracy w związku z powiększeniem rodziny) 2.zasiłek opiekuńczy (niemożność wykonywania pracy z powodu opieki nad członkiem rodziny), 1.zasiłek chorobowy (czasowa niezdolność do pracy) 2.świadczenie rehabilitacyjne (czasowa niezdolność do pracy) 3.zasiłek wyrównawczy (zmniejszona sprawność do pracy) Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

11 W zakresie niezdolności do pracy z powodu choroby ustawa rozróżnia ochronę niezdolności:  z tzw. ogólnego stanu zdrowia, oraz  niezdolności będącej skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

12 A WYPADEK PRZY PRACY i CHOROBA ZAWODOWA?  Czasowa niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy lub choroba zawodową jest ryzykiem ubezpieczenia wypadkowego!!!

13 Ustawa zasiłkowa:  jest podstawowym aktem zabezpieczającym środki utrzymania na wypadek czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, ale  nie jest jedynym aktem przewidującym świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy, patrz np.:  Kodeks pracy  Pragmatyki (sędziowska, prokuratorska) 13 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

14  Zakres podmiotowy ubezpieczenia chorobowego Art. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. D.U. z 22.01.2015 r. poz.121.) Tzw. ustawa systemowa

15  Zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (art. 11 ust.1 ustawy systemowej) pracownicy w rozumieniu kodeksu pracy, członkowie rolniczych spółdzielni kółek rolniczych, osoby odbywające służbę zastępczą.

16  Zakres podmiotowy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (art. 11 ust. 2): osoby wykonujące pracę nakładczą, zleceniobiorcy, wykonujący umowę o świadczenie usług i osoby z nimi współpracujące, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, ….oraz

17 C.d.  Zakres podmiotowy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (art. 11 ust. 2): osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, duchowni.

18 DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE - WARUNEK!!!

19 Pod warunkiem, że OSOBY TE z tych tytułów są objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi.

20 Składka na ubezpieczenie chorobowe  finansowana wyłącznie ze składek ubezpieczonego, jedynie za osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność składkę w całości opłaca osoba prowadząca taką działalność;  wysokość 2,45 % podstawy wymiaru składki określonej w ustawie systemowej, np. w odniesieniu do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia – kwota zadeklarowana, ale nie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

21 Przedmiot ochrony ubezpieczenia chorobowego (ryzyka): 1) czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby z tzw. ogólnego stanu zdrowia (samoistna) oraz z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy; 2) sytuacje zrównane z niezdolnością do pracy z powodu choroby; 3) zmniejszona sprawność do pracy; 4) niemożność świadczenia pracy z powodu opieki nad członkiem rodziny; 5) niemożność świadczenia pracy z powodu powiększenia się rodziny. 21 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

22 NIEZDOLNOŚĆ DO ŚWIADCZENIA PRACY NIEMOŻNOŚĆ ŚWIADCZENIA PRACY ZMNIEJSZONA ZDOLNOŚĆ DO ŚWIADCZENIA PRACY 22 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

23 ZASIŁEK CHOROBOWY 23 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

24 Czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby 24 Choroba (znaczenie biologiczne i prawne) praca aktualnie wykonywana zaświadczenie lekarskie (art. 54, 55, 57, 59 ustawy zasiłkowej) Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

25 Sytuacje zrównane z niezdolnością do pracy (art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej) 25 Decyzja właściwego organu (uprawnionego podmiotu) wydana na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Przebywanie w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego, opieki zdrowotnej w celu leczenia: uzależnienia alkoholowego, uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych Poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek, narządów (art. 6 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 2 pkt 2) niemożność wykonywania pracy Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

26 Zmniejszona sprawność do pracy: …dotyczy tylko ubezpieczonych będących pracownikami, w przypadku których choroba nie spowodowała niezdolności do pracy dotychczas wykonywanej lecz zmniejszyła sprawność do jej wykonywania uniemożliwiając osiągnięcie dotychczasowych zarobków i spowodowała potrzebę poddania się rehabilitacji zawodowej. 26 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

27  Przesłanki pozytywne - czasowa niezdolność do pracy - zajście niezdolności do pracy w czasie trwania ubezpieczenia (art. 6 ust. 1), albo - zajście niezdolności do pracy w okresie ochronnym (art. 7) - upływ okresu wyczekiwania (art. 4) 27 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

28  Przesłanki negatywne - posiadanie innego źródła dochodu (art. 12 ust. 1, art. 13) - niezdolność do pracy w okresach wymienionych wyraźnie w ustawie (art. 12 ust. 2) - niezdolność do pracy powstała w okresie wyczekiwania (art. 12 ust. 3) 28 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

29  Okres wyczekiwania na nabycie prawa do zasiłku  Osoba jest ubezpieczona, ale co do zasady nie może w okresie wyczekiwania otrzymać zasiłku chorobowego 29 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

30 obowiązkowo ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego 30 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

31 Dobrowolnie ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego 31 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

32  Co to znaczy 30/90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego? 32 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

