Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 09 wrze ś nia 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 09 wrze ś nia 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 09 wrze ś nia 2013 roku

2 Sprawozdanie z zadań realizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegaturę w Skierniewicach w roku szkolnym 2012/2013 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

3 Liczba nadzorowanych szkół i placówek – 378 Liczba przeprowadzonych ewaluacji – 51 (100% zaplanowanych) Liczba przeprowadzonych kontroli planowych – 77 (100% zaplanowanych) Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych – 49 Liczba zorganizowanych narad i konferencji – 8 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

4 Kontrole planowe Kontrole doraźne Razem Liczba kontroli 7749126 Liczba wydanych zaleceń 131730

5 KONTROLE PLANOWE Lp.Zakres kontroli Liczba kontroli Liczba zaleceń 1. prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 92 2. przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego 141 3. prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego92 4. zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach 60 5. zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej 91 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

6 KONTROLE PLANOWE Lp.Zakres kontroli Liczba kontroli Liczba zaleceń 6. zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach. 40 7. organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych 112 8. organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność. 135 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

7 KONTROLE PLANOWE Lp.Zakres kontroli Liczba kontroli Liczba zaleceń 9. spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej 10 10. prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 10 11.Razem 7713 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

8 Należy zwrócić uwagę na: kontrolowanie przez dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, prowadzenie księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, oraz księgi uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), KONTROLE PLANOWE – wnioski Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

9 Należy zwrócić uwagę na: dokonanie zmian/uzupełnień w statucie dotyczących określenia celów i zadań wynikających z przepisów prawa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), przestrzeganie zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) w zakresie liczby dzieci w publicznym oddziale przedszkolnym, KONTROLE PLANOWE – wnioski Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

10 Należy zwrócić uwagę na: zorganizowanie pracy w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy nie przekraczała 25 uczniów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć rewalidacyjnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego. KONTROLE PLANOWE – wnioski Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

11 Ewaluacja całościowa Ewaluacja problemowa – efekty i zarządzanie Ewaluacja problemowa – procesy i środowisko Ewaluacja problemowa zarządzanie Razem Przedszkola 436 13 Szkoły podstawowe 8 94324 Gimnazja 3238 Szkoły ponadgimnazjalne 66 Razem : 12 2112651

12 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

13 Szkoły z reguły zapewniają dzieciom i młodzieży poczucie bezpieczeństwa mimo pojawiających się w nich przypadków agresji słownej i fizycznej, kradzieży i wymuszeń. Szkoły uwzględniają inicjatywy uczniowskie, dotyczące głównie akcji charytatywnych, imprez i uroczystości szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i wycieczek, jednak w ograniczonym zakresie współpracują z uczniami w organizacji procesu dydaktycznego. Szkoły systematycznie współpracują ze środowiskiem lokalnym, integrując je wokół swoich działań i korzystając z jego pomocy w modernizowaniu i uzupełnianiu bazy dydaktycznej. Planowanie pracy szkół i wprowadzanie zmian w ich funkcjonowaniu wynika z odpowiedzi na potrzeby uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Kadra pedagogiczna współdziała w realizacji zadań szkoły. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

14 Deklarowana przez nauczycieli wieloaspektowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej i kontekstu nauczania nie zawsze przynosi wzrost umiejętności uczniów badanych tymi egzaminami, szczególnie w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych i zawodowych. Szkoły realizują programy własne, innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne i organizują kursy zawodowe, również z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Szkoły pozytywnie postrzegane są przez środowisko lokalne i skutecznie promują swe działania. Rodzice mają ograniczony wpływ na działania szkół, dotyczy on głównie partycypacji w kosztach utrzymania, udzielaniu szkołom pomocy fizycznej, uczestnictwa w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz zatwierdzania, wymaganych prawem, dokumentów. Baza szkół jest systematycznie modernizowana i uzupełniana. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

