Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej Jarosław Tadel Kierownik projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej Jarosław Tadel Kierownik projektu"— Zapis prezentacji:

1 Maciej Jarosław Tadel Kierownik projektu
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Moja własna firma PO KL Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Maciej Jarosław Tadel Kierownik projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 DZIAŁALNOŚĆ EUROCENTRUM
Usługi szkoleniowe i doradcze Fundusz pożyczkowy i poręczeniowy Punkt Konsultacyjny Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska Projekty EFS

3 FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
Wsparcie szkoleniowe i doradcze, Wsparcie inwestycyjne, Wsparcie pomostowe podstawowe: Wsparcie finansowe, Szkolenia i doradztwo. Wsparcie pomostowe przedłużone: Wsparcie finansowe

4 WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
Wsparcie szkoleniowe i doradcze: Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niefigurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy; Zaświadczenie z PUP dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych; Zaświadczenie ze szkoły/uczelni dla osób nieaktywnych zawodowo uczących się; Zaświadczenie z zakładu pracy (mikro, małe, średnie, duże); Świadectwo pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające utratę zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

5 USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE
Wymagana obecność na 80% zajęć (9) USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE Marzec 2011 – 11 spotkań po 5h lekcyjnych 2h doradztwa indywidualnego 22, 30 i 31 marzec (BP) Zasady rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej, Własny projekt biznesowy, Szczegółowe omówienie uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, Psychologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i identyfikacja potencjału planowanych przedsięwzięć, Zasady opłacania składek ZUS, formy zatrudnienia pracowników, zasady rozliczania z urzędem skarbowym, Test sprawdzający uzyskaną wiedzę.

6 WSPARCIE INWESTYCYJNE /POMOSTOWE
Wyniki testu Wniosek o udzielenie wsparcia Biznes plan – 14 dni Inne dokumenty WSPARCIE INWESTYCYJNE /POMOSTOWE Ocena planowanego przedsięwzięcia – 3 osoby Rejestracja działalności = 72 Dokumenty rejestracyjne Harmonogram realizacji inwestycji Działalność musi być prowadzona przez okres min. 12 miesięcy UMOWA

7 WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE – 72 osoby (75%)
POMOC FINANSOWA SZKOLENIA I DORADZTWO POMOC FINANSOWA: Przez 6 miesięcy w wysokości do zł miesięcznie Wsparcie przeznaczone jest na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej Wsparcie to przysługuje wyłącznie uczestnikom projektu, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną Przed wypłatą każdej transzy dotacji uczestnik powinien udokumentować fakt opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za dany miesiąc

8 SZKOLENIA I DORADZTWO:
Doradztwo indywidualne: Doskonalenie umiejętności w pisaniu biznes planu, Zasady rozliczania wsparcia, Rozwiązywanie indywidualnych problemów mikro- przedsiębiorcy. Warsztaty i seminaria: Sposoby rozwoju firmy, Marketing, Pozyskiwanie klientów.

9 WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE – 24 osoby (25%)
POMOC FINANSOWA POMOC FINANSOWA: Przez 6 miesięcy w wysokości do zł miesięcznie (od 7 do 12 mca) Wsparcie przeznaczone jest na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej Wsparcie to przysługuje wyłącznie uczestnikom projektu, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe Przed wypłatą każdej transzy dotacji uczestnik powinien udokumentować fakt opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za dany miesiąc

10 WSPARCIE INWESTYCYJNE – 72 osoby (75%)
Do zł brutto Może być przeznaczone na: Składniki majątku trwałego Wyposażenie Koszty prac remontowych i adaptacyjnych Środki obrotowe (w wysokości maksymalnie 10% wartości dotacji) Okres wydatkowania zaliczki wraz z terminem rozliczenia nie może przekroczyć 2 miesięcy

