Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 255 ewaluacji, w tym: 74 całościowych 181 problemowych - 124 w obszarze efekty, - 57.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 255 ewaluacji, w tym: 74 całościowych 181 problemowych - 124 w obszarze efekty, - 57."— Zapis prezentacji:

1

2 Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 255 ewaluacji, w tym: 74 całościowych 181 problemowych - 124 w obszarze efekty, - 57 w obszarze środowisko

3 Nadzór pedagogiczny ewaluacje

4

5 Ogółem przeprowadzono 118 ewaluacji, w tym: 38 całościowych 80 problemowych - 60 w obszarze efekty, - 20 w obszarze środowisko

6 Nadzór pedagogiczny wnioski z ewaluacji - szkoły EFEKTY Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ćwiczą kompetencje takie jak: współdziałanie w zespole, przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność poszukiwania i rozwiązywania problemów. Nauczyciele formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Szkoły zapewniają bezpieczeństwo uczniom, tworzą atmosferę pracy, nauki. Nauczyciele analizują występowanie możliwych zagrożeń, podejmują działania mające na celu eliminowanie niepożądanych.

7 Nadzór pedagogiczny wnioski z ewaluacji Należy: Dokonywać rzetelnej i systematycznej analizy wyników egzaminów zewnętrznych jako sposobu poprawy efektywności pracy szkoły. Wykorzystywać analizę egzaminów zewnętrznych do oceny poziomu umiejętności uzyskiwanych przez uczniów. Planować i organizować w sposób zaplanowany monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z wykorzystaniem różnych metod: pomiaru, obserwacji, analizy prac, itp. Pracę nad poprawą efektów kształcenia uczniów opierać na rzetelnej analizie i przemyślanych wnioskach.

8 Nadzór pedagogiczny wnioski z ewaluacji Procesy: Szkoły kształtują własną ofertę edukacyjną, która wynika z podstawy programowej, jest modyfikowana i poszerzana. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana, oferta edukacyjna jest spójna z nią, uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.

9 Nadzór pedagogiczny wnioski z ewaluacji Należy: Dokonywać ewaluacji podejmowanych działań realizowanych w ramach oferty edukacyjnej, w zakresie oczekiwanych efektów. Szukać potwierdzenia, że prowadzona w szkole indywidualizacja procesu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów zwiększa szanse edukacyjne. Należy zwrócić uwagę na indywidualizację wymagań przez nauczycieli i bieżące przekazywanie uczniom wskazówek do pracy pozwalające na poprawę wyników kształcenia. W ofercie zajęć ujmować zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencję oraz dające wsparcie psychologiczne uczniom.

10 Nadzór pedagogiczny wnioski z ewaluacji - szkoły Środowisko: Szkoły znają zasoby środowiska i potrafią je wykorzystać w procesie edukacji i wychowania, oferując w zamian własne zasoby i działania integrujące. Nauczyciele współpracują z różnymi podmiotami, podejmują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, co korzystnie wpływa na rozwój ucznia. Realizowane przez szkołę przedsięwzięcia, programy i projekty inspirują uczniów do uczenia się. Współpraca poszerza o nowe możliwości, także w związku z realizacją wielu programów rządowych i unijnych.

11 Nadzór pedagogiczny wnioski z ewaluacji Należy: W dalszym ciągu wykorzystywać zasoby środowiska do promowania wartości edukacji i promocji szkoły na zewnątrz. Umiejętnie i celowo wykorzystywać informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej, projektowania zmian w szkole. Poszukiwać rozwiązań i działań mających na celu przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia lub funkcjonowania na rynku pracy. Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, rodzinnych, edukacyjnych.

12 Nadzór pedagogiczny wnioski z ewaluacji Zarządzanie: Warunki lokalowe oraz wyposażenie pozwala na realizację podstawy programowej, sprzyja poszerzeniu oferty edukacyjnej. Podejmowane działania wzbogacające i modernizujące bazę są prowadzone w oparciu o analizę potrzeb.

