Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Metoda projektowa Kompetencja przedsiębiorczość Gimnazjum im. Janusza Korczaka Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w Chojnie Opracowała Edyta Warda Opracowała Edyta Warda

3 1.Definicja metody projektu 2.Plan działania 3.Rola ucznia i nauczyciela w projekcie 4.Cechy dobrego projektu 5.Wpływ działań projektowych na życie szkoły. 6.Rodzaje projektów 7.Praca na zajęciach metodą projektową 8.Definicja projektu według uczniów.

4 Projekt edukacyjny to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności i integrująca wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów służąca do realizacji określonego przedsięwzięcia w oparciu o wcześniej przyjęte założenia. http://wwww.szkolnictwo.pl/ Projekt to odważne, planowe działanie, wykonane całym sercem w środowisku społecznym W.H. Kilpatrick Projekt jest odbywającym się w oznaczonym terminie zadaniem, wymagającym podejmowania różnorodnych działań, realizowanym przez uczniów samodzielnie, jednak pod kierunkiem nauczyciela, oraz według przygotowanego wcześniej planu. http://www.nowaera.pl/

5 PLAN DZIAŁANIA PLAN DZIAŁANIA Przygotowując projekt musieliśmy określić: -cele (po co to robimy) -treść projektu (co jest tematem i jaka jest zawartość merytoryczna) -sposoby i rodzaj wykonywanych zadań -ramy czasowe realizacji poszczególnych etapów i całego przedsięwzięcia -środki i zasoby działania ( w jaki sposób można wykorzystać zaplecze, którym dysponujemy) -adresatów ( dla kogo projekt jest przeznaczony) -wykonawców -sposoby relacjonowania, analizowania i podsumowania wykonanych zadań

6 ROLA UCZNIA I NAUCZYCIELA W PROJEKCIE 1.Rola ucznia w projekcie sprowadza się do rozwijania jego: -samodzielności-współpracy-komunikatywności-kreatywności-odpowiedzialności Praca w projekcie daje uczniowi możliwość samooceny, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, wypowiadania się na temat swojej pracy. 2. Nauczyciel w projekcie: -pełni rolę organizatora, inspiratora, konsultanta -pozyskuje do współuczestnictwa jak największą liczbę osób (rodziców, sponsorów, przedstawicieli środowiska lokalnego) -motywuje uczniów do działania -czuwa nad przebiegiem działań i pomaga w rozwiązywaniu problemów Projekt ma zawsze cechy działania nowatorskiego, nie jesteśmy w stanie wszystkiego określić i przewidzieć, rezultat może być inny od oczekiwanego. Projekt ma zawsze cechy działania nowatorskiego, nie jesteśmy w stanie wszystkiego określić i przewidzieć, rezultat może być inny od oczekiwanego.

7 CECHY DOBREGO PROJEKTU Powodzenie projektu w dużej mierze zależy od społecznych umiejętności osób w nim uczestniczących. Dobry projekt powinien przynieść konkretny rezultat w ściśle określonym czasie. Ma on precyzyjnie sformułowany początek i koniec, i zakłada adekwatne do nich, wymierne rezultaty. Składa się z zaplanowanych, rozłożonych w czasie zadań, angażujących większą część społeczności szkolnej. Kończąc pracę, uczestnicy przedsięwzięcia powinni mieć poczucie satysfakcji, nawet jeśli wynik ich działań nieco odbiega od skutku zamierzonego w początkowej fazie. Każdy projekt powinien być skierowaną do młodych ludzi zachętą do podejmowania istotnych i potrzebnych przedsięwzięć.

