Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ: 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 ROKU Józef Węgrzyn Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ: 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 ROKU Józef Węgrzyn Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd."— Zapis prezentacji:

1 STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ: 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 ROKU Józef Węgrzyn Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 1.opis Działań ZPORR; 2.konkursy w 2005 roku – przegląd naborów wniosków; 3. działania w ujęciu globalnym; 4.wykorzystanie alokacji; 5.kontekst krajowy; 4.stan realizacji projektów w 2005 roku; 5.modelowe projekty; 6.płatności w 2005 roku; 9. problemy utrudniające wdrażanie. TEMAT PREZENTACJI

3 Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

4 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne CEL DZIAŁANIA Program stypendialny w ramach Działania 2.2 ZPORR stawia sobie za cel ułatwienie dostępu do szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych uczniom i studentom pochodzącym z obszarów wiejskich i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Tym samym ukierunkowany jest na pokonywanie barier edukacyjnych i poprawę sytuacji na rynku pracy młodzieży. OPIS DZIAŁANIA W ramach działania realizowane są wyłącznie projekty stypendialne przeznaczone dla: TYP I - Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Stypendia przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą z wyłączeniem szkół dla dorosłych TYP II - Wsparcie rozwoju edukacyjnego studentów Stypendia przeznaczone dla studentów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym bądź eksternistycznym PROJEKTODAWCY Projektodawcami mogą być w tym działaniu wyłącznie organy prowadzące i dotujące szkoły ponadgimnazjalne (w przypadku projektów typu I) oraz powiaty i ich związki lub porozumienia (w przypadku projektów typu II).

5 28 podpisanych umów ROK 2005 – KONKURSY! Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 6.VI.2005 – 15.VII.2005 29 projektów

6 Termin naboru: 6 czerwca 2005 – 15 lipca 2005 złożono 29 wniosków wielkość środków EFS w ramach konkursu: 13 078 625,00 zł po weryfikacji formalnej : 29 wniosków KOP rekomendował przyjęcie: 29 wniosków wartość przyznanego dofinansowania (EFS): 12 880 547,58 zł Podpisano umowy o dofinansowanie z 28 beneficjentami Konkurs – EDYCJA 2005

7 Działanie 2.2 ZPORR GLOBALNIE Liczba złożonych wniosków - 58 całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania z EFS – 21 776 697,29 zł oczekiwana kwota dofinansowania z EFS – 21 776 697,29 zł poziom dofinansowania: max. 100% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych EFS i budżetu państwa

8 WYKORZYSTANIE ALOKACJI MAŁOPOLSKA kurs: 3,8365 Łącznie 2004 i 2005 20042005 59,56 % Podpisane umowy - 57 Dofinansowanie z EFS – 21 776 697 zł 24,33 % Podpisane umowy - 29 Dofinansowanie z EFS – 8 896 149 zł 35,23 % Podpisane umowy - 28 Dofinansowanie z EFS – 12 880 547 zł Alokacja z funduszy UE na okres 2004-2006 (zł) 36 560 000 zł

9 KONTEKST KRAJOWY wartość decyzji o przyznaniu dofinansowania jako % alokacji 2004-2006 wartość podpisanych umów jako % alokacji 2004-2006 wartość płatności jako % alokacji 2004-2006 Małopolska Polska

10 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW stan na dzień: 31.12.2005 projekty zrealizowane* projekty w trakcie realizacji projekty planowane do realizacji ilość wartość z EFS** ilość wartość z EFS ilośćwartość z EFS 298 896 149,712812 880 547,58 0 0,00 * - projekty zrealizowane, dokumentacja rozliczeniowa w trakcie weryfikacji ** - wartość określona na podstawie zawartych umów

11 Modelowy projekt Projektodawca: Starostwo Powiatowe w Krakowie w imieniu porozumienia wszystkich małopolskich powiatów Tytuł projektu: Małopolski program stypendialny dla studentów Kwota dofinansowania EFS: 2 005 825,50 PLN Okres realizacji projektu: 15.09.2005 – 30.09.2006 Program stypendialny realizowany w ramach projektu ma na celu zwiększenia dostępu do kształcenia wyższego studentom pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją. Tym samym ukierunkowany jest na pokonywanie barier edukacyjnych i poprawę sytuacji na rynku pracy młodzieży. Wybór takiej grupy adresatów programu wiąże się z faktem, iż znaczny koszt kształcenia w szkołach wyższych stanowi dla wielu studentów pochodzących z terenów zmarginalizowanych i dodatkowo będących w trudnej sytuacji materialnej, barierę uniemożliwiającą kontynuowanie nauki.

