Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZLICZANIE PROJEKTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZLICZANIE PROJEKTÓW"— Zapis prezentacji:

1 ROZLICZANIE PROJEKTÓW
Korekty finansowe ROZLICZANIE PROJEKTÓW

2 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Wydatek kwalifikowany to wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi krajowymi wytycznymi i zasadami kwalifikowania wydatków, który kwalifikuje się do rozliczenia lub refundacji ze środków przeznaczonych na realizację programu w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu

3 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Wydatki mogą być zakwalifikowane do zrefundowania, o ile: 1.Została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu 2.Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności 3.Wydatki zostały należycie udokumentowane 4.Wydatki są zgodne z postanowieniami danego programu operacyjnego 5.Wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu 6.Wydatki zostały dokonane w sposób oszczędny

4 OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI
Początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 1 stycznia 2007 r.(dla RPO) Koniec okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 31 grudnia 2015 r. (dla RPO) Okres kwalifikowalności każdego pojedynczego projektu(równoznaczny z okresem jego realizacji) określa umowa o dofinansowanie projektu

5 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:
informacje na temat wydatków poniesionych w ramach projektu z opisem zadań postęp rzeczowo –finansowy, wskaźniki realizacji projektu za dany okres rozliczeniowy, problemy i trudności w realizacji projektu, prognozy realizacji projektu, zgodność realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

6 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ SKŁADANY JEST W CELU:
1. Rozliczenia transz dotacji otrzymanych przez beneficjenta 2. Rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów, którzy sami zapewniają środki na realizację projektu Składa się w INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ /POŚREDNICZĄCEJ, z którą została podpisana umowa o dofinansowanie Wypełniany jest w GENERATORZE WNIOSKÓW PŁATNICZYCH dostępnym na stronie internetowej

7 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W przypadku REFUNDACJI WYDATKÓW beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem wydatków W przypadku ZALICZKOWANIA beneficjent składa WNIOSEK O PŁATNOŚĆ ZALICZKOWĄ zgodnie z harmonogramem wydatków

8 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości wraz z dokumentami zapłaty Dokumenty poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego, amortyzacji, wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń

9 OBOWIĄZKI BENEFICJENTA
OBOWIĄZEK POSIADANIA ODRĘBNEGO RACHUNKU BANKOWEGO NA PROJEKT W przypadku wnioskowania o zaliczkę –3 rachunki bankowe: 1.Dla środków EFRR otrzymanych w formie zaliczki 2.Dla środków krajowych w ramach współfinansowania otrzymanych w formie zaliczki 3.Dla środków własnych beneficjenta, na który wpłynie również refundacja W przypadku wnioskowania o refundację –1 rachunek bankowy: 1.Dla środków własnych beneficjenta, na który wpłynie również refundacja OBOWIĄZEK PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ –ODRĘBNEGO SYSTEMU KSIĘGOWEGO ALBO ODPOWIEDNIEGO KODU KSIĘGOWEGO

10 WERYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Instytucja dokonuje weryfikacji formalno –rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność BŁĘDY W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku Instytucja może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku bądź wezwać Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku POPRAWA Beneficjent w podanym przez Instytucję terminie usuwa błędy lub składa wyjaśnienia (pod rygorem wstrzymania kolejnej transzy dotacji) DECYZJA Instytucja po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność przekazuje Beneficjentowi informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność

11 OBOWIĄZEK OZNACZENIA PROJEKTU

12 TABLICE INFORMACYJNE Obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej, jeżeli wsparcie przekracza 500 tys. euro. Powinna być postawiona w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy Obowiązek umieszczenia tablicy pamiątkowej, jeżeli wsparcie przekracza 500 tys. euro. Powinna być umieszczona w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu realizacji i eksponowana przez cały okres trwałości projektu

13 INNE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
PLAKIETKI INFORMACYJNE: Stosowane w celu oznakowania maszyn, urządzeń oraz innego sprzętu i wyposażenia zakupionego na potrzeby realizacji projektu INFORMACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ: Jeżeli beneficjent posiada stronę internetową, ma obowiązek umieszczenia na stronie głównej opisu projektu lub linka do strony zawierającej opis współfinansowanego projektu OZNAKOWANIE DOKUMENTÓW: Każdy dokument związany z realizacją projektu powinien posiadać odpowiednie oznakowanie, to jest logotypy programu i Unii Europejskiej

