Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reakcja rozszczepienia Tzw. reakcja rozszczepienie, będąca najważniejszym procesem fizycznym wykorzystywanym w elektrowniach jądrowych, to reakcja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reakcja rozszczepienia Tzw. reakcja rozszczepienie, będąca najważniejszym procesem fizycznym wykorzystywanym w elektrowniach jądrowych, to reakcja."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Reakcja rozszczepienia
Tzw. reakcja rozszczepienie, będąca najważniejszym procesem fizycznym wykorzystywanym w elektrowniach jądrowych, to reakcja jądrowa polegająca na podziale ciężkiego jądra atomu na dwa (rzadziej więcej) mniejsze fragmenty o porównywalnych masach (fragmenty te stają się natychmiast atomami innych, lżejszych pierwiastków np. baru i kryptonu). Oprócz fragmentów rozszczepienia (czyli tych właśnie jąder lekkich pierwiastków) emitowane są także neutrony (czyli cząstki neutralne – nie posiadające ładunku elektrycznego i kwanty γ). Reakcja rozszczepienia może zachodzić samorzutnie lub w wyniku bombardowania jądra atomu różnymi cząstkami: neutronami, protonami (czyli cząstkami o ładunku elektrycznym dodatnim), deuteronami (proton i neutron), cząstkami α (2 protony i 2 neutrony), kwantami γ.

4 Reakcja rozszczepienia
Najczęściej wykorzystuje się do takiego bombardowania neutrony ponieważ nie posiadają one ładunku elektrycznego co umożliwia im w łatwy sposób wniknięcie do jądra atomowego. W reakcji rozszczepienia wyzwalana jest duża ilość energii. W przypadku rozszczepienia jądra U-235 wydziela się około 207 MeV. Energia ta pochodzi z różnicy między masą jądra przed jego rozszczepieniem, a masami produktów rozszczepienia, czyli nowo powstałych jąder pierwiastków (jest to tzw. defekt masy), ponieważ łączna masa produktów rozszczepienia jest mniejsza od masy jądra przed jego rozszczepieniem. Fragmenty rozszczepienia są jądrami nietrwałymi, powstają one głownie w stanach wzbudzonych i ulegają dalszym rozpadom β. Emitują także neutrony i kwanty γ.

5 Przykład Przykładowa reakcja rozszczepienia jądra przedstawia się w następujący sposób:

6 Rysunek pochodzi z książki „Energia jądrowa i promieniotwórczość” A
Rysunek pochodzi z książki „Energia jądrowa i promieniotwórczość” A. Czerwiński, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 1998,

7 Rysunek pochodzi z książki „Energia jądrowa i promieniotwórczość” A
Rysunek pochodzi z książki „Energia jądrowa i promieniotwórczość” A. Czerwiński, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 1998,

8 Ważną cechą reakcji rozszczepienia jest emisja swobodnych neutronów (czyli wolnych, występujących poza jądrem atomu, biegnących z ogromnymi prędkościami w różnych kierunkach. W przypadku U-235 w każdym rozszczepieniu powstaje (zostaje wydzielonych z jądra atomu) około 2-3 neutronów – średnio 2,5 neutronu na każde rozszczepienie. Oprócz neutronów emitowanych w procesie rozszczepienia (tzw. neutrony natychmiastowe) pojawiają się także tzw. neutrony opóźnione. Są one wyrzucane z fragmentów rozszczepienia, które są jądrami z nadwyżką (nadmiarem) neutronów – a więc są wydzielane w czasie reakcji rozszczepienia, ale dopiero później, z już powstałych lżejszych jąder. Jeśli średnia liczba neutronów powstałych w wyniku rozszczepienia jądra jest większa od 1 (dla U-235 mamy średnio 2,5) to istnieje możliwość zrealizowania tzw. łańcuchowej reakcji rozszczepienia. W takiej reakcji neutrony powstałe z rozszczepienia mogą powodować rozszczepienia kolejnych jąder.

