Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie SPOTKANIE INFORMACYJNE 22 X 2010 r. Projekt: WŁASNA FIRMA KLUCZEM DO SUKCESU realizowany w ramach Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie SPOTKANIE INFORMACYJNE 22 X 2010 r. Projekt: WŁASNA FIRMA KLUCZEM DO SUKCESU realizowany w ramach Programu."— Zapis prezentacji:

1 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie SPOTKANIE INFORMACYJNE 22 X 2010 r. Projekt: WŁASNA FIRMA KLUCZEM DO SUKCESU realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek - najlepsza inwestycja

2 PLAN SPOTKANIA INFORMACYJNEGO: OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE REKRUTACJA UCZESTNIKÓW FORMY WSPARCIA: –WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE –WSPARCIE FINANSOWE –WSPARCIE POMOSTOWE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

3 OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

4 O PROJEKCIE Projekt pt. Własna firma kluczem do sukcesu realizowany jest przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

5 CEL PROJEKTU Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wzmocnienie przedsiębiorczości na terenie powiatu gryfińskiego i Miasta Szczecin poprzez kompleksowe wsparcie osób fizycznych na etapie planowania działalności gospodarczej i wsparcie przedsiębiorstw na początku ich funkcjonowania. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

6 Kto może zostać uczestnikiem projektu? Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna bezrobotna, niepracująca lub zatrudniona na czas określony, zastępstwo lub umowę cywilno-prawną, zamieszkała na terenie Miasta Szczecin lub powiatu gryfińskiego zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, która ukończyła 18 rok życia, nie była karana za przestępstwa skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

7 Z udziału w projekcie wyłączone są: osoby, które prowadziły zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed dniem przystąpienia do projektu. Oznacza to, że ze wsparcia wyłączone są osoby zarejestrowane w charakterze przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Ewidencji Działalności Gospodarczej, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej. osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilno-prawne) z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu. osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej, osoby, które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych. osoby, będące uczestnikami innych projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL, osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

8 GRUPY TRAKTOWANE PRIORYTETOWO : osoby długotrwale bezrobotne czyli pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby niepełnosprawne, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące na terenach gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

9 Pomoc finansowa w ramach projektu nie może być udzielana w: –sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu), –zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, –zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWE (zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek), –sektorze węglowym. Pomocy finansowej nie stosuje się również w przypadku pomocy: –związanej z eksportem, –uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych, –przyznanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, –przeznaczonej na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących, działalność w sektorze drogowego transportu towarów. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

10 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

11 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW Nabór do projektu jest otwarty. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zgłaszają się indywidualnie przez złożenie –osobiście w Biurze Projektu lub w Biurze Koordynatora Lokalnego –drogą pocztową na adres Projektodawcy poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać: –osobiście w Biurze Projektu w budynku Cechu przy ul. Szczecińskiej 19 w Gryfinie, –ze strony internetowej projektu www.cechgryfino-projekty.pl PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

12 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW I etap rekrutacji – wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego, w nieprzekraczalnym terminie od 25 października (od godz. 8.00) do 08 listopada 2010 r. (do godz. 15.00) !!! złożenie formularza przed dniem rozpoczęcia rekrutacji nie będzie rozpatrywane !!! Na tym etapie rekrutacji, formularze sprawdzane są pod względem formalnym, tj. prawidłowość wypełnienia formularza oraz spełnienie kryteriów dostępu do projektu. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

13 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW II etap rekrutacji polega na ponownym sprawdzeniu formularzy rekrutacyjnych, tym razem pod względem merytorycznym, a kandydaci na uczestników projektu rozwiązują testy psychologiczne badające predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Ten etap wyłania 40 osób z największą liczbą uzyskanych punktów (20 osób w Gryfinie i 20 osób w Szczecinie). PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

14 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW III etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu przez Komisję Rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi przyszłymi przedsiębiorcami. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych łącznie 28 osób, które utworzą dwie 14-osobowe grupy, jedną w Gryfinie i jedną w Szczecinie. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

