Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Konopka B EZROBOCIE W OKRESIE TRANSFORMACJI W P OLSCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Konopka B EZROBOCIE W OKRESIE TRANSFORMACJI W P OLSCE."— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Konopka B EZROBOCIE W OKRESIE TRANSFORMACJI W P OLSCE

2 BEZROBOTNY - DEFINICJA Według Głównego Urzędu Statystycznego bezrobotny to osoba w wieku od 15 do 74 lat, a w okresie badanego tygodnia: a) nie była osobą pracującą; b) aktywnie poszukiwała pracy; c) była gotowa podjąć pracę w tygodniu badania i następnym.

3 B EZROBOCIE – PROBLEM CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA W YKRES 1: B ADANIE OPINII PUBLICZNEJ - POWSZECHNOŚĆ BEZROBOCIA. Ź RÓDŁO : CBOS, S POŁECZNY ZASIĘG BEZROBOCIA I ZAGROŻENIE UTRATĄ PRACY. K OMUNIKAT Z BADAŃ., W ARSZAWA, MARZEC 2004. Z badań CBOP wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat w co drugim gospodarstwie domowym ktoś doświadczył problemu bezrobocia.

4 S TRACH PRZED UTRATĄ PRACY W YKRES 2: B ADANIE OPINII PUBLICZNEJ - OBAWA PRZED UTRATĄ OBECNEGO MIEJSCA PRACY Ź RÓDŁO : CBOS, S POŁECZNY ZASIĘG BEZROBOCIA I ZAGROŻENIE UTRATĄ PRACY. K OMUNIKAT Z BADAŃ., W ARSZAWA, MARZEC 2004. Początkowo ludzie byli pewni swego źródła utrzymania, ale już w grudniu 1990 roku większość badanych obawiała się straty pracy.

5 W przystosowywaniu produkcji i zatrudnienia do rynkowych warunków można wyróżnić trzy etapy: I (1990 - 1991): gwałtownie malała produkcja przy wolniejszym spadku zatrudnienia; II (1992 – 1993): PKB rosło, zatrudnienie nadal malało wzrost efektywności pracy; III (pozostałe lata): wzrost obu wartości, ale zatrudnienie wolniej. Wykres 3: Zmiany roczne PKB, zatrudnienia w II i III etapie zmian systemowych. Źródło: B. Ptaszyńska, Transformacja systemowa, a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce, Wydawnictwo Wyżej Szkoły Bankowej, Warszawa 2006 s. 23. T RZY ETAPY

6 B EZROBOCIE W OKRESIE TRANSFORMACJI – BEZROBOCIE STRUKTURALNE ? BEZROBOCIE STRUKTURALNE: Nie zależy od zmian cyklicznych gospodarki, nadwyżki siły roboczej na jednych rynkach współistnieją z niedoborami na innych, a stan bezrobocia charakteryzuje się długo- okresowością.

7 N A CZYM P OLEGAŁY ZMIANY ? Etap I polegał na tworzeniu otoczenia rynkowego oraz zlikwidowaniu nadmiernego popytu. Zmieniły się zasady działania przedsiębiorstw. Rachunek ekonomiczny Ocena produktywności Ograniczenie nadmiernego zatrudnienia Decyzje o zatrudnieniu i płacach BEZROBOCIE TRANSFORMACYJNE Zmiana struktury popytu

8 P OLITYKA PAŃSTWA Podejście osłonowe: wcześniejsze emerytury; łatwo dostępne zasiłki dla bezrobotnych, ubezpieczenia emerytalne, bezpłatne świadczenia medyczne. W rejestrach bezrobotnych były osoby, które wcale nie chciały podjąć pracy, a jedynie uzyskać świadczenia. Obniżenie stopy bezrobocia jest więc nie tylko skutkiem ożywienia gospodarczego, a także obniżenia aktywności zawodowej ludności.

9 S TRATEGIA DLA P OLSKI Malejąca liczba osób z prawem do zasiłku wynika z programu: Strategia dla Polski

10 P ŁYNNOŚĆ BEZROBOCIA Początkowo poziom bezrobocia rósł przy małych odpływach z tego stanu. W 1994 odpływ zaczął przeważać nad napływem, malała liczba bezrobotnych, ale prawie połowa opuszczających bezrobocie wycofywała się z aktywnych zawodowo, co nie było zjawiskiem korzystnym. Im gorsza koniunktura, tym większe napływy do bezrobocia i mniejsze odpływy. Jednak w przypadku Polski nie ma zauważalnej różnicy w tym względzie w okresie ożywienia i recesji. BEZROBOCIE STUKTURALNE

11 B EZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE osoby z aktywnych zawodowo częściej trafiały do bezrobocia niż do zatrudnionych, zarówno dla bezrobotnych jak i dla osób wchodzących do zasobu aktywnych zatrudnienie stało się trudniejsze, mimo ożywienia koniunktury. BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE POZOSTAWANIE BEZ PRACY PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 1 ROK. KONSEKWENCJE: malejąca efektywność kapitału ludzkiego: mniejsza atrakcyjność dla pracodawcy. WNIOSKI: Im dłuższy czas trwania bezrobocia, tym mniejsza szansa na odzyskanie pracy.

12 Z MIANY W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA Tabela 1: Zmiany liczby pracujących wg działów gospodarki w poszczególnych fazach transformacji (w tys. osób). Źródło: B. Ptaszyńska, Transformacja systemowa, a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce, Wydawnictwo Wyżej Szkoły Bankowej, Warszawa 2006 s. 23.. Korzystna zależność? NIE: Zbyt mały wzrost zatrudnienia w stosunku do wzrostu produkcji presja na wzrost efektywności pracy LataRolniczyPrzemysłowyUsługowy 1990-1993-1032-167983 1994-1997429100582 1998-2000-53-673-23

13 S TRUKTURA BEZROBOTNYCH - WYKSZTAŁCENIE

14 S TRUKTURA BEZROBOTNYCH - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

15 D LACZEGO BEZROBOCIE STRUKTURALNE ? 1. Niska absorpcja mimo zwiększonej wydajności Spadek bezrobocia głównie spowodowany dezaktywizacją 2. Długi czas trwania bezrobocia, małe prawdopodobieństwo uzyskania pracy, mimo ożywienia gospodarki 3. Niedopasowania strukturalne popytu i podaży pracy [wykształcenie, doświadczenie]

16 S KUTEK BŁĘDÓW W PROWADZONEJ POLITYCE ? ZaPrzeciw oczyszczanie z zaszłości socjalizmu metody pracochłonne zastępowano kapitałochłonnymi pionierski charakter zmian bogate świadczenia socjalne podtrzymywanie starych nawyków wspieranie trudnych sektorów


Pobierz ppt "Katarzyna Konopka B EZROBOCIE W OKRESIE TRANSFORMACJI W P OLSCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google