Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zmiana Memorandum Finansowego / Decyzji KE dla projektów ISPA i Funduszu Spójności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zmiana Memorandum Finansowego / Decyzji KE dla projektów ISPA i Funduszu Spójności."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zmiana Memorandum Finansowego / Decyzji KE dla projektów ISPA i Funduszu Spójności Serock, 19 maja 2009 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 UNIA EUROPEJSKA Typy modyfikacji zakresu rzeczowego: zmiana zakresu rzeczowego nieprzekraczająca 10% całkowitego kosztu kwalifikowanego zapisanego w obowiązującym MF/Decyzji (tzw. mała zmiana) zmiana zakresu rzeczowego, przekraczająca 10% całkowitego kosztu kwalifikowanego zapisanego w obowiązującym MF/Decyzji (tzw. duża zmiana) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 UNIA EUROPEJSKA Tzw. mała zmiana: zmiana zakresu rzeczowego nieprzekraczająca 10% całkowitego kosztu kwalifikowanego zapisanego w obowiązującym MF/Decyzji Wymagane jest sporządzenie wniosku o zmianę na formularzu Wniosek o dokonanie zmian warunków przedsięwzięcia w ramach ISPA/FS Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 UNIA EUROPEJSKA Tzw. duża zmiana: zmiana zakresu rzeczowego, przekraczająca 10% całkowitego kosztu kwalifikowanego zapisanego w obowiązującym MF/Decyzji Wymagana jest aktualizacja Wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności w zakresie wnioskowanej zmiany Wymagane jest jednocześnie sporządzenie wniosku na formularzu Wniosek o dokonanie zmian warunków przedsięwzięcia w ramach ISPA/FS Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5 UNIA EUROPEJSKA Obliczanie wielkości zmiany zakresu rzeczowego 1/2 należy odnieść się do wartości początkowych, planowanych na etapie wnioskowania - zarówno dla robót zaniechanych, jak i nowych. w przypadku, gdy nie można ustalić wartości danego zakresu wg cen obowiązujących w okresie opracowywania Studium Wykonalności, do obliczenia wartości zmian należy przyjąć ceny bieżące. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6 UNIA EUROPEJSKA Obliczanie wielkości zmiany zakresu rzeczowego 2/2 przykład Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wskaźnik/ Rodzaj prac Jednost ka Ilość wg obowiązują cej Decyzji KE Ilość proponowa na Wartość prac wg Wniosku o dofinansowani e (EUR) Wartość jednostkowa (EUR) Zmiana ilości (zwiększen ie/ zmniejszen ie) Wartość zmiany (EUR) = = I I8 = 6 * 7 Modernizacja i renowacja sieci wodociągowychkm35,0037, , ,432, ,57 Budowa nowej kanalizacji deszczowejkm30,0029, , ,331, ,33 Budowa nowej kanalizacji sanitarnejkm43,0045, , ,332, ,65 Przepompownie sanitarnekpl.15,0017, , ,002, ,00 Przepompownie deszczowekpl.6,004, , ,672, ,33 Urządzenia podczyszczającekpl.10,0015, , ,005, ,00 Komora przelewowakpl.1,000, ,00 1, ,00 SUMA ,89 WARTOŚĆ PROJEKTU ZGODNIE Z DECYZJĄ KE ,00 WARTOŚĆ ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO4,41%

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Sporządzanie analizy finansowej na potrzeby wniosku o zmianę Przedstawianie wraz z wnioskiem o zmianę analizy finansowej jest wymagane w przypadku, jeśli wnioskowana zmiana zakresu rzeczowego wpływa na wzrost dochodu generowanego przez projekt o 10% i powyżej Nie jest wymagane przedstawianie analizy finansowej, jeśli Beneficjent deklaruje, że wnioskowana zmiana zakresu rzeczowego nie wpływa na wzrost dochodu generowanego przez projekt o 10% i powyżej. W tym przypadku, Beneficjent powinien przekazać wraz z wnioskiem o zmianę, oświadczenie mówiące o tym, że na podstawie przeprowadzonej przez siebie analizy, stwierdza, że wnioskowana zmiana nie powoduje wzrostu dochodów generowanych przez inwestycję o 10% i powyżej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8 UNIA EUROPEJSKA Założenia, jakie należy przyjąć przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby wniosku o zmianę założenia ekonomiczno - finansowe, jakie Beneficjenci powinni przyjąć przy sporządzaniu analiz finansowych (załącznik). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9 UNIA EUROPEJSKA Sposób prezentacji zagadnień istotnych dla realizacji projektu : W przypadku, jeśli dany zakres rzeczowy podlegający zmianie, nie został szczegółowo przedstawiony w MF/Decyzji KE, a jest opisany w SW i/lub Wniosku o dofinansowanie, wprowadzane zmiany zakresu można ująć w części opisowej wniosku o zmianę MF/Decyzji KE w odniesieniu do założeń z Wniosku i/lub SW. Zmiany o takim charakterze nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu 10-procentowej zmiany zakresu rzeczowego W przypadku, jeśli MF/Decyzja KE zawiera bardzo szczegółowy opis zakresu rzeczowego (np. średnice kanałów, długości kanałów w poszczególnych ulicach), możliwe jest zaproponowanie we wniosku zmianę bardziej ogólnych zapisów w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu Należy wyjaśnić we wniosku, czy zmiana zakresu projektu pociąga za sobą konieczność wydania nowych decyzji środowiskowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 UNIA EUROPEJSKA Załączniki do wniosku: Wyliczenie zmiany zakresu rzeczowego projektu Harmonogram realizacji projektu Plan finansowy projektu Oświadczenie o braku wpływu wnioskowanej zmiany zakresu rzeczowego na stopień dofinansowania z FS Oświadczenie o braku wpływu wnioskowanej zmiany zakresu rzeczowego na wzrost dochodu generowanego przez projekt o 10% i powyżej (jeśli dotyczy) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11 UNIA EUROPEJSKA Przekazywanie wniosku: Wniosek przekazywany jest do NFOŚiGW Przekazywane są 4 egz. podpisanego wniosku w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na CD (zalecane: skany wszystkich dokumentów + wersja edytowalna Wniosku wraz z wyliczeniem zmiany zakresu oraz planu finansowego) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12 UNIA EUROPEJSKA Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a Warszawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zmiana Memorandum Finansowego / Decyzji KE dla projektów ISPA i Funduszu Spójności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google