Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szko ł y: Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie ID grupy: 97/59_P_G1 Kompetencja: Przedsi ę biorczo ść Temat projektowy: Projektowanie i zakładanie firmy Semestr/rok szkolny: 2011/2012

3 Spis treści 1. Słowem wst ę pu… 2. Procedury zakładania działalno ś ci gospodarczej. 3.Poszukiwany, poszukiwana… w drodze po dotacj ę. 4.Definicja działalno ś ci gospodarczej i przedsi ę biorcy. 5. Podstawy prawne działalno ś ci gospodarczej. 6. Pomoc z urz ę du pracy. 7. Opodatkowanie działalno ś ci gospodarczej. 8. Szalone pomysły na biznes. 9. Badania, czyli co utrudnia ż ycie mikro- firmom. 10. Jakie bł ę dy popełniaj ą Polacy zakładaj ą cy firm ę ?

4 1.Słowem wstępu…

5 Zła koniunktura gospodarcza sprawiła, że Polacy postanowili wziąć swój los we własne ręce.

6 EFEKT ?

7 W zeszłym roku powstało 400 tys. nowych firm.

8 Badania pokazują, że blisko połowa młodych Polaków (do 25 roku życia) chcą mieć własną firmę. To drugi najlepszy wynik spośród wszystkich krajów w Europie, przed nami są tylko Łotysze.

9 W większości Polacy zakładają mikro- firmy, czyli zazwyczaj firmy jednoosobowe.

10 2.Procedury zakładania działalności gospodarczej przez osobę fizyczna

11 W tych czasach wystarczy udać się do urzędu miasta i gminy by założyć własna działalność gospodarczą.

12 Należy wypełnić wniosek EDG-1 (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) W wypełnieniu tego wniosku pomogą nam mili urzędnicy. Koszt złożenia wniosku wynosi 100zł.

13

14 Urząd gminy przekazuje stosowne dokumenty do właściwego urzędu statystycznego w celu nadania nr REGON oraz do urzędu skarbowego w celu nadania nr NIP

15 Zostało już nam tylko kilka formalności Założenie rachunku firmowego w banku. Wykonanie pieczątki firmowej Wybór formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym Dokonanie rejestracji na potrzeby podatku VAT Zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń społecznych i złożenie wniosku ZUS Oznaczenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

16

17 Coś ciekawego o PKD Do PKD mamy kilka ciekawych informacji. Są to cyfrowe symbole, które opisują dla celów statystycznych różne rodzaje działalności np. naprawa samochodów to 45.2, a naprawa rowerów to 47.64, Mamy także dla was dobra rade: lepiej jest ujmować dość szeroko swoja działalność jeśli chodzi o PKD. Dzięki temu nie będzie trzeba tu co chwila – jak firma się rozrośnie i rozszerzy działalność – czegoś zmieniać. A każda taka zmiana kosztuje 60zł.

18 Teraz wystarczy już tylko zarabiać i spełniać swoje marzenia

19 3.Poszukiwany, poszukiwana – w drodze po dotację Miliony euro daje Unia Europejska, w tym na założenie firmy w ramach dotacji na lata 2007 – 2013. Podpowiemy wam jak znaleźć instytucje, która doradzi, czy wasz pomysł ma szanse na pieniądze unijne.

20

21 Programy z których można skorzystać Program Operacyjny Kapitał Ludzki- można z niego otrzymać nawet 40 tys. Złotych Regionalne programy operacyjne- przeznaczone są do firm które funkcjonują minimum 1 dzień. Można z niego otrzymać, aż 1 milion zł.

22 Warunek: MUSISZ MIE Ć NAPRAWD Ę INNOWACYJNY POMYSŁ

23 Skąd wziąć potrzebne informacje? Można zacząć poszukiwania od strony internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl Jak się dobrze poszuka znajdzie się wszystkie potrzebne linki.

24 Dobrym sposobem jest też szukanie informacji w wojewódzkich urzędach pracy i urzędach marszałkowskich. Warto się tam wybrać!

