Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia projektu KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia projektu KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia ."— Zapis prezentacji:

1 Założenia projektu KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia .

2 GENEZA PROJEKTU Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy jako problem regionalnego rynku pracy; Brak możliwości realizacji programu regionalnego KONSERWATOR w formule lat ubiegłych; Chęć kadrowego wsparcia instytucji kultury.

3 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Projekt zapisany do Planu Działania w ramach Poddziałania Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Realizator projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół zadaniowy ds. realizacji projektu KONSERWAOTR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

4 RÓŻNICE W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU
Kwestia Program regionalny Projekt Odmienna grupa docelowa Osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do kategorii osób mających szczególne problemy ze znalezieniem pracy (osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym) Inne formy wsparcia Dominująca forma wsparcia: roboty publiczne, uzupełnione o przygotowanie zawodowe i prace interwencyjne na ½ etatu Kompleksowe wsparcie: doradztwo zawodowe, staże zawodowe/ zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, warsztaty poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy; Liczebność grupy docelowej Corocznie 400 – 500 osób aktywizowanych 520 osób w trakcie całego projektu/174 rocznie

5 RÓŻNICE W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU
Kwestia Program regionalny Projekt Źródło finansowania Fundusz Pracy (dotychczas wysokości 2,5 – 3 mln zł rocznie) Europejskie Fundusz Społeczny (10 mln zł na cały projekt) Koszty kwalifikowalne i stawki Rozwiązania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych Rozwiązania wynikające z Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL oraz innych dokumentów programowych Czas realizacji Coroczne edycje grudzień 2010 – marzec 2014; III edycje roczne

6 RÓŻNICE W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU
Kwestia Program regionalny Projekt Odmienna rola Powiatowego Urzędu Rekrutacja Zawieranie umów z organizatorami staży zawodowych i zatrudnienia subsydiowanego Nadzór nad realizacją umów z organizatorami staży zawodowych i zatrudnienia subsydiowanego PARTNER NIEFORMALNY – wsparcie w rekrutacji Wsparcie w akcji promocyjno – informacyjnej dot. projektu

7 CELE PROJEKTU Cel główny projektu:
Aktywizacja zawodowa osób mających szczególne problemy ze znalezieniem zatrudnienia przy wykorzystaniu zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia. Cele szczegółowe: Nabycie nowych bądź utrwalenie uzyskanych w projekcie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczestników projektu ; Uzyskanie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego; Pozyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych do samodzielnego poruszania się na rynku pracy; Podniesienie samooceny osób pozostających bez zatrudnienia odnośnie własnych kwalifikacji oraz możliwości powrotu na rynek pracy.

8 ZADANIA / FORMY WSPARCIA
Opracowanie bazy miejsc zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych oraz rekrutacja beneficjentów - KONKURS NA WYŁONIENIE ORGANIZATORÓW II. Działania wspierające skierowane do uczestników projektu: - ścieżka I – doradztwo zawodowe, zatrudnienie subsydiowane lub staż zawodowy, szkolenie dające nowe kwalifikacje bądź podnoszące obecne, warsztaty poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy (dla 220 uczestników) - ścieżka II – doradztwo zawodowe, zatrudnienie subsydiowane lub staż zawodowy, warsztaty poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy (dla 255 uczestników) ; - ścieżka III – doradztwo zawodowe, szkolenia poprzedzające; zatrudnienie subsydiowane w następnym roku; warsztaty poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy (dla 45 uczestników) – konkurs na wyłonienie ofert na zatrudnienie subsydiowane w 2012 roku

9 ZADANIA / FORMY WSPARCIA
Doradztwo zawodowe – stworzenie Indywidualnych Planów Działań dla każdego uczestnika; Organizacja zatrudnienia subsydiowanego; Organizacja staży zawodowych; Organizacja warsztatów poszukiwania pracy; Organizacja szkoleń zawodowych; Świadczenie usług pośrednictwa pracy; Objęcie wsparciem Trenera Zatrudnienia Wspieranego 15% osób.

10 GRUPA DOCELOWA Grupę docelową stanowi 520 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy z terenu Małopolski, które doświadczają największych trudności z wejściem bądź z powrotem na rynek pracy. Co najmniej 15% z tej grupy zostanie objętych wsparciem Trenera Zatrudnienia Wspieranego. Będą to osoby, w stosunku do których bariery związane z wejściem na rynek pracy (brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego lub kwalifikacji zawodowych koniecznych do znalezienia zatrudnienia bądź utrzymania go) łączą się bądź są pochodną innych obciążeń, tworząc łącznie realną bądź potencjalną sytuację wykluczenia społecznego. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost wskaźnika bezrobocia w odniesieniu do osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych zakłada się, że osoby z tych grup stanowić będą min. 10 % uczestników projektu.

11 REZULTATY Rezultaty twarde:
Liczba osób, które uczestniczyły w diagnozie potrzeb szkoleniowych oraz poziomu samooceny własnych możliwości znalezienia miejsca pracy – 520 osób; Liczba osób, które nabyły nowe kwalifikacje zawodowe w wyniku szkoleń zawodowych – 265 osób; Liczba osób, które nabyły umiejętności i doświadczenie zawodowe w wyniku odbytych staży – 120 osób; Liczba osób objętych okresowym zatrudnieniem subsydiowanym w wymiarze średnio 6 miesięcy – 400 osób; Liczba osób, które zdobyły wiedzę i umiejętności poruszania się po rynku pracy – 520 osób; Liczba osób objętych pośrednictwem pracy – 520 osób; Odsetek osób, u których stwierdzono wyższą samoocenę odnośnie możliwości powrotu na rynek pracy w wyniku uczestnictwa w projekcie – 80%; Doprowadzenie uczestników do zatrudnienia – 46%

12 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

13 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W I EDYCJI - 2011
I.2011 – ogłoszenie konkursu na wyłonienie organizatorów zatrudnienia subsydiowanego dla 134 osób w 2011r. oraz 23 osób w 2012r. oraz staży zawodowych dla 40 osób ; II.2011 – wybór organizatorów zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych; III.2011 – rekrutacja uczestników; IV IX.2011 – realizacja zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych; X.2011 – XI.2011 – organizacja szkoleń zawodowych; X XII.2011 – warsztaty poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy.

14 KONTAKT Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zespół zadaniowy ds. realizacji projektu KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Plan Na Stawach 1 Kraków Tel


Pobierz ppt "Założenia projektu KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google