Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI"— Zapis prezentacji:

1 KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI
N A R A D A ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK 09 września 2013 roku

2 Sprawozdanie z zadań realizowanych Kuratorium Oświaty w Łodzi
przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegaturę w Skierniewicach w roku szkolnym 2012/2013 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

3 NADZÓR PEDAGOGICZNY w roku szkolnym 2012/13
Liczba nadzorowanych szkół i placówek – 378 Liczba przeprowadzonych ewaluacji – 51 (100% zaplanowanych) Liczba przeprowadzonych kontroli planowych – 77 (100% zaplanowanych) Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych – 49 Liczba zorganizowanych narad i konferencji – 8 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

4 KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE
Kontrole doraźne Razem Liczba kontroli 77 49 126 Liczba wydanych zaleceń 13 17 30 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

5 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
KONTROLE PLANOWE Lp. Zakres kontroli Liczba kontroli Liczba zaleceń 1. prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 9 2 2. przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego 14 1 3. prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego 4. zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach 6 5. zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w  publicznej szkole podstawowej Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

6 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
KONTROLE PLANOWE Lp. Zakres kontroli Liczba kontroli Liczba zaleceń 6. zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach. 4 7. organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych 11 2 8. organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność. 13 5 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

7 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
KONTROLE PLANOWE Lp. Zakres kontroli Liczba kontroli Liczba zaleceń 9. spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej 1 10. prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 11. Razem 77 13 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

8 KONTROLE PLANOWE – wnioski
Należy zwrócić uwagę na: kontrolowanie przez dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, prowadzenie księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, oraz księgi uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

9 KONTROLE PLANOWE – wnioski
Należy zwrócić uwagę na: dokonanie zmian/uzupełnień w statucie dotyczących określenia celów i zadań wynikających z przepisów prawa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), przestrzeganie zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) w zakresie liczby dzieci w publicznym oddziale przedszkolnym, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

10 KONTROLE PLANOWE – wnioski
Należy zwrócić uwagę na: zorganizowanie pracy w świetlicy w ten sposób, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy nie przekraczała 25 uczniów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć rewalidacyjnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

11 EWALUACJA 4 3 6 13 8 9 24 2 Razem: 12 21 51 Ewaluacja całościowa
Ewaluacja problemowa – efekty i zarządzanie Ewaluacja problemowa – procesy i środowisko Ewaluacja problemowa zarządzanie Razem Przedszkola 4 3 6 13 Szkoły podstawowe 8 9 24 Gimnazja 2 Szkoły ponadgimnazjalne Razem: 12 21 51 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

12 EWALUACJA - poziom spełniania wymagań
W obszarze efekty: poziom E – wymaganie Uczniowie są aktywni (dot. szkół ponadgimnazjalnych) poziom A – wymaganie Analizuje się wyniki sprawdzianu zewnętrznego (dot. szkoły podstawowej) W obszarze procesy Poziom A – wymaganie Oferta zajęć umożliwia realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego W obszarze środowisko Poziom A – wymaganie Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju (dot. przedszkola) wymaganie Rodzice są partnerami (dot. przedszkola) Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

13 Kadra pedagogiczna współdziała w realizacji zadań szkoły.
EWALUACJA – wnioski Szkoły z reguły zapewniają dzieciom i młodzieży poczucie bezpieczeństwa mimo pojawiających się w nich przypadków agresji słownej i fizycznej, kradzieży i wymuszeń. Szkoły uwzględniają inicjatywy uczniowskie, dotyczące głównie akcji charytatywnych, imprez i uroczystości szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i wycieczek, jednak w ograniczonym zakresie współpracują z uczniami w organizacji procesu dydaktycznego. Szkoły systematycznie współpracują ze środowiskiem lokalnym, integrując je wokół swoich działań i korzystając z jego pomocy w modernizowaniu i uzupełnianiu bazy dydaktycznej. Planowanie pracy szkół i wprowadzanie zmian w ich funkcjonowaniu wynika z odpowiedzi na potrzeby uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Kadra pedagogiczna współdziała w realizacji zadań szkoły. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

14 Baza szkół jest systematycznie modernizowana i uzupełniana.
EWALUACJA – wnioski Deklarowana przez nauczycieli wieloaspektowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej i kontekstu nauczania nie zawsze przynosi wzrost umiejętności uczniów badanych tymi egzaminami, szczególnie w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych i zawodowych. Szkoły realizują programy własne, innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne i organizują kursy zawodowe, również z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Szkoły pozytywnie postrzegane są przez środowisko lokalne i skutecznie promują swe działania. Rodzice mają ograniczony wpływ na działania szkół, dotyczy on głównie partycypacji w kosztach utrzymania, udzielaniu szkołom pomocy fizycznej, uczestnictwa w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz zatwierdzania, wymaganych prawem, dokumentów. Baza szkół jest systematycznie modernizowana i uzupełniana. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

