Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpowiedzialność przewodnika i pilota wycieczek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpowiedzialność przewodnika i pilota wycieczek"— Zapis prezentacji:

1 Odpowiedzialność przewodnika i pilota wycieczek
Opracowały : Burz Sylwia Idziak Agnieszka

2 Pilot wycieczek Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o usługach turystycznych pilot wycieczek jest osobą towarzyszącą , w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej. W związku z tym jest przedstawicielem organizatora, którego w trakcie trwania imprezy reprezentuje zarówno wobec uczestników, jak też kontrahentów.

3 Kto może zostać pilotem wycieczek?
Pilotem wycieczek może zostać osoba która : - ukończyła 18 lat i szkołę średnią, posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek, - nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek, - odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na pilota wycieczek

4 Obowiązki pilota wycieczek
Obowiązek opieki w niezbędnym zakresie nad uczestnikami imprezy turystycznej (zapewnienie odpowiedniej pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, nienarażanie turystów na niebezpieczeństwo), Obowiązek zapewnienia realizacji na rzecz uczestników wszystkich świadczeń przewidzianych programem imprezy, Obowiązek przyjmowania reklamacji związanych z realizacją usług świadczonych na rzecz uczestników, Obowiązek spełnienia funkcji tłumacza, Obowiązek świadczenia informacji krajoznawczej.

5 Odpowiedzialność pilota wycieczek
Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność karna Odpowiedzialność służbowa

6 Odpowiedzialność cywilna
Największe znaczenie praktyczne ma odpowiedzialność cywilna w stosunku do biura podróży zatrudniającego pilota, jak też względem klienta. Jest to odpowiedzialność majątkowa, zobowiązująca pilota do wykonania przyrzeczonego świadczenia (np. wykonania go ponownie, jeżeli zostało wykonane nieprawidłowo, uzupełnienia go świadczeniem dodatkowym, gdy wykonanie było niezupełne lub pokryciu kosztów wykonania przez inną osobę, jeżeli zobowiązany nie jest w stanie wykonać go osobiście).

7 Odpowiedzialność cywilna c.d.
Jeżeli realne wykonanie świadczenia jest niemożliwe, poszkodowany ma prawo do odszkodowania w postaci kwoty pieniężnej, rekompensującej uszczerbek majątkowy, który powstał z winy pilota. Niekiedy dochodzi do powstania krzywdy niemajątkowej, nie dającej się wycenić - wówczas należy się zadośćuczynienie (ustalane w sposób uznaniowy). Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie dwóch elementów: wartości rzeczywistej szkody oraz utraconych korzyści (np. niemożność korzystania z wczasów zimowych przez osobę, której z powodu zaniedbania pilota skradziono narty).

8 Odpowiedzialność cywilna c.d.
Zakres odpowiedzialności pilota w stosunku do touroperatora za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej (lekkomyślności lub niedbalstwa) zależy od formy zatrudnienia pilota. Pilot zatrudniony w oparciu o umowę o pracę odpowiada na podstawie kodeksu pracy w sposób ograniczony (do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia), zaś pilot pracujący w oparciu o umowę zlecenie zawsze odpowiada do pełnej wysokości wyrządzonej szkody. Wysokość szkody może być dość znaczna, jeżeli pilot doprowadzi np. do niewykorzystania kosztownych świadczeń przez całą grupę lub do powstania tzw. szkody na osobie, czyli śmierci lub kalectwa któregoś z uczestników (odszkodowanie w formie renty wyrównawczej )

9 Odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność karna dotyczy nieprzestrzegania prawa i sprowadzania na grupę i poszczególnych uczestników wycieczki niebezpieczeństwa zagrażającemu zdrowiu i życiu. Istotą odpowiedzialności karnej jest surowa represja polegająca na pozbawieniu lub ograniczeniu wolności albo karze grzywny. Oprócz tego ustawa przewiduje dodatkowe środki karne orzekane wobec sprawcy w postaci m.in. Zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

10 Odpowiedzialność służbowa
Może ona wystąpić w ramach stosunku pracy w macierzystym biurze podróży w przypadku zatrudnienia pilota w oparciu o umowę o pracę lub też nadzoru państwowego nad wykonywaniem funkcji pilota. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy, przede wszystkim niedopełnienia obowiązków, uprawnienia mogą być zawieszone na okres 12 miesięcy lub cofnięte.

11 Przewodnik turystyczny
Przewodnik turystyczny to taka osoba, która ma odpowiednie uprawnienia, czyli uprawnienia wydawane przez marszałka województwa, właściwego dla miejsca zamieszkania, potwierdzone legitymacją i odznaką do udzielenia: informacji turystycznych i krajoznawczych oraz oprowadzenia wycieczek i turystów indywidualnych po obiektach, trasach i miejscowościach.

12 Uprawnienia przewodnika turystycznego otrzymuje osoba, która:
- ukończyła 18 lat i szkołę średnią, posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika, nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego, odbyła szkolenie i praktykę przewodnicką oraz zdała egzamin na przewodnika turystycznego

13 Uprawnienia przewodnickie są podzielone na 4 klasy:
Przewodnicy terenowi Przewodnicy górscy Przewodnicy miejscy Przewodnicy muzealni

14 Przewodnicy turystyczni terenowi: zawód łączy funkcje przewodnika miejskiego, górskiego i muzealnego w zależności od trasy. Trasy mogą być autokarowe, piesze, a także rowerowe. Do obowiązków przewodnika należy: - dbanie o bezpieczeństwo turystów, - przekazywanie informacji o geografii, historii, kulturze, gospodarce danego regionu, - dopilnowanie realizacji całego programu imprezy i ich zgodności z zamówieniem, - rozbudzenie wśród uczestników imprezy chęci do uprawiania turystyki i krajoznawstwa.

15 Przewodnicy górscy (tatrzańscy, sudeccy, beskidzcy).
Do obowiązków przewodnika należy: - przekazywanie informacji o trasie i okolicy, - zapoznanie z walorami regionu i ciekawszymi okazami przyrody na trasie, np. drzewa, skały, - troska o bezpieczeństwo oprowadzonych turystów, - dostosowanie trasy wyprawy do możliwości i ekwipunku turystów, - instruowanie turystów o sposobach posługiwania się sprzętem i zachowania się w górach, - zapewnienie turystom pomocy w razie potrzeby, - przekonywanie uczestników wyprawy do ochrony przyrody, - dobre zdrowie, kondycja fizyczna, - odpowiedzialność, zaangażowanie.

16 Przewodnicy miejscy Do obowiązków przewodnika należy: - oprowadzenie po mieście i poszczególnych jego obiektach (kościoły, zamki, pałace, kamienice, pomniki, muzea, itp.). - ukazanie powiązań historycznych, kulturalnych i innych z historią i kulturą Europy i innych miast, - znajomość historii kraju i historii powszechnej miasta i poszczególnych obiektów wraz ich wnętrzami, setkami obrazów, rzeźb, detali architektonicznych, symboliki, - umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi, - dobra umiejętność organizacji czasu.

17 Przewodnicy muzealni. Do obowiązków przewodnika należy: - przedstawienie ekspozycji muzealnej w sposób przystępny dla słuchaczy (dzieci, dorośli, goście zagraniczni).

18 Dziękujemy za uwagę

19 Bibliografia : Z.Kruczek , Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków 2009


Pobierz ppt "Odpowiedzialność przewodnika i pilota wycieczek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google