33 Zenon B. miał umowę o pracę na okres próbny na 3 tygodnie. Pracodawca „A” nie zaproponował mu kolejnej umowy o pracę po zakończeniu okresu próbnego. Po 2 tygodniach od zakończenia tamtej umowy o pracę Zenon B. szczęśliwie nawiązał umowę o pracę na czas 6 miesięcy z pracodawcą „B”. 33 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

34  Do okresów ubezpieczenia chorobowego, składających się na okres wyczekiwania, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. 34 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

35 Zenon B. zatrudnił się na umowę o prace na czas określony 6 miesięcy. Zaledwie po 20 dniach jego pracy okazało się, że firma ma kłopoty i pracodawca zaproponował Zenonowi 2 miesięczny urlop bezpłatny obiecując mu kontynuację zatrudnienia. Zenon B. zgodził się. Co ciekawe, pracodawca dotrzymał słowa i po urlopie bezpłatnym Zenon kontynuował swoje spokojnie zatrudnienie w oparciu o swoja umowę... 35 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

36  Do okresów ubezpieczenia chorobowego, składających się na okres wyczekiwania, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa była spowodowana:  urlopem wychowawczym,  urlopem bezpłatnym albo  odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. 36 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

37  Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia 37 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

38  Absolwenci szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych. 38 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

39  Wszyscy ubezpieczeni jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. 39 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

40  Ubezpieczeni obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. 40 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

41  Posłowie i senatorowie którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji. 41 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

42 Okres zasiłkowy … …jest to okres czasowej niezdolności do pracy, przez który ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego.

43 Zasada …zasiłek przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, ale maksymalnie przez 182 dni, bez względu na przyczynę niezdolności.

44 Wyjątki - gruźlica, która będąc przyczyną niezdolności do pracy daje prawo do 270- dniowego okresu zasiłkowego, - ciąża – jeżeli niezdolność do pracy powstaje w okresie ciąży, to bez względu na to, co jest jej przyczyną (patologia ciąży czy inna choroba), okres zasiłkowy trwa 270 dni;

45 Jak ustalać okres zasiłkowy w konkretnym przypadku?  sumuje się następujące po sobie bezpośrednio okresy niezdolności do pracy z powodu różnych chorób;

46 Jak ustalać okres zasiłkowy w konkretnym przypadku?  bieg okresu zasiłkowego liczy się od początku, jeżeli nowa niezdolność do pracy ma inną przyczynę niż poprzednia i wystąpiła po przerwie co najmniej jednodniowej;

47 Jak ustalać okres zasiłkowy w konkretnym przypadku?  gdy między okresami niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby występuje przerwa, to jeśli nie przekroczyła ona 60 dni – okresy obu niezdolności się sumuje;

48 Jak ustalać okres zasiłkowy w konkretnym przypadku?  gdy między okresami niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby występuje przerwa dłuższa niż 60 dni – następna niezdolność do pracy rozpoczyna bieg nowego okresu zasiłkowego;  przyjmuje się wówczas, że niezdolność po tak długiej przerwie jest niezdolnością z powodu „takiej samej”, a nie „tej samej” choroby (tj., tego samego procesu chorobowego);

49 Struktura okresu zasiłkowego:  okresy wliczane do okresu zasiłkowego (art. 12 ust. 1, art. 15-17 ustawy zasiłkowej);  okresy niewliczane do okresu zasiłkowego (art. 9 ust. 3, art. 12 ust.3 ustawy zasiłkowej)

50 Wymiar zasiłku chorobowego: Trzy stopy procentowe: podstawowa – 80% podstawy wymiaru; obniżona - 70% podstawy wymiaru, kiedy ubezpieczony przebywa w szpitalu; podwyższona – 100% podstawy wymiaru, w sytuacjach wskazanych w ustawie;

51 Wymiar zasiłku chorobowego:  Podwyższona stopa procentowa (100% podstawy wymiaru) - kiedy niezdolność przypada w okresie ciąży; - powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;

52 Wymiar zasiłku chorobowego:  Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.

53 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego Zasiłek chorobowy wymierza się od tzw. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, którą stanowi kwota przychodów ubezpieczonego ustalona zgodnie z przyjętymi zasadami.  art. 36 i n. – pracownicy;  art. 48 i n. ubezpieczeni niebędący pracownikami.

54  pozbawienie prawa do zasiłku w sytuacjach chronionych za naganne zachowania uprawnionego. 54 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

55  niepodjęcie pracy zaproponowanej nosicielowi choroby zakaźnej (art. 14);  spowodowanie niezdolności do pracy w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia (art. 15); 55 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

56  spowodowanie niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu (art. 16);  wykonywanie w czasie zwolnienia pracy zarobkowej lub wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem (art. 17 ust. 1);  sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego (art. 17 ust. 2). 56 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

57 ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE 57 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

58  Świadczenie rehabilitacyjne… …świadczenie na dokończenie leczenia, rehabilitacji (świadczenie typu przejściowego, niesamodzielnego). … nastąpiło wyczerpanie zasiłku chorobowego, nadal trwa niezdolność do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. 58 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