15 Przedszkola Przedszkola tworzą środowisko przyjazne dziecku, wspierające jego wszechstronny rozwój i odpowiadające na jego potrzeby. Przedszkola analizują swoje działania i modyfikują je, dostosowując je do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. Proces dydaktyczny ma charakter zindywidualizowany. Utrudnieniem w realizacji zadań przedszkoli jest brak sal do zajęć ruchowych i niewielkie pomieszczenia poszczególnych grup, ograniczające aktywność ruchową dzieci. W przedszkolach z reguły brakuje sal do zajęć ruchowych. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

16 Szkoły Podstawowe Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych i przedsięwzięciach organizowanych przez szkoły, ale w niewielkim stopniu współdziałają z nauczycielami w organizacji procesu nauczania-uczenia się. Organizacja pracy szkół sprzyja procesowi nauczania-uczenia się, ale sam proces nie zawsze ma charakter zindywidualizowany. Systematycznie analizowana i modyfikowana oferta edukacyjna szkół z reguły odpowiada potrzebom uczniów i przygotowuje ich do funkcjonowania na rynku pracy. Utrudnieniem w pracy jest brak w części szkół sal gimnastycznych i boisk szkolnych, a także niewielkie pomieszczenia klasowe i niedostateczna liczba stanowisk komputerowych. Rodzice akceptują działania szkół mimo poczucia, że nie wszystkie przygotowują dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

17 Gimnazja Nauczyciele pozytywnie postrzegają uczniów i traktują ich sprawiedliwie, ale tylko w niewielkim stopniu uwzględniają opinie uczniów, szczególnie w zakresie organizacji procesu dydaktycznego. Nauczyciele nie zawsze pomagają sobie w rozwiązywaniu, pojawiających się w szkołach, problemów. Organizacja procesu dydaktycznego nie zawsze sprzyja uczeniu się – zajęcia mało angażują uczniów do pracy, plany zajęć nie spełniają wymogów bhp, uczeń nie jest traktowany indywidualnie. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

18 Szkoły ponadgimnazjalne Uczniowie nie zawsze mają możliwości współdecydowania w sprawach szkół Proces dydaktyczny nie zawsze dostosowany jest do możliwości uczniów, a zajęcia nie zawsze angażują ich do pracy. Baza dydaktyczna szkół ponadgimnazjalnych wyróżnia się możliwościami korzystania przez młodzież z technologii informacyjnej i nabywania przez nich umiejętności zawodowych. Utrudnieniem w realizacji zadań szkół jest brak w ich części sal gimnastycznych. Część nauczycieli oczekuje od koleżanek i kolegów większego wsparcia w rozwiązywaniu, pojawiających się w szkołach, problemów. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

19 Konceptualizacja jest to przygotowanie koncepcji ewaluacji. Konceptualizacja wymagań – określenie kryteriów ewaluacji operacyjnych i aksjologicznych do poszczególnych wymagań i wskazanie, co jest wartością w badanym przedmiocie ewaluacji, ustalenie pytań badawczych, źródeł informacyjnych i metod badawczych. Informacje o konceptualizacji ewaluacji: System Ewaluacji Oświaty: Nadzór Pedagogiczny, w zakładce: materiały do pobrania. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

20 O poziomie spełniania wymagań będą decydować: powszechność inicjowania działań, powszechność działań, poczucia bezpieczeństwa, zaangażowania uczniów, powszechność współpracy, powszechność znajomości wniosków i ich wykorzystania, spójność realizowanych działań, procesów edukacyjnych, skuteczność działań, wdrażanych wniosków, zarządzania, partycypacja uczniów i rodziców, adekwatność procesów edukacyjnych do potrzeb ucznia, grupy, oddziału, zajęć pozalekcyjnych, wsparcia do potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

21 O poziomie spełniania wymagań będą decydować: różnorodność podejmowanych aktywności i działań, inicjatywa własna uczniów, systemowość rozwiązań, prowadzonej diagnozy, zespołowe wprowadzanie zmian, otwartość szkoły na inicjatywy rodziców, użyteczność realizowanych inicjatyw, celowość działań, użyteczność badań. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