25 KTO IDZIE NA SWOJE ?

26 Młodzież i Kobiety, bo mają szczególne problemy ze znalezieniem stałej pracy. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że ponad jedna piąta aktywnych zawodowo polek prowadzi własne firmy. Większości z sukcesem, to jeden z najlepszych wyników w UE.

27 Przydatne adresy internetowe : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gor.pl www.mpips.gor.pl Operacyjny Kapitał Ludzki : www.kapitalludzki.gor.pl www.kapitalludzki.gor.pl Punkt Informacyjny Ministerstwa: www.mrirw.gor.pl www.mrirw.gor.pl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gor.pl

28 4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność : handlowa wytwórcza budowlana usługowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany.

29

30 Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w sposób ciągły i zorganizowany wykonuje działalność gospodarczą.

31 5.Podstawy prawne działalności gospodarczej. Podstawowym aktem prawnym reguluj ą cym prowadzenie działalno ś ci gospodarczej jest ustawa z dnia 19 listopada 1999r., która nazywa si ę Prawo Działalno ś ci Gospodarczej. Reguluje ona warunki podejmowania i prowadzenia działalno ś ci gospodarczej.

32 6.Pomoc z Urz ę du Pracy Dla kogo? Dla bezrobotnego zarejestrowanego w urz ę dzie pracy. To pomoc finansowa na rozpocz ę cie działalno ś ci gospodarczej. Dotacja to zazwyczaj sze ś ciokrotno ść ś redniego wynagrodzenia – -ok. 18 tys. zł. Ale uwaga: Nie wszyscy bezrobotni maj ą szanse na pieni ą dze. Nie dostaniesz dotacji je ś li:

33 Prowadziłe ś działalno ść gospodarcz ą w ci ą gu ostatniego roku W czasie 12 miesi ę cy poprzedzaj ą cych dzie ń zło ż enia wniosku odmówiłe ś bez uzasadnionej przyczyny przyj ę cia propozycji zatrudnienia, sta ż u lub przygotowania zawodowego

34 W czasie pi ę ciu lat poprzedzaj ą cych dzie ń zło ż enia wniosku dostałe ś ju ż jakie ś dofinansowanie albo po ż yczk ę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych W okresie dwóch lat przed dniem zło ż enia wniosku byłe ś skazany za przest ę pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

35 W czasie pi ę ciu lat poprzedzaj ą cych dzie ń zło ż enia wniosku dostałe ś ju ż jakie ś dofinansowanie albo po ż yczk ę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych W okresie dwóch lat przed dniem zło ż enia wniosku byłe ś skazany za przest ę pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

36 W czasie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku dostałeś już jakieś dofinansowanie albo pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych W okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku byłeś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

37 Na co będziesz mógł wydać pieniądze? Na narz ę dzia np. brzytwy, suszarki Na inne cele zwykle zakłada si ę procentowe limity np. na zakup towaru mo ż esz wyda ć do 40 % na reklam ę do 20 % itp. Raczej nie dostaniesz pieni ę dzy na zakup samochodu. Z dotacji nie zapłacisz te ż składek na ZUS czy opłat za wieczyste u ż ytkowanie.

38 Uwaga! Je ś li Twoja firma upadnie w ci ą gu 12 miesi ę cy lub podczas kontroli nie b ę dziesz potrafił wykaza ć sprz ę tu, którego zakup zadeklarowałe ś, cał ą kwot ę dotacji wraz z odsetkami trzeba b ę dzie zwróci ć do urz ę du pracy.

39 Ważne W czasie pierwszego roku działalno ś ci nie trzeba dokumentowa ć zysków, urz ę dy pracy tego nie wymagaj ą. Niektóre urz ę dy pracy wymagaj ą zabezpieczenia.