15 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie, na każdym etapie rekrutacji będą informowane o jej wynikach telefonicznie/e-mailem oraz pisemnie w przypadku odrzucenia aplikacji wraz z uzasadnieniem i uzyskanym wynikiem punktowym. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie będzie dostępna na stronie internetowej Projektu oraz Koordynatora Lokalnego Projektu. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie po III etapie rekrutacji, zostaną umieszczone na rankingowej liście rezerwowej tzn. wg liczby punktów, które otrzymały podczas całego procesu rekrutacji. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przez osobę znajdującą się na liście uczestników na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej z zachowaniem listy rankingowej. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

16 FORMY WSPARCIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

17 WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE Szkolenia realizowane w ramach projektu obejmują 60 godzin szkoleniowych, zawierających zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przygotowywaniem biznes planu. Zajęcia prowadzone będą w II grupach 14 osobowych, jedna grupa w Gryfinie i jedna grupa w Szczecinie Nazwa modułuLiczba godzin szkoleniowych Moduł prawny6 Moduł marketingowy6 Moduł finansowo - księgowy 18 Biznes plan30 SUMA60 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

18 WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE Uczestnicy projektu są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich zajęciach i podpisywania listy obecności. Warunkiem ukończenia szkolenia będzie udział w co najmniej 80% zajęć (48 h). Nieobecność powyżej 20% (12 h) jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie. Indywidualne doradztwo Po zakończeniu części szkoleniowej uczestnicy projektu mają zapewnioną indywidualną pomoc doradczą w zakresie sporządzania biznes planu i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Każdemu uczestnikowi przysługuje po 8 godzin doradztwa, w terminach ustalonych z doradcami. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

19 WSPARCIE FINANSOWE Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości jest to jednorazowe bezzwrotne wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Pomoc przyznawana będzie w 2 grupach, średnio dla 10 osób (na 1 grupę) średnio po 30 tysięcy zł (max do 40 tys. zł) lub do 20 tysięcy zł w przypadku spółdzielni/spółdzielni socjalnej. Wysokość wsparcia każdorazowo uzgadniana będzie z indywidualnym doradcą w trakcie sporządzania biznes planu oraz ostatecznie zatwierdzana przez Komisję Oceny Wniosków. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

20 WSPARCIE FINANSOWE Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie składanych przez osoby biorące udział w części szkoleniowo-doradczej wniosków o udzielenie tego wsparcia z załączonym biznes planem planowanej działalności. Wydatki na rozwój przedsiębiorczości obejmują w szczególności: zakup oraz leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), jak również dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej. W ramach wsparcia możliwy jest zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzenia działalności. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

21 WSPARCIE FINANSOWE Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny wniosków o wsparcie finansowe i możliwości przyznania dofinansowania, uczestnik projektu zobowiązany jest do zarejestrowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej, w terminie wyznaczonym przez Projektodawcę, najpóźniej do dnia podpisania umowy o wsparcie finansowe. (wstępnie: marzec-kwiecień 2011 r.) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

22 UWAGA! Uczestnik, który zarejestruje działalność gospodarczą w ramach projektu, zobowiązany jest do jej prowadzenia przez okres minimum 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. Beneficjenci pomocy publicznej zobowiązani są poddać się w tym okresie obowiązkowi monitorowania/kontroli ich działalności gospodarczej przez Projektodawcę oraz inne uprawnione instytucje. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

23 WSPARCIE FINANSOWE Po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, w terminie ustalonym przez Beneficjenta, uczestnicy zobowiązani są wnieść zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w formie jednego z wymienionych środków: –weksel in blanco z poręczeniem wekslowym (awal) udzielony przez osobę trzecią, (w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim weksel musi być podpisany także przez współmałżonka), –poręczenie osoby trzeciej, –akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. O wyborze formy zabezpieczenia decyduje Projektodawca w porozumieniu z uczestnikiem projektu. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

24 WSPARCIE FINANSOWE Po wniesieniu zabezpieczenia przez Beneficjenta pomocy publicznej wypłacona będzie I transza dotacji w wysokości 70% wartości dotacji. Wydatkowanie środków odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik do wniosku o wsparcie finansowe), który powinien zakładać zakończenie ich wydatkowania w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. II transza dotacji, czyli pozostałe 30% wartości dotacji, wypłacane będzie po prawidłowym rozliczeniu 70% I transzy dotacji oraz przeprowadzeniu kontroli realizacji inwestycji u Beneficjenta pomocy. Dokładny termin wydatkowania środków będzie zawarty w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