22

23 EWALUACJA terminy przeprowadzania ewaluacji: przedstawienie wyników i wniosków z ewaluacji przed sporządzeniem raportu, sporządzenie raportu - 25 i 20 dni robocze od dnia jej rozpoczęcia, przekazanie raportu - 7 dni roboczych od dnia jego sporządzenia, możliwość przedłużenia okresu przeprowadzania ewaluacji - nie dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych trzech tygodni, określenie czynności ewaluacyjnych, uwzględnienie sytuacji, gdy w szkole lub placówce nie działa rada pedagogiczna, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

24 wymagania w zakresie ewaluacji (odstąpienie od grupowania wymagań w obszary) czynności podejmowane w przypadku stwierdzenia poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań ewaluacyjnych - w terminie 3 lat od dnia przekazania raportu przeprowadzenie ewaluacji całościowej, nieuwzględnianie wyników ewaluacji wewnętrznej, możliwość rozpoczęcia planowej ewaluacji zewnętrznej w terminie późniejszym – nie później niż 14 dni od dnia upływu terminu rozpoczęcia ewaluacji wynikającego z zawiadomienia, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

25 KONTROLA termin sporządzenia i zawartość protokołu kontroli, 3 dni robocze (kontrola planowa) i 7 dni roboczych (kontrola doraźna) od dnia zakończenia czynności w ramach kontroli planowej w szkole lub placówce, określenie terminu realizacji wydanych zaleceń, WSPOMAGANIE zmniejszenie liczby zadań organu sprawującego nadzór pedagogiczny MONITOROWANIE PRACY SZKOŁY LUB PLACÓWKI – nowe zadanie osób przeprowadzających czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

26 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO KURATORA OŚWIATY terminy sporządzania wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do dnia 31 maja danego roku szkolnego - 15 czerwca danego roku szkolnego, zawartość planu wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym, liczba ewaluacji całościowych i problemowych, zakres ewaluacji problemowych oraz liczba i tematyka kontroli planowanych - w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

27 NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA SZKOŁY poinformowanie rady rodziców, samorządu uczniowskiego i rady szkoły, o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem z ewaluacji - 3 dni robocze od dnia otrzymania raportu, ewaluacja wewnętrzna w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

28 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY uwzględnienie wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym, jego zawartość (przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia, tematyka i terminy przeprowadzania kontroli, zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań), uwzględnienie sytuacji, gdy w szkole lub placówce nie działa rada pedagogiczna (wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawiane są na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki). Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

29 KONTROLE DORAŹNE - wg obszarów funkcjonowania będących przedmiotem kontroli Lp.Obszar funkcjonowania Przedszkola Szkoły podstawo we Gimnazja Szkoły ponadgimna zjalne Razem 1. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 571316 2. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 448 3.przestrzeganie statutu szkoły/placówki 1135 4.przestrzeganie praw dziecka i ucznia 16 7 5. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 5128 6. przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 55 7. wybór podręczników63514 8. inne11 9.Razem82952264 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

30 KONTROLE DORAŹNE – najczęściej wydawane zalecenia Lp.Obszar funkcjonowania będący przedmiotem kontroli Liczba zaleceń 1. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 2 2. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 3 3. przestrzeganie statutu szkoły/placówki 4 4. przestrzeganie praw dziecka i ucznia 5. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 3 6. przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 7. wybór podręczników 2 8. Inne 3 9. Razem 17 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

31 Rozwiązywanie konfliktów czy problemów w szkole często wiąże się z brakiem umiejętności w zakresie mediacji i/lub negocjacji. Rodzice często nie są informowani o obowiązujących w szkole procedurach, uregulowaniach, organizacji, o podejmowanych działaniach, itp. Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania prawa zewnętrznego i szkolnego, w szczególności statutu szkoły (nieprecyzyjność, nieaktualność) w części dotyczącej zasad klasyfikowania, oceniania i promowania. KONTROLE DORAŹNE – wnioski Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

