Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja zewnętrzna w roku szkolnym 2010/2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja zewnętrzna w roku szkolnym 2010/2011"— Zapis prezentacji:

1

2 Ewaluacja zewnętrzna w roku szkolnym 2010/2011
Ewaluacja całościowa 33 szkoły i placówki Ewaluacja problemowa w obszarze: Procesy 74 szkoły i placówki

3 Ewaluacja zewnętrzna w roku szkolnym 2010/2011

4 Ewaluacja zewnętrzna w roku szkolnym 2010/2011

5 Wnioski przedszkola wysoki stopień wypełniania wymagań
we wszystkich badanych obszarach doskonalenie pracy własnej, diagnozowanie i analiza osiągnięć wychowanków współpraca rady pedagogicznej przy opracowaniu koncepcji pracy, różnorodność działań, co stwarza warunki do rozwoju dzieci

6 Przedszkola działania sprzyjające rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu metod i form współpracy, rozwijające u dzieci samodzielność, rozwój ich zainteresowań i zdolności, wiarę we własne możliwości, umiejętność współdziałania, współpracy w zespole. efektywna współpraca z rodzicami.

7 Szkoły i placówki obszar: Efekty
analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, podjęte w jej wyniku działania prowadzą do rozwijania umiejętności uczniów motywowanie uczniów do udziału w konkursach, zawodach sportowych indywidualizacja procesu edukacyjnego wspomagająca uczniów w nabywaniu wiadomości i umiejętności

8 Szkoły i placówki obszar: Efekty
słabe wykorzystanie wyników EWD w gimnazjach oraz liceach ogólnokształcących do wnioskowania o efektywności nauczania niewielki udział rodziców w działaniach szkoły oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły stanowi barierę w osiąganiu zaplanowanych efektów pracy.

9 Szkoły i placówki obszar: Procesy
pracownicy, uczniowie i rodzice akceptują koncepcję pracy we wszystkich badanych szkołach nauczyciele współpracują przy organizacji, analizie i realizacji procesów edukacyjnych szkoły prowadzą wielokierunkowe działania wychowawcze związane z kształtowaniem postaw. Dzieci i młodzież włączane są w organizowanie imprez środowiskowych, w tym o charakterze patriotycznym i społecznym

10 Szkoły i placówki obszar: Procesy
najsłabiej uczniowie oceniają organizację procesów edukacyjnych (nuda, ocenianie nie wpływa na planowanie indywidualnego rozwoju) nie dla wszystkich nauczycieli wsparcie, które otrzymują, jest wystarczające, nie wszyscy też mają poczucie pełnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji

11 Szkoły i placówki obszar: Środowisko
współpraca ze środowiskiem, wykorzystanie jego zasobów do promowania edukacji słabe wykorzystywane informacji o losach absolwentów, brak widocznego wpływu tych informacji na doskonalenie efektów nauczania i wychowania niewielkie zaangażowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

12 Szkoły i placówki obszar: Zarządzanie
pozytywny wpływ wniosków z ewaluacji wewnętrznej na planowanie rozwoju szkół działania zmierzające do tworzenia warunków nauki i pracy spełniających oczekiwania społeczności szkolnej czasem niewystarczająca baza dydaktyczna ograniczająca możliwość prowadzenia doświadczeń i eksperymentów oraz większego wykorzystania komputerów i Internetu w procesie dydaktycznym.

13 Kontrole planowe Zaplanowano i przeprowadzono łącznie
860 kontroli zgodności funkcjonowania szkół z przepisami prawa obejmujących ok. 36 % szkół i placówek województwa objętych zakresem kontroli.

14 Kontrole planowe

15 Dyrektorzy szkół/placówek wykonują zadania związane
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego Dyrektorzy szkół/placówek wykonują zadania związane z planowaniem nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Zastrzeżenia: przedstawienie planu radzie pedagogicznej z opóźnieniem. brak wszystkich elementów planu brak współdziałania dyrektora z nauczycielami w zakresie opracowywania planu

16 Prawidłowość dopuszczania do użytku programów przedszkolnych
Dyrektorzy przedszkoli/szkół dopuszczają do użytku programy przedszkolne na ogół zgodnie z prawem. Zastrzeżenia: (19 przedszkolom/szkołom wydano zalecenia) Dyrektor nie zasięgnął opinii rady pedagogicznej przed dopuszczeniem do użytku programu wychowania przedszkolnego, bądź zasięgał opinii o zestawie programów. Dyrektorzy SP włączyli zestaw programów wychowania przedszkolnego do szkolnego zestawu programów nauczania, co nie jest zgodne z zapisem art. 22a ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 2572, z późn. zm.).