25 WSPARCIE POMOSTOWE Ten etap realizacji projektu polega na kontynuacji udzielania wsparcia tym z Beneficjentów pomocy, którzy dzięki skorzystaniu ze wsparcia szkoleniowo- doradczego w ramach pierwszej części projektu oraz otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach drugiej części projektu, zarejestrowali działalność gospodarczą. Wsparcie pomostowe ze względu na czas trwania, dzieli się na: –podstawowe wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzonej działalności (liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) dla 10 osób z każdej grupy –przedłużone wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesiąca prowadzonej działalności (liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) dla 5 osób z każdej grupy. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

26 WSPARCIE POMOSTOWE W ramach wsparcia pomostowego Beneficjent pomocy publicznej może otrzymać: –wsparcie doradcze o charakterze specjalistycznym w wymiarze 2 godzin miesięcznie na osobę. –wsparcie finansowe w wysokości max. 1 300,00 zł miesięcznie na osobę, zgodnie z zakresem wydatków wykazanych we wniosku o wsparcie pomostowe. Środki te mają ułatwić Uczestnikowi projektu pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Wsparcie można przeznaczyć przede wszystkim na: –koszty ZUS/KRUS, –koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), –koszty usług pocztowych, –koszty usług księgowych, –koszty usług prawnych, –koszty drobnych materiałów biurowych, –koszty działań informacyjno-promocyjnych. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

27 27 Etapy pozyskiwania wsparcia przez uczestników projektu: Rekrutacja (od 25 października do 08 listopada 2010 r.) Przystąpienie do projektu Szkolenia (grudzień 2010 r.) Doradztwo (styczeń 2011 r.) Złoż. wniosku o wsparcie finansowe oraz wniosku o podst. wsp. Pomostowe (luty 2011 r.) Rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe i o podst. wsp. pomost. (luty 2011 r.) Informacja o przyznaniu wsparcia i rejestr.dział. gospodarczej (luty-marzec 2011 r.) Podpisanie umowy i wniesienie zabezpieczenia (marzec-kwiecień 2011 r.) Wypłata pierwszej transzy wsparcia finans. 70% (marzec-kwiecień 2011r.) Realizacja zakupów inwestycyjnych, rozliczenie I transzy oraz wypłata drugiej transzy finans. 30% ( zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym) Realizacja zakupów inwestycyjnych oraz ostateczne rozliczenie wsparcia finansowego ( zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym)

28 28 Złożenie wniosku o przedłużone wsp. pomost. (5 miesiąc prowadzenia działalności) Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego (od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności) Rozliczenie przyznanego w ramach projektu wsparcia – zgodnie z umowami podpisanymi z uczestnikami (podstawowe wsparcie pomostowe po 6 miesiącach prowadzenia działalności, a przedłużone wsparcie pomostowe po 12 miesiącach prowadzenia działalności) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wypłata podstaw. wsparcia pomostowego (pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności) Rozpatrzenie wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe (5-6 miesiąc prowadzenia działalności) Informacja o przyznaniu wsparcia i podpisanie umowy (6 miesiąc prowadzenia działalności)

29 KONTAKT: Biuro projektu: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców ul. Szczecińska 19, 74-100 Gryfino tel. 91/ 416 25 17 wew. 11, 91/416 21 01, fax 91 416 25 17 wew. 12 Kierownik projektu: Piotr Podleśny cechgryfino_piotr@poczta.onet.pl Administrator projektu: Agnieszka Banuch cechgryfino_agnieszka@poczta.onet.pl Specjalista ds. promocji, monitoringu i ewaluacji: Natalia Suślak cechgryfino_projekty@poczta.onet.pl www.cechgryfino-projekty.pl zakładka Własna firma kluczem do sukcesu Biuro Koordynatora Lokalnego: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin tel. 91/ 489 22 74 Koordynator lokalny projektu: Aldona Książek a.ksiazek@zsrg.szczecin.pl www.zsrg.szczecin.pl PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Pobierz ppt "Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie SPOTKANIE INFORMACYJNE 22 X 2010 r. Projekt: WŁASNA FIRMA KLUCZEM DO SUKCESU realizowany w ramach Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google