Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) POZNAŃ, 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) POZNAŃ, 2007r."— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) POZNAŃ, 2007r.

2 Regionalny Program Operacyjny Jeden z 16 programów operacyjnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

3 Cel główny WRPO Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców. Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia

4 Projekt RPO zawiera: Diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa Analizę SWOT Strategię Programu Priorytety Programu Plan Finansowy Przepisy Wykonawcze Analizy

5 Programy realizowane w ramach polityki spójności Konkurencyjność przedsiębiorstw Infrastruktura komunikacyjna Środowisko przyrodnicze Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Pomoc techniczna

6 Podział środków WRPO na Priorytety Priorytety RPO dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 Środki EFRR w mln w % Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw287,11025,40 % Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna407,84136,08 % Priorytet III Środowisko przyrodnicze158,59014,03 % Priorytet IV Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych89,1707,89 % Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego147,64413,60 % Priorytet VI Pomoc techniczna39,9093,00 % Ogółem1 130,264100,00%

7 Priorytet I – Konkurencyjność przedsiębiorstw Cel priorytetu: Poprawa warunków dla zwiększenia konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

8 Priorytet I – Konkurencyjność przedsiębiorstw 287,110 MLN z EFRR 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw 13,210mln 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 90,435mln 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 60,000mln 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji 78,060mln 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 17,370mln 1.6Promocja regionalnej gospodarki 3,015mln 1.7 Rozwój sieci i kooperacji 4,020mln 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 21,000mln

9 Priorytet II - Infrastruktura komunikacyjna Cel priorytetu: Zwiększenie wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu zatrudnienia

10 Priorytet II - Infrastruktura komunikacyjna 407,841 mln z EFRR 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) 117,170 mln 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne) 76,821 mln 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 39,030 mln 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 58,590 mln 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 22,330 mln 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 13,440 mln 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 80,460 mln

11 Priorytet III – Środowisko przyrodnicze Cel priorytetu: Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu.

12 Priorytet III – Środowisko przyrodnicze 158,590 mln z EFRR 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi22,880 mln 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku30,900 mln 3.3 Wsparcie ochrony przyrody5,290 mln 3.4Gospodarka wodno-ściekowa 62,770 mln 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa 22,880 mln 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego3,860 mln 3.7Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii10,010 mln

13 Priorytet IV - Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych Cel priorytetu: Restrukturyzacja wybranych obszarów na rzecz wzrostu i zatrudnienia

14 Priorytet IV - Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych 89,170 mln z EFRR 4.1 Odnowa miast 19,370 mln 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich 21,505 mln 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 13,185 mln 4.4Infrastruktura na terenach turystycznych 35,110 mln

15 Priorytet V- Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Cel priorytetu: Rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia.

16 Priorytet V- Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 147,644 mln z EFRR 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego48,734 mln 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego14,070 mln 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie52,620 mln 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej5,860 mln 5.5 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego26,360 mln

17 Priorytet VI- Pomoc techniczna Cel priorytetu: Efektywne wykorzystanie środków strukturalnych dostępnych w ramach programu.

18 Priorytet VI- Pomoc techniczna 39,91 mln z EFRR 6.1Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 35,12 mln 6.2Ocena, badanie/ ekspertyzy informacja i komunikacja4,79 mln

19 System wyboru projektów w ramach WRPO 2007-2013 Projekty kluczowe wybierane przez Zarząd Województwa Projekty infrastrukturalne wybierane w ramach konkursów Dotacje dla przedsiębiorców – po spełnieniu wymogów do wyczerpania środków Niepodlegające procedurze konkursowej gdy działanie realizowane będzie przez jednego beneficjenta lub jeden projekt

20 Projekty kluczowe Projekty o podstawowym znaczeniu dla regionu Specyficzne dla danej dziedziny Innowacyjne Niepowtarzalne

21 Instytucja RPO Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań www.wielkopolska.mw.gov.pl/dw strategia2020@umww.pl tel. (061) 85-41-788, fax (061) 85-41-785


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) POZNAŃ, 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google