Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agata Pieróg 40495 Paweł Pieróg 39807. Zgodnie z art. 3, pkt 7b Ustawy o us ł ugach turystycznych za pilota wycieczek uwa ż a si ę osob ę towarzysz ą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agata Pieróg 40495 Paweł Pieróg 39807. Zgodnie z art. 3, pkt 7b Ustawy o us ł ugach turystycznych za pilota wycieczek uwa ż a si ę osob ę towarzysz ą"— Zapis prezentacji:

1 Agata Pieróg 40495 Paweł Pieróg 39807

2 Zgodnie z art. 3, pkt 7b Ustawy o us ł ugach turystycznych za pilota wycieczek uwa ż a si ę osob ę towarzysz ą c ą w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawuj ą cej opiek ę nad nimi i czuwaj ą c ą nad sposobem wykonania na ich rzecz us ł ug.

3 Mo ż na wyró ż ni ć trzy podstawowe obowi ą zki pilota: Obowi ą zek opieki w niezb ę dnym zakresie nad uczestnikami imprezy turystycznej, Obowi ą zek zapewnienia i realizacji na rzecz uczestników wszystkich ś wiadcze ń przewidzianych programem imprezy, Obowi ą zek przyjmowania reklamacji zwi ą zanych z realizacj ą us ł ug ś wiadczonych na rzecz uczestników.

4 Ten obowi ą zek spoczywaj ą cy na pilocie sprowadza si ę do dwóch aspektów: Zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej w sytuacjach zagro ż enia ż ycia lub zdrowia Nienara ż ania turystów na niebezpiecze ń stwo. Pierwszy z wymienionych dotyczy sytuacji, kiedy uczestnik imprezy powa ż nie zachorowa ł lub uleg ł wypadkowi. Pilot powinien wówczas skontaktowa ć chorego z lekarzem, a je ż eli to konieczne, umie ś ci ć go w szpitalu, przedstawiaj ą c stosowne dokumenty ubezpieczeniowe na pokrycie kosztów leczenia. Pilot powinien zasi ę gn ąć dok ł adnej informacji u lekarza na temat rozpoznania schorzenia, czasu poprawy stanu zdrowia, mo ż liwo ś ci kontynuowania podró ż y itp. Je ż eli z okoliczno ś ci sprawy wynika, ż e rutynowa pomoc pogotowia ratunkowego oka ż e si ę niewystarczaj ą ca, nale ż y zapewni ć odpowiedni ą pomoc medyczn ą, np. przewie źć chorego do szpitala. Podobnie powinien post ą pi ć pilot w przypadku, gdy turysta ponosi wy łą czn ą win ę za zdarzenie, pilot jest zobowi ą zany zapewni ć mu odpowiedni ą pomoc. Druga sytuacja odnosi si ę do pobytu turystów w nieznanym sobie miejscu. Pilot wyst ę puje w charakterze osoby do ś wiadczonej, znaj ą cej miejscowe prawo i zwyczaje. Na pierwsze miejsce wysuwa si ę tu informacja dla uczestników podró ż y o sposobie zachowania, unikaniu miejsc niebezpiecznych, kradzie ż ach itp..

5 W przypadku wej ś cia turysty w konflikt z miejscowym prawem i jego zatrzymania przez policj ę, pilot powinien niezw ł ocznie poinformowa ć polskie placówki dyplomatyczne o fakcie zatrzymania polskiego obywatela – uczestnika imprezy. Placówki te ś wiadcz ą pomoc prawn ą i przejmuj ą opiek ę nad tak ą osob ą. Podobnie pilot musi post ą pi ć w przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego przez uczestnika imprezy.

6 Drugi z obowi ą zków pilota wi ąż e si ę ś ci ś le z funkcj ą pilota jako przedstawiciela biura podró ż y – organizatora imprezy turystycznej. Obowi ą zkiem pilota jest podj ę cie stosownych dzia ł a ń w imieniu biura podró ż y wobec nierzetelnych kontrahentów, czyli przede wszystkim żą dania prawid ł owego wykonania ś wiadczenia. W obs ł udze imprez turystycznych spotykane s ą niekiedy sytuacje nag ł e, których nie mo ż na by ł o przewidzie ć ani ich unikn ąć. Pilot ma przeciwdzia ł a ć negatywnym skutkom wyst ą pienia takich sytuacji m.in. Poprzez odpowiednie zmodyfikowanie programu imprezy lub poinformowanie kontrahentów o opó ź nieniu przyjazdu grupy. Pilot powinien, przed wyjazdem na imprez ę dok ł adni zapozna ć si ę z umowami b ę d ą cymi podstaw ą wykonania ś wiadcze ń, potwierdzeniami rezerwacji lub innymi dokumentami, z których wynika obowi ą zek kontrahentów. Powinien dysponowa ć równie ż ś rodkami niezb ę dnymi do zapewnienia ś wiadcze ń zast ę pczych w postaci gotówki lub karty kredytowej. Pilot podczas odprawy w biurze przed wyjazdem powinien domaga ć si ę wszelkich wyja ś nie ń i dokumentów, umo ż liwiaj ą cych nale ż yty przebieg imprezy.

7 Organizatorzy turystyki w warunkach uczestnictwa wymagaj ą od klienta wniesienia takiej reklamacji na pi ś mie. Dlatego te ż pilot powinien potwierdzi ć reklamacj ę w takiej formie. Je ż eli pilot uzna, ż e reklamacja jest uzasadniona, powinien stara ć si ę niezw ł ocznie wad ę usun ąć. Zdarza si ę jednak sytuacja, w której wykonanie danego ś wiadczenia jest niemo ż liwe. Wówczas pilot jest zobowi ą zany zapewni ć uczestnikom imprezy odpowiednie ś wiadczenie zast ę pcze. Pilot ma obowi ą zek niezw ł ocznie przekaza ć organizatorowi turystyki nie za ł atwion ą reklamacj ę, który powinien j ą rozpatrzy ć w ci ą gu 30 dni od zako ń czenia imprezy.

8 Oprócz wyra ź nie wskazanych w ustawie obowi ą zków pilota nale ż y wskaza ć jeszcze dwa obowi ą zki, a mianowicie: Obowi ą zek ś wiadczenia informacji krajoznawczej, Obowi ą zek spe ł niania funkcji t ł umacza.

9 Obowi ą zek ten dotyczy przede wszystkim podstawowej informacji o trasie przejazdu, krajach i miejscowo ś ciach docelowych itp.

10 Obowi ą zek ten wynika bezpo ś rednio z obowi ą zku opieki pilota znaj ą cego j ę zyk obcy nad uczestnikami imprezy. Organizator turystyki jest zobowi ą zany zapewni ć opiek ę pilota posiadaj ą cego znajomo ść j ę zyka powszechnie u ż ywanego w kraju odwiedzanym lub uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. Wykonywanie zada ń pilota za granic ą bez znajomo ś ci j ę zyka obcego jest uchybieniem, za które uprawnienia pilota mog ą by ć zawieszone lub cofni ę te. Bezwzgl ę dnie wymagane jest od pilota pe ł nienie tej funkcji w sytuacjach wyj ą tkowych, wymagaj ą cych pomocy medycznej, interwencji policji, zabezpieczenia roszcze ń odszkodowawczych lub ubezpieczeniowych.

11 Dzi ę kujemy za uwag ę !


Pobierz ppt "Agata Pieróg 40495 Paweł Pieróg 39807. Zgodnie z art. 3, pkt 7b Ustawy o us ł ugach turystycznych za pilota wycieczek uwa ż a si ę osob ę towarzysz ą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google