17 Prawidłowość dopuszczania do użytku
Prawidłowość dopuszczania do użytku programów szkolnych – szkoły podstawowe Dyrektorzy przedszkoli/szkół na ogół dopuszczają do użytku programy szkolne zgodnie z prawem. Brak programów opracowanych samodzielnie przez nauczycieli Zastrzeżenia: (20 szkołom wydano zalecenia) łączenie programów wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania ogólnego w szkolny zestaw programów nauczania. brak opinii rady pedagogicznej przed dopuszczeniem do użytku w szkole programów nauczania ogólnego. dodatkowe programy mimo, że dopuszczony program edukacji wczesnoszkolnej uwzględnia wszystkie obszary edukacji. formułowanie uchwał

18 Prawidłowość dopuszczania do użytku programów szkolnych – gimnazja
Dyrektorzy przedszkoli/szkół na ogół dopuszczają do użytku programy szkolne zgodnie z prawem. Przyjęte do realizacji programy nauczania obejmują III etap edukacyjny. Brak programów opracowanych samodzielnie przez nauczycieli. Zastrzeżenia: (6 szkołom wydano zalecenia) zasięganie opinii rady pedagogicznej w zakresie zestawu programów nauczania, zamiast opinii o poszczególnych programach formułowanie uchwał

19 Prawidłowość dopuszczania do użytku
Prawidłowość dopuszczania do użytku programów nauczania dla zawodu – technikum, szkoła zasadnicza Dyrektorzy szkół na ogół dopuszczają do użytku programy szkolne zgodnie z prawem. W 3 przypadkach (38 kontroli) dyrektor nie dopuścił programu nauczania dla zawodu Zastrzeżenia: (6 szkołom wydano zalecenia) brak opinii rady pedagogicznej przed dopuszczeniem do użytku w szkole programu nauczania dla zawodu.

20 Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do wychowania przedszkolnego
We wszystkich kontrolowanych przedszkolach/szkołach realizowane jest prawo dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego. Dyrektorzy stosują się nie tylko do przepisów prawa, ale również do ustaleń organu prowadzącego. Wszystkim dzieciom, których nie przyjęto w terminie rekrutacji zapewniono możliwość realizacji prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych, w innych szkołach podstawowych. Zastrzeżenia: (23 szkołom/przedszkolom wydano zalecenia) w statutach szkół podstawowych brak uregulowań w zakresie rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego dotyczących zarówno zasad jak i terminów rekrutacji.

21 Działania dyrektorów w ww. zakresie są skuteczne.
Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Działania dyrektorów w ww. zakresie są skuteczne. Dyrektorzy podejmują i dokumentują działania mające na celu uzyskanie informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego. Poprawił się także przekaz informacji między szkołami i przedszkolami. Zastrzeżenia: (8 szkołom wydano zalecenia) nieprawidłowo prowadzona księga ewidencji. niezgodności wpisów do księgi ewidencji z wykazem dzieci przesłanym przez organy ewidencji ludności.

22 Zastrzeżenia: (10 szkołom wydano zalecenia)
Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa Zastrzeżenia: (10 szkołom wydano zalecenia) nieuwzględnianie w organizacji indywidualnego nauczania wszystkich obowiązkowych zajęć automatyczne zwalnianie z wychowania fizycznego organizowanie indywidualnego nauczania bez porozumienia z organem prowadzącym i realizowanie tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania w czasie krótszym niż 3 dni wnioski rodziców o zorganizowanie nauczania indywidualnego składane są ustnie. Trudno wówczas ustalić faktyczną liczbę dni, po których organizowane jest nauczanie

23 Zastrzeżenia: ( 6 poradniom wydano zalecenia)
Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa Zastrzeżenia: ( 6 poradniom wydano zalecenia) brak wymaganych we wniosku rodziców danych, (imiona i nazwiska, adres zamieszkania obojga rodziców lub opiekunów, nazwa i adres szkoły, klasa, zawód, w którym się kształci uczeń) brak wymaganych w orzeczeniach poradni danych: (skład zespołu orzekającego, klasa i zawód, w którym się kształci uczeń, adresy zamieszkania rodziców) orzeczenia wydawane w terminie dłuższym niż 14 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego

24 Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi przepisami prawa
Wszystkie badane bursy realizują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

25 Zastrzeżenia: (5 placówkom wydano zalecenia)
Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym. Zastrzeżenia: (5 placówkom wydano zalecenia) brak planów pracy w placówce brak sprawozdań z realizacji planu pracy, które należy przedłożyć organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny niezgłaszanie samorządowi województwa zmian danych objętych wpisem do ewidencji w obowiązującym terminie

26 Obszary funkcjonowania szkół będące przedmiotem kontroli doraźnych
zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów przestrzeganie statutu szkoły/placówki przestrzeganie praw dziecka i ucznia sprawowanie nadzoru i kierowanie szkołą przez dyrektora

27 Narzędzia: ewaluacja www.npdyrektorzy.pl
Dyrektorzy szkół i placówek w Systemie Ewaluacji Oświaty Rejestracja dyrektorów na platformie kontrola Kształcenie i kadra nadzór pedagogiczny

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ewaluacja zewnętrzna w roku szkolnym 2010/2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google