32 Większej uwagi wymaga zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na zajęciach i w czasie przerw. W celu zapobiegania nieprawidłowościom monitorować i kontrolować przestrzeganie w szkole przepisów prawa, dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, np.: realizowanie treści programowych zgodnie z podstawą programową, określanie wymagań programowych wobec uczniów, organizacja zajęć podczas czasowej nieobecności nauczyciela (zastępstwa, zajęcia opiekuńcze), KONTROLE DORAŹNE – wnioski Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

33 Tematyka: Upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków uczniów w myśl filozofii Janusza Korczaka, rozwijanie samorządności wśród uczniów szkół (szkoły: podstawowa, gimnazjum i ponadgimnazjalna zaprezentowały osiągnięcia swoich samorządów uczniowskich, ich wpływ na działania i organizację pracy szkoły). Promowanie właściwych nawyków żywieniowych i kształtowanie kultury żywienia, promocji zdrowia wśród uczniów (Przedszkole nr 8 w Skierniewicach i Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Maz. zaprezentowały swoje osiągnięcia w tym zakresie). Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

34 4 narady z zakresu nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwa w szkole organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dyrektorów szkół i placówek (wzięło udział 305 dyrektorów). 4 konferencje nt.: a) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek dla dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek, b) szkolnictwa zawodowego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i przedsiębiorców lokalnych, c) działalności sklepików szkolnych dla dyrektorów szkół i placówek, ajentów, rodziców i przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych, d) upowszechniania idei samorządności dla dyrektorów szkół i samorządów uczniowskich (w konferencjach wzięło udział 430 osób). Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

35 Wspomaganie pracy szkół i placówek - bieżące przekazywanie dyrektorom informacji dotyczących zmian w systemie oświaty (np. sprawowania nadzoru pedagogicznego, kształcenia zawodowego) oraz wspieranie nowo powołanych dyrektorów w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego, awansu zawodowego, dokonywaniu oceny pracy i w realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego. Współpraca z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w organizacji wspomagania szkół i placówek. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

36 Oceny cząstkowe dyrektora szkoły – 28 Rejestracja zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży – 60 Kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży – 22 Przydział miejsc na bezpłatne kolonie dla 97 dzieci. Nadzorowanie odjazdu i przyjazdu dzieci w miejscach podstawienia autokarów – 1 Udział w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły/placówki – 10 (x 2 wizytatorów) Wydanie opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora – 5 Przygotowanie opinii w sprawie likwidacji szkoły – 4 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

37 Obserwacja Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – 13 Obserwacja egzaminów zewnętrznych – 40 w tym: sprawdzianów po szkole podstawowej - 6 egzaminów po gimnazjum - 18 egzaminu maturalnego - 16 Zorganizowanie wojewódzkiego podsumowanie XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – 1 Przygotowanie postanowień – 9 w tym: przygotowanie opinii w sprawie rozszerzenia kształcenia w zawodach - 1 przygotowanie opinii w sprawie spełniania przez szkołę art. 7 ust.3 ustawy o systemie oświaty – 8 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

38 Przygotowanie decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy – 1 Uchylenie uchwały rady pedagogicznej – 1 Rozpatrywanie skarg rodziców na pracę szkół – 3 Interwencje rodziców (tel., e-maile, anonimy) – 56 Inne: Analiza dokumentacji wycieczek zagranicznych – 24 Analiza dokumentacji innowacji pedagogicznych – 29 Postępowanie dyscyplinarne – 4 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

39 Monitorowanie liczby dzieci sześcioletnich, konkurs MEN Mam 6 lat – 1 Monitorowanie planowania i wykonania przez placówki doskonalenia nauczycieli organizowania i przeprowadzania doskonalenia m.in. w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej oraz w prowadzanych zmian w systemie oświaty. I i II etap – 1 Monitorowanie planowania i wykonania przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne działań związanych z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 pn. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat. I i II etap – 1 Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących – 1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

40 Monitorowanie planowania i realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli/szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego oraz zebranie min. informacji, jaki odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczyna naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, a jaki kontynuuje edukację przedszkolną I i II etap – 1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

41 Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego Liczba wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – 119 Liczba powołanych Komisji Kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego – 115 Udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 110 Obserwacja komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego – 61 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

