Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek beneficjenta o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek beneficjenta o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek beneficjenta o płatność

2 Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie Kolejne wnioski o płatność: przynajmniej raz na 3 miesiące, licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność (należy pamiętać o zachowaniu ciągłości okresów wskazanych we wnioskach) Wniosek rozliczający zaliczkę: 1 miesiąc od dnia otrzymania zaliczki (z wyjątkiem indywidualnych projektów kluczowych – w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania zaliczki) Wniosek rozliczający ostatnią transzę zaliczki przekazanej w danym roku budżetowym należy złożyć w terminie ustalonym przez Instytucję Zarządzającą Programem, która określa ten termin dla danego roku budżetowego, przy czym nie może on być wcześniejszy niż do 31 października danego roku

3 Wniosek końcowy rozliczający otrzymane zaliczki: 14 dni od daty finansowego zakończenia projektu W przypadku ubiegania się o pierwszą transzę zaliczki zaleca się składanie wniosków o płatność, w którym beneficjent wnioskuje tylko i wyłącznie o zaliczkę. Pozwoli to na skrócenie okresu weryfikacji takiego wniosku o płatność i szybszą jej wypłatę Każdy wydatek kwalifikowany powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia. W przypadku wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie należy je ująć w pierwszym wniosku o płatność składanym do IZ RPO WP Za datę dostarczenia wniosku o płatność uważa się dzień jego wpływu do Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego

4 Najczęściej popełniane błędy we wniosku beneficjenta o płatność: 1)Błędnie wpisana data w polu Wniosek za okres od…do… we wnioskach pełniących funkcję sprawozdawczą i zaliczkową oraz w przypadku wniosków o płatność, w których przedstawiane są wyłącznie faktury nie ujęte we wcześniejszych wnioskach 2)Nieprawidłowo podany % dofinansowania z EFRR (niespójny z umową o dofinansowanie) 3)Kwota wskazana w pkt 10 a Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem nie jest tożsama z wartością Ogółem w kol. nr 5 (wydatki poniesione w okresie objętym wnioskiem) w pkt 18 Postęp rzeczowo – finansowy realizacji projektu

5 4) Brak uwzględnienia w pkt 11 Rozliczenie kwoty dofinansowania przekazanej w formie zaliczki kwot zaliczek wypłaconych, rozliczonych i pozostałych do rozliczenia we wnioskach dotyczących płatności pośredniej (Beneficjenci zaznaczają n/d)

6 5)Pkt. 15 Zestawie dokumentów potwierdzajacych poniesione wydatki objete wnioskiem W kolumnie 1 - nr dokumentu – błędne numery dokumentów, np. wpisywane słowa Faktura VAT, Rachunek, niepełny numer dokumentu; Kolumna 2 – numer księgowy lub ewidencyjny - niezgodne numery z numerami widniejącymi na dokumentach potwierdzających wydatek lub brak takich numerów; Kolumna 4 – data zapłaty - nie ujmowane są wszystkich dat zapłaty za daną fakturę; Kolumna 5 – nazwa towaru lub usługi - nazwa niezgodna z nazwą na fakturze (niepełna lub zmieniona), bądź też zbyt ogólny opis towaru/usługi niepozwalający na jednoznaczną identyfikację (należy umieści dodatkowy zapis); Kolumna 9 – w tym VAT - błędnie wpisywana kwota podatku VAT – często VAT odpowiada kwocie netto z faktury, a nie kwocie wydatków kwalifikowanych wykazanych w kolumnie 8 zestawienia;

7 Brak rozdzielenia kosztów wg stawek podatku VAT w ramach tego samego dokumentu księgowego (VAT 8%, 23%) – pozycje z f-ry należy wyodrębnić i pogrupować w osobnych wierszach wg stawek podatku VAT.