40 7.FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Zasady ogólne Podatek liniowy Podatek progresywny Karta podatkowa Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

41 Pieniądze z banku Banki niech ę tnie po ż yczaj ą pieni ą dze na rozkr ę cenie biznesu. Maksymalna kwota to 20 tys. zł. Wystarczy zało ż y ć konto osobiste dla małych firm. Dopiero po kilku miesi ą cach mo ż na liczy ć na kart ę kredytow ą z limitem wydatków do kilkudziesi ę ciu tysi ę cy złotych lub kredyt gotówkowy.

42 Uwaga! Zanim bank przyzna Ci linie kredytową, sprawdzi Cię w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli jesteś czysty oraz przejdziesz pomyślnie przez tzw. scaring(podstawowe pytania o twoją sytuację finansową, rodzinną i majątkową) linia kredytowa jest twoja

43 Pieniądze uzyskane z banku muszą nam wystarczyć na pół roku a w niektórych bankach na rok działalności. Aby uzyskać gotówkę od banku trzeba się wykazać dobrym funkcjonowaniem firmy. Na większe pieniądze z banku można liczyć po roku działalności, gdy twoje obroty dojdą do 1-2 mln zł.

44 Po sprawdzeniu się w swojej działalności możesz dostać osobistego doradcę, ale też inne możliwości zdobycia gotówki np.: kredyt gotówkowy(który możesz wykorzystać na dowolny cel) Uwaga! Potrzebne będzie zabezpieczenie w postaci choćby maszyn czy budynku firmy.

45 Jeśli wiesz, że twoja firma nie będzie szybko przynosić zysków, możesz starać się o kredyt inwestycyjny. Takiego kredytu nie możesz wykorzystać na co chcesz, jak kredytu na koncie lub gotówkowego.

46 Bankowi musisz przedstawić: -plan inwestycji, -plan spłaty kredytu, -spodziewane efekty finansowe.

47 Co zwiększa twoją szansę na kredyt w banku? -wkład własny, -dobry biznesplan, -umiejętności i predyspozycje, -zbudowanie zaufania banku.

48 8.Szalone pomysły na biznes

49 Nowość!!! Woda, która odchudza. Osobom, które chcą zrzucić zbędne kilogramy, można wmówić niemal wszystko. Wiedza o tym świetnie producenci suplementów diety, ale nie tylko. Otyli stali się skuteczną grupą docelową firm, które chcą szybko zbić kasę.

50 Mimo, że żadne badanie naukowe nie udowodniły, że którakolwiek z produktów działał odchudzająco. To producenci nie narzekają na brak zainteresowania produktami odchudzającymi.

51 Japończycy odkryli zaskakujący suplement diety, którym jest woda, ponieważ wypełnia ona żołądek zaspakajając na chwilę głód, oraz oczyszcza organizm.

52 Cudowna japońska woda dietetyczna nosi nazwę Diet water w butelkach. Koszt takiej wody wynosi dwa razy tyle co koszt zwykłej, mineralnej wody. Być może chodzi o efekt placebo- najskuteczniejszy w przypadku grubasów.

53 Przenośna toaletka Człowiek nie zawsze może zapanować nad fizjologią, szczególnie po alkoholu. KONIEC Z ODDAWANIEM POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH POD DRZEWEM!!!

54 Młody szwedzki projektant wymyślił kosz na śmieci z okrągłym otworem o dość dużej średnicy, który można postawić w dowolne miejsce.

55 Przenośna toaletka jest przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn. Wewnątrz urządzenie jest pokryte specjalna substancją, która eliminuje nieprzyjemny zapach. Urządzenie jest nie tylko praktyczne, ale i ekologiczne. CZEKAMY KIEDY URZĄDZENIE BĘDZIE DOSTEPNE W WERSJI DLA KOBIET!!!

56 Oryginalne zwiedzanie! Kto z nas się nie nudził podczas zwiedzania nawet ciekawych zabytków, kiedy przewodnik monotonnym głosem wygłasza przemowę?

57 Włoskie biuro turystyczne zaprasza na zwiedzanie Rzymu w biegu. Wystarczą tylko dobre buty, kilkadziesiąt euro opłaty i w drogę… sprintem !

