Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moja szkoła, jej historia i otoczenie Semestr IV Rok szkolny 2011/2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moja szkoła, jej historia i otoczenie Semestr IV Rok szkolny 2011/2012"— Zapis prezentacji:

1

2 Moja szkoła, jej historia i otoczenie Semestr IV Rok szkolny 2011/2012
Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach ID grupy: 96/18_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Moja szkoła, jej historia i otoczenie Semestr/rok szkolny: Semestr IV Rok szkolny 2011/2012

3 ZAPRASZAMY

4 Miejscowość Bezledy:

5 Ziemie ,na której leżą Bezledy zamieszkiwali Prusowi przez prawie dwa tysiące lat. Kraj ich bogaty był w lasy , wody. Z tego powodu ważnymi gałęziami gospodarstw Prusów stały się łowiectwo i rybołówstwo. Znali brony, sierpy, kosy i widły itd. Siali pszenicę, jęczmień, żyto, owies. Znali bób, mak, fasolę, grykę. Zakładali sady owocowe. Hodowali bydło, konie, świnie, drób. Nic więc dziwnego, że na tak urodzajne ziemie i gospodarny lud mieli ochotę Polacy, Litwini i Krzyżacy. Nie mając utworzonej organizacji państwowej stanęli Prusowie na pół bezbronni wobec najeźdźców, zwłaszcza Krzyżackich.

6 Bezledy były w tych czasach zwane też Bezledzkim Grodziskiem
Bezledy były w tych czasach zwane też Bezledzkim Grodziskiem. Największe ekspansje krzyżackie zaczęły się w XIII wieku. Opanowali oni Warmię, Barcję i Natancję, a więc i Bezledy. I tu Krzyżacy wznieśli strażnicę. Jednak po kilku miesiącach strażnica legła w gruzach, bowiem Prusowie wzniecili powstanie przeciw najeźdźcą. W 1249 roku został podpisany układ, na mocy którego Prusowie zobowiązali się przejąć chrześcijaństwo oraz być lojalni wobec Zakonu.

7 Pierwsza wzmianka o Bezledach pochodzi z roku 1274
Pierwsza wzmianka o Bezledach pochodzi z roku 1274.Bezledy wywodzą swą nazwę od słów pruskich baisus= wstrętny i laydis= glina. Pierwotna nazwa Beselede, nazwa urzędowa w roku 1939 Besisleiden. Następna wzmianka o Bezledach pochodzi z roku kiedy szlachta z tego terytorium przystąpiła do organizacji antykrzyżackiej zwanej Związkiem Pruskim. Przy akcie erekcyjnym przyłożyli swe pieczęcie Filip z Bezled i Piotr z Toka.

8 Od połowy XV wieku do końca XVIII stulecia następuje rozwój potęgi szlachty niemieckiej. W ten sposób właścicielami Bezled stoją Von Oldenburgowie. Majątek ziemski Bezled liczył sobie pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku 1864 hektarów i obejmował następujące folwarki: Bodzewo, Gamzławki, Lejdy, Piergozy, Sądki, Styligi i Wola. Bezledy jako duża miejscowość wiejska przetrwała do drugiej wojny światowej o czym świadczy o czym świadczy duża liczba dzieci w szkole. W roku 1935 wynosiła 132 uczniów.

9 W Bezledach po wojnie powstały poszczególne instytucje dla ludności: siedziba gromady, szkoły, poczta, sklep spożywczo-przemysłowy, ośrodek zdrowia. Rok 1966 stał się przełomem w dziejach Bezled. Powołany został tu pierwszy w powiecie i trzeci w województwie olsztyńskim Kombinat PGR Bezledy. Zaczęto rozbudowywać bazę do produkcji rolnej. Budowano chlewnie, obory, magazyny, warsztaty naprawy sprzętu. Ruszyło budownictwo mieszkaniowe. W latach 1968 do wybudowano 219 mieszkań. Rozpoczęto budowę nowej szkoły, ośrodka zdrowia, przedszkola, żłobka, domu kultury i pawilonów handlowych.

10 Okres rozbudowy trwał do końca 1984 roku, kiedy to powstały nowe zakłady jak: wytwórnie pasz, trak, stolarnia oraz oczyszczalnia ścieków i centralna kotłownia. W Bezledach do końca lat osiemdziesiątych mieszkało około ludzi posiadających do swojej dyspozycji wszystkie możliwe warunki do życia.

11 Zabytki W okolicach Bezledy jest kilka zabytków. Między innymi kaplica gotycka, mury pruskie, itd.

12 Kaplica gotycka. Na skraju Bezled przy drodze wiodącej do Gamzławek
znajduje się siedemnastowieczna kaplica w stylu gotyckim. Do 1982 roku odprawiane były w niej msze święte. Obecnie nie jest używana.

13 Na terenie dawnego Zakładu Rolnego- Bezledy zachował się budynek gospodarczy zbudowany w stylu pruskim.

14 Najstarszy budynek gospodarczy to obora z 1909roku i stajnia z 1911 roku. W latach siedemdzisiatych zaadaptowano je na tuczarnię i warsztat naprawy maszyn. Od 1996 roku nie prowadzi się w nich żadnej produkcji.

