Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga
Bezrobocie Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga

2 Spis treści Pojęcia związane z bezrobociem Definicja bezrobocia
Rodzaje bezrobocia Polityka państwa na rynku pracy Bibliografia Netografia

3 Pojęcia związane z bezrobociem
Zasoby bezrobocia Dyskryminacja Stopa bezrobocia Polityka aktywna Bezrobotni Polityka pasywna Ekonomia podażowa Strumienie bezrobocia

4 Bezrobocie - to zjawisko występujące wówczas, gdy część ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i gotowych do podjęcia pracy, która odpowiada typowym warunkom na rynku pracy, pozostaje bez zatrudnienia mimo podjętych poszukiwań.

5 Rodzaje bezrobocia strukturalne – będące rezultatem przekształceń w strukturze gospodarki, powodujących niedopasowanie struktury podaży pracy i struktury popytu na pracę ze względu na kwalifikacje (wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania), frykcyjne – będące przejawem krótkookresowej niezgodności struktury podaży pracy i popytu na pracę, stanowi normalne zjawisko na rynku pracy i wynika z następujących przyczyn: zmiany miejsca pracy przez pracowników, likwidacji oraz tworzenia miejsc pracy, przestrzennego przemieszczania popytu i podaży pracy,

6 Rodzaje bezrobocia długookresowe – jest ono wynikiem braku miejsc pracy lub swobody w wyborze miejsc pracy, stanowi zjawisko patologiczne i posiada trwały charakter, wielokrotne – dotyczy tej grupy zasobów bezrobotnych, którzy mają problemy z trwałym odpływem z bezrobocia, więc po krótkim okresie zatrudnienia powracają do bezrobocia,

7 Rodzaje bezrobocia koniunkturalne – wynikające z cyklicznego rozwoju gospodarki, gdy po okresie wzrostu oraz rozwoju następuje kryzys i depresja, ukryte – stanowi zasoby bezrobocia nieujęte w statystykach rynku pracy, co jest związane z problemami oszacowania tej grupy bezrobotnych, jawne – jego wielkość i strukturę określają statystyki rynku pracy.

8 Cele polityki państwa na rynku pracy
ograniczenie rozmiarów bezrobocia (cel zatrudnieniowy), zmniejszenie niedopasowań strukturalnych na rynku pracy (cel strukturalny), podniesienie produkcyjności siły roboczej (cel produkcyjny), socjalne zabezpieczenie osób pozostających w stanie bezrobocia (cel socjalnych).

9 Rodzaje polityki państwa na rynku pracy
polityka aktywna polityka pasywna

10 Polityka aktywna - opiera się na wykorzystaniu instrumentów ekonomicznych mających na celu zmniejszenie rozmiarów bezrobocia Do podstawowych zagadnień polityki aktywnej zaliczamy: zwiększanie popytu na siłę roboczą, zmniejszanie podaży pracy, zmianę struktury podaży pracy oraz koordynację sytuacji na rynku pracy.

11 Instrumenty polityki aktywnej
stymulowanie globalnego popytu na pracę za pomocą narzędzi makroekonomicznych, publiczne programy zatrudnienia, subsydiowanie płac, szkolenia zawodowe, rozwój pośrednictwa pracy, ograniczanie podaży siły roboczej oraz skracanie czasu pracy.

12 Polityka pasywna - koncentruje się przede wszystkim na działaniach osłonowych, mających na celu poprawę sytuacji finansowej osób bezrobotnych.

13 Instrumenty polityki pasywnej
zasiłki dla bezrobotnych, wcześniejsze emerytury, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, odprawy pieniężne z tytułu zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pomoc socjalna dla osób bezrobotnych.

14 Bibliografia Elementarne zagadnienia ekonomii, pod red. R. Milewskiego, PWN, Warszawa 1997. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002. Łodyga O., Funkcjonowanie rynku pracy. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997.

15 Bibliografia Łodyga O., Podstawy ekonomii. Przewodnik, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1999. Łodyga O., Przewodnik metodyczny do teorii gospodarki rynkowej, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1996. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, PTE, Warszawa 1997.

16 Netografia http://www.eures.praca.gov.pl http://www.klubypracy.waw.pl


Pobierz ppt "Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga"

Podobne prezentacje


Reklamy Google