15 Proces dydaktyczny ma charakter zindywidualizowany.
EWALUACJA – wnioski Przedszkola Przedszkola tworzą środowisko przyjazne dziecku, wspierające jego wszechstronny rozwój i odpowiadające na jego potrzeby. Przedszkola analizują swoje działania i modyfikują je, dostosowując je do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. Proces dydaktyczny ma charakter zindywidualizowany. Utrudnieniem w realizacji zadań przedszkoli jest brak sal do zajęć ruchowych i niewielkie pomieszczenia poszczególnych grup, ograniczające aktywność ruchową dzieci. W przedszkolach z reguły brakuje sal do zajęć ruchowych. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

16 EWALUACJA – wnioski Szkoły Podstawowe
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych i przedsięwzięciach organizowanych przez szkoły, ale w niewielkim stopniu współdziałają z nauczycielami w organizacji procesu nauczania-uczenia się. Organizacja pracy szkół sprzyja procesowi nauczania-uczenia się, ale sam proces nie zawsze ma charakter zindywidualizowany. Systematycznie analizowana i modyfikowana oferta edukacyjna szkół z reguły odpowiada potrzebom uczniów i przygotowuje ich do funkcjonowania na rynku pracy. Utrudnieniem w pracy jest brak w części szkół sal gimnastycznych i boisk szkolnych, a także niewielkie pomieszczenia klasowe i niedostateczna liczba stanowisk komputerowych. Rodzice akceptują działania szkół mimo poczucia, że nie wszystkie przygotowują dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

17 EWALUACJA – wnioski Gimnazja
Nauczyciele pozytywnie postrzegają uczniów i traktują ich sprawiedliwie, ale tylko w niewielkim stopniu uwzględniają opinie uczniów, szczególnie w zakresie organizacji procesu dydaktycznego. Nauczyciele nie zawsze pomagają sobie w rozwiązywaniu, pojawiających się w szkołach, problemów. Organizacja procesu dydaktycznego nie zawsze sprzyja uczeniu się – zajęcia mało angażują uczniów do pracy, plany zajęć nie spełniają wymogów bhp, uczeń nie jest traktowany indywidualnie. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

18 Szkoły ponadgimnazjalne
EWALUACJA – wnioski Szkoły ponadgimnazjalne Uczniowie nie zawsze mają możliwości współdecydowania w sprawach szkół Proces dydaktyczny nie zawsze dostosowany jest do możliwości uczniów, a zajęcia nie zawsze angażują ich do pracy. Baza dydaktyczna szkół ponadgimnazjalnych wyróżnia się możliwościami korzystania przez młodzież z technologii informacyjnej i nabywania przez nich umiejętności zawodowych. Utrudnieniem w realizacji zadań szkół jest brak w ich części sal gimnastycznych. Część nauczycieli oczekuje od koleżanek i kolegów większego wsparcia w rozwiązywaniu, pojawiających się w szkołach, problemów. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

19 Konceptualizacja jest to przygotowanie koncepcji ewaluacji.
EWALUACJA – zmiany Konceptualizacja jest to przygotowanie koncepcji ewaluacji. Konceptualizacja wymagań – określenie kryteriów ewaluacji operacyjnych i aksjologicznych do poszczególnych wymagań i wskazanie, co jest „wartością” w badanym przedmiocie ewaluacji, ustalenie pytań badawczych, źródeł informacyjnych i metod badawczych. Informacje o konceptualizacji ewaluacji: System Ewaluacji Oświaty: Nadzór Pedagogiczny, w zakładce: materiały do pobrania. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

20 O poziomie spełniania wymagań będą decydować:
EWALUACJA – zmiany O poziomie spełniania wymagań będą decydować: powszechność inicjowania działań, powszechność działań, poczucia bezpieczeństwa, zaangażowania uczniów, powszechność współpracy, powszechność znajomości wniosków i ich wykorzystania, spójność realizowanych działań, procesów edukacyjnych, skuteczność działań, wdrażanych wniosków, zarządzania, partycypacja uczniów i rodziców, adekwatność procesów edukacyjnych do potrzeb ucznia, grupy, oddziału, zajęć pozalekcyjnych, wsparcia do potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

