Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Atomu Już starożytni filozofowie greccy zadawali pytania o to z czego zbudowana jest otaczająca nas materia. Jedna z teorii, którą głosił Demokryt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Atomu Już starożytni filozofowie greccy zadawali pytania o to z czego zbudowana jest otaczająca nas materia. Jedna z teorii, którą głosił Demokryt."— Zapis prezentacji:

1

2 Historia Atomu Już starożytni filozofowie greccy zadawali pytania o to z czego zbudowana jest otaczająca nas materia. Jedna z teorii, którą głosił Demokryt z Abdery, mówiła o istnieniu niepodzielnego składnika atomos. Nie była to wszakże teoria naukowa, ale rozprawą filozoficzną na temat budowy materii. Zwolennikami teorii atomistycznej był m. in. żyjący w latach 1627 - 1691 Robert Boyle oraz słynny fizyk, matematyk, astronom Izaak Newton. Wraz z rozwojem nauki, hipoteza istnienia atomu zaczynała być coraz bardziej prawdopodobna, chodź we wczesnych latach dwudziestego wieku wielu naukowców wciąż nie wierzyło w istnienie atomów.

3 Atom dawniej… Atom uważany był za cząstkę niepodzielną, zachowującą właściwości materii. Ursinus Leopolita ze Lwowa w XIV w. określił atomy jako "niesiekome", to znaczy nie dające się podzielić. Dziś wiemy, że niezwykle małe atomy są jednak podzielne. Atom jest wprawdzie kresem podziału pierwiastka, ale nie jest kresem podziału materii. Pierwszy model struktury atomu zaproponował angielski fizyk Joseph John Thompson.

4 Leukippos V w. p.n.e. Demokryt 460-370 p.n.e. Epikur 341-271 p.n.e. Materia jest zbudowana Z niepodzielnych atomów w próżni.

5 Demokryt – grecki filozof Greccy filozofowie Leukip i Demokryt stwierdzili, że istnieją najmniejsze, niepodzielne cząstki, które poruszają się w nieskończonej próżni. " Nie ma nic, prócz atomów i pustej przestrzeni, wszystko pozostałe jest złudzeniem." Stwierdzenie to oparte zostało na obserwacjach prostych zjawisk przyrody, obserwowanych także dziś.

6 Na podstawie ułożenia i rodzaju atomów postrzegano: substancja twarda (atomy ułożone gęsto) substancja miękka (atomy ułożone luźno słodki smak (gładkie atomy) Ostry, kwaśny, gorzki smak (ostre nierówne atomy) Kolory (w zależności od różnego ułożenia atomów

7 Arystoteles i jego poglądy Koncepcja atomistycznej budowy Materii nie była powszechnie przyjmowana. Arystoteles, najbardziej wszechstronny uczony starożytności polemizował z atomistycznymi poglądami Leukipposa i Demokryta. Odrzucał istnienie atom ó w i pr ó żni. Arystoteles (384 – 322 p.n.e.)

8 Nad tematem Atom trwały jeszcze długoletnie dyskusje. Mijały wieki, a twierdzenie Demokryta pozostawało niezmienne. Do momentu przełomowego odkrycia…

9

10 W pierwszej połowie XIX w. J. Dalton, angielski fizyk i chemik, u ś ci ś lił poj ę cie atomu i sformułował główne zało ż enia teorii atomistyczno- cz ą steczkowej. Dalton

11 1) Każdy pierwiastek chemiczny jest zbiorem małych cząsteczek zwanych atomami. Wszystkie atomy tego samego pierwiastka mają takie same własności chemiczne. 2) Atomy różnych pierwiastków różnią się od siebie cechami fizycznymi i chemicznymi. Istnieje tyle rodzajów atomów ile mamy pierwiastków 3) Atom danego pierwiastka nie może ulec przekształceniu w atom innego pierwiastka na drodze zwykłej reakcji chemicznej. 4) Łączenie się pierwiastków w związki chemiczne polega na łączeniu się atomów różnych pierwiastków w większe zespoły zwane cząsteczkami. 5) Związek chemiczny jest zbiorem cząsteczek. Wszystkie cząsteczki danego związki chemicznego zawierają tę samą liczbę tych samych atomów i mają identyczne własności chemiczne. 6) Rozłożenie związku chemicznego na pierwiastki polega na rozpadzie cząsteczek na atomy 7) Atomy tego samego pierwiastka mogą połączyć się w cząsteczki np: O2. VII postulatów współczesnej teorii Daltona:

