Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

International Civil Aviation Organization (ICAO)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "International Civil Aviation Organization (ICAO)"— Zapis prezentacji:

1 International Civil Aviation Organization (ICAO)

2 International Civil Aviation Organization (ICAO) Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego Geneza tej organizacji sięga drugiej wojny światowej. W listopadzie 1944 r. została przeprowadzona Międzynarodowa Konferencja Lotnictwa Cywilnego w Chicago , której efektem było opracowanie Konwencji Chicagowskiej. Po zakończeniu prac powołano Tymczasową Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (PICAO) , organizacja miała stanowić platformę zabezpieczającą międzynarodową współpracę na najwyższym poziomie. Jako instytucja PICAO funkcjonowało, aż do momentu wejścia w życie konwencji, co nastąpiło 4 kwietnia 1947r. W tym dniu na wniosek 26 państw, przekształcono PICAO w ICAO. W październiku tego samego roku , na mocy porozumień zaaprobowanych przez Zgromadzenie ONZ, uzyskała ona status autonomicznej międzynarodowej organizacji wyspecjalizowanej Narodów Zjednoczonych.

3 Siedziba ICAO w Montrealu

4 Cele ICAO Do celów ICAO należy rozwijanie zasad i techniki
międzynarodowej żeglugi powietrznej oraz popieranie planowania i rozwoju międzynarodowego transportu lotniczego w taki sposób, ażeby: zapewnić bezpieczny i prawidłowy rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego na całym świecie, popierać umiejętności konstruowania i eksploatowania statków powietrznych dla celów pokojowych, popierać rozwój dróg lotniczych, portów lotniczych, urządzeń żeglugi powietrznej do użytku międzynarodowego lotnictwa cywilnego, zapewnić bezpieczny , regularny, sprawny i ekonomiczny przewóz lotniczy, zapobiegać marnotrawstwu gospodarczemu spowodowanemu nieuczciwą konkurencją,

5 zapewnić, by prawa umawiających się państw były w pełni szanowane i aby każde z nich miało należytą możliwość eksploatowania przedsiębiorstw międzynarodowego transportu lotniczego, unikać dyskryminacji we wzajemnych stosunkach między umawiającymi się państwami, zwiększać bezpieczeństwo lotów w międzynarodowej żegludze powietrznej, popierać rozwój międzynarodowej żeglugi powietrznej pod każdym względem.

6 Zadania te realizują : Zgromadzenie, zbierające się nie rzadziej niż raz na trzy lata, w którym mają prawo uczestniczyć z jednakowym głosem wszystkie państwa członkowskie. Zgromadzenie wybiera członków Rady, określa jej uprawnienia, rozpatruje jej sprawozdania, zatwierdza budżet i przedsięwzięcia finansowe Organizacji.. Rada jest stałym organem kierującym działalnością ICAO, odpowiedzialnym przed Zgromadzeniem. Składa się z przedstawicieli 36 państw wybieranych na trzy lata. Do jej zadań i uprawnień należy w szczególności: składanie sprawozdań Zgromadzeniu i realizacja jego wytycznych, powoływanie Komitetu Transportu Lotniczego i Komisji Żeglugi Powietrznej, mianowanie Generalnego Sekretarza, publikowanie informacji zebranych od państw członkowskich, sygnalizowanie uchybień, przyjmowanie załączników do Konwencji Chicagowskiej i ich zmian, rozpatrywanie spraw przekazanych przez Zgromadzenie.

7 Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO), Jest odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego. Dotyczą one m.in. Zasad ruchu lotniczego, łączności telekomunikacyjnej, badań okoliczności katastrof, hałasu powodowanego przez samoloty, zabezpieczenia transportu towarów niebezpiecznych itd.. Innym ważnym dla Organizacji obszarem działań jest regionalne planowanie. ICAO wydzielił dziewięć geograficznych regionów, które są indywidualnie traktowane pod względem planowania większości zaopatrzenia w sprzęt nawigacyjny oraz usługi naziemne. Kolejnym polem działań ICAO jest dążenie do uproszczenia procedur celnych, imigracyjnych i innych formalności. ICAO w szczególny sposób popiera rozwój przemysłu lotniczego w krajach rozwijających się. Współpracuje w tej dziedzinie z Programem Rozwoju ONZ (UNDP)

8 ICAO posiada siedem biur regionalnych obejmujących
swym zasięgiem dziewięć regionów: Azja i Pacyfik (Bangkok, Tajlandia) Bliski Wschód (Kair, Egipt) Zachodnia i Centralna Afryka (Dakar, Senegal) Ameryka Południowa (Lima, Peru) Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Karaiby (Meksyk) Afryka Wschodnia i Środkowa (Nairobi, Kenia) Europa i Atlantyk Północny (Paryż, Francja)

9 Członkostwo ICAO Członkami ICAO jest 190 państw. Członkostwo jest otwarte dla wszystkich. Polska dopiero od 1958 roku bierze aktywny udział w pracach tej organizacji.

10 Władze i struktura ICAO
Zgodnie z zapisami Konwencji Chicagowskiej, strukturę organizacyjną ICAO tworzą : Zgromadzenie Członków , Rada i Sekretariat. Szefami ICAO są : przewodniczący Rady oraz sekretarz generalny. Przewodniczący Rady ICAO Roberto Kobeh Gonzalez

11 Ciekawostki 27 września 2010 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy UE z ICAO, określające ramy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa, zarządzania ruchem lotniczym i ochrony środowiska. Polska była jednym z 52 krajów, które 7 grudnia 1944 roku podpisały Konwencję chicagowską. Dokumenty ratyfikacyjne strona polska złożyła 4 kwietnia 1947 roku, ale aż do 1957 roku z uwagi na sytuację polityczną nie mogła brać udziału w pracach ICAO. Powrót Polski do międzynarodowej społeczności lotniczej nastąpił w roku 1957, a ponowna ratyfikacja Konwencji miała miejsce 20 listopada 1958 roku. Od tego czasu przedstawiciele polskich władz lotniczych biorą aktywny udział w pracach ICAO uczestnicząc w sesjach Zgromadzenia, konferencjach, posiedzeniach grup ekspertów. Szczególnie bliska współpraca utrzymywana jest z Biurem Regionalnym ICAO w Paryżu w zagadnieniach dotyczących żeglugi powietrznej, kontroli ruchu lotniczego, zarządzania portami lotniczymi. Na zaproszenie polskich władz lotnictwa cywilnego odbywają się w naszym kraju posiedzenia grup ekspertów i szkolenia ICAO m.in. w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i zarządzania bezpieczeństwem lotniczym.

12 Bibliografia: &Itemid=362 nictwa_Cywilnego W. Alejziak, Międzynarodowe Organizacje Turystyczne, Albis , Kraków 2003r., s

13 Dziękujemy za uwagę Sylwia Pikuła Valentyna Voinarovych

14 Główna strona www. ICAO


Pobierz ppt "International Civil Aviation Organization (ICAO)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google