58 Ten biegowy sposób zwiedzania jest zdrowszy, oraz pozwala na obejrzenie większej ilości zabytków. W biegu można zwiedzać m.in. : Berlin, Londyn, Paryż i inne metropolie. Na pewno nikt nie oferuje takiego poznania Warszawy. WIĘC WARTO BYĆ PIERWSZYM

59 POMYSŁ Z AUSTRII

60 PRANIE DLA ZAPRACOWANYCH

61 Nie ka ż dy mo ż e sobie pozwoli ć na luksus prania i precyzyjnego prasowania swoich ubra ń … Pewien Niemiec oferuje usługi pralniczo-prasowalnicze na odległo ść. Wystarczy do odpowiednich pojemników zapakowa ć brudne ubrania i zadzwoni ć do kuriera lub zanie ść na poczt ę. * Ceny wynosz ą od 19 do maksymalnie 40 euro – w zale ż no ś ci od rodzaju prania za wykonanie jednorazowej usługi.

62 Ta forma działalno ś ci gospodarczej cieczy si ę du ż ym zainteresowaniem, ś wiadczy o tym chocia ż by fakt, ż e wła ś ciciel otworzył ju ż drugi oddział firmy w Austrii. Je ż eli ż yjesz w czasach, które wymagaj ą od Ciebie nieustannego po ś piechu w pogoni za pieni ą dzem ta usługa jest stworzona wła ś nie dla Ciebie!!

63 POMYSŁ Z AMERYKI!

64 WINO DLA MIŁOŚCINIKÓW PSÓW UWAGA! POMYSŁ DLA OSÓB POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA!

65 Każdy właściciel uwielbia swojego pupila… Chodzi nam o specjalne wina, na których w miejscu etykiety widnieje zdj ę cie swojego psa. Aby móc je kupi ć, trzeba si ę zapisa ć do specjalnego DOG LOVERS WINE CLUB. W zamian otrzymujemy butelk ę wina z pupilem.

66 Ceny wynosz ą od 29,99 do 170 dolarów za butelk ę, plus podatek i inne opłaty. Oferta cieszy si ę du żą popularno ś ci ą w ś ród miło ś ników psów w Ameryce. Ciekawe, kiedy zainteresuje si ę nimi fundacja Animals, zarzucaj ą c wykorzystywanie miło ś ci zwierz ą t w celu szerzenia pija ń stwa.

67 ,,Crazy biznes na dzi ś czyli produkcja miodu w kostkach.

68 Moda na zdrowe od ż ywianie ma si ę dobrze, a produkty z naklejkami Eko sprzedaj ą si ę jak ś wie ż e bu ł eczki. Producenci natomiast prze ś cigaj ą si ę w coraz to nowej ofercie. Ciekawostk ą na tym rynku jest naturalny miód HONIBE w kostkach, który si ę nie lepi.

69 Produkt pochodzi z Kanady. Przeznaczony g ł ównie do s ł odzenia kawy i herbaty, a producent szczyci si ę tym, ż e miód si ę nie lepi i mo ż na go trzyma ć bezpiecznie w d ł oni. Receptura tego produktu jest bardzo strze ż ona i podkre ś la, ż e HONIBE sk ł ada si ę w 100% z naturalnych sk ł adników. Produkt ten cieszy si ę du żą popularno ś ci ą w Kanadzie.

70 100 – gramowy kartonik miodu w kostkach kosztuje 9,99 dolara kanadyjskiego, ale dost ę pne s ą równie ż kostki pakowane pojedynczo za sztuk ę, zap ł acimy pó ł dolara.

71 A KOMU Z WAS PRZESZKADZA, Ż E MIÓD SI Ę LEPI?

72 Biznes plan z Holandii Uwaga slajd ten jest przeznaczony dla osób powyżej 18 lat.

73

74

75 Widok który najczęściej spotykamy w lokalach to: Kolejki, osoby z nie ś wie ż ymi oddechami, którzy ledwo trzymaj ą si ę na nogach

76 Masz tego do ść ?

77 Jest na to sposób! Przedstawiamy samoobsługową mini lodówkę.

78 Aby mieć dostęp do tej usługi należy: Zarezerwowa ć miejsce wypełniaj ą c formularz online Zostawi ć w recepcji prawo jazdy, lub inny dokument to ż samo ś ci. W zamian otrzymujemy kluczyki do mini lodówki z rozmaitymi alkoholami oraz przek ą skami, przykładowa cena piwa z mini lodówki to 3,5 euro a cena wina wynosi 7,5 euro.