12 W roku akademickim 2005/2006 z programu stypendialnego w ramach powyższego projektu korzysta ponad 990 studentów z Małopolski. Udzielona pomoc ma ułatwić studentom kształcenie na uczelniach wyższych poprzez finansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki, a w szczególności kosztów zakwaterowania w akademiku lub na stancji, posiłków, zakupu podręczników, transportu do i z uczelni oraz czesnego za naukę. O przyznanie stypendium mogli ubiegać się studenci I i II roku państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, bądź eksternistycznym, pochodzący z obszarów zagrożonych marginalizacją (w tym w szczególności z terenów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów) i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (gdzie dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł lub 583 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Projekt jest realizowany w ramach porozumienia pomiędzy wszystkimi 22 powiatami Województwa Małopolskiego. Rolę koordynatora porozumienia przyjął na siebie Powiat Krakowski, który był odpowiedzialny nie tylko za opracowanie projektu, ale również za jego obsługę. Modelowy projekt

13 Działanie 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości

14 2.5 Promocja przedsiębiorczości CEL DZIAŁANIA Aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstwa oraz zapewnienie nowozarejstrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. OPIS DZIAŁANIA W ramach działania realizowane są projekty, z których każdy obejmuje zarówno świadczenie usług doradczych i szkoleniowych z zakresu zasad prowadzenia działalności gospodarczej, rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju, jak też przekazywanie (w formie wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności) pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa. PROJEKTODAWCY Projektodawcami mogą być w tym działaniu m.in. organizacje pozarządowe, publiczne służby zatrudnienia, szkoły wyższe oraz ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego.

15 75 projektów ROK 2005 – KONKURSY! Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 24.XII.2004 – 13.I.2005 39 projektów 14.III.2005 – 1.IV.2005 36 projektów

16 Termin naboru: 24 grudnia 2004 – 13 stycznia 2005 złożono 39 wniosków wielkość alokacji w ramach konkursu: 4 570 480,80 zł po weryfikacji formalnej odrzucono: 18 wniosków KOP rekomendował przyjęcie: 11 wniosków wartość przyznanego dofinansowania (EFS): 4 018 741,85 zł Podpisano umowy o dofinansowanie z 7 beneficjentami I konkurs – EDYCJA 2004

17 Termin naboru: 14 marca 2005 – 1 kwietnia 2005 złożono 36 wniosków wielkość alokacji w ramach konkursu: 7 079 879,66 PLN po weryfikacji formalnej odrzucono: 2 wnioski KOP rekomendował przyjęcie: 16 wniosków łączna wartość przyznanego dofinansowania (EFS): 6 247 092,40 zł II konkurs – EDYCJA 2005 Podpisano umowy o dofinansowanie z 7 beneficjentami

18 Działanie 2.5 ZPORR GLOBALNIE Liczba złożonych wniosków - 75 całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania z EFS – 43 335 301,97 zł oczekiwana kwota dofinansowania z EFS – 43 335 301,97 zł poziom dofinansowania: max. 100% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych EFS i budżetu państwa w zakresie szkoleń i wsparcia pomostowego oraz 75 % całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej z EFS i budżetu państwa

19 Alokacja z funduszy UE na okres 2004-2006 (zł) 11 749 476,90 zł wartość dofinansowania z EFS (zł) 7 788 919,65 zł 66 % liczba podpisanych umów - 14 WYKORZYSTANIE ALOKACJI MAŁOPOLSKA kurs: 3,8365

20 KONTEKST KRAJOWY wartość decyzji o przyznaniu dofinansowania jako % alokacji 2004-2006 wartość podpisanych umów jako % alokacji 2004-2006 wartość płatności jako % alokacji 2004-2006 Polska Małopolska

21 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW stan na dzień: 31.12.2005 projekty zrealizowane projekty w trakcie realizacji projekty planowane do realizacji ilość wartość z EFS ilość wartość z EFS ilośćwartość z EFS 00,00147 788 918,65 0 0,00

22 PŁATNOŚCI W 2005 ROKU w okresie od 18.04.2005 r do 31.12.2005 r nastąpiła wypłata I transzy dotacji dla 14 projektów zatwierdzonych do realizacji; do 31.12.2005 r wypłacono II transzę dotacji wynikającą z wniosków o płatność pośrednią jednego z projektodawców oraz pierwszą transzę dotacji na wsparcie pomostowe również dla jednego projektodawcy; ogółem w roku 2005 zostały wypłacone środki w wysokości 185 405,22 PLN pochodzące z rezerwy z roku 2004 i 2005.