9 Prowadzi to do gwałtownego wzrostu liczby neutronów, co w konsekwencji powoduje wyzwolenie ogromnej ilości energii (z powodu lawinowego, masowego rozszczepiania wielu kolejnych jąder w ułamku sekundy – a przypomnijmy, że w jednej tylko reakcji rozszczepienia wydziela się znaczna energia). Aby zaszła samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia potrzebna jest tzw. masa krytyczna, czyli pewna minimalna ilość materiału rozszczepialnego, mierzona w kilogramach jego masy. Zależy ona nie tylko od masy, ale także od rodzaju materiału rozszczepialnego, kształtu bryły z materiału rozszczepialnego, stopnia wzbogacenia, związku chemicznego zawierającego materiał rozszczepialny, ciśnienia zewnętrznego, obecności lub braku tzw. reflektora. Dla bomb masa krytyczna wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów. W reaktorach jądrowych osiąga wartości rzędu kilkuset ton. Jeśli ilość materiału rozszczepialnego jest mniejsza od masy krytycznej reakcja rozszczepienia po pewnym czasie wygasa.

10 Model rozszczepienia jądra
Jak dochodzi do tego, że jądro ulega rozszczepieniu w wyniku uderzenia neutronu? Rozszczepienie jądra atomowego dobrze tłumaczy tzw. model kroplowy. Został on sformułowany przez Nielsa Bohra i Johna Wheelera w 1939 roku. W tym modelu nukleony w jądrze atomowym traktuje się jak cząsteczki wody w kropli cieczy. Istnieje wiele podobieństw między jądrem atomowym, a kroplą: gęstość materii jądrowej i cieczy nieściśliwej jest w przybliżeniu stała – nie zależy od objętości energia wiązania nukleonów w jądrze atomowym i cząsteczek w kropli jest proporcjonalna do liczby nukleonów w jądrze i cząsteczek w kropli zarówno cząsteczki wody jak i nukleony w jądrze oddziałują tylko ze swymi najbliższymi sąsiadami

11 pod wpływem temperatury cząsteczki wody w kropli poruszają się,
w jądrze nukleony też posiadają pewną energię kinetyczną (ruchy termiczne) parowanie cząsteczek z kropli można utożsamić z emisją nukleonów z jądra krople i jądra ulegają odkształceniom (deformacjom), przy odpowiedniej energii deformacja jest tak duża, że kropla/ jądro ulega rozszczepieniu kropla i jądro wykazują napięcie powierzchniowe

12 W bombach atomowych realizowana jest niekontrolowana łańcuchowa reakcja rozszczepienia, która przy odpowiednich warunkach prowadzi do ogromnej eksplozji. Do produkcji bomb wymagany jest proces wzbogacenia, czyli zwiększania w materiale ilości izotopu rozszczepialnego (ponieważ uran naturalny zawiera tylko 0,7% rozszczepialnego izotopu U-235). Istnieje także możliwość kontrolowania reakcji rozszczepienia – taki proces przeprowadzamy w reaktorach jądrowych. Umożliwiają one produkcję energii w bardzo wydajny sposób. Wymagane jest wtedy użycie tzw. moderatora, czyli substancji służącej do spowalniania (wyhamowywania) neutronów. Spowolnione neutrony mają większe prawdopodobieństwo rozszczepienia jąder U-235 niż neutrony prędkie (które są głównie pochłaniane przez jądra bez ich rozszczepienia, albo wywołują inne reakcje jądrowe). W energetyce jądrowej najczęściej wykorzystuje się takie materiały rozszczepialne jak U-233, U-235, Pu-239.

13

14


Pobierz ppt "Reakcja rozszczepienia Tzw. reakcja rozszczepienie, będąca najważniejszym procesem fizycznym wykorzystywanym w elektrowniach jądrowych, to reakcja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google