12 Teoria budowy atomu wodoru Bohra W 1922 roku Bohr ogłosił swą teorię budowy atomu wodoru. W momencie jej ogłoszenia dysponował on następującymi faktami, które nie były bez znaczenia dla nowej teorii. 1. Znana była systematyka widma wodoru. 2. Znane było poj ę cie kwantu energii. 3. Wiadomo było, ż e atom składa si ę z niewielkiego, ci ęż kiego j ą dra i powłoki elektronowej. 4. Znane były zarówno rozmiary j ą dra, które wcze ś niej wyznaczył Rutherford, jak i rozmiary atomu. 5. Wiadomo było, ż e oddziaływanie pomi ę dzy j ą drem a elektronem powinno by ć prostym oddziaływaniem kulombowskim.

13 Postulaty Bohra 1. Dla elektronu krążącego wokół jądra dozwolone są tylko takie orbity, dla których moment pędu jest całkowitą wielokrotnością stałej Plancka podzielonej przez 2*pi. 2. Kiedy elektron krąży po jednej z dozwolonych orbit nie promieniuje energii w postaci fal elektromagnetycznych. Energia jest emitowana podczas przeskoku elektronu z jednej z dozwolonych orbit na inną. Stworzona przez Niella Bohra teoria atomu została oparta na dwóch postulatach:

14 Wiek XIX Wiek tryumfu CHEMII i ATOMU Joseph-Louis Proust (1754 – 1826) Prawo stałych proporcji John Dalton (1766 – 1844) Prawo prostych proporcji wielokrotnych Twórca nowoczesnej atomistyki. Benjamin Richter (1762 – 1807) Prawo stosunków równoważnych

15 Odkryty przez małżonków Curie rad i Polon dostarczyły fizykom narzędzia do zbadania atomu (1898). J.J. Thomson udowodnił, że z atomów różnych pierwiastków wyładowania elektryczne wyrywają takie same, ujemnie naładowane, cząstki - elektrony (promienie katodowe) (1897). J. Chadwick odkrył neutron - elektrycznie obojętna cząstka subjądrowa, złożona z kwarków, składnik jądra atomowego. Swobodny neutron jest nietrwały i rozpada się na proton, elektron i antyneutrino (1932).

16 Ernest Rutherford pokazał, że masa i ładunek elektryczny (+) atomu skupione są w jego środku – odkrył jądro atomowe (1911).

17 Po paru tysi ą cach lat rozwoju atomistyki mamy powody do dumy. Materia okazuje się by ć poznawaln ą a ludzki umysł potrafił dotrze ć ju ż do bardzo gł ę bokich warstw tego poznawania. Czy istnieje jeszcze inna materia? Na pewno istnieje, czy dotarli ś my do kresu podziału materii? Prawdopodobnie dotarli ś my, ale s ą to tylko przypuszczenia.

18 http://htwins.net/scale2/ - jak jest postrzegany świat / The Scale of The Universe

19 Jego twierdzenie: nie nale ż y niczego bra ć z góry na wiare, ale uznawa ć tylko to, co zosta ł o zbadane w drodze bezpo ś rednich obserwacji i dedukcji logicznej. Wiele z jego pomys ł ów na tematy natury i fizyki traktowa ć mo ż na jako zapowied ź wa ż nych poj ęć naukowych naszych czasów. By ł zwolennikiem teorii Demokryta, jednak ż e jego teoria troch ę ró ż ni si ę od wcze ś niejszego atomizmu Demokryta, gdy ż zak ł ada, ż e atomy nie zawsze poruszaj ą si ę po liniach prostych, a kierunek ich ruchu mo ż e niekiedy wykazywa ć zboczenie

20 Leucyp z Miletu – filozof grecki z V w. p.n.e., uznawany za twórcę atomizmu - teorii budowy materii, głoszącej, że jest ona zbudowana z małych, niepodzielnych, niezmieennych i nieprzenikliwych cząstek (atomów), otoczonych próżnią i różniących się między sobą kształtem, położeniem i porządkiem. Bardzo skąpe informacje przekazała nam historia o Leukipposie. Nie znamy nawet miejsca jego urodzenia. Wymienia się trzy miasta: Eleę, Abderę i Milet. Abderę zapewne ze względu na związek jego osoby z Demokrytem, który pochodził z Abdery, a Elea to siedziba szkoły elejskiej.

21 Dziękuje


Pobierz ppt "Historia Atomu Już starożytni filozofowie greccy zadawali pytania o to z czego zbudowana jest otaczająca nas materia. Jedna z teorii, którą głosił Demokryt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google