8 6)Pkt. 18 Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu Nazwy etapów oraz terminy realizacji poszczególnych etapów nie są zgodne z harmonogramem realizacji projektu w pkt C1 wniosku o dofinansowanie. Jeżeli stan realizacji jest opóźniony – należy pamiętać by wypełnić pkt. 21 wniosku o płatność dotyczący informacji na temat napotkanych problemów w trakcie realizacji projektu; błędne określenie stanu realizacji tj. na podstawie robót zafakturowanych, a nie faktycznie wykonanych; Nieprawidłowy % realizacji projektu – zaokrąglenia niezgodne z regułą matematyczną;

9

10 7)Pkt 20 Wskaźniki realizacji projektu Niepełne nazwy wskaźników produktu i rezultatu – niezgodne z pkt C1 i C2 wniosku o dofinansowanie (brak numerów); Brak potwierdzenia w protokołach odbioru wartości zrealizowanych wskaźników. 8)Pkt. 21 Informacja na temat napotkanych problemów w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych, a nie zrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników Brak wypełnienia w przypadku opóźnienia rozpoczęcia lub zakończenia danego etapu wynikającego z pkt 18 wniosku; Brak komentarza we wnioskach o płatność końcową w zakresie dotyczącym zrealizowania wskaźników (w przypadku nieosiągnięcia założonego w projekcie poziomu wskaźników należy podać przyczyny).

11 9)Pkt 22 Harmonogrm wydatków na kolejne kwartały wykazywana jest często kwota dofinansowanie z EFRR zamiast kwota wydatków kwalifikowanych; Należy wypełniać począwszy od kwartału następującego po kwartale, którego dotyczy bieżąca płatność. 10)W pkt 23 wniosku Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych Odpowiedzi udzielane są niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie np. - Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami niedyskryminowania w trakcie zatrudnienia? (Jeżeli ze wskaźników produktu i rezultatu nie wynika, że w ramach realizowanego projektu przewidziane jest utworzenie nowych miejsc pracy- należy zaznaczyć n/d).

12 11)Pkt 24 Oświadczenie beneficjenta Brak stosownego skreślenia odnośnie finansowania wydatków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy poniesione wydatki były/nie były finansowane z pożyczki EBI; Brak dokładnego adresu dotyczącego miejsca przechowywania dokumentacji związanej z projektem (siedziba i adres). 12)Pkt 25 Załączniki Brak wyszczególnienia w punkcie Inne dokumenty w przypadku załączenia dodatkowych dokumentów np.; umowy z wykonawcami, wyjaśnienia, oświadczenia, pełnomocnictwa, itp.

13 13) Podpisywanie i parafowanie - Strony wniosku są nieparafowane; - Parafki i podpisy na formularzu wniosku oraz załącznikach dokonywane są kolorem czarnym.

14 Najczęściej popełniane błędy w opisie załączników oraz problemy w realizacji projektu

15 Brak numerów księgowych oraz numerów porządkowych (zgodnych z pozycją w pkt.15 wniosku) Nazwy beneficjentów/numery NIP na dokumentach księgowych niezgodne z danymi wskazanymi w umowie (noty korygujące) Błędne zapisy pod względem zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Nieaktualny Dziennik Ustaw Podstawa prawna niespójna z zapisami w części B.6. (wniosku o dofinansowanie)

16 Brak zgodności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, umowie i we wniosku o płatność np.: niezgodność w nazewnictwie kategorii wydatków między wnioskiem o dofinansowanie (pkt D3) a nazwą kategorii podaną w opisie faktury Brak adnotacji Zakupiony środek trwały jest nowy/używany w przypadku zakupu środków trwałych Niepełne numery faktur na wyciągach bankowych Brak umów z wykonawcami (aneksów)