23 Modelowy projekt Projekt o charakterze szkoleniowo-doradczym, skierowany jest do czterdziesto-osobowej grupy beneficjentów ostatecznych, wyłonionej spośród studentów szkół wyższych, policealnych studiów zawodowych, osób zatrudnionych, rolników i osób nie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, które chcą podjąć własną działalność gospodarczą. Celem projektu jest stworzenie grupie beneficjentów ostatecznych warunków do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada przeprowadzenie bloku zajęć szkoleniowo-doradczych obejmujących zajęcia wykładowe, ćwiczenia, gry decyzyjne i konsultacje indywidualne z doradcą. Drugą część projektu stanowi blok rozpowszechniania dobrych praktyk realizowany poprzez konferencję z udziałem lokalnych władz i przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces na lokalnym rynku. Projektodawca: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Tytuł projektu: Bądź przedsiębiorcą – wsparcie i doradztwo dla przyszłych mikroprzedsiębiorców Kwota dofinansowania: 574702,23 PLN Okres realizacji projektu: 01.05.2005 – 31.12.2006

24 Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego

25

26 Realizacja projektu w 2005 roku W 2005 r w ramach projektu wyłoniono spośród pracowników SARR SA kierownika i asystenta kierownika projektu. Przeprowadzono promocję projektu i rekrutację beneficjentów ostatecznych. Zorganizowano konferencję promocyjną, której głównym celem była promocja projektu i przekazywanie dobrych doświadczeń zakwalifikowanym beneficjentom ostatecznym. W konferencji oprócz beneficjentów ostatecznych udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz: burmistrzowie, wójtowie, radni oraz przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces na lokalnym rynku. Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy zajęciowe, a z każdej z grup wyłoniony został lider grupy. Podpisano umowy z prowadzącymi zajęcia szkoleniowe. Przy współpracy z prowadzącymi zajęcia został opracowany szczegółowy program zajęć szkoleniowo-doradczych i przygotowane materiały szkoleniowe. Po każdych zajęciach zostały przeprowadzone wśród beneficjentów ostatecznych ankiety oceniające przydatność szkolenia i pracę prowadzącego, w celu oceny przebiegu zajęć i wprowadzenia zmian w programie szkolenia uwzględniających potrzeby beneficjentów ostatecznych. Raz w miesiącu odbywały się spotkania kierownika oraz asystenta projektu z liderami wyłonionymi z każdej grupy szkoleniowej w celu omówienia uwag co do sposobu prowadzenia zajęć. Przeprowadzono po 128 g zajęć szkoleniowych w każdej z grup zajęciowych. 12 beneficjentów ostatecznych projektu rozpoczęło działalność gospodarczą a dziesięciu spośród nich podjęło starania o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej, składając do siedziby SARR SA wnioski o ich przyznanie.

27 Wskaźniki i rezultaty projektu Rezultaty projektu: Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę merytoryczną, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Rezultat mierzony będzie wynikami testów przeprowadzanych na zakończenie zajęć. Uczestnicy nauczą się przygotowywać biznes plan, Uczestnicy podczas konsultacji i pracy z doradcą zawodowym, a osoby niepełnosprawne podczas pracy z psychologiem będą mogły rozwiązywać powstałe problemy, Część najlepszych uczestników rozpocznie własną działalność gospodarczą, Osoby, które założą działalność gospodarczą będą miały możliwość skorzystania z jednorazowej dotacji inwestycyjnej Wskaźniki projektu: Liczba godzin doradztwa dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą – 320 Ogólna wartość przekazanych dotacji na rozwój działalności – 239,00 Liczba nowych mikroprzedsiębiorstw utworzonych w wyniku realizacji projektu – 10 (w tym utworzonych przez: kobiety – 3, młodzież - 5, osoby odchodzące z rolnictwa – 2).