13 Nadzór pedagogiczny wnioski z ewaluacji Należy: Zadbać o udrożnienie przepływu informacji między funkcjonującymi w przedszkolu/szkole zespołami (zadaniowymi, problemowymi). Proces rozwoju szkół i placówek planować, modyfikować w oparciu o wyniki ewaluacji wewnętrznej. Wprowadzanie zmian w procesie zarządzania placówką mających na celu usprawnianie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji wewnętrznej, zewnętrznej i wyników kontroli. Dążyć do ciągłego doskonalenia modelu, procedur ewaluacji w nadzorze dyrektora. Stwarzać możliwość do podejmowania działań/decyzji rad pedagogicznych opartych na badaniach czy też wynikach ewaluacji wewnętrznej. Spostrzegać nadzór pedagogiczny prowadzony przez dyrektora jako działanie służące doskonaleniu, poprawie pracy szkoły/placówki.

14 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego. 188 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa. 105 Wybór podręczników szkolnych. 138 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 87 Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych. 96

15 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży. 19 Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa. 16 Zgodność organizacji zajęć w -f realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania. 189 Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 54 Ogółem 892

16 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe

17

18 Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego. 71 Zdecydowana większość dyrektorów kontrolowanych szkół prawidłowo wykonuje zadania nadzoru pedagogicznego. Stwierdzone nieprawidłowości najczęściej dotyczyły braku : 1.realizacji zaplanowanych działań z zakresu kontroli i wspomagania nauczycieli 2. uchybień w planowaniu zadań brak celów i harmonogramu ewaluacji brak tematyki szkoleń i narad dla nauczycieli brak zakresów kontroli brak terminów realizacji zadań

19 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa. 59 W 45 % kontrolowanych szkół egzaminy poprawkowe były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydano łącznie 51 zaleceń. Nieprawidłowości dotyczyły głównie: 1. dokumentowania przeprowadzanych egzaminów: - brak w protokołach wyniku egzaminu i oceny uzyskanej przez ucznia. - brak pytań egzaminacyjnych w protokole i informacji o odpowiedziach ustnych ucznia 2. terminów przeprowadzania egzaminów 3. składu komisji egzaminacyjnej

20 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Wybór podręczników szkolnych. 59 Szkoły przestrzegają przepisów w zakresie wyboru podręczników. Nieliczne nieprawidłowości dotyczyły: niezachowania terminu podania do publicznej wiadomości zestawu podręczników obowiązujących w szkole. niepodejmowania działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

21 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Zgodność organizacji zajęć w - f realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania. 83 W 95% szkół zajęcia z wych. fizycznego są realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych. W większości kontrolowanych szkół zajęcia były organizowane zgodnie z ramowymi planami nauczania. W 5 szkołach nie została zachowana odpowiednia, zgodna z przepisami, liczba uczniów.

22 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży (technik ekonomista). 8 Dyrektorzy kontrolowanych techników dla młodzieży kształcących w zawodzie technika ekonomisty zorganizowali w roku szkolnym 2011/2012 praktyki zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieliczne nieprawidłowości dotyczyły formułowania umów w zakresie akceptowania opiekunów praktyk.

23 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych. 45 W większości kontrolowanych szkół słuchacze szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych byli prawidłowo dopuszczeni do egzaminów semestralnych. Nieprawidłowości dotyczyły: niespełniania przez słuchaczy warunku 50% frekwencji na zajęciach dopuszczania do egzaminu słuchaczy z ocenami niedostatecznymi

24 Nadzór pedagogiczny kontrole planowe Zakres kontroliLiczba kontroli Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 18 Dyrektorzy nie umieszczają w organizacji pracy szkoły, godzin na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zalecenia wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego realizowane są z godzin wynikających z art. 42 KN i w ramach etatu pedagoga szkolnego Nauczyciele, z braku miejsca, nie dokumentują w dziennikach lekcyjnych realizacji podstawy programowej realizowanej z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Nauczyciele dokumentują realizację zajęć rewalidacyjnych a oceny zwykle są opisowe.

25 Nadzór pedagogiczny kontrole doraźne na wniosek MEN Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 130 Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej. 62 Ogółem 182

26 Nadzór pedagogiczny kontrole doraźne na wniosek MEN Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 28 W 40% kontrolowanych szkół zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze były organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły: realizowanego wymiaru godzin zajęć dokumentowania zajęć braku współpracy nauczyciela prowadzącego zajęcia z psychologiem. Łącznie wydano 27 zaleceń.

