Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu ID grupy: 98_70_PG1 Opiekun: Bogdan Dziubałka Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie alternatywnych źródeł energii w Polsce i na świecie. Semestr/rok szkolny: semestr V

3 ENERGETYKA W POLSCE Od początku lat 50-tych Polska zaczęła dynamicznie rozwijać przemysł ciężki ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wydobywczego. Wielkie zasoby węgla brunatnego i kamiennego stały się podstawą rozwoju energetyki cieplnej. Inne surowce energetyczne, przede wszystkim gaz i ropa naftowa są sprowadzane z zagranicy,głównie z Rosji oraz krajów Bliskiego Wschodu.

4 BOGACTWA MINERALNE W POLSCE

5 WYDOBYCIE WĘGLA W POLSCE. LATA 1950-2008

6 NAJWIĘKSZE ELEKTROWNIE Trzy największe kompleksy górniczo- energetyczne to: -Turoszów -Bełchatów -Konin Przypada na nie w sumie 40% krajowej produkcji energii elektrycznej.

7 STRUKTURA PRODUKCJI ENERGETYCZNEJ W POLSCE Jak widać energia pozyskiwana z elektrowni wodnych stanowi tylko 3,7%.

8 ELEKTROCIEPŁOWNIA W TUROSZOWIE OPALANA WĘGLEM BRUNATNYM

9 ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII - Wiatrowa - Słoneczna - Wodna - Geotermalna - Biopaliwo, biomasa, biogaz - Elektrownie wykorzystujące prądy morskie, pływy i falowanie - Elektrownie wykorzystujące energię cieplną oceanu

10 ELEKTROWNIA WIATROWA Elektrownia wiatrowa – zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

11 Elektrownie wiatrowe, jako uzależnione od warunków pogodowych, wymuszają na tradycyjnej energetyce utrzymywanie rezerwy mocy, tak aby w każdej chwili można było zastąpić lub uzupełnić spadek mocy dostarczanej przez elektrownie wiatrowe. Jednym z argumentów na rzecz budowania elektrowni wiatrowych na świecie jest problem konieczności zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Problem stanowi fakt, iż wg niektórych badań farmy wiatrowe poważnie zagrażają ptakom i nietoperzom, zaś przez Polskę przebiega wiele szlaków ich sezonowych wędrówek.

12 ELEKTROWNIA SŁONECZNA gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2011 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 67 GW i zaspokajały one 0,5% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

13 Do górnych warstw atmosfery Ziemi dociera promieniowanie słoneczne. Około 0,1% jest wykorzystywane przez rośliny w procesie fotosyntezy. Zmagazynowana w ten sposób energia jest źródłem zarówno żywności jak i paliw kopalnych. Cała energia promieniowania słonecznego pochłonięta przez Ziemię, również ta wykorzystana w jakikolwiek sposób przez rośliny i zwierzęta, przekształca się w ciepło, a następnie jest emitowana w postaci promieniowania podczerwonego w kosmos.

14 ELEKTROWNIA WODNA Energia wodna – wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną. Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn – istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne.

15 Źródło energii wodnej ocenia się według dostępnej mocy, to jest energii uzyskiwanej w jednostce czasu. Przy wykorzystaniu wody spadającej z pewnej wysokości dostępna moc wiąże się ze spadkiem hydraulicznym (wysokością, z jakiej spływa woda), przepływem (ilością wody spływającej w jednostce czasu) i zazwyczaj również z prędkością przepływu. W przypadku gdy woda spływa ze zbiornika (jezioro, spiętrzenie), spadkiem hydraulicznym jest różnica poziomów pomiędzy lustrem wody w zbiorniku górnym i wylotem turbiny, ponieważ ciśnienie hydrostatyczne u podstawy wynika wprost z wysokości słupa wody.

16 ENERGIA GEOTERMALNA Energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. Służy również jako naturalne źródło ciepła w źródłach termalnych.