15 Stara poczta: Stary hotel:

16 Szkoła w miejscowości Bezledy

17 Historia Gimnazjum rozpoczyna się we wrześniu 1999r
Historia Gimnazjum rozpoczyna się we wrześniu 1999r. Pierwsze dwa lata funkcjonowało razem ze Szkołą Podstawową jako Zespół Szkół. Gimnazjum mieści się w budynku Szkoły Podstawowej wybudowanym w roku Od tego czasu był on wielokrotnie rozbudowywany ze względu na wciąż wzrastającą liczbę uczniów. Co roku kształci się w naszej szkole ponad 200 uczniów, tworząc dziewięć klas. Wyjątkiem były roczniki 2000/2001 i 2003/2004, gdyż rozpoczęły naukę w czterech oddziałach. Gimnazjum posiada salę komputerową, bibliotekę, sklepik i kawiarenkę, ścieżkę ekologiczno-dydaktyczną.  

18 Regulamin szkolny Podstawa prawna: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III
1)   Art. 31 pkt. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 329 z późn. zmianami). 2)   Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232). ROZDZIAŁ I 1.   O przyjęcie do klas pierwszych Gimnazjum w Bezledach mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych. 2.   Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci szkół podstawowych gminy Bartoszyce szkół z Żydowa, Rodnowa, Wojciech i Bezled. 3.   W przypadku wystąpienia wolnych miejsc mogą ubiegać się absolwenci innych szkół (spoza obwodu gimnazjum w Bezledach), którzy uzyskali: -    co najmniej dobrą ocenę z zachowania -    średnią ocen 4.0 -    nie weszli w konflikt z prawem -    uzyskali na sprawdzianie (zewnętrznym) 30 pkt. -  Laureaci konkursów przedmiotowych min. o zasięgu wojewódzkim przyjmowaniu są do gimnazjum niezależnie od przyjętych kryteriów.    ROZDZIAŁ II 1.  Składanie dokumentów (podanie, 2 zdjęcia): -    do 20 kwietnia – składanie podań -    do 30 czerwca – termin składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń z przystąpienia do sprawdzianu z liczbą uzyskanych punktów -    do 30 lipca ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów na podstawie oryginału świadectwa. ROZDZIAŁ III Postanowienia końcowe 1.   W celu przeprowadzenia przydziału do poszczególnych oddziałów dyrektor szkoły powołuje komisję z nauczycieli, którym powierzono wychowawstwa w klasach pierwszych na dany rok. 2.   Ilość przydzielonych uczniów do oddziałów dokonuje się zgodnie ze Statutem Szkoły chyba, że organ prowadzący postanowi inaczej.     Regulamin rekrutacji zatwierdzony jest Uchwałą Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Bezledach, stanowiący załącznik do Statutu Szkoły.

19 Podanie do gimnazjum …………………………………………………………. …………………………………………………...…
………………………………………………………… …………………………………………………...… Imię i nazwisko                                                                     miejscowość, data Adres ucznia Absolwent SP w kontakt tel.:    Dyrektor Gimnazjum w Bezledach                    Proszę o przyjęcie mojego syna / córki do klasy pierwszej Gimnazjum w Bezledach w roku szkolnym 200…/200... Dane personalne: 1.      Imię i nazwisko ojca 2.      Imię i nazwisko matki 3.      Data urodzenia ucznia 4.      Miejsce urodzenia 5.      Język obcy nauczany w SP 6.      PESEL ucznia podpis rodzica / opiekuna Wymagane dokumenty: ·         Podanie  - do 31 maja 2005r. ·        Oryginał  świadectwa ukończenia SP i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu  - do 30 czerwca 2005r. ·        2 zdjęcia                      

20 Nasz patron Dnia 18 maja 2007 Gimnazjum w Bezledach przyjęło imię Straży Granicznej. Jesteśmy druga szkoła w województwie warmińsko – mazurskim, nad którą Straż Graniczna poprzez Warmińsko – Mazurski Oddział objęła honorowy patronat.  Nadanie szkole sztandaru oraz przyjęcie imienia Straży Granicznej zobowiązuje funkcjonariuszy Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży do tego, aby swoją służbą w ochronie granicy państwowej, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej dawać przykład swoim podopiecznym. - Wierzymy, iż imię Patrona Gimnazjum oraz nadany sztandar będą podstawą do umacniania postaw patriotycznych i gwarancją satysfakcji ze współpracy Straży Granicznej i społeczeństwa.

21

22 OPIEKUN SAMORZĄDU mgr Izabela Majchrzak
Uczniowie OPIEKUN SAMORZĄDU mgr Izabela Majchrzak PRZEWODNICZĄCA  Karolina Osowska SEKRETARZ Natalia Kozłowska SKARBNIK Nina Michalska POCZET SZTANDAROWY Anna Świerta Martyna Dobrzyńska Michał Sokół

23 NOWY DYREKTOR Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach
Nowym dyrektorem została nauczycielka matematyki z 27- letnim stażem pracy mgr Halina Jędrzejewska - doradca metodyczny ds. matematyki w Powiatowej Pracowni Metodycznej w Bartoszycach Paulina Słupianek sekretarka Sekretariat czynny w godzinach: 7: :30 Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach Bartoszyce tel. sekr.(089)

