Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADZÓR PEDAGOGICZNY KURATORA OŚWIATY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADZÓR PEDAGOGICZNY KURATORA OŚWIATY"— Zapis prezentacji:

1 NADZÓR PEDAGOGICZNY KURATORA OŚWIATY

2 FORMY SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO - KONTROLA - EWALUACJA - WSPOMAGANIE

3 EWALUACJE Liczba przeprowadzonych ewaluacji 18 - całościowe - 3 - problemowe 15

4 przedszkola – 4 szkoły podstawowe – 5 gimnazja – 3 licea ogólnokształcące – 2 technika - 2 zasadnicze szkoły zawodowe -1 poradnie -1

5 Procesy zachodzące w szkole Mocne strony pracy szkół

6 1. Każda szkoła posiada koncepcję pracy znaną całej społeczności szkolnej. 2.Przyjęte koncepcje pracy są konsekwentnie realizowane. 3.Oferta programowa szkół obejmuje realizację podstawy programowej.

7 4. W szkołach dba się o kształtowanie prawidłowych postaw uczniów
4. W szkołach dba się o kształtowanie prawidłowych postaw uczniów. Działania wychowawcze mają spójny charakter. Uczestniczą w nich kadra pedagogiczna, pracownicy niepedagogiczni, włączani są rodzice i uczniowie oraz społeczność lokalna.

8 Procesy zachodzące w szkole Problemy dotyczące wskazanego obszaru.

9 1.Większość ankietowanych uczniów wskazuje na zmęczenie z powodu dużej liczby zajęć w szkole w ciągu jednego dnia. 2. Nauczyciele, wystawiając ocenę, rzadko odnoszą się do wcześniejszych osiągnięć uczniów lub ich trudności.

10 3. Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania nie zawsze pomaga uczniom uczyć się i planować proces uczenia. 4. Nauczyciele, wypowiadając się na temat indywidualizacji procesu nauczania zwracają głównie uwagę na uczniów z trudnościami, w mniejszym stopniu na uczniów uzdolnionych.

11 5. Wśród wymienianych przez nauczycieli zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej znalazły się informacje, które nie są zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej. 6. Nauczyciele rzadko uwzględniają opinie uczniów, o tym jak chcieliby się uczyć.

12 Art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty
NADZÓR PEDAGOGICZNY POLEGA NA: Analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli. EWALUACJA

13 KONTROLE Liczba przeprowadzonych kontroli: - planowych 143 - doraźnych 99

14 KRYTERIUM LEGALNOŚCI OCENA ZGODNOŚCI DZIAŁANIA Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM I POSIADANIA DO TEGO DZIAŁANIA UMOCOWANIA W PRZEPISACH PRAWNYCH.

15 Kontrole planowe

16 Tematyka kontroli planowych

17 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań z zakresu planowania nadzoru pedagogicznego. Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego. Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach.

18 Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa. Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu. Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych zobowiązującymi przepisami prawa.

19 Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego.
Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

20 Wydano 3 zalecenia dotyczące:
prawidłowego realizowania zapisów § 21 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego; prawidłowej realizacji nauczania indywidualnego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży).

21 Kontrole doraźne

22 Tematyka kontroli doraźnych

23 Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.
Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

24 Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia.
Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

25 Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej i przebiegu nauczania oraz dokumentowania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.

26 Wydano 55 zaleceń dotyczących:

27 Prawidłowego planowania i realizowania zadań psychologa szkolnego.
Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz.69 ze zm.).

28 Prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej, m. in
Prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej, m. in. księgi uczniów, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych. Aktualizowania zapisów w statucie szkoły oraz w WSO zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

29 5. Przestrzegania, przez wszystkich nauczycieli, prawa szkolnego.
6. Przestrzegania praw dziecka i ucznia. 7.Przestrzegania procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

30 Przestrzegania kompetencji stanowiących i opiniujących Rady Pedagogicznej.
Przyjmowanie słuchaczy szkół dla dorosłych oraz dopuszczania do egzaminów semestralnych zgodnie z prawem oświatowym. Awansu zawodowego nauczycieli. Realizacji podstaw programowych.

31 Art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty
NADZÓR PEDAGOGICZNY POLEGA NA: ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli. KONTROLA

32 zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
NADZOROWI PODLEGA : zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,

33 NADZOROWI PODLEGA : przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunki.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NADZÓR PEDAGOGICZNY KURATORA OŚWIATY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google