42 Najczęściej występujące w dokumentacji złożonej na stopień nauczyciela dyplomowanego Nieprawidłowości ze strony nauczycieli: brak dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego, brak dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska, posiadanie dwóch imion, załączanie kserokopii dokumentów potwierdzonych przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, brak złożenia własnoręcznego podpisu pod opisem i analizą poszczególnych wymagań, brak potwierdzenia kwalifikacji pedagogicznych nauczyciela. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

43 Najczęściej występujące w dokumentacji złożonej na stopień nauczyciela dyplomowanego Nieprawidłowości ze strony dyrektorów szkół: nieprecyzyjne wskazywanie w zaświadczeniu informacji o nauczanym przez nauczyciela przedmiocie, co utrudnia ustalenie zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami, nieprawidłowe przedłużanie stażu np. o okres urlopu wypoczynkowego lub uzupełniającego, przyjmowanie sprawozdania za okres stażu jeszcze w okresie trwania stażu. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

44 Wnioski z przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego: dokumentacja składana przez wnioskodawcę zawiera informacje niewymagane rozporządzeniem ws. awansu zawodowego (ocena pracy, ocena dorobku zawodowego, sprawozdanie, dokumenty potwierdzające ukończone kursy doskonalące itp.), opisy i analizy realizacji różnych wymagań zwierają identyczne realizowane zadania, w opisach i analizach realizacji wymagań zdarzają się przypadki uwzględniania zadań podejmowanych przed dniem uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

45 Wnioski z udziału w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego: Nauczyciele przystępujący do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego są coraz lepiej przygotowani. Zaświadczenia o zdaniu egzaminu wydawane są niezgodnie z zapisami rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego. Protokoły z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej nie zawierają wszystkich elementów określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie awansu zawodowego, np. brak miejsca posiedzenia komisji, informacji o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

46 Wnioski z obserwacji komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego: Występują pojedyncze przypadki nieprowadzenia rejestru wydawanych zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Wydawane zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej wydawane są niezgodnie z zapisami rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego. Protokoły z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej nie zawierają wszystkich elementów określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie awansu zawodowego, np. brak miejsca posiedzenia komisji, informacji o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

47 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

48 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

49 Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

50 Przedszkola Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia zawodowego Uczniowie są aktywni. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Rodzice są partnerami szkoły. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

51 Placówki oświatowo-wychowawcze Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska na rzecz rozwoju. Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

52 Ewaluacja całościowa Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez MEN Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez ŁKO Razem Przedszkola 310316 Szkoły podstawowe 110617 Gimnazja 17311 Szkoły ponadgimnazjalne 14510 Inne 44 Razem : 6351758

53 KONTROLE Lp. Zakres Przeds zkola Szkoły podsta wowe Gimn azja Szkoły ponad gimna zjalne Inne (np. szkoły pomatu ralne, ODN) Razem 1. Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego 224 2. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły 22 3. Wybór podręczników szkolnych 8 6 14 4. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum 66 5. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej 99 6. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej 99 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

54 KONTROLE Lp.Zakres Przeds zkola Szkoły podsta wowe Gimn azja Szkoły ponad gimna zjalne Inne (np. szkoły pomatu ralne, ODN) Razem 7. Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 39618 8. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole 5 3 8 9. Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej 1 1 215 10. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty 11 Razem341226476 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

55 Projekt Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju demokracji Lokalnej Cel: zwiększenie zaangażowania rodziców i uczniów w życie szkół i przedszkoli Bezpośrednie wsparcie we wdrożeniu ich własnych modeli współpracy w trójkącie rodzice, uczniowie, nauczyciele otrzyma 1034 placówek oświatowych Szkolenia dla przedstawicieli szkół i przedszkoli, którzy opracują szkolne i przedszkolne programy współpracy Obecnie trwa rekrutacja do projektu. Bieżące informacje na temat projektu na stronie www.szkolawspolpracy.plwww.szkolawspolpracy.pl Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

56 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 09 wrze ś nia 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google