24 Nauczyciele mgr Halina Jędrzejewska - matematyka
mgr Czesław Sołodki - W-F, Technika- urlop zdrowotny mgr Bogumił Plona - Chemia, Biologia mgr Małgorzata Wirkowska- Fizyka, Informatyka, Matematyka mgr Marzena Sawka- Matematyka wychowawca kl. I B mgr Ewa Sikorska- Matematyka wychowawca kl. III B mgr Danuta Senkbeil- Język polski mgr Agnieszka Klimek- Język polski, Historia, Wos wychowawca kl. II A mgr Katarzyna Jakubowska- Historia, Wos wychowawca kl. II B - w zastępstwie za p. Joannę Kajdę mgr Daria Daćko - Język angielski mgr Marzena Nowicka- Geografia, Sztuka, Technika mgr Izabela Majchrzak- W-F, Biologia wychowawca kl. III A mgr Stanisław Kołosowski- W-F mgr Anna Wolińska- Religia Mgr Joanna Kajda Teresa Bońkowska- J. rosyjski - urlop macierzyński wychowawca kl. II B   Pedagog Mgr Maria Borkowska- Tomasz Kopański mgr Danuta Rohuń Nauczyciel biblioteki - urlop zdrowotny

25 Z ŻYCIA SZKOŁY ROK SZKOLNY 2011/2012
11 LISTOPADA - lekcja historii 11listopada to kolejna karta z naszej historii, która przypomina nam, że wolność raz zdobyta i  niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. W przeddzień tego wielkiego święta w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 87 rocznicy odzyskania niepodległości, przygotowany pod kierunkiem pani Katarzyny Jakubowskiej. Przekazywane treści były wspomagane przez prezentację multimedialna, co zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil. WYBORY SAMORZĄDOWE Mimo iż jesteśmy młodzi tez mamy swoje prawa i poglądy. Od 15 września trwała kampania przed wyborami do Samorządu Uczniowskiego. W tym czasie uczniowie startujący w wyborach rozwieszali plakaty na których zaprezentowane były ich poglądy i program wyborczy. W dniu 10 października przygotowaliśmy wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Dzięki tym działaniom uczniowie zapoznali się w  interesujący sposób z demokracją. Przewodniczącym Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach został: KAROLINA OSOWSKA kl I A Zastępca : AGATA DOBOSZ kl II B Sekretarzem : NATALIA KOZŁOWSKA kl II A Skarbnikiem: NINA MICHALSKA kl III B W głosowaniu wzięli udział wszyscy uczniowie co powinno być dobrym przykładem dla dorosłych. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego nadal pozostaje pani Izabela Majchrzak DORADCA ZAWODOWY Dnia 18 października odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym. Na warsztatach uczniowie mieli możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych i podzielić się wątpliwościami towarzyszącymi wyborom, podyskutować i porozmawiać z doradcą. Uczniowie dowiedzieli sie co ma wpływ na wybór szkoły oraz jakie zalety ma nauka w liceum lub w technikum.   NAUCZYCIEL TEŻ UMIE SIĘ ŚMIAĆ Dnia 14 października w oczekiwaniu na akademię z okazji DEN pani Małgorzata Wirkowska ogłosiła konkurs na najlepsza karykaturę nauczyciela. Uczniowie reprezentujące swoje klasy wzięli udział w losowaniu nazwisk nauczycieli, których później mieli narysować. Prace uczniów były " bardzo ciekawe" :-) Nauczyciele mieli problemy aby odnaleźć swoją podobiznę z pośród tak oryginalnie wykonanych prac. Wygrali wszyscy uczniowie. Okazało sie,  że nauczyciel potrafi się  śmiać i nie jest taki "ostry" na jakiego wygląda.