28 Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

29 2.6. - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy CEL DZIAŁANIA Podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką. OPIS DZIAŁANIA Działanie 2.6 ma na celu przyczynienie się do budowy regionalnych systemów innowacji, które będą podstawą wspierania innowacyjności w regionach. Wsparcie obejmuje: tworzenie i rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych, tworzenie sieci transferu innowacji pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, staże absolwentów szkół wyższych w przedsiębiorstwach, stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu. PROJEKTODAWCY jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz partnerstwa tych podmiotów.

30 51 projektów ROK 2005 – KONKURSY! Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 20.X.04- 10.XI.04 16 projektów 7.II.05- 11.III.05 25 projektów 01.II.05- 25.IV.05 10 projektów

31 Termin naboru: 20 październik 2004 - 10 listopad 2004 złożono 16 wniosków wielkość alokacji w ramach konkursu: 4 772 006,92 zł, w tym EFS 3 579 005,19 zł po weryfikacji formalnej odrzucono: 3 wnioski KOP rekomendował przyjęcie: 8 wniosków łączna wartość przyznanego dofinansowania : 4 072 071,00 zł, w tym EFS 3 049 103,25zł I konkurs – EDYCJA 2004 Podpisano umowy o dofinansowanie z 8 beneficjentami

32 Termin naboru: 7 luty 2005 – 11 marca 2005 złożono 25 wniosków wielkość alokacji w ramach konkursu: 3 699 935,92 zł, w tym EFS 2 774 951,94 zł łączna wartość przyznanego dofinansowania: 3 151 594,66 zł, w tym EFS 2 363 696,00 zł po weryfikacji formalnej odrzucono: 8 wniosków KOP rekomendował przyjęcie: 9 wniosków II konkurs – EDYCJA 2005 Podpisano umowy o dofinansowanie z 8 beneficjentami

33 Termin naboru: 1 kwietnia 2005 – 25 kwietnia 2005 złożono 10 wniosków wielkość alokacji w ramach konkursu: 4 096 682,52 zł, w tym EFS 3 072 511,89 zł Łączna wartość przyznanego dofinansowania: 3 882 854,26 zł, w tym EFS 2 912 140,69 zł po weryfikacji formalnej odrzucono: 1 wniosek KOP rekomendował przyjęcie: 8 wniosków III konkurs – EDYCJA 2005 Podpisano umowy o dofinansowanie z 7 beneficjentami

34 Termin naboru: 13 luty 2006 – 14 marca 2006 wielkość alokacji w ramach konkursu: 5 256 808,55 w tym EFS 3 942 606,41 zł IV konkurs – EDYCJA 2006

35 Działanie 2.6 ZPORR GLOBALNIE Liczba złożonych wniosków - 51 całkowita wartość projektów z EFS – 21 561 181,43 zł oczekiwana kwota dofinansowania z EFS – 21 561 181,43 zł poziom dofinansowania: 100 % ze środków EFS (75%) oraz budżetu państwa (25%)

36 WYKORZYSTANIE ALOKACJI MAŁOPOLSKA kurs: 3,8365 Alokacja z funduszy UE na okres 2004-2006 (zł) 12 267 546,36 zł wartość dofinansowania z EFS (zł) 8 329 889,94zł liczba podpisanych umów - 23 68 %

37 KONTEKST KRAJOWY wartość decyzji o przyznaniu dofinansowania jako % alokacji 2004-2006 wartość podpisanych umów jako % alokacji 2004-2006 wartość płatności jako % alokacji 2004-2006 Małopolska Polska

38 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW stan na dzień: 31.12.2005 projekty zrealizowane projekty w trakcie realizacji projekty planowane do realizacji ilość wartość z EFS ilość wartość z EFS ilośćwartość z EFS 2275 871,00218 049 068,94 1 98 910,00

39 PŁATNOŚCI W 2005 R. w 2005 roku zakończyło realizację projektów 2 Beneficjentów, którzy przedstawili sprawozdania końcowe wraz z wnioskami o płatność końcową. w okresie od 18.04.05 do 31.12.05 nastąpiła wypłata I transzy dotacji dla 22 projektodawców do 31.12.05 wypłacono II transzę dotacji, wynikającą z wniosku o płatność pośrednią dla 3 projektodawców do końca 2005 roku wypłacono 1 868 007,40 zł (EFS)