27 Nadzór pedagogiczny kontrole doraźne na wniosek MEN Zakres kontroliLiczba kontroli Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej. 34 W 78 % kontrolowanych szkół w arkuszu organizacji szkoły nie uwzględniono zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność. Zajęcia rewalidacyjne nie są organizowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektorzy proponują uczniom zajęcia możliwe do zorganizowania w ramach zasobów (kadrowych i organizacyjnych) szkoły, a nie wynikające z orzeczenia. Ponadto są to głównie zajęcia zespołowe - logopedia, korekcyjno – kompensacyjne (lub terapia pedagogiczna), a nie indywidualne. Zajęcia odbywają się głównie w ramach realizacji godzin określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy KN, a także w ramach godzin pracy pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, w przypadku gdy takimi specjalistami szkoła dysponuje.

28 Nadzór pedagogiczny kontrole doraźne - inne Ogółem w województwie przeprowadzono 372 kontrole doraźne, dotyczące nadzoru pedagogicznego, najczęściej w zakresie: przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów. przestrzegania statutu szkoły lub placówki. przestrzegania praw dziecka. zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania. zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.

29 Wojewódzkie zadania edukacyjne Forma Liczba nauczycieli Kursy kwalifikacyjne326 Rady pedagogiczne204/4638 Kursy doskonalące1290. W ramach grantów 2011 r. łącznie przeszkolono 6254 nauczycieli.

30 Wojewódzkie zadania edukacyjne Szkolenia rad pedagogicznych Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia Kursy doskonalące dla nauczycieli Praca z różnymi tekstami kultury w kontekście wymagań nowej podstawy programowej Organizowanie pracy dydaktycznej nauczyciela języka obcego nowożytnego w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z nową podstawą programową E-learning jako forma indywidualizacji pracy z uczniem Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Sieci

31 Wojewódzkie zadania edukacyjne Kursy doskonalące dla nauczycieli – cd. Stosowanie technologii informacyjnej w kreatywnej pracy nauczyciela a wszechstronny rozwój ucznia Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowe Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podstawą opracowania karty indywidualnych potrzeb ucznia i planu działań wspierających

32 Wojewódzkie zadania edukacyjne Kursy doskonalące dla nauczycieli –cd. Dobra współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce jako jeden z warunków przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Profilaktyka otyłości i nadwagi – tworzenie całościowej polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

33 Wojewódzkie zadania edukacyjne Badanie potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli: 3 września – 2 października 2012 r.

34 Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów Najwięcej tegorocznych laureatów uczy się w: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 7 Publiczne Gimnazjum Nr 28 w Łodzi 7 Publiczne Gimnazjum Nr 13 w Łodzi 6 Publiczne Gimnazjum Nr 43 w Łodzi 6 Gimnazjum Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego w Łodzi 6 Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim 5 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łodzi 5 Publiczne Gimnazjum Nr 22 w Łodzi 5 Salezjańskie Gimnazjum w Łodzi 5 Społeczne Gimnazjum Nr 1 STO 5

35 Konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów Od roku 2012/13 – nowy konkurs przedmiotowy wiedza o społeczeństwie

36 Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów Logowanie do systemu SOK (System Obsługi Konkursów) poprzez login (nazwa użytkownika) i hasło (hasło jak w roku poprzednim) Login i hasło pozostają bez zmian. W przypadku zgubienia login i/lub hasła należy skontaktować się z ŁCDNiKP. Nowe hasło możliwe będzie do odbioru przez dyrektora szkoły, bądź osobę przez niego upoważnioną w sekretariacie ŁCDNiKP. W przypadku gdy szkoła gimnazjalna przystępuje do konkursów wojewódzki po raz pierwszy należy telefonicznie, e - mailowo albo faksem przesłać prośbę o wydanie dostępu do SOK (login i hasło). Tak wygenerowane hasło możliwe będzie do odebrania przez dyrektora szkoły, bądź osobę przez niego upoważnioną w sekretariacie ŁCDNiKP

37 Nadzór pedagogiczny - wnioski Szczegółowa analiza działań wynikających z nadzoru pedagogicznego wraz z wnioskami zostanie opublikowana 31 października 2012 r.

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nadzór pedagogiczny ewaluacje Ogółem w województwie przeprowadzono 255 ewaluacji, w tym: 74 całościowych 181 problemowych - 124 w obszarze efekty, - 57."

Podobne prezentacje


Reklamy Google