26 Z ŻYCIA SZKOŁY ROK SZKOLNY 2011/2012 Ciąg dalszy
ODBIÓR NAGRÓD NA FESTIWALU W GDYNI Dnia 24 września 2011 grupa biorąca udział w projekcie unijnym, pojechała na festiwal naukowy po odbiór nagród za wygrane projekty: 1. Dni regionu Polski. 2. Dostałem wypłatę Uczniowie jak również opiekun p. Małgorzata Wirkowska włożyli dużo pracy aby osiągnąć taki sukces. MY TEŻ JESTEŚMY EKOLOGAMI Jak co roku wrzesień jest miesiącem, w którym uczniowie biorą udział w międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata". Nasza wspólna lekcja ekologii odbyła sie 26 września 2011r. Z uwagi na tegoroczne hasło  "Lasy to życie - chrońmy je"  wszyscy porządkowaliśmy okolice lasów.  WITAMY W GRONIE GIMNAZJALISTÓW Dnia 6 października 2011r. 48 uczniów przystąpiło do ślubowania. Uroczystość ta odbyła sie w Domu Kultury w Bezledach. Pierwszoklasiści w obecności  dyrekcji, nauczycieli i starszych kolegów przyrzekli miedzy innymi: zdobywać wiedzę, szanować nauczycieli, kolegów i innych ludzi oraz rozwijać swoje zainteresowania. Wielkim ołówkiem pani dyrektor Halina Jędrzejewska pasowała pierwszoklasistów na gimnazjalistów. Nie zabrakło również odrobiny humoru. Pierwszoklasiści aby zostać przyjęci do braci uczniowskiej musieli zjeść plasterek cytryny posypany solą i nie mogli się "krzywić". Całe spotkanie zakończyło sie wspólną zabawą przy wesołej muzyce.. ALARM PRÓBNY W trosce o poprawę bezpieczeństwa w szkole w dniu 3 października 2011r. przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy. Ewakuowano uczniów, nauczycieli i administrację szkoły. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem uczniów i pracowników szkoły oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. Z KART HISTORII r. Tego dnia nasi uczniowie uczestniczyli  w nowoczesnej technologicznie lekcji historii. Uczniowie o jednej z najważniejszych bitew w dziejach świata dowiedzieli się z ekranów kinowych - obejrzeli film pt.: "1920 Bitwa Warszawska". Za kamerą stał wielki mistrz widowisk historycznych Jerzy Hoffman. wszystkim polecamy taki sposób poznawania historii. Jak co roku wrzesień jest miesiącem, w którym uczniowie biorą udział w międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata". Nasza wspólna lekcja ekologii odbyła sie 26 września 2011r. Z uwagi na tegoroczne hasło  "Lasy to życie - chrońmy je"  wszyscy porządkowaliśmy okolice lasów.   ODBIÓR NAGRÓD NA FESTIWALU W GDYNI Dnia 24 września 2011 grupa biorąca udział w projekcie unijnym, pojechała na festiwal naukowy po odbiór nagród za wygrane projekty: 1. Dni regionu Polski. 2. Dostałem wypłatę Uczniowie jak również opiekun p. Małgorzata Wirkowska włożyli dużo pracy aby osiągnąć taki sukces. SPOTKANIA Z DZIELNICOWYM W dniach  16  i 23 września 2011 nasi gimnazjaliści uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym mł. asp. Krzysztofem Matuszykiem. Nasz gość przekazał uczniom ważne informacje na temat odpowiedzialności  karnej nieletnich oraz o bezpieczeństwie na drodze i w szkole. Młodzież dowiedziała sie jakie zachowanie i czyny są wykroczeniem i podlegają karze według prawa. Spotkanie uświadomiło uczniom, że  nie są bezkarni a złamanie przepisów grozi różnymi sankcjami.

27 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
r. Tego dnia odbyła sie uroczysta akademia z  okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas, której zostały wręczone nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły. Dużym zaskoczeniem dla wszystkich było otrzymanie nagrody Wójta przez pana Stanisława Kołosowskiego. Wszyscy uważaliśmy iż taka nagroda mu się należy a jego dotychczasowa praca nareszcie została doceniona - jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych nagród. Tego dnia również pożegnaliśmy dotychczasowego pedagoga panią Annę Harchaj, która przez 6 lat godnie reprezentowała Gimnazjum na zewnątrz, jak również owocnie wspierała uczniów i nauczycieli w ich poczynaniach oraz skutecznie rozwiązywała wszystkie napotkane problemy. Dziękujemy za współprace i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

28 Placówka Straży Granicznej w Bezledach jest jedną z trzech, a zarazem największą w Warmińsko – Mazurskim Oddziale Straży Granicznej nadzorującą obok zielonej granicy.

29 Historia oddziału Straż Graniczna w Bezledach została utworzona r r ukazało się zarządzenie MSW nr.47 o rozformowaniu WOP i przekazanie całego mienia Straży Granicznej . Tym samym zakończył się etap funkcjonowania WOP a zaczął Straży Granicznej . Oprócz tradycyjnych zadań związanych z ochrona Granicy takich jak: organizowanie i kontrola ruchu granicznego , rozpoznawanie , zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców Obecnie istnieje 11 oddziałów Straży Granicznej takich jak :-Warmińsko – Mazurski -Warmińsko -Mazurskie -Podlaski -Nad górzańskie -Bieszczadzki -Morski -Karpacki -Śląski -Sudecki -Łużycki Lubuski - Pomorski .

30 Gimnazjum im . Straży Granicznej w Bezledach
Dnia 18 maja 2007 Gimnazjum w Bezledach przyjęło imię Straży Granicznej. Jesteśmy druga szkoła w województwie warmińsko – mazurskim, nad którą Straż Graniczna poprzez Warmińsko – Mazurski Oddział objęła honorowy patronat.  Nadanie szkole sztandaru oraz przyjęcie imienia Straży Granicznej zobowiązuje funkcjonariuszy Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży do tego, aby swoją służbą w ochronie granicy państwowej, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej dawać przykład swoim podopiecznym. - Wierzymy, iż imię Patrona Gimnazjum oraz nadany sztandar będą podstawą do umacniania postaw patriotycznych i gwarancją satysfakcji ze współpracy Straży Granicznej i społeczeństwa.

31 Ścieżki Dydaktyczne

32

33 Zabytki

34

35

36 Galiny W Gminie zarejestrowanych jest kilkadziesiąt pomników przyrody, głównie okazy dębu, lipy, modrzewia, jesionu i wiązu. Większe skupiska tych długowiecznych drzew występują w miejscowościach: Osieka, Kinkajmy, Krawczyki, Sędławki, Łabędnik, Łojdy. Pojedyncze okazy oglądać możemy w miejscowościach: Ciemna Wola, Galiny, Dębiany. W okolicach Galin, przy drodze 57, znajduje się urokliwa ścieżka dydaktyczna. Zostawiając samochód na przygotowanym w pobliżu parkingu można przejść się po oznaczonej trasie, najciekawszą częścią lasu. Na długości metrów rozciągają się wspaniałe i niepowtarzalne krajobrazy. Wzdłuż trasy rozstawione są tablice informacyjne, z których możemy dowiedzieć się o roślinności występującej w lesie, poszyciu bogatym w maliny i jeżyny, urozmaiconym runie leśnym obfitującym w różnorodne kwiaty kwitnące przez cały sezon wegetacyjny.