40 Dobre praktyki w ramach 2.6 Projektodawca: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Tytuł projektu: Centrum Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwarzania Przedmiotem projektu jest zbudowanie systemu transferu innowacji w zakresie zaawansowanych technologii wytwarzania. Przyznana kwota dofinansowania: 500 670,00 PLN Termin realizacji: 10.XI.2004-31.XII.2006

41 REALIZOWANE I PLANOWANE FORMY DZIAŁANIA CENTRUM Organizacji dni otwartych, dni informacyjnych oraz dni konsultacji Organizacja szkoleń Wydawanie biuletynu Instytutu Uruchomienie strony www Centrum mająca na celu prezentowanie aktualnej oferty nowych technologii Utworzenie baz danych przedsiębiorstw zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii, baz danych o publikacjach i patentach

42 Centrum Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwarzania

43

44 Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa

45 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa CEL DZIAŁANIA Zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw OPIS DZIAŁANIA Wsparcie w ramach działania mogą uzyskać mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników, działające na rynku nie dłużej niż 3 lata. W ramach działania można uzyskać specjalistyczne usługi doradcze wprowadzające innowacyjność w przedsiębiorstwie lub dotację inwestycyjną (związaną np. z rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, czy modernizacją środków produkcji). DOFINANSOWANIE Dofinansowanie projektu doradczego może wynieść co najwyżej równowartość 20 tys. zł, ale nie więcej niż 65% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie projektu inwestycyjnego może wynieść do 200 tys. zł, ale nie więcej niż wartości projektu.

46 725 projektów ROK 2005 – KONKURSY! Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 24.XII.2004 – 13.I.2005 172 projekty 21.III.2005 – 11.IV.2005 280 projektów 29.VIII.2005 – 16.IX.2005 171 projektów 12.XII.2005 – 30.XII.2005102 projekty

47 Termin naboru: 24 grudnia 2004 – 13 stycznia 2005 złożono 171 wniosków, w czym: TYP I: 8 wniosków, TYP II: 163 wnioski wielkość alokacji w ramach konkursu: 5 173 121,40 zł po weryfikacji formalnej odrzucono: 149 wniosków KOP rekomendował przyjęcie: 17 wniosków łączna wartość przyznanego dofinansowania (EFRR + BP): 2 091 820,73 zł Podpisano umowy o dofinansowanie z 16 beneficjentami I konkurs – EDYCJA 2004

48 Termin naboru: 21 marca 2005 – 11 kwietnia 2005 złożono 280 wniosków Typ I – Specjalistyczne usługi doradcze: 1 073 556,38 PLN wielkość alokacji w ramach konkursu: 16 060 438,75 PLN po weryfikacji formalnej odrzucono: 130 wniosków KOP rekomendował przyjęcie: 75 wniosków Typ II – Dotacje inwestycyjne: 14 986 882,37 PLN łączna wartość przyznanego dofinansowania (EFRR + BP): 8 348 396 zł I konkurs – EDYCJA 2005

49 Termin naboru: 29 sierpnia 2005 – 16 września 2005 złożono: 171 projektów Typ II – Dotacje inwestycyjne : 171 projektów wielkość alokacji w ramach konkursu : 8 124 221,14 zł II konkurs – EDYCJA 2005 po weryfikacji formalnej odrzucono : 40 projektów KOP rekomendował przyjęcie : 83 projektów łączna wartość przyznanego dofinansowania (EFRR + BP): 5 512 885 zł w styczniu 2006 r. podpisano umowy z 47 beneficjentami

50 Termin naboru : 12 grudnia 2005 – 30 grudnia 2005 złożono 102 projekty III konkurs – EDYCJA 2005 wielkość alokacji w ramach konkursu : 7 000 000 zł po weryfikacji formalnej odrzucono : 29 projektów wartość całkowita złożonych wniosków: 23 362 662 zł w lutym 2006 r KOP rekomendował przyjęcie : 60 projektów IW podpisze umowy z 54 beneficjentami WYKORZYSTANO DOSTĘPNE ŚRODKI!!!!