59  Świadczenie rehabilitacyjne… Kto decyduje o przyznaniu? 59 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

60  Orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 60 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

61  Warunki pozytywne (art. 18 ust. 1 - 3) - wyczerpanie zasiłku chorobowego, - czasowa niezdolność do pracy, - rokowanie co do odzyskania zdolności do pracy. 61 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

62  Warunki negatywne (art. 18 ust. 7) - świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie : - uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, - zasiłku dla bezrobotnych, -zasiłku przedemerytalnego, -świadczenia przedemerytalnego, - nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na postawie odrębnych przepisów (Karta Nauczyciela) 62 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

63  okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy,  nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. 63 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

64  Trzy stopy procentowe świadczenia rehabilitacyjnego - 90 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, - 75 % tej podstawy za pozostały okres, - 100 % tej podstawy jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży. 64 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

65 ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY 65 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

66  Funkcja: …wyrównanie straty w zarobkach pracownika, poniesionej z powodu zmniejszenia się jego sprawności do pracy, …jego cel jest zbliżony do dodatku wyrównawczego przewidzianego w k.p. 66 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

67  Warunki pozytywne (art. 23 ust.1) - zmniejszona sprawność do pracy pracownika, - wykonywanie pracy w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej ewentualnie u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy, - zmniejszenie wynagrodzenia w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem wcześniej osiąganym 67 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

68  Warunki negatywne (art. 25) Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje: ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, uprawnionemu do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 68 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

69  Okres pobierania : …maksymalny okres wypłaty zasiłku wynosi 24 miesiące (art. 23 ust. 3 i 4): 69 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

70  Wysokość zasiłku wyrównawczego (art. 24) Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem ustalonym w myśl art. 36-42 a miesięcznym wynagrodzeniem osiągniętym za pracę w warunkach rehabilitacji zawodowej 70 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

71 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU RODZICIELSTWA I OPIEKI 71 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

72 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 72 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

73 . 73 Podmioty uprawnione do zasiłku macierzyńskiego: - ubezpieczona matka dziecka; - ubezpieczony ojciec dziecka (prawo „własne” i„zastępcze” ); - ubezpieczony inny członek rodziny (prawo „zastępcze”). Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

74 Zasiłek macierzyński 74 …zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

75 Zasiłek macierzyński 75 …w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka ! Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

76  Prawo do zasiłku macierzyńskiego może powstać w trakcie ubezpieczenia chorobowego (art. 29)  Prawo do zasiłku macierzyńskiego może powstać także po ustaniu tytułu ubezpieczenia (art. 29 w zakresie urlopu wychowawczego i art. 30 w zw. z art. 177 k.p.) 76 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

77  Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży: 1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy; 2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu. 77 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

78 okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego, Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych78

79  100 % podstawy wymiaru zasiłku… ….za okres urlopu macierzyńskiego, …okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, …okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, …okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego … okres urlopu ojcowskiego Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych79

80  60% podstawy wymiaru zasiłku. …za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych80

81  80% podstawy wymiaru zasiłku. Pracownica / ubezpieczona niebędąca pracownicą, która nie później niż 14 dni po porodzie, złożyła pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych81

82  80% podstawy wymiaru zasiłku.  Pracownik/ubezpieczony niebędący pracownikiem) który nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, złożył pisemny wniosek o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym.. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych82

83 ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych83

84  Podstawowy zasiłek opiekuńczy przysługuje: ubezpieczonemu + Który został zwolniony od wykonywania pracy + z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. + nad osobami określonymi w ustawie Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych84

85  Opieka nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: …nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, …a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) lub …dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem, Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych85

86  Opieka nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: …porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, …pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej; Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych86

87 Zasiłek opiekuńczy przysługuje także z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: …chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; …innym chorym członkiem rodziny. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych87

88 Kto to jest „dziecko”, „inny członek rodziny” ? Pojęcia ustawowe Art. 32. 2, Art. 32. 3. ustawy zasiłkowej Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych88

89  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy Art. 180 § 6 1. k.p. - Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych89

90 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy  W przypadku określonym w art. 180 § 6 1 k.p. ubezpieczonemu-ojcu dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określonego w art. 32, zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych90

91  Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje: ….jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku powyżej 2 lat lub choremu członkowi rodziny. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych91

92  Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje : - za okresy zwolnienia od pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia, - za cały okres tego zwolnienia ubezpieczonemu wykonującemu w okresie opieki pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego, - za cały okres tego zwolnienia w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych92

93 Okres zasiłkowy 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 14; 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny; Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych93

94 Okres zasiłkowy  Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.  niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych94

95 Wysokość zasiłku opiekuńczego  80 % podstawy wymiaru zasiłku miesięcznie. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych95

96 Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 96 Płatnik zasiłków (art. 61, art. 63 - 64) Przedawnienie roszczenia o wypłatę świadczeń (art. 67) Obniżenie wysokości świadczenia (art. 62 ) Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych


Pobierz ppt "Dr Agnieszka Górnicz – Mulcahy dr Jacek Borowicz 1 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google