37 Kościół w Galinach Powstał w połowie XIV wieku z kamieni polnych. Przy odbudowie około 1500 roku znacznie poszerzono wieżę z cegły. Kościół ten jest orientowany, stalowy, z wydzielonym prosto zamkniętym prezbiterium. Wieża monumentalna, czterokondygnacyjna ozdobiona jest tynkowymi blendami i przecinającymi się łukami maswerków. Ołtarz Główny ufundowany w 1740 roku przez Albrechta Walter zu Eulenburg został wykonany w gdańskim warsztacie Meissnera.

38 Zespół Pałacowo - Dworski w Galinach
Pięknie położony na wzniesieniu w otoczeniu parku o kompozycji krajobrazowej w zakolu rzeki Pisy (prawy dopływ Łyny), ze spiętrzeniami wody tworzącymi stawy. Zespół Pałacowo Dworski w Galinach jest jednym z najpiękniejszych zakątków Gminy Bartoszyce. Majątek ziemski od 1486 do 1945 roku należał do rodziny Eulenburg. Najstarsza część pałacu zbudowana została przez Botko von Eulenburg ( ) w XVI wieku. Przebudowę neogotycką z połowy XIX wieku usunięto w 1921 roku odtwarzając dwór według dawnego wzoru. Dziedziniec odbudowany jest w kształcie litery U. Wewnątrz budynków zachowały się późnogotyckie sklepienia. Obecnie Zespół Pałacowo Dworski znajduje się w rękach prywatnych. Trwają prace remontowe. W niedalekiej przyszłości wyremontowane pomieszczenia posłużą za miejsca hotelowe i restaurację. Na dzień dzisiejszy przy Pałacu funkcjonuje Klub Jeździecki juniorów i seniorów "GALINY", hodowla koni, prowadzone są lekcje nauki jazdy konnej, oraz organizowane przejażdżki bryczką. Co roku na przełomie lipca i sierpnia odbywają się w Galinach Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody. Ta wspaniale zorganizowana impreza przyciąga wielu miłośników koni i wypoczynku na świeżym powietrzu.

39 Sokolica Torfowiska źródlowiskowe stanowią rzadką i bardzo interesującą odmianę torfowisk niskich. Równina Sępopolska stanowi nieckę wypełnioną iłami zastoiskowymi i glinami moreny dennej. taka budowa geologiczna powoduje, że wody z poziomów wodonośnych pod nieprzepuszczalną warstwą glin i iłów wykazują znaczne ciśnienie artezyjskie. W miejscach naturalnego wypływu tych wód wykształciły się torfowiska źródliskowe.

40 Kościół w Sokolicy Zbudowany w połowie XIV stulecia. jest to kościół w stylu gotyckim, wybudowany z cegły układanej w wiązania wendyjskie i polskie, orientowany, salowy, bez oddzielnego prezbiterium, z wieżą od strony zachodniej. Ołtarz główny, rzeźbiony w drewnie jest dziełem Joachima Pfeffera i pochodzi z roku Obrazy olejne ołtarza głównego pochodzą także ze schyłku XVII stulecia. Najwartościowszym wszakże jest piękny gotycki tryptyk ołtarzowy, polichromowany, pochodzący z ok roku. Rzeźby tryptyku zdradzają dobry warsztat rzeźbiarski związany prawdopodobnie z pracownią gdańskich mistrzów.

41 Żywkowo Żywkowo Bociania wioska
W maleńkim Żywkowie mieszka dwa razy więcej bocianów niż ludzi. Kilkadziesiąt gniazd rozmieszczonych na domach, drzewach i słupie elektrycznym tworzy największą kolonię bociana białego w Polsce. Dlatego właśnie tutaj Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje pilotażowy projekt "Bociania wieś". Celem projektu jest wypracowanie skutecznych metod ochrony siedlisk i żerowisk tych jakże typowych dla polskiego krajobrazu ptaków.

42 Lejdy Przez teren Gminy Bartoszyce przebiega Europejski Szlak Bociana Białego, a miejscowość Lejdy to jedna z większych kolonii tego ptaka. Okolice wsi są doskonałym miejscem do zakładania gniazd. Liczne oczka wodne, śródpolne bagienka, łąki, pastwiska, zapewniają obfitość pożywienia dla tych ptaków. Z Bezled do Lejd są 2 km.

43 Osieka Pałac w Osiece Pałac "Biały Książę 1861" usytuowany jest na południe od Bartoszyc w pobliżu drogi Bartoszyce-Lidzbark Warmiński. Obiekt otoczony parkiem i trzema stawami zbudowany został na początku XIX wieku. Budowla utrzymana w stylu italianizującym. Założona na planie zbliżonym do prostokąta, jednokondygnacyjna, o nieregularnej bryle, ze skrajnymi obustronnymi, dwukondygnacyjnymi ryzalitami. W narożu południowym, od strony głównego podjazdu, trójkondygnacyjna wieża, przekryta spadowym daszkiem. Obecnie Pałac jest własnością prywatną i mieści się w nim hotel.