79 CZYSTA I PACHNĄCA KOMÓRKA

80 Telefon to prawdziwe siedlisko bakterii, które wchodzą między klawisze, do otworów mikrofonu, słuchawki itp. Dodatkowo zostają na nim ślady podkładu, czy tłuste odciski palców. Pewna amerykanka powiedziała: DOŚĆ!

81 Jessica Pohlamp Wymy ś liła specjalne chusteczki do telefonów, które nie tylko nie tylko dezynfekuj ą aparaty, ale równie ż pozostawiaj ą je pachn ą ce.

82 Zainteresowani mogą wybierać spośród czterech zapachów: *pinacolady*arbuza

83 oraz * truskawki * Zestawu combo z mieszanymi aromatami

84

85 Pomysłowość ludzka nie zna granic!

86 Buty do pary Ż aden człowiek nie jest idealnie symetryczny. Pół biedy je ś li dotyczy to pieprzyka na twarzy czy paznokci. Prawdziw ą zmor ą mog ą by ć asymetryczne stopy, gdzie jedna jest dłu ż sza lub krótsza od drugiej o kilka centymetrów.

87 W takim przypadku kupowanie butów to prawdziwa zmora – najcz ęś ciej trzeba naby ć dwie pary butów.

88 Z my ś l ą o takich ludziach powstał portal unevenfeet.com, którego zało ż ycielem jest Jonathan Lee – sam ma stopy o ró ż nych długo ś ciach.

89 Aby korzysta ć z portalu, trzeba si ę w nim zarejestrowa ć (bez opłat) i poda ć szczegółowe informacje o rozmiarze ka ż dej ze stóp. U ż ytkownicy portalu mog ą si ę z nimi skontaktowa ć i wymieni ć zakup innym obuwiem lub wspólnie kupi ć nowe byty przez Internet. Dzi ę ki unevenfeet.com osoby o ró ż nej długo ś ci stóp mog ą przede wszystkim oszcz ę dzi ć sporo pieni ę dzy. www.unevenfeet.com

90 MLEKO PROSTO … Z AUTOMATU Na pomysł automatów do sprzeda ż y mleka wpadli farmerzy z Czech. Dzi ś mlekomaty stoj ą na ulicach miast czeskich, niemieckich, austriackich, włoskich oraz od niedawna w polskim Cieszynie dzi ę ki inicjatywie Arnolda Lapczyka.

91 ŚWIEŻE MLEKO W CENTRUM MIASTA Czescy farmerzy wpadli na ten pomysł z powodu niskich cen skupu mleka. Zakup mlekomatu to koszt ok. 160 tys. zł. Automat jest w pełni zautomatyzowany, nale ż y jedynie dostarczy ć so niego co dziennie rano ś wie ż e niepasteryzowane mleko prosto od krowy.

92 AUTOMAT POSIADA FUNKCJE TAKIE JAK : - Pojemno ść 200 l napoju - Chłodzenie by zapobiec skwa ś nieniu - Mieszanie dla zachowania jednakowej konsystencji - Wysyłanie SMS-ów z informacj ą o temperaturze mleka oraz o potrzebie uzupełnienia zawarto ś ci

93 JAK ZACZĄĆ? Kto chce prowadzi ć biznes pt. Mlekomat musi przedstawi ć u powiatowego lekarza weterynarii za ś wiadczenie, ż e jest rolnikiem a jego gospodarstwo spełnia wymogi, które nakłada na rolników Unia Europejska. W Urz ę dzie Miasta składa wniosek o mo ż liwo ść ustawienia mlekomatu w wybranym miejscu. Miejsce trzeba wcze ś niej uzgodni ć z wła ś cicielem terenu. Gospodarstwo i mlekomat s ą pod stał ą kontrol ą Powiatowego Lekarza Weterynarii.