14 MONITOROWANIE PROJEKTU
Polega na okresowym badaniu kluczowych parametrów dla projektu i porównywaniu ich z oczekiwanymi dla nich wskaźnikami, Monitorowaniu mogą podlegać: •koszty projektu, •harmonogram realizacji projektu, •osiąganie efektów projektu(produktów i rezultatów)

15 KONTROLA PROJEKTU INSTYTUCJE UPOWAŻNIONE DO KONTROLI W RAMACH RPO WM:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (IP II) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (IZ) Komisja Europejska Europejski Trybunał Obrachunkowy Najwyższa Izba Kontroli (środki publiczne) Instytucja Audytowa Urzędy kontroli skarbowej Regionalne izby obrachunkowe (finanse samorządów)

16 KONTROLA PROJEKTU Ocena prawidłowości realizacji projektu, w szczególności ocena kwalifikowalności wydatków i weryfikacja wniosków o płatność Może być przeprowadzana zarówno w trakcie, jak i na zakończenie realizacji projektu Beneficjent zapewnia kontrolującym nieograniczony wgląd we wszystkie dokumenty, tworzenie kopii i odpisów, nieograniczony dostęp do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, obecność osób, które udzielą wyjaśnień

17 CO PODLEGA KONTROLI Zgodność projektu z umową podpisaną z beneficjentem, Zgodność realizacji projektu z harmonogramem, Sprawdzenie dokumentów dotyczących realizacji projektu, w szczególności potwierdzających poniesienie wydatków, Sprawdzenie poprawności udzielania zamówień publicznych, Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego, Sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej, Sprawdzenie poprawności prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, Sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu

18 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Zasada (obowiązek) powstrzymania się od poddawania projektu tzw. zasadniczym modyfikacjom w ciągu 5 lat (w przypadku MŚP – 3 lat) od jego zakończenia. Artykuł 57 Rozporządzenia (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności PRZEZ OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKT NIE MOŻE ZOSTAĆ PODDANY ZASADNICZYM MODYFIKACJOM TJ.: mającym wpływ na jego charakter lub warunki realizacji, lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez beneficjenta lub inny podmiot wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej

19 KOREKTY FINANSOWE Państwa Członkowskie zgodnie z art. 98 rozporządzenia 1083/2006 w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność za wykrywanie nieprawidłowości w wydatkowaniu środków pochodzących z funduszy, m.in. dokonując korekt finansowych w związku z wykryciem indywidualnych lub systemowych nieprawidłowości . Środki pochodzące z nałożonych korekt finansowych mogą zostać ponownie wykorzystane przez Państwo Członkowskie w programie operacyjnym, jeśli to ono zidentyfikuje i nałoży korektę

20 KOREKTY FINANSOWE DEFINICJA „NIEPRAWIDŁOWOŚCI” art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006 Jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z: działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

21 DEFINICJA KOREKTY korekta finansowa (dla projektu) – oznacza anulowanie całości lub części wkładu, który nie może zostać wykorzystany ponownie na projekt lub projekty, które zostały poddane korekcie; korekta finansowa polega na pomniejszeniu maksymalnej kwoty dofinansowania o kwotę nieprawidłową; korekta finansowa jest nakładana tylko w sytuacji, gdy wydatek obarczony nieprawidłowością został rozliczony beneficjentowi (jeżeli nieprawidłowość zostanie wykryta na etapie rozliczania – to uznaje się za niekwalifikowalny)

22 DOKUMENTY Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych – dok. KE z dnia 29 listopada 2007 r. Komisja zaleca Państwom Członkowskim w Wytycznych stosowanie wskazanych poziomów korekt lub opracowanie własnego systemu regulującego tę kwestię – systemu nie mniej restrykcyjnego Krajowy dokument Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE z 2008 r. uzupełnionyw 2010 r.

23 TRYB ZWROTU ŚRODKÓW W WYNIKU NAŁOŻENIA KOREKTY
W przypadku wykrycia nieprawidłowości Instytucja, która podpisała umowę z beneficjentem, wzywa go do: 1) zwrotu środków lub 2) do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych W przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) wykorzystane z naruszeniem procedur (m.in. PZP) 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej

24 TRYB ODWOŁAWCZY Od decyzji beneficjent może złożyć odwołanie do właściwej instytucji zarządzającej; Przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i dalej skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

25


Pobierz ppt "ROZLICZANIE PROJEKTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google