51 Działanie 3.4 ZPORR GLOBALNIE Liczba złożonych wniosków - 725 całkowita wartość projektów – 183 635 967,98 zł oczekiwana kwota dofinansowania – 58 863 322,14 zł poziom dofinansowania: max. 65 % całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

52 BENEFICJENCI DZIAŁANIA 3.4 usługi gastronomiczne usługi budowlane usługi księgowe usługi medyczne usługi rekreacyjne usługi informatyczne turystyka produkcja usługi handlowe usługi fryzjerskie wynajem samochodów

53 WYKORZYSTANIE ALOKACJI MAŁOPOLSKA kurs: 3,8365 Alokacja z funduszy UE na okres 2004-2006 (zł) 15 026 783,98 zł liczba podpisanych umów - 89 wartość dofinansowania z EFRR (zł) 6 678 646,67 zł 44,44%

54 KONTEKST KRAJOWY wartość decyzji o przyznaniu dofinansowania jako % alokacji 2004-2006 wartość podpisanych umów jako % alokacji 2004-2006 wartość płatności jako % alokacji 2004-2006 Małopolska Polska

55 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW stan na dzień: 31.12.2005 projekty zrealizowane projekty w trakcie realizacji zarejestrowane wnioski projekty planowane do realizacji ilość wartość z EFRR ilość wartość z EFRR ilość wartość z EFRR ilośćwartość z EFRR 311 533 905,22595 176 255,45483 980 642,551079 156 898 z czego: 1 projekt wycofany 31 514 zł (EFRR) Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach II konkursu – Edycja 2005 + 54 projekty z III konkursu – Edycja 2005 Konkurs rozstrzygnięty w 2006 roku

56 MODELOWY PROJEKT beneficjent: Studio Opakowań ART- PACK s.c nr projektu Z/12/III/3.4/34/05 czas realizacji: 1.rozpoczęcie realizacji: 1 czerwca 2005 2.zakończenie rzeczowe: 25 września 2005 3.zakończenie finansowe: 30 września 2005 wartość dofinansowania: całkowita wartość projektu: 233 417,99 zł - EFRR: 72 598,20 zł - budżet państwa: 31 113,50 zł tytuł projektu: Zakup nowoczesnych urządzeń i technologii szansą dynamicznego rozwoju Studia Opakowań ART-PACK s.c.

57 Firma Studio Opakowań ART-PACK jest jedyną firmą w południowej Polsce, która specjalizuje się w projektowaniu opakowań, ich konstrukcji oraz grafiki. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa w kierunku bycia liderem na regionalnym rynku usług projektowania przestrzennego i strukturalnego opakowań oraz całych systemów identyfikacji wizualnej firmy. Realizacja projektu ułatwiła firmie skuteczne konkurowanie z większymi firmami na rynku ogólnopolskim. W ramach projektu zakupiono w ramach produktu: - sprzęt fotograficzny, który doposażył studio fotograficzne firmy; - sprzęt komputerowy; - licencje oprogramowania; - ploter do wycinania makiet opakowań na poziomie rezultatu: - specjalizacja dotychczasowej działalności firmy; - zatrudniono 4 osoby, w tym 2 kobiety; - poprawiono jakość usług; - skrócono czas realizacji zleceń nawet do 50 % (szczególnie do mniejszych firm, które są obsługiwane w studiu)

58

59 PŁATNOŚCI W 2005 R. w 2005 roku zakończyło realizację projektów 31 Beneficjentów, którzy przedstawili sprawozdania końcowe wraz z wnioskami o płatność końcową (1 Beneficjent wycofał się już po złożeniu w/w dokumentów): - w II kwartale – 1 Beneficjent; -w III kwartale – 11; -w IV kwartale – 19. do końca 2005 roku nie zostały wypłacone żadne środki; Powodem opóźnień był brak wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie wyodrębnionej ewidencji księgowej. To spowodowało wstrzymanie procesu weryfikacji wniosków o płatność do końca listopada 2005 roku. pierwsze płatności będą zrealizowane w I kwartale 2006 roku.

60 PROBLEMY UTRUDNIAJĄCE WDRAŻANIE DZIAŁAŃ niespójność lub brak dokumentów; zbyt długi proces legislacyjny powodujący znaczące opóźnienia we wdrażaniu; wtórne wpisywanie danych do SIMIK; brak ostatecznej wersji Generatora Wniosków; brak Generatora Wniosków Płatniczych; utrudniony kontakt z IZ; beneficjenci działania 3.4 ZPORR, zgodnie z umową o dofinansowanie są zobligowani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub procedury uproszczonej. Podczas kontroli stwierdza się szereg nieprawidłowości w stosowaniu ww. ustawy; nieterminowe dostarczanie wymaganych przez IW dokumentów przez beneficjentów działań;


Pobierz ppt "STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ: 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 ROKU Józef Węgrzyn Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google