21 O poziomie spełniania wymagań będą decydować:
EWALUACJA – zmiany O poziomie spełniania wymagań będą decydować: różnorodność podejmowanych aktywności i działań, inicjatywa własna uczniów, systemowość rozwiązań, prowadzonej diagnozy, zespołowe wprowadzanie zmian, otwartość szkoły na inicjatywy rodziców, użyteczność realizowanych inicjatyw, celowość działań, użyteczność badań. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

22 EWALUACJA – zmiany Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

23 Nadzór pedagogiczny – zmiany
EWALUACJA terminy przeprowadzania ewaluacji: przedstawienie wyników i wniosków z ewaluacji przed sporządzeniem raportu, sporządzenie raportu - 25 i 20 dni robocze od dnia jej rozpoczęcia, przekazanie raportu - 7 dni roboczych od dnia jego sporządzenia, możliwość przedłużenia okresu przeprowadzania ewaluacji - nie dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych trzech tygodni, określenie czynności ewaluacyjnych, uwzględnienie sytuacji, gdy w szkole lub placówce nie działa rada pedagogiczna, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

24 Nadzór pedagogiczny – zmiany
wymagania w zakresie ewaluacji (odstąpienie od grupowania wymagań w obszary) czynności podejmowane w przypadku stwierdzenia poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań ewaluacyjnych - w terminie 3 lat od dnia przekazania raportu przeprowadzenie ewaluacji całościowej, nieuwzględnianie wyników ewaluacji wewnętrznej, możliwość rozpoczęcia planowej ewaluacji zewnętrznej w terminie późniejszym – nie później niż 14 dni od dnia upływu terminu rozpoczęcia ewaluacji wynikającego z zawiadomienia, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

25 Nadzór pedagogiczny – zmiany
KONTROLA termin sporządzenia i zawartość protokołu kontroli, 3 dni robocze (kontrola planowa) i 7 dni roboczych (kontrola doraźna) od dnia zakończenia czynności w ramach kontroli planowej w szkole lub placówce, określenie terminu realizacji wydanych zaleceń, WSPOMAGANIE zmniejszenie liczby zadań organu sprawującego nadzór pedagogiczny MONITOROWANIE PRACY SZKOŁY LUB PLACÓWKI – nowe zadanie osób przeprowadzających czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

26 Nadzór pedagogiczny – zmiany
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO KURATORA OŚWIATY terminy sporządzania wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do dnia 31 maja danego roku szkolnego - 15 czerwca danego roku szkolnego, zawartość planu wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym, liczba ewaluacji całościowych i problemowych, zakres ewaluacji problemowych oraz liczba i tematyka kontroli planowanych - w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

27 Nadzór pedagogiczny – zmiany
NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA SZKOŁY poinformowanie rady rodziców, samorządu uczniowskiego i rady szkoły, o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem z ewaluacji - 3 dni robocze od dnia otrzymania raportu, ewaluacja wewnętrzna w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

28 Nadzór pedagogiczny – zmiany
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY uwzględnienie wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym, jego zawartość (przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia, tematyka i terminy przeprowadzania kontroli, zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań), uwzględnienie sytuacji, gdy w szkole lub placówce nie działa rada pedagogiczna (wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawiane są na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki). Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

29 Obszar funkcjonowania Szkoły ponadgimnazjalne
KONTROLE DORAŹNE - wg obszarów funkcjonowania będących przedmiotem kontroli Lp. Obszar funkcjonowania Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Razem 1. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 5 7 1 3 16 2. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 4 8 3. przestrzeganie statutu szkoły/placówki 4. przestrzeganie praw dziecka i ucznia 6 5. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 2 6. przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 7. wybór podręczników 14 8. inne 9. 29 22 64 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

30 KONTROLE DORAŹNE – najczęściej wydawane zalecenia
Lp. Obszar funkcjonowania będący przedmiotem kontroli Liczba zaleceń 1. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 2 2. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 3 3. przestrzeganie statutu szkoły/placówki 4 4. przestrzeganie praw dziecka i ucznia 5. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 6. przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 7. wybór podręczników 8. Inne 9. Razem 17 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

31 KONTROLE DORAŹNE – wnioski
Rozwiązywanie konfliktów czy problemów w szkole często wiąże się z brakiem umiejętności w zakresie mediacji i/lub negocjacji. Rodzice często nie są informowani o obowiązujących w szkole procedurach, uregulowaniach, organizacji, o podejmowanych działaniach, itp. Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania prawa zewnętrznego i szkolnego, w szczególności statutu szkoły (nieprecyzyjność, nieaktualność) w części dotyczącej zasad klasyfikowania, oceniania i promowania. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

