Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum i ich rozwój metodą projektów mgr Kamila Dębińska Uniwersytet Szczeciński

2 1. Kompetencje kluczowe 2. Metoda projektów W. Kilpatricka – otwarta forma uczenia się 3. Porównanie projektu edukacyjnego z Rozporządzenia MEN (Dz. U. nr 156, poz. 1046) z metodą projektów W. Kilpatricka

3 W 2006 roku Rada i Parlament Europejski przyjęły dokument pt. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia (…) w ramach tych określa się i definiuje, po raz pierwszy na szczeblu europejskim, kompetencje niezbędne obywatelom do ich samorealizacji, integracji społecznej, aktywnej postawy obywatelskiej i uzyskania szans na rynku pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy. Ján Figel - członek Komisji Europejskiej w latach 2004-2009, odpowiedzialny za kształcenie, szkolenie, kulturę i młodzież

4 Kompetencje kluczowe porozumiewanie się w języku ojczystym porozumiewanie się w językach obcych kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje informatyczne umiejętność uczenia się kompetencje społeczne i obywatelskie inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna

5 Systemy kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich powinny wspierać kształtowanie tych kompetencji u wszystkich młodych ludzi. Ján Figel - członek Komisji Europejskiej w latach 2004-2009, odpowiedzialny za kształcenie, szkolenie, kulturę i młodzież METODA PROJEKTÓW

6 William Heard Kilpatrick - metoda projektów sprowadza się do tego, że osoba bądź zespół uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. projekt to tyle co zamierzone działanie wykonywane z całego serca w środowisku społecznym W.H.Kilpatrick The Project Method, 1918 r.

7 Czy Twoim zadaniem metoda projektu jest: DziewczynkiChłopcyWieśMiasto lepsza, niż tradycyjne prowadzenie zajęć w szkole 87379,15%59078,15%71978,67%74478,81% nie ma znaczenia jak prowadzone są zajęcia 19117,32%14118,68%16117,61%17118,11% lepsze są metody tradycyjne np. wykład 393,54%243,18%343,72%293,07% Ocena metody projektów Raport z badań po I semestrze realizacji projektu Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!!

8 - na każdym etapie punktem wyjścia są zainteresowania, uzdolnienia, zaangażowanie i potrzeby ucznia. Inicjatywy projektów wychodzą najczęściej od samych uczniów, a strategiczne decyzje dotyczące realizacji poszczególnych etapów podejmowane są wspólnie. - progresywistyczna rola nauczyciela - punktem wyjścia uczenia się jest zawsze aktywność ucznia. Przed interwencją nauczyciela niezbędne jest pozostawienie uczniowi czasu na samodzielne – nawet nieudolne – próby radzenia sobie z daną sytuacją problemową. - otwarta forma uczenia się realizowana poprzez metodę projektów wymaga nowego podejścia do oceniania. W działaniu projektowym dyskutuje się o ocenianiu i ocenach. - metoda projektów wychodzi poza usystematyzowane nauczanie i w tym sensie ma charakter międzyprzedmiotowy. Metoda projektów ma charakter interdyscyplinarny, scala proces uczenia się zorganizowanego, planowego, systematycznego z procesem uczenia się naturalnego, okazjonalnego, ponadprogramowego. Charakterystyka metody projektów

9 Porównanie projektu edukacyjnego z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046) z metodą projektów W.H. Kilpatricka

10 Kryterium porównania Projekt edukacyjny opisany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. Metoda projektów Typ/forma Projekt edukacyjny jest zespołowym, działaniem uczniów Projekty indywidualne i zespołowe Cel Rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnych metod (projekt zadaniowy, problemowy) Rozwój kompetencji (wiedzy, umiejętności, samodzielności, przedsiębiorczości, współpracy) niezbędnych do życia w warunkach demokracji. Wyróżniamy projekt badawczy, zadaniowy, problemowy, społeczny lub wzajemnego nauczania. Zakres tematyczny Zakres tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza treści. Interdyscyplinarność, ponadprzedmiotowość, scala proces uczenia się zorganizowanego, planowego, systematycznego z procesem uczenia się naturalnego, okazjonalnego, ponadprogramowego, zacieranie sztucznej granicy między życiem szkolnym i pozaszkolnym, tak aby uczniowie przeżywali świat jako całość.

11 Kryterium porównania Projekt edukacyjny opisany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. Metoda projektów Rola nauczyciela Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Wychowawca informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Progresywistyczna rola nauczyciela Etapy realizacji- wybranie tematu projektu edukacyjnego - określenie celów projektu edukacyjnego - zaplanowanie etapów jego realizacji - wykonanie zaplanowanych działań - publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego - zamierzenie - zaplanowanie - przeprowadzenie - ocenianie

12 Kryterium porównania Projekt edukacyjny opisany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. Metoda projektów Punkt wyjścia /warunki realizacji Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Orientacja na ucznia, na każdym etapie punktem wyjścia są zainteresowania, uzdolnienia, zaangażowanie i potrzeby ucznia. Inicjatywy projektów wychodzą najczęściej od samych uczniów, a strategiczne decyzje dotyczące realizacji poszczególnych etapów podejmowane są wspólnie. OcenianieOcenianie formalne - kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym, uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. Nowe podejście do oceniania. W działaniu projektowym dyskutuje się o ocenianiu i ocenach. Biorąc udział w realizacji projektu uczniowie bezpośrednio doświadczają, że czynią postępy, sami sobie dają informacje zwrotne i uzyskują je podczas prezentacji produktu finalnego własnych działań.

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google