44 Łabędnik Kościół w Łabędniku
Jest kościołem gotyckim. Zbudowano go najprawdopodobniej w wieku XIV. Korpus kościoła od południa zakończony jest kruchtą ze szczytem schodkowym, od północy zaś kaplicą grobową von Groebenów, krytą kopulastym dachem blaszanym, dobudowaną w XIX wieku. W partiach dolnych za budulec posłużyły polne kamienie, w partiach górnych cegła. Jest to kościół orientowany, salowy, bez wydzielonego prezbiterium, z wieżą po stronie zachodniej, do połowy wbudowaną w korpus kościoła. W niszy pod muszlą stoi na cokole z herbem i konsolami naturalnej wielkości w zbroi i peruce pomnik Fryderyka von Groebena. Ołtarz przykryto dachem siodłowym, poprzecznym do osi budynku. Ołtarz główny odnowiono w roku Ambona pochodzi z roku 1649, stalle z przełomu XVII i XVIII stulecia.

45 Pałac w Łabędniku Od północy i wschodu otoczony jest terenem dawnego parku, a od strony południowej dużym stawem. Rdzeń pałacu pochodzi z przełomu XVII-XVIII wieku. Z tego też czasu zachowały się oprócz kartusza herbowego nad głównym portalem z napisem łacińskim "Fundatio Grobeniana anno 1712", balustrady przy zachodnim tarasie, zdobione płaskorzeźbami z piaskowca oraz z ornamentem barokowym przy niewielkim tarasie od wschodu.

46 Łojdy Pałac w Łojdach Wzniesiony w 1877 roku w stylu późnoklasycznym na miejscu budowli z XVIII w. W pierwszej ćwierci XX wieku dobudowano skrzydło, prostopadłe od zachodu. Założony na rzucie prostokąta z nieznacznie wysuniętym, dwukondygnacyjnymi, bocznymi skrzydłami.

47 Gmina Górowo Iławieckie i Sępopol
Bociania wioska W maleńkim Żywkowie mieszka dwa razy więcej bocianów niż ludzi. Kilkadziesiąt gniazd rozmieszczonych na domach, drzewach i słupie elektrycznym tworzy największą kolonię bociana białego w Polsce. Dlatego właśnie tutaj Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje pilotażowy projekt "Bociania wieś". Celem projektu jest wypracowanie skutecznych metod ochrony siedlisk i żerowisk tych jakże typowych dla polskiego krajobrazu ptaków. Prace rozpoczęto w 1998 r. od remontu dachów, na których posadowione były gniazda. Wymieniono krokwie, przełożono dachówki, bocianie siedziby otrzymały też solidne platformy, zabezpieczające gniazda przed osunięciem się.

48 KONKURS PLASTYCZNY ,,Moja szkoła i jej otoczenie w różnych porach roku”

49 Dnia r. W Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach został ogłoszony konkurs plastyczny w którym wszyscy mogli brać udział. Uczniowie z klas I-III przynosili swoje prace do pań: Marzenny Nowickiej i Małgorzaty Wirkowskiej. Każde prace były piękne i bardzo ciekawe, ale tylko 4 osoby zajęły czołowe miejsca . W gimnazjum zostały wywieszone plakaty, które informowały konkursie.

50 Po trudnej decyzji panie zdecydowały ,że: I miejsce zdobyła: Adrianna Samul II miejsce zajęła: Karolina Link III miejsce egzekwo zajęły uczennice : Nina Michalska i Sandra Brzostek .

51 Każdy z uczniów na zachętę dostał celującą ocenę z plastyki, a wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i skromne upominki. Każdy z naszej szkoły powinien brać przykład z wyróżnionych uczniów i brać częściej udziały w konkursie.

52 Prace uczniów naszego gimnazjum

53 Geografia

54 Siatka geograficzna Siatka geograficzna – układ południków i równoleżników na globusie lub w myślach na kuli ziemskiej. Południk zerowy i równik ziemski tworzą układ, względem którego wyznacza się współrzędne geograficzne. W jej skład wchodzą: układ równoleżników i południków bieguny równik ziemski

55 Szerokość geograficzna - (ang
Szerokość geograficzna - (ang. latitude, symbol φ) - jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy lokalną osią pionu a płaszczyzną równika. Wartości szerokości geograficznej rozciągają się między 0° na równiku i 90° na biegunach. Szerokość geograficzna może być północna (N; zobacz: półkula północna) lub południowa (S; zobacz: półkula południowa). Dla kierunku północnego oznacza się ją znakiem dodatnim (lub N), dla kierunku południowego ujemnym (lub S),

56 Należy odróżniać szerokość geograficzną od szerokości geocentrycznej, czyli kąta pomiędzy prostą przechodzącą przez dany punkt na powierzchni kuli ziemskiej oraz przez jej środek i płaszczyzną równika. Te dwie wielkości nie są tożsame ze względu na odchylenie kształtu Ziemi od kuli. Różnica między nimi jest największa na szerokości geograficznej 45° i osiąga tam wartość 11' 33". Szerokości geograficzna i geocentryczna pokrywają się jedynie na biegunach i na równiku ziemskim. Linie na kuli ziemskiej o tej samej szerokości geograficznej na całej swojej długości to równoleżniki. Jednostkami szerokości geograficznej (kąt) są: stopień [°], minuta ['] i sekunda kątowa ["].