32 KONTROLE DORAŹNE – wnioski
Większej uwagi wymaga zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na zajęciach i w czasie przerw. W celu zapobiegania nieprawidłowościom monitorować i kontrolować przestrzeganie w szkole przepisów prawa, dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, np.: realizowanie treści programowych zgodnie z podstawą programową, określanie wymagań programowych wobec uczniów, organizacja zajęć podczas czasowej nieobecności nauczyciela (zastępstwa, zajęcia opiekuńcze), Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

33 WSPOMAGANIE – upowszechnianie dobrych praktyk
Tematyka: Upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków uczniów w myśl filozofii Janusza Korczaka, rozwijanie samorządności wśród uczniów szkół (szkoły: podstawowa, gimnazjum i ponadgimnazjalna zaprezentowały osiągnięcia swoich samorządów uczniowskich, ich wpływ na działania i organizację pracy szkoły). Promowanie właściwych nawyków żywieniowych i kształtowanie kultury żywienia, promocji zdrowia wśród uczniów (Przedszkole nr 8 w Skierniewicach i Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Maz. zaprezentowały swoje osiągnięcia w tym zakresie). Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

34 WSPOMAGANIE – organizowanie narad i konferencji
4 narady z zakresu nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwa w szkole organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dyrektorów szkół i placówek (wzięło udział 305 dyrektorów). 4 konferencje nt.: a) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek dla dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek, b) szkolnictwa zawodowego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i przedsiębiorców lokalnych, c) działalności sklepików szkolnych dla dyrektorów szkół i placówek, ajentów, rodziców i przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych, d) upowszechniania idei samorządności dla dyrektorów szkół i samorządów uczniowskich  (w konferencjach wzięło udział 430 osób). Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

35 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
WSPOMAGANIE Wspomaganie pracy szkół i placówek - bieżące przekazywanie dyrektorom informacji dotyczących zmian w systemie oświaty (np. sprawowania nadzoru pedagogicznego, kształcenia zawodowego) oraz wspieranie nowo powołanych dyrektorów w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego, awansu zawodowego, dokonywaniu oceny pracy i w realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego. Współpraca z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w organizacji wspomagania szkół i placówek. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

36 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
INNE ZADANIA Oceny cząstkowe dyrektora szkoły – 28 Rejestracja zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży – 60 Kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży – 22 Przydział miejsc na bezpłatne kolonie dla 97 dzieci. Nadzorowanie odjazdu i przyjazdu dzieci w miejscach podstawienia autokarów – 1 Udział w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły/placówki – 10 (x 2 wizytatorów) Wydanie opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora – 5 Przygotowanie opinii w sprawie likwidacji szkoły – 4 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

37 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
INNE ZADANIA Obserwacja Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – 13 Obserwacja egzaminów zewnętrznych – 40 w tym: sprawdzianów po szkole podstawowej - 6 egzaminów po gimnazjum - 18 egzaminu maturalnego - 16 Zorganizowanie wojewódzkiego podsumowanie XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – 1 Przygotowanie postanowień – 9 w tym: przygotowanie opinii w sprawie rozszerzenia kształcenia w zawodach - 1 przygotowanie opinii w sprawie spełniania przez szkołę art. 7 ust.3 ustawy o systemie oświaty – 8 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

38 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
INNE ZADANIA Przygotowanie decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy – 1 Uchylenie uchwały rady pedagogicznej – 1 Rozpatrywanie skarg rodziców na pracę szkół – 3 Interwencje rodziców (tel., e, anonimy) – 56 Inne: Analiza dokumentacji wycieczek zagranicznych – 24 Analiza dokumentacji innowacji pedagogicznych – 29 Postępowanie dyscyplinarne – 4 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

39 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
INNE ZADANIA Monitorowanie liczby dzieci sześcioletnich, konkurs MEN „Mam 6 lat” – 1 Monitorowanie planowania i wykonania przez placówki doskonalenia nauczycieli organizowania i przeprowadzania doskonalenia m.in. w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej oraz w prowadzanych zmian w systemie oświaty. I i II etap – 1 Monitorowanie planowania i wykonania przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne działań związanych z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 pn. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat. I i II etap – 1 Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących – 1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

40 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
INNE ZADANIA Monitorowanie planowania i realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli/szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego oraz zebranie min. informacji, jaki odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczyna naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, a jaki kontynuuje edukację przedszkolną I i II etap – 1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