11 WSPARCIE INWESTYCYJNE - ZABEZPIECZENIE
Warunkiem wypłaty dotacji, jest wniesienie przez uczestnika projektu zabezpieczenia majątkowego w jednej z następujących postaci: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa zastaw na prawach lub rzeczach blokada rachunku bankowego akt notarialny o podaniu się egzekucji przez dłużnika Koszt zabezpieczenia jest wydatkiem niekwalifikowalnym w ramach wniosku o dotację

12 WSPARCIE INWESTYCYJNE
Podpisanie umowy o udzieleniu wsparcia WSPARCIE INWESTYCYJNE Zabezpieczenie realizacji inwestycji

13 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA
Inwestycja 100% 40.000,- Dotacja 100% 40.000,- Zaliczka 80% dotacji 32.000,- Płatność końcowa 20% dotacji 8.000,- Wsparcie jest rozliczane w kwotach brutto

14 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA - ROZLICZENIE
B C BIZNES PLAN: wysokość kosztów kwalifikowanych wysokość dofinansowania 40.000,- RZECZYWISTE WYKONANIE: 40.000,- 38.700,- 41.000,- PŁATNOŚCI: zaliczka płatność końcowa 32.000,- 8.000,- 32.000,- 6.700,- 32.000,- 8.000,-

15 WSPARCIE INWESTYCYJNE OGRANICZENIA
Środki trwałe, prace remontowe: Przystosowanie, wykończenie, remont lokalu (11 000,00 PLN brutto) Szyld reklamowy, Strona internetowa, Samochód, Aparat fotograficzny. Zapasy 10%: Zakup towarów, zapasów, zakup części, Książki, filmy instruktażowe, formularze, druki, literatura fachowa, Kosmetyki, akcesoria fryzjerskie, Zakup opakowań.

16 WSPARCIE POMOSTOWE Wsparcie pomostowe podstawowe: Szkolenia i kursy,
Tłumaczenia, Marketing i reklama firmy (ulotki reklamowe, ogłoszenia w prasie, itp.), Zatrudnienie i przeszkolenie pracownika, Opłata za wynajem sali szkoleniowej, dzierżawa lokalu, Ubezpieczenie, Hosting, opłaty za serwer, pozycjonowanie www

17 KONTROLE I MONITORINGI
Projektodawca ma obowiązek przeprowadzenia kontroli wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 m-cy od momentu rozpoczęcia działalności przez Beneficjeta pomocy. 2 kontrole wykorzystania środków finansowych zgodnie z biznes planem oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 2 wizyty monitorujące prowadzoną działalność gospodarczą.

18 POMOC DE MINIMIS - WYKLUCZENIA
Rybołówstwo i akwakultura, Produkty wymienione w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,  Sektor węglowy, Eksport,  Zakup środków transportu w działalności w sektorze drogowego transportu towarów, Działalność uwarunkowana użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych,  Dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

19 POMOC DE MINIMIS Zasady dotyczące udzielania pomocy de minimis obowiązują od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej. W ramach projektu pomoc tą stanowi: Jednorazowa dotacja inwestycyjna, Podstawowe wsparcie pomostowe, Przedłużone wsparcie pomostowe, Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Pomoc de minimis udzielana jest do kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – do kwoty euro.

20 OPODATKOWANIE DOTACJI
Dotacja podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z: art. 21 ust. 1 pkt 137 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm) zmieniony Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

21 UCZESTNICTWO W INNYCH PROJEKTACH
Uczestnik projektu nie może brać udziału w więcej niż jednym projekcie o podobnych formach wsparcia w tym samym czasie. Uczestnik projektu może otrzymać tylko jedną dotację inwestycyjną w ramach Działania 6.2 PO KL. Uczestnik może wziąć udział w kolejnym projekcie w innej instytucji pod warunkiem, iż nie uzyskał wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej.

22 STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

23 Dziękuję za uwagę Maciej Jarosław Tadel
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Budowlanych 5 Ostrów Wielkopolski tel./fax (62)


Pobierz ppt "Maciej Jarosław Tadel Kierownik projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google