57 Szerokość geograficzną w istocie mierzy się bezpośrednio na sferze niebieskiej, gdzie stanowi kąt pomiędzy kierunkiem na zenit a płaszczyzną równika niebieskiego. Szerokością geograficzną jest również wysokość północnego bieguna niebieskiego nad horyzontem.

58 Niektórym szerokościom nadano własne nazwy:
zwrotniki - zwrotnik Raka 23°27'N oraz zwrotnik Koziorożca 23°27'S - najdalej wysunięte na północ i południe równoleżniki, nad którymi Słońce może górować w zenicie, koła podbiegunowe - północne 66°33'N i południowe 66°33'S - gdzie dzień lub noc przez część roku trwają dłużej niż doba, ryczące czterdziestki, wyjące pięćdziesiątki, bezludne sześćdziesiątki, końskie szerokości. Wraz z szerokością geograficzną zmienia się wiele zjawisk geograficznych na kuli ziemskiej (zobacz: strefowość), m.in. klimat (im bliżej równika, tym mniejsza szerokość geograficzna, jednocześnie tym cieplej), charakterystyczna roślinność, gleby, itp.

59 na wschód dodaje się godziny (GMT + X)
Długość geograficzna (ang. longitude; symbol λ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka 0 (południka przechodzącego przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich), a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi. Punkty położone na półkuli wschodniej, czyli na wschód od południka 0° do 180°, mają długość geograficzną wschodnią (symbol E), czasem nazywaną też długością geograficzną dodatnią. Punkty położone na półkuli zachodniej, czyli na zachód od 0° do 180°, mają długość geograficzną zachodnią (symbol W), czyli ujemną. Wszystkie punkty położone na tym samym południku mają tę samą długość geograficzną. W zależności od długości geograficznej, można obliczać matematycznie czas słoneczny miejscowy. Począwszy od południka 0°, na którym czas nosi nazwę czasu uniwersalnego (GMT) to: na wschód dodaje się godziny (GMT + X) na zachód odejmuje się godziny (GMT – X) Do obliczeń czasu: 15° to jedna godzina, (360°/24h = 15°) 1° to 4 minuty. W przeszłości dla wyznaczania długości geograficznej istotne było od którego południka ją liczono. Wyznaczano ją m.in. od Ferro na Wyspach Kanaryjskich, Paryża, Rzymu i Pułkowa k. Petersburga. W Międzynarodowa Unia Geograficzna przyjęła za powszechnie obowiązujący południk przechodzący przez główny teleskop w Królewskim Obserwatorium Astronomicznym w Greenwich (dzielnica Londynu).

60 Elementy mapy obraz kartograficzny – główna część mapy, przedstawiająca informacje o obiektach i zjawiskach oraz ich rozmieszczeniu. Wiadomości te tworzą treść mapy; osnowa matematyczna – przyjęte odwzorowanie kartograficzne i związana z nim siatka kartograficzna, skala oraz sieć punktów osnowy geodezyjnej. Ten ostatni element to przeniesione na mapę punkty na Ziemi mające precyzyjnie określoną pozycje i wysokość; elementy pomocnicze – ułatwiają korzystanie z mapy. To głównie legenda, czyli opis umowny znaków użytych na mapie. Czasami są to wykresy do pomiarów na mapach; dane uzupełniające – to przekroje, diagramy, tabele. Ten element nie jest konieczny, ale bardzo wzbogaca mapę i ułatwia korzystanie z niej.

61 Podział map Ze względu na treść
Przykład mapy przeglądowej Przykład mapy tematycznej Ze względu na treść Klasyfikację map ogólnogeograficznych i tematycznych opracowywanych przez państwową służbę geodezyjną i kartograficzną do celów gospodarczych i społecznych został wprowadzony w Polsce geodezyjną instrukcją O-2. Ogólny podział map ze względu na treść: ogólnogeograficzne topograficzne przeglądowo-topograficzne przeglądowe tematyczne społeczno-gospodarcze przyrodnicze, fizyczno-geograficzne polityczno-administracyjne

62 Podział map społeczno-gospodarczych
gospodarcze, m.in.: mapa zasadnicza podstawy zagospodarowania terenu uzbrojenie terenu komunikacji gospodarki mieszkaniowej przemysłu rolnictwa usług swobody dyspozycyjnej terenu społeczne, m.in.: demograficzne wybranych elementów socjalno-bytowych

63 Podział map przyrodniczych
fizjograficzne, m.in.: geologiczne hipsometryczne geomorfologiczne hydrograficzne klimatu glebowe szaty roślinnej świata zwierzęcego sozologiczne zagrożenia środowiska ochrony środowiska

64 Ze względu na skalę mapy wielkoskalowe (skala od 1:100 do 1:10 000)
mapy średnioskalowe (od 1: do 1: ) mapy małoskalowe (poniżej 1: ) lub mapy zasadnicze w skali od 1:500 do 1:5 000 mapy topograficzne w skali od 1:5 000 do 1: , przedstawiające szczegółowo np. rzeźbę terenu lub sieć dróg mapy przeglądowo-topograficzne w skali od 1: do 1: , zawierające zgeneralizowane elementy bardziej szczegółowych map topograficznych. Przedstawiają np. pokrycie i rzeźbę terenu, sieć komunikacyjną lub wodną mapy przeglądowe w skali mniejszej niż 1: , mocno zgeneralizowane, przedstawiają ogólny obraz kontynentów lub ich większych części Drugi podział jest nie do końca precyzyjny, gdyż identyczne nazwy stosuje się przy podziale map ze względu na ich treść – mapa w skali 1: może być ze względu na szczegółowość treści mapą prz eglądową (np. mapa ścienna), pomimo że jest w skali map topograficznych.