41 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego Liczba wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – 119 Liczba powołanych Komisji Kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego – 115 Udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 110 Obserwacja komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego – 61 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

42 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Najczęściej występujące w dokumentacji złożonej na stopień nauczyciela dyplomowanego Nieprawidłowości ze strony nauczycieli: brak dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego, brak dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska, posiadanie dwóch imion, załączanie kserokopii dokumentów potwierdzonych przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, brak złożenia własnoręcznego podpisu pod opisem i analizą poszczególnych wymagań, brak potwierdzenia kwalifikacji pedagogicznych nauczyciela. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

43 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Najczęściej występujące w dokumentacji złożonej na stopień nauczyciela dyplomowanego Nieprawidłowości ze strony dyrektorów szkół: nieprecyzyjne wskazywanie w zaświadczeniu informacji o nauczanym przez nauczyciela przedmiocie, co utrudnia ustalenie zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami, nieprawidłowe przedłużanie stażu np. o okres urlopu wypoczynkowego lub uzupełniającego, przyjmowanie sprawozdania za okres stażu jeszcze w okresie trwania stażu. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

44 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Wnioski z przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego: dokumentacja składana przez wnioskodawcę zawiera informacje niewymagane rozporządzeniem ws. awansu zawodowego (ocena pracy, ocena dorobku zawodowego, sprawozdanie, dokumenty potwierdzające ukończone kursy doskonalące itp.), opisy i analizy realizacji różnych wymagań zwierają identyczne realizowane zadania, w opisach i analizach realizacji wymagań zdarzają się przypadki uwzględniania zadań podejmowanych przed dniem uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

45 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - WNIOSKI
Wnioski z udziału w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego: Nauczyciele przystępujący do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego są coraz lepiej przygotowani. Zaświadczenia o zdaniu egzaminu wydawane są niezgodnie z zapisami rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego. Protokoły z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej nie zawierają wszystkich elementów określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie awansu zawodowego, np. brak miejsca posiedzenia komisji, informacji o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

46 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - WNIOSKI
Wnioski z obserwacji komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego: Występują pojedyncze przypadki nieprowadzenia rejestru wydawanych zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Wydawane zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej wydawane są niezgodnie z zapisami rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego. Protokoły z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej nie zawierają wszystkich elementów określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie awansu zawodowego, np. brak miejsca posiedzenia komisji, informacji o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

47 Plan nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi
na rok szkolny 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

48 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
PLAN NADZORU 2013/ podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

49 PLAN NADZORU 2013/2014 - monitorowanie
Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

50 Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
PLAN NADZORU 2013/ ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Przedszkola Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia zawodowego Uczniowie są aktywni. Rodzice są partnerami szkoły. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

51 Placówki oświatowo-wychowawcze
PLAN NADZORU 2013/ ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Placówki oświatowo-wychowawcze Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska na rzecz rozwoju. Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

52 PLAN NADZORU 2013/2014 - EWALUACJA
Ewaluacja całościowa Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez MEN Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez ŁKO Razem Przedszkola 3 10 16 Szkoły podstawowe 1 6 17 Gimnazja 7 11 Szkoły ponadgimnazjalne 4 5 Inne Razem: 35 58 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

53 Szkoły ponadgimnazjalne Inne (np. szkoły pomaturalne, ODN)
KONTROLE Lp. Zakres Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Inne (np. szkoły pomaturalne, ODN) Razem 1. Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego 2 4 2. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły 3. Wybór podręczników szkolnych 8 6 14 4. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum 5. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej 9 6. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

54 Szkoły ponadgimnazjalne Inne (np. szkoły pomaturalne, ODN)
KONTROLE Lp. Zakres Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Inne (np. szkoły pomaturalne, ODN) Razem 7. Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 3 9 6 18 8. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole 5 8 9. Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej 1 2 10. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty 41 22 4 76 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

55 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
Komunikaty Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju demokracji Lokalnej Cel: zwiększenie zaangażowania rodziców i uczniów w życie szkół i przedszkoli Bezpośrednie wsparcie we wdrożeniu ich własnych modeli współpracy w trójkącie rodzice, uczniowie, nauczyciele otrzyma placówek oświatowych Szkolenia dla przedstawicieli szkół i przedszkoli, którzy opracują szkolne i przedszkolne programy współpracy Obecnie trwa rekrutacja do projektu. Bieżące informacje na temat projektu na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

56 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google