17 ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE Polska, jako członek Unii Europejskiej oraz jedno z państw, które podpisało protokół z Kioto zobowiązała się do osiągnięcia pewnych standardów, co zostało ujęte w dokumencie POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU. Podstawowymi celami ilościowymi polityki energetyczno - ekologicznej Polski, związanymi z rozpowszechnieniem zagospodarowania źródeł odnawialnych w energetyce są m.in.: 6% redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2008 - 2012 w stosunku do roku bazowego 1988, 4% udziału energii elektrycznej wytworzonej z biomasy.

18 STOSUNEK PAŃSTW NA ŚWIECIE DO PROTOKOŁU Z KIOTO

19 Prognoza wskazuje, że realne wydaje się osiągnięcie, w warunkach polskich, poziomu 20-30% udziału OZE w zaspokojeniu zapotrzebowania na energię finalną, co dawałoby podsektorowi OZE udział porównywalny z innymi źródłami zaspokajania potrzeb energetycznych i sprzyjałoby powstawaniu krajowych miejsc pracy, a także stanowiłoby zasadniczy krok na drodze równoważnia energetyki polskiej i zapewniania długofalowego bezpieczeństwa energetycznego umożliwiając jednocześnie znaczące ograniczenia wykorzystywania zasobów nieodnawialnych paliw kopalnych.

20 Należałoby brać przykład z krajów zachodnich, które już dawno dostrzegły możliwości efektywnego wykorzystania OZE m.in. Dania 27% konsumowanego prądu pozyskuje właśnie OZE. Wielka Brytania dąży, aby za 12 lat połowę energii elektrycznej pozyskiwać z wiatru.

21 Dodatkowymi zachętami dla rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii są: obniżenie o 50% kosztów przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej, obowiązek zapewnienia przez operatora systemu elektroenergetycznego pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energie elektryczna z odnawialnych źródeł w jednostkach o mocy poniżej 5 MW z opłat za udzielenie koncesji oraz opłat związanych z uzyskaniem i rejestracja świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

22 PAKT KLIMATYCZNY Na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ministrów ochrony środowiska 27 krajów członkowskich polski minister Marcin Korolec zawetował duńską propozycję redukcji CO 2 aż o 80% do roku 2050. Duńczycy przewodzący w tym półroczu Unii, chcieli aby przyjęła ona tzw. kroki milowe w redukcji CO 2. I tak ta redukcja dla całej UE w 2030 roku miała sięgnąć 40%, w 2040 roku 60% i w 2050 roku wspomniane 80% w stosunku do roku 1990 roku. W tej sprawie od wielu tygodni Polska zapowiadała weto zmaterializowało się ono.

23 NEGATYWNE SKUTKI PAKTU ENERGETYCZNEGO DLA POLSKI - upadek kopalni, - zwolnienia pracowników, - olbrzymie podwyżki cen energii gdyż producenci będą sobie w ten sposób rekompensować koszty dodatkowych zezwoleń emisyjnych, - kłopoty całego przemysłu ciężkiego i nie tylko ciężkiego, - wzrost bezrobocia, - większe obszary biedy itd.

24 ELEKTROWNIE WIATROWE W POLSCE Najlepsze warunki wiatrowe w Polsce panują nad Bałtykiem, w okolicach Suwalszczyzny oraz na Podkarpaciu. Pierwszy wiatrak w Polsce postawiono w 1991, w Żarnowcu. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w połowie czerwca 2011 roku w Polce znajdowały się 472 instalacje wiatrowe, o łącznej mocy 1389 MW. Według rządowych planów w 2020 ich moc ma wynosić 6650 MW.

25 NA WYCIECZCE

26

27 KOSZTY I KORZYŚCI Koszt postawienia własnego wiatraka to już 2000 PLN, o mocy 500 Wat.

28 ELEKTROWNIE SŁONECZNE Według Urzędu Regulacji Energetyki, całkowita moc ogniw fotowoltaiczych w Polsce na koniec roku 2011 wynosiła około 2 MW. Kolektory słoneczne w Polsce są montowane tylko przy prywatnych gospodarstwach domowych, a nie jak w innych krajach jako przemysłowe żródła energii. W 2011 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych na świecie wynosiła 67 GW i zaspokajały one 0,5% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.GW

29 NASZA GRUPA

30

31

32

33 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google