94 Drugim bardzo wa ż nym aktem prawnym jest ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze S ą dowym (KRS). W my ś l tej ustawy ka ż da działalno ść gospodarcza musi zosta ć wpisana do KRS-u, ale je ś li zdecydujecie si ę na jednoosobow ą działalno ść osoby fizycznej wystarczy wpis do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, który uzyskuj ę si ę w gminie.

95 A jak to załatwić? Nieszcz ę sne procedury.

96 Portal Cię wyszczupli Portal ThinnerView. com umo ż liwia na podstawie aktualnej fotografii wizualne wyszczuplanie modela.

97 Zdj ę cia s ą obrabiane r ę cznie, a do pracy zaanga ż owani s ą profesjonalni graficy, którzy bior ą pod uwag ę budow ę ko ś ci, kształt sylwetki itp. Aby schudn ąć nale ż y wysła ć do portalu odpowiedni ą fotografi ę. Mo ż na liczy ć na schudni ę cie od 3 do 5kg, dlatego, ż e portal ma na celu motywowanie osób odchudzaj ą cych si ę.

98 CENNIK Za wizualizacj ę siebie bez kilogramów nale ż y zapłaci ć 14,99 dolarów. Drugie zamówienie kosztuje 9,99 dolarów. Trzecie tylko 4,99 dolarów. Za dodatkow ą opłat ą (dwa dolary) mo ż na wybieli ć z ę by i usun ąć wszelkie niedoskonało ś ci. www.thinnerview.com

99 Restauracja- płatne z góry

100 Der Wiener Deewan Wiede ń ska knajpa serwuj ą ca menu pakista ń skie znana dzi ę ki ciekawemu sposobowi rozliczania si ę za posiłki.

101 Zamówienia Klient na pocz ą tku zamówienia mówi, ile chc ę zapłaci ć za danie. Na podstawie tego kucharz przygotowuje porcj ę odpowiadaj ą c ą kwocie. Je ś li klient wymieni spora sum ę -dostanie nawet kilka porcji ł ą cznie z przystawkami, a jak mała- relatywnie niewiele.

102 Plusy takiej restauracji Nikomu nie zabraknie na posiłek, Nie trzeba przelicza ć w my ś lach, czy wystarczy na deser. Restauracja cieszy si ę spora popularno ś ci ą w ś ród wiede ń czyków.

103 9.Badania, czyli co utrudnia życie mikro-firmom?

104 Przeszkody w prowadzeniu firmy Wysokie podatki Niejasne przepisy Wysokie koszty zatrudnienia pracowników Nieuczciwa konkurencja Mała pomoc ze strony rz ą dz ą cych

105 Przeszkody w utrzymywaniu płynności firmy Opó ź nienia w przelewach od klientów Brak mo ż liwo ś ci dofinansowania firmy Problemy z finansowaniem bie żą cej działalno ś ci

106 Które z wymienionych poniżej czynników stanowią dzisiaj największe bariery w rozwoju prywatnej przedsiębiorczości

107 Co najbardziej utrudnia utrzymanie płynności finansowej firmy

108 Czy gdyby pan(i) dzisiaj mógł/mogła wybierać to wybrał(a) by pan(i) pracę na etacie?

109 Zbyt wysokie podatki utrudniają dynamiczny rozwój małym firmom

110 Jestem spokojny o to, że moja firma przetrwa kilka najbliższych lat

111 Tylko firmy z dużym kapitałem mogą pozwolić sobie na intensywny rozwój

112 Utrzymanie się na polskim rynku wymaga od przedsiębiorcy wiele wysiłku

113 Myślę, że w Polsce małe firmy będą się coraz lepiej rozwijać

114 Czy takie rozwiązanie ma szanse zaistnieć w Polsce? Co o tym my ś licie?

115 10. Jakie błędy popełniają Polacy zakładający firmę? Ch ę tnym do zakładania firm cz ę sto brakuje analizy rynku, realnego podej ś cia do kosztów i dochodów – mówi prezes Raiffeisen Banku Piotr Czarnecki, który w ci ą gu trzech lat konkursu,,Pomysł na firm ę oceniał blisko 4 tysi ą ce biznesplanów.