8 WPŁYW DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH NA ŻYCIE SZKOŁY: Wpływ projektu na uczniów Projekt motywuje uczniów do samodzielnej pracy, zaangażowania, rozwija umiejętność pracy w zespole, wzbogaca wiedzę i uczy jej wykorzystania w praktyce, kształtuje świadomość młodych ludzi, poszerza ich horyzonty, czyni bardziej ciekawymi świata zewnętrznego, podnosi poziom umiejętności interpersonalnych, wyzwala przedsiębiorczość i inicjatywę,. Dzięki realizacji projektu młodzi ludzie zyskują poczucie większej pewności siebie i zdobywają cenne doświadczenia, przydatne podczas dalszej nauki. Stają się również bardziej krytyczni i świadomie myślący. Wpływ projektu na nauczycieli Projekt wyzwala zasoby kreatywności nie tylko w uczniach. Także nauczyciel, koordynując pracę młodych ludzi, może zaproponować uczniom nietypowe sposoby zaprezentowania rezultatów. Dzięki umiejętnemu koordynowaniu prac wzrasta jego autorytet. Dla wielu osób jest to szansa na doskonalenie warsztatu pracy, wprowadzenie nowych aktywizujących technik nauczania, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i poszerzenie swojej wiedzy. Wpływ projektu na szkołę Projekt wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły oraz promuje aktywne metody nauczania i uczenia się. Wprowadza korzystne zmiany w sposobie zarządzania szkołą, a także angażuje i integruje całą społeczność szkolną. Wpływ projektu na współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym Projekt często angażuje rodziców uczniów, lokalne władze oświatowe i samorządowe. Rozwija współpracę szkoły z mediami, lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami. Buduje także pozytywny wizerunek szkoły, a jeśli zostaje sprawnie zrealizowany, nadaje szkole prestiż. http://www.nowaera.pl/

9 RODZAJE PROJEKTÓW -projekty badawcze polegające na zbieraniu przez uczniów, a następnie systematyzowaniu i opracowywaniu informacji dotyczących określonego zagadnienia -projekty działania lokalnego, czyli jednorazowe przedsięwzięcia obliczane na długotrwałe efekty lub zyski. Projekt taki przedstawia realnie podjęte działania i poniesione koszty. Działania te są podejmowane według potrzeb środowiska lokalnego w danej dziedzinie. -projekty działania lokalnego, czyli jednorazowe przedsięwzięcia obliczane na długotrwałe efekty lub zyski. Projekt taki przedstawia realnie podjęte działania i poniesione koszty. Działania te są podejmowane według potrzeb środowiska lokalnego w danej dziedzinie. http://www.szkolnictwo.pl/ http://www.szkolnictwo.pl/http://www.szkolnictwo.pl/

10 PRACA NA ZAJĘCIACH METODĄ PROJEKTOWĄ W kompetencji przedsiębiorczość podejmowałam ze swoją grupą głównie projekty o działaniu lokalnym. W kompetencji przedsiębiorczość podejmowałam ze swoją grupą głównie projekty o działaniu lokalnym. Z dostępnego na portalu wachlarza tematów wybierałam takie, które można zrealizować w najbliższym otoczeniu. Decydując się pracować z uczniami nad danym zagadnieniem zadawałam sobie pytania: Czy temat ich zainteresuje? Dlaczego maja zająć się tym zagadnieniem? Czy w pracę zaangażują się z chęcią, zapałem i ciekawością, czy też będą traktowali ją jako zło konieczne? Czy zadanie pobudzi w nich twórczość i kreatywność? Czy to czego nauczą się przy pracy nad projektem będą mogli wykorzystać w przyszłości?

11 Jeżeli do projektu podejdziemy w sposób profesjonalny, a zarazem uznamy, że może on być dla uczniów (na etapie gimnazjum) dobrą zabawą, to przedsięwzięcie z pewnością zakończy się sukcesem.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 DEFINICJA PROJEKTU WEDŁUG UCZNIÓW Przez pięć semestrów pracowaliśmy metodą projektową, określ, proszę, czym dla Ciebie jest projekt, podaj swoją krótką definicję projektu. Zadanie długoterminowe, na które składa się praca całej grupy. Ada Momot Zadanie, które wykonuje się przez jakiś czas i to nie tylko w szkole Monika Borczyńska Praca wielu osób. Działanie, z którym wychodziliśmy do ludzi, pokonywaliśmy trudności, szukaliśmy wyjść awaryjnych, nauczyliśmy się kreatywności. Dzięki tym zadaniom ja nabrałam więcej odwagi i śmiałości. Dominika Stefańska Projekt to współpraca nad ciekawym zadaniem, realizowanie wcześniej ustalonych pomysłów, dobra zabawa bez nadęcia i spiny. Kamila Kasuła Dla mnie projekt to praca wielu osób według ustalonego schematu. Można wykazać się pomysłowością, nawiązać kontakty z młodzieżą i dorosłymi, ankietować i wyciągać wnioski, przedstawiać swoje opinie na forum. Małgorzata Kołodziej Projekt to nauka przez działanie. Klaudia Moćko

27 Nie trzeba też ptaka prosić,by wyleciał, tylko klatkę mu otwórz Jan Amos Komeński


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google