Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Most do sukcesu” Prowadzący: Agnieszka Moroń Ewa Swatek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Most do sukcesu” Prowadzący: Agnieszka Moroń Ewa Swatek"— Zapis prezentacji:

1 „Most do sukcesu” Prowadzący: Agnieszka Moroń Ewa Swatek
20 październik 2011r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Kto może wziąć udział? Mieszkańcy Miasta Bielska-Białej: Osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) Osoby powyżej 45 roku życia bezrobotne, nie pozostające w zatrudnieniu oraz pracujące.

3 Co oferuje Projekt? Bezpłatny udział w szkoleniu Bezpłatne doradztwo Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (bez wkładu własnego) w kwocie do zł Wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do zł

4 Harmonogram projektu:
Rekrutacja: listopad 2011r. Wsparcie szkoleniowo-doradcze: grudzień 2011r. – marzec 2012r. Przyznanie dotacji oraz zakładanie działalności gospodarczej: maj – czerwiec 2012r. Podstawowe wsparcie pomostowe (do 6 miesięcy) i przedłużone (6-12 miesięcy) po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji: lipiec-październik 2012r. Z powyższego wsparcia skorzysta 36 osób.

5 W Projekcie może wziąć udział:
REKRUTACJA W Projekcie może wziąć udział: - Mieszkaniec Bielska-Białej, osoba niepełnosprawna lub/i powyżej 45 roku życia, bezrobotna, niepozostająca w zatrudnieniu, pracująca, - Osoba, która nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (nie dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej poza granicami Polski) , Nie była karana za przestępstwa skarbowe, Nie pozostawała w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych z Beneficjentem lub WUP,

6 Nie pozostawała w ciągu ostatnich 2 lat w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia i powinowactwa i/lub związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Beneficjentem lub WUP, Nie korzysta z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej ( PFRON oraz inne z PO KL), Nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych na podstawie Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także rozporządzenia w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,

7 - W bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie otrzymała pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach (przekraczającej 200 tys. euro, a dla transportu drogowego – 100 tys. euro)

8 Zobowiązania Uczestnika Projektu:
Uczestniczenie w poszczególnych etapach projektu, Uczestniczenie w minimum 80% czasu każdego modułu zajęć (zarówno szkoleniowych jak i doradczych), Nierejestrowanie działalności gospodarczej przed ukończeniem etapu szkoleniowo – doradczego, - Poddanie się monitoringowi i kontroli uprawnionych podmiotów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej, - Udzielenie Beneficjentowi (Urząd Miejski w Bielsku-Białej) niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu,

9 - Niezwłoczne powiadomienie Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej i realizację działań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatków. Co się stanie, jeśli Uczestnik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań? W takim przypadku jest to równoznaczne z Jego rezygnacją z udziału w Projekcie i skreśleniem z listy Uczestników.

10 Co należy zrobić, aby zgłosić się do Projektu
Co należy zrobić, aby zgłosić się do Projektu? Złożyć formularz rekrutacyjny, a w przypadku osób niepełnosprawnych, również uwierzytelnioną przez Kandydata kserokopię dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w wyznaczonym terminie. Co potem? Ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną oraz rozmowa z doradcą zawodowym.

11 Po zakwalifikowaniu się do projektu Kandydat podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie, przedłoży wymagane oświadczenia oraz złoży formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych. UWAGA ! Zakwalifikowanie się do Projektu nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia finansowego.

12 Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmować będzie:
200 godzin lekcyjnych szkolenia z modułów: - Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej - Prawo pracy - Księgowość - Kontrola skarbowa - Marketing i obsługa klienta - Podstawy obsługi komputera - Podstawy BHP - Biznes plan Dwie godziny indywidualnego doradztwa dla każdego Uczestnika

13 Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?
Uczestnik, który zadeklaruje chęć uruchomienia działalności gospodarczej na terenie woj. śląskiego Potwierdzi uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego Złoży wniosek wraz z załącznikami o przyznanie finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

14 Co potem? Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków przez Komisję Oceny Wniosków oraz podpisanie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Uwaga - ograniczenia do zasad wydatkowania otrzymanych środków: 10% wartości otrzymanego wsparcia na wydatki na promocję 25% wartości dotacji na aktywa obrotowe Zakup środka transportu - tylko dla osób nie działających w sektorze transportu drogowego

15 Warunki wypłaty środków:
I. Wniesienie zabezpieczenia: Weksel z poręczeniem wekslowym (aval) Poręczenie Gwarancja bankowa Zastaw na prawach lub rzeczach Blokada na rachunku bankowym II. Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania III. Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie lub jeśli poręczycielem jest osoba fizyczna – oświadczenie Uczestnika/poręczyciela o zniesieniu lub nieistnieniu wspólnoty majątkowej

16 Rozliczanie wydatkowania otrzymanego dofinansowania następuje zgodnie z przedstawionym przez Uczestnika Harmonogramem rzeczowo-finansowym, nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków.

17 Kiedy Uczestnik ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków?
Jeżeli prowadził działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy. Środki zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem Zawiesił prowadzenie działalności w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy Złożył niezgodne z prawdą oświadczenia Naruszył inne warunki umowy

18 Podstawowe wsparcie pomostowe
Uczestnik może złożyć wniosek o przyznanie ww. wsparcia w kwocie do zł miesięcznie na okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie Środki te można przeznaczyć na: niezbędne i obligatoryjne opłaty (składki, czynsz, itp.) Wnioski te podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków. Następnie podpisywana jest umowa z Uczestnikiem.

19 Przedłużone wsparcie pomostowe Uczestnik może złożyć wniosek o przyznanie ww. wsparcia w kwocie do zł miesięcznie na kolejne 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie podstawowego wsparcia Wnioski te podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków. Następnie podpisywany jest Aneks do umowy z Uczestnikiem Wsparcie przyznane będzie tylko 5 osobom

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Most do sukcesu” Prowadzący: Agnieszka Moroń Ewa Swatek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google