116 Nawet kiedy uda nam si ę uruchomi ć własn ą firm ę, młodzi biznesmeni cz ę sto zakładaj ą tylko jeden scenariusz rozwoju wydarze ń czyli sukces. - Trzeba by ć gotowym na niespodzianki. Nagle pojawia si ę konkurencja, rosn ą drastycznie czynsze, odchodz ą pracownicy i trudno znale źć nowych. Je ż eli o tym nie pomy ś limy zawczasu, biznes pada – mówi Czarnecki.

117 Podobnie uwa ż a Bohdan Wy ż nikiewicz z Instytut u Bada ń nad Gospodark ą Rynkow ą, przewodnicz ą cy jury konkursu Pomysł na firm ę. – Lektura wi ę kszej liczby biznesplanów pokazała olbrzymi potencjał twórczy ale najwi ę ksz ą słabo ś ci ą bywa brak solidnej, wszechstronnej wiedzy niezb ę dnej przedsi ę biorcom – mówi.

118 Szef funduszu uwa ż a, ż e nawet do małego biznesu trzeba podchodzi ć jak Pani Agnieszka, która zdecydowała si ę na szycie i sprzeda ż tzw. utensyliów funeralnych. Czy kto ś wie, co to jest? Otó ż to wyposa ż enie do trumien! Szukała bran ż y, w której bez wzgl ę du na to, czy jest kryzys, czy go nie ma popyt nie spada. I znalazła rozwi ą zanie. Była ju ż na targach funeralnych, by pozna ć nowe trendy. Rozmawiała z zakładami pogrzebowymi i producentami trumien.

119 NA CO UWAŻAĆ? Szukaj ą c pomysłów, mierzmy siły na zamiary. Odpowiemy sobie na pytanie, na co nas sta ć i ile mo ż emy zainwestowa ć. Có ż bowiem z tego, ż e zamarzy nam si ę organizacja wesel na 100 osób w wielkim, luksusowym lokalu, je ż eli w kieszeni mamy zaledwie kilkaset złotych. Za te pieni ą dze nie wynajmiemy nawet sali w remizie.

120 Na co więc powinien stawiać młody przedsiębiorca? Na swoje r ę ce i własne pomysły. Gdy masz niewiele pieni ę dzy, liczy si ę kreatywno ść : - Je ś li klienci przychodz ą do Ciebie – zainwestuj w dobry i widoczny szyld – koszt kilkaset złotych. - Ulotki i wizytówki mo ż e s ą banalne, ale za to skuteczne! Koszt jednej wizytówki to zaledwie kilkana ś cie groszy za jedn ą. - Masz samochód? Oklej go reklam ą swojej firmy! – koszt ok. 100zł za m 2. B ę dziesz miał promocj ę wsz ę dzie tam, gdzie pojedziesz! PAMI Ę TAJ! Ż adna reklama nie jest tak skuteczna jak osobista rekomendacja.

121 Przede wszystkim – nie załamuj się ! Pami ę taj o tym, ż e czarny scenariusz musisz wzi ąć tak ż e pod uwag ę. Co, je ż eli si ę nie uda? Nie załamuj r ą k! Pora ż ka daje mo ż liwo ść rozpocz ę cia przedsi ę wzi ę cia na nowo, w sposób lepiej przemy ś lany.

122 Prezentację przygotowali: Natalia Łuczyszyn Tomasz Łuczyszyn Maria Majchrzak Miranda walczak Patryk Perkowski Joanna Małkowska Judyta Dzimian Agata Nowicka Roksana Perlińska Dawid Borowski Opiekun grupy: Pani Aneta Rosińska

123 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google