17 Brak podpisów wszystkich osób na protokole odbioru wykonanych robót, w obecności których sporządzany był protokół Brak adnotacji na fakturach, w sytuacji opłacania danej faktury z dodatkowych źródeł (pkt D.7. wniosku o dofinansowanie) Rozbieżności pomiędzy datą sprzedaży na fakturze a faktyczną datą sprzedaży (protokół odbioru) – noty korygujące wystawione przez odbiorców faktury Brak uwzględnienia w umowie o dofinansowanie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, a następnie przedkładanie faktur do refunadcji wystawionych na ww. podmioty

18 Przedstawienie jako wydatek kwalifikowany dokumentacji (dokumentacja projektowa, raport oddziaływania na środowisko) obejmującej zakres szerszy niż zakres rzeczowy określony we wniosku o dofinansowanie Przedstawienie jako wydatek kwalifikowany różnego rodzaju dokumentacji (studium wykonalności, dokumentacja projektowa, przetargowa, projektów wykonawczych itp.) w ramach jednej kategorii wydatków np. projekt budowlany Przyporządkowanie jednego rodzaju prac do różnych kategorii Specyfikacja dostaw Przedstawienie jako wydatek kwalifikowany sprzętu nieujętego w specyfikacji dostaw Zbyt ogólne zapisy w specyfikacji dostaw

19 Brak aktualizacji specyfikacji dostaw w przypadku zmiany zakresu rzeczowego (np. zakup mniejszej ilości sprzetu lub rezygnacja) Kary umowne Kary umowne pomniejszają wydatki kwalifikowane w projekcie Brak naliczania w sytuacji nieterminowego wykonania robót, usługi lub dostawy bądź nieprawidłowe naliczanie Zewnętrzne źródła finansowania Brak opisów na fakturach odnośnie dodatkowych źródeł uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie (pkt D.7) Wykazywanie na fakturach zewnętrznych źródeł, które nie są uwzglęnione we wniosku o dofinansowanie Konieczność przedłożenia zgody dotującego na uznanie dotacji jako wkład własny w projekcie

20 Koszty zarządzania Brak szczegółowego wykazu prac wraz z wyceną w ramach poszczególnych faktur dotyczących zarządzania projektem Korekty faktur W przypadku, gdy korekta dotyczy faktury wykazanej w poprzednich wnioskach o płatność, wówczas należy dokonać zwrotu środków w odpowiedniej wysokości wraz z odsetkami Zaliczki Obowiązek rozliczenia zaliczki w określonym terminie (złożenie wniosku o płatność i/lub zwrot) od daty otrzymania Jednorazowa wypłata zaliczki nie może przekroczyć 30 % dofinansowania Wnioskowanie o zaliczke po upływie terminu zakończenia finansowego

21 Zasady rozliczania zaliczek Beneficjenci są zobowiązani do rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania (indywidualne projekty kluczowe w terminie do 3 miesięcy) Rozliczenie zaliczki polega na złożeniu wniosku o płatność do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym będą ujęte wydatki kwalifikowalne, w których udział EFRR odpowiada co najmniej otrzymanej zaliczce lub zwrocie środków niewykorzystanych w całości lub w części. Np. jeżeli beneficjent otrzymał zaliczkę w wysokości 850 000,00 zł, przy dofinansowaniu projektu 85%, wówczas należy przedstawić faktury opiewające na kwotę 1 000 000,00 zł celem rozliczenia przedmiotowej zaliczki.

22 Nieterminowe złożenie wniosku o płatność bądź nieterminowy zwrot kwoty niewykorzystanej skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność lub zwrotu niewykorzystanych środków. Rozliczenie zaliczki dotyczy wydatków poniesionych przez beneficjenta od dnia otrzymania zaliczki. W związku z powyższym, do rozliczenia zaliczki mogą być przedkładane tylko i wyłącznie faktury opłacone po otrzymaniu środków w ramach zaliczki. Faktury opłacone przed tą datą nie będą uznawane, jako faktury rozliczające pobraną zaliczkę. Faktury te będą podlegały refundacji, a od kwoty nierozliczonej zaliczki będą naliczane odsetki

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wniosek beneficjenta o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google