Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania transgresyjne Transgresja polega na przekraczaniu dotychczasowych granic materialnych, społecznych i symbolicznych, na rozszerzaniu sfery.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania transgresyjne Transgresja polega na przekraczaniu dotychczasowych granic materialnych, społecznych i symbolicznych, na rozszerzaniu sfery."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Działania transgresyjne Transgresja polega na przekraczaniu dotychczasowych granic materialnych, społecznych i symbolicznych, na rozszerzaniu sfery własnej działalności, na łamaniu tabu, na wychodzeniu poza to, czym jednostka jest i co posiada. (J. Kozielecki)

4 Rozwój człowieka Rozwój człowieka to względnie trwałe zmiany jego zachowania, które sprzyjają rozwiązywaniu wyłaniających się przed daną osobą zadań w sposób korzystny nie tylko doraźnie, lecz także z punktu widzenia pomyślnego dalszego jej życia, jako złożonej i wielowymiarowej całości. (Z. Pietrasiński)

5 Rozwój człowieka Rozwój człowieka polega na przemianie sposobu rozumienia świata, na przekraczaniu dotychczasowych ram odniesienia podczas interpretacji zdarzeń i na odkrywaniu w tych zdarzeniach nowych sensów. (M. Straś – Romanowska)

6 Czynniki warunkujące rozwój zadatki biologiczne środowisko wychowanie, socjalizacja, nauczanie aktywność własna podmiotu

7 Rozwój w okresie dorosłości od 20. – 23. roku życia do 35. – 40. roku życia Wczesna dorosłość od 35. – 40. roku życia do 55. – 60. roku życia Średnia dorosłość od 55. – 60. roku życia Późna dorosłość

8 Zadanie rozwojowe (Levinson) Wczesna dorosłość wybór drogi dalszego kształcenia podjęcie roli zawodowej uniezależnienie się od rodziców założenie rodziny sformułowanie wyraźnych marzeń i oczekiwań wobec przyszłości nawiązanie stosunków z mentorem

9 Zadanie rozwojowe (Levinson) Średnia dorosłość podjęcie większej odpowiedzialności społecznej nadanie swemu życiu większej pełni i pomoc w tym współmałżonkowi rozwój zawodowy osiągnięcie zamierzonego standardu życiowego wspomaganie rozwoju i startu życiowego dzieci opieka nad starzejącymi się rodzicami pogodzenie się z faktem przejścia na emeryturę

10 Zadanie rozwojowe (Levinson) Późna dorosłość podjęcie nowych ról i zajęć włączenie się do grupy rówieśników utrzymanie zainteresowań światem przystosowanie się do rosnących ograniczeń fizycznych dzielenie się doświadczeniem dokonanie bilansu życia przygotowanie do straty bliskich wypracowanie dojrzałej postawy wobec śmierci

11 Wydarzenia krytyczne moment przełomowy, rozstrzygający, trudny może stanowić punkt zwrotny w życiu wymusza nową aktywność określane jako subiektywnie znaczące niekoniecznie negatywne szczególnie korzystne w sensie edukacyjnym

12 Model stadiów okresu przejściowego znieruchomienie reakcja zwątpienie w siebie pozostawienie za sobą przeszłości eksploracja nowych trendów, alternatywnych rozwiązań, podejmowanie aktywności szukanie sensu integracja

13

14 Edukacja a uczenie się O ile edukacja zwykle zawiera w sobie uczenie się, to uczenie się nie zawsze jest edukacją. Edukacja zwykle zakłada świadome działania, których celem jest przekazanie pewnej wiedzy bądź doskonalenie umiejętności. W przypadku uczenia się zachodzącego w życiu codziennym intencjonalność i celowość nie muszą być składową procesu.

15 Edukacja dorosłych Edukacja dorosłych - czynny udział w modyfikowaniu warunków rozwoju psychofizycznego jednostki młodocianej i dorosłej, wspomaganie tego rozwoju przez wyzwalanie jej własnych sił rozwojowych, ukazywanie nie zawsze przez nią uświadomionych jej własnych możliwości, rozwijanie w bezpośrednim środowisku warunków wielostronnej, korzystnej aktywności edukacyjnej. (D. Jankowski)

16 Całożyciowe uczenie się Edukacja formalna - w instytucjach oświatowych i edukacyjnych, struktura, hierarchia osób, regulamin Edukacja nieformalna - nieintencjonalne, przypadkowe zdobywanie wiedzy i umiejętności, codzienność Edukacja pozaformalna - zorganizowana działalność oświatowa odbywająca się poza systemem kształcenia formalnego

17 Samokształcenie Samokształcenie polega na mniej lub bardziej samodzielnym stawianiu i rozwiązywaniu przez jednostkę zadań w celu osiągnięcia w różnym stopniu uświadomionego wzoru osobowości. (J. Semków)

18 Zmniejszające się znaczenie edukacji formalnej - przyczyny Egalitaryzm oświatowy Rozwój technologii – powszechny dostęp do wiedzy Zmiana we wzorcu życia (edukacja – praca – emerytura zamieniona na czas wolny – konsumpcja – edukacja)

19 Podsumowanie Teoria i praktyka edukacyjna muszą koncentrować się na codziennych wysiłkach intelektualnych, jakie podejmuje człowiek dorosły, by się rozwijać. Uczenie się w okresie dorosłości charakteryzuje się pewnymi specyficznymi cechami. Istotna wydaje się być refleksja nad aksjologicznym znaczeniem całożyciowego uczenia się i jego sensem w kontekście egzystencjalnych problemów człowieka dorosłego wpisanych w jego biografię

20 Bibliografia Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych, Poznań 1999. Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 2002. Malewski M., Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2, 2001. Malewski M., W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2 (34), 2006. Semków J., Proces samokształcenia i jego rozumienie w aspekcie badań działalności kulturalno – oświatowej i doskonalenia zawodowego, [w:] Procesy samokształceniowe w działalności kulturalno – oświatowej i w doskonaleniu zawodowym, red. J. Semków, Wrocław 1981. Straś – Romanowska M., Główne idee teoretyczne i metodologiczne psychologii personalistyczno – egzystencjalnej jako dyscypliny humanistycznej, [w:] Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej, red. M. Straś – Romanowska, Warszawa – Wrocław 1995.


Pobierz ppt "Działania transgresyjne Transgresja polega na przekraczaniu dotychczasowych granic materialnych, społecznych i symbolicznych, na rozszerzaniu sfery."

Podobne prezentacje


Reklamy Google