65 Osobny artykuł: Kartograficzne metody prezentacji.
Metody prezentacji kartograficznej zjawisk Osobny artykuł: Kartograficzne metody prezentacji. metoda sygnaturowa metoda zasięgów metoda chromatyczna metoda kartodiagramu metoda kropkowa metoda kartogramu metoda izolinii

66 Orientowanie mapy w terenie
Sposób orientowania mapy -charakterystyka. 1. orientowanie geometryczne Czyli chodzi tutaj o sposób orientowania mapy zgodnie z przedmiotami liniowymi. Jeżeli jesteśmy zlokalizowani w miejscu, gdzie jest nasz przedmiot terenowy liniowy, czyli może to być na przykład na torach kolejowych, czy drodze, wtedy przykładamy na naszej mapie do podanego znaku omawianego przedmiotu -linijkę a dalej obracamy poziomo naszą mapę, do czasu gdy kierunek wskazanego przedmiotu , nie zostanie pokryty -z jego linia , w rzeczywistości. Trzeba tutaj uważać, żeby położenie sąsiadujących ze sobą przedmiotów , względem owej linii , było zgodne z ich położeniem w rzeczywistości. Jeśli nie to orientacja mogłaby być odwrócona blisko o stopni 180. Taka linia terenowa mogłaby również być wykorzystana jako linia która łączy w naszej wyobraźni -myśli 2 obiekty terenowe.

67 Skala mapy Skala mapy (czasem używany jest również termin podziałka mapy) – stosunek wielkości modelu Ziemi dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy do rzeczywistej wielkości Ziemi. Podziałkę transwersalną można podać tylko dla map w dużych lub bardzo dużych skalach (skale co najwyżej 1:10 000) wykonanych w odwzorowaniach wiernoodległościowych. Skalę polową można podać tylko dla map wykonanych w odwzorowaniach wiernopowierzchniowych (wiernopolowych) lub dla map w małych skalach. Podziałkę złożoną stosuje się wyłącznie do map w małych (lub nawet bardzo małych) skalach wykonanych w odwzorowaniach niewiernoodległościowych.

68 Skala liczbowa Wyjaśnienie na podstawie przykładu 1: Na pierwszy rzut oka, możemy ustalić, że jeden centymetr na mapie jest równy centymetrów w terenie, ale kto by się bawił w liczenie odległości za pomocą centymetrów… Lepiej przeliczyć podane wartości na metry lub kilometry. Wiadomo, że 1m = 100cm. Czyli do drugiej liczby podanej w skali wstawiamy przecinek na drugie miejsce od końca: 1:50 0,00. W przykładzie dwie ostatnie cyfry to „0”, jako, że zer po przecinku się nie zapisuje, więc upraszczamy nasz zapis z 1cm = 500,00m do 1cm = 500m. 1cm na mapie to 500m w terenie. 1: = 1cm – 4 000m 1:600 = 1cm – 6m 1km = cm lub 100m. Zamieniając centymetry na kilometry musimy przesunąć przecinek o pięć miejsc do przodu. 1cm = , zera po przecinku odcinamy, a że podstawy matematyki mówią nam, że przed przecinkiem musi stać jakaś liczba to dopisujemy tam zero. 1cm na mapie to 0,5km w terenie. 1: = 1cm – 4km 1:600 = 1cm – 0,006km

69 Skala mianowana Jest to niemal taka sama podziałka jak na skali liczbowej. Różnica polega na tym, że ta skala może być podana w różnych wartościach np. a) 1cm – 3 mile morskie, czyli jeden centymetr na mapie to 3 mile morskie w terenie. b) 1mm – 0,2m, czyli 1 milimetr na mapie to 0,2 metry w terenie. Przeliczenie takiej skali zależy od zastosowanych wartości. Zazwyczaj stosuje się proste wartości typu centymetr na kilometr, chyba że pani od geografii nie ma dobrego humoru….

70 Skala liniowa Jest inna od pozostałych, ponieważ graficznie pokazuje nam odległości. Na podstawie przykładu: m Mierzymy linijką odległość od „0” do „100” i wtedy będziemy wiedzieć, że np.. 2cm na mapie – 100m w terenie. Sprawdzamy linijką na mapie odległość dzielącą interesujące nas obiekty. Załóżmy, że jest to 8cm. Korzystając ze skali obliczamy: 2cm to 100m, a więc 8cm to 400m. W ten sposób wyznaczymy prostą drogę, aby obliczyć bardziej dokładną drogę posługujemy się cyrklem. Przykładając cyrkiel do linijki ustanawiamy rozstęp jego ramion na jeden centymetr. Potem ruchami półkolistymi „maszerujemy” cyrklem po mapie licząc ilość zrobionych półkoli. 1cm to jedno półkole, a więc np. 20 półkoli zrobionych cyrklem to 20cm. 2cm to 100m, więc 20cm to 1 000m.

71 podziałka transwersalna
podziałka złożona podziałka liniowa

72


Pobierz ppt "Moja szkoła, jej historia i otoczenie Semestr IV Rok szkolny 2011/2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google