Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego stare sylabusy nie mogą być wiernie przeklejane z poprzednich lat

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego stare sylabusy nie mogą być wiernie przeklejane z poprzednich lat"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja wypełniania karty przedmiotu po aktualizacji USOSweb 25 listopada 2013 r.

2 Dlaczego stare sylabusy nie mogą być wiernie przeklejane z poprzednich lat
powstał nowy formularz sylabusa w wyniku kontroli PKA z 2012 r. zmieniono wszystkie kierunkowe efekty kształcenia (KEK) trzeba precyzyjniej opisać, że dany efekt kształcenia (EK) jest weryfikowany w określony sposób

3 Podstawa prawna Decyzja Nr 4/2013 Rektora UKSW z 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) § 1 ust. 2 Opis przedmiotu (sylabus) przygotowuje nauczyciel akademicki w elektronicznym systemie na serwerze uczelnianym w menu: Przedmioty. Podpisany wydruk opisu przedmiotu (sylabusa) należy dostarczy do dziekanatu. Opis przedmiotu przygotowuje się w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język angielski według instrukcji zamieszczonej w elektronicznym systemie.

4 Jak zacząć? Wybieramy www.usosweb.uksw.edu.pl
Logujemy się (prawy górny róg) Wchodzimy w zakładkę DLA PRACOWNIKÓW 4. Wybieramy pole EDYCJA PRZEDMIOTÓW 5. Wybieramy przedmiot do edycji

5 Krok 1 – rozwijamy zakładkę (sekcję) Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

6 Krok 2 - W ramach tej sekcji uzupełniamy tabelkę Symbol/symbole efektów kształcenia

7 Symbol/symbole efektów kształcenia
Te symbole to kierunkowe efekty kształcenia (KEK). Symbole KEK przepisujemy ze strony internetowej. Zostaną też rozesłane em. Wybieramy program studiów, z którego pochodzi nasz przedmiot Szukamy nazwy przedmiotu Przepisujemy KEK przypisane do naszego przedmiotu PR_W0X - wiedza AD1_U0X -umiejętności SM2_K10 - kompetencje społeczne

8

9 Treść KEK Treść kierunkowych efektów kształcenia, a więc tych, których symbole wpisaliśmy w poprzedniej tabeli jest dostępna na stronie

10 Krok 3 – uzupełniamy tabele Efekty uczenia
Krok 3 – uzupełniamy tabele Efekty uczenia * niektórzy z Państwa mogą mieć tabelę Efekt kształcenia i opis ECTS – jest to to samo!

11 Efekty uczenia !!!UWAGA!!! W tabeli Efekty uczenia zamieszczamy to, co kiedyś było w tabeli Efekty kształcenia/Opis ECTS

12 Efekty kształcenia i opis ECTS
W tym polu wpisujemy efekty kształcenia dla naszego przedmiotu. Tworzymy je na podstawie treści wynikających w KEK wymienionych w tabeli poprzedniej. Określamy 5-10 EK dotyczących ściśle naszego przedmiotu. Każdy efekt oznaczamy symbolem EK i nadajemy mu kolejny nr EK1, EK 2 itd.

13

14 Efekty wiedzy WIEDZA - efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwalifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną. Czasownikami pozwalającymi określić co student powinien wiedzieć i rozumieć po zakończeniu przedmiotu są m.in.: nazywa, definiuje, wymienia, opisuje, wyjaśnia, identyfikuje, rozpoznaje, charakteryzuje, rozróżnia, ilustruje, uzupełnia, prezentuje, cytuje, wylicza, wskazuje, dobiera, formułuje, tłumaczy, odtwarza, proponuje, objaśnia, podsumowuje, wybiera.

15 Efekty umiejętności UMIEJĘTNOŚCI - zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne oraz praktyczne; Czasownikami pozwalającymi określić co student powinien umieć są m.in.: analizuje, decyduje, dobiera, opracowuje, kalkuluje, obsługuje, sporządza, rozwiązuje, konstruuje, porządkuje, klasyfikuje, projektuje, tworzy, porównuje, proponuje, planuje, dowodzi, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń, przewiduje, weryfikuje, ocenia, szacuje, ustala kryteria, rozpoznaje motywy lub przyczyny, poddaje krytyce, twierdzi, inicjuje, posługuje się, prowadzi, przeprowadza, wdraża, organizuje.

16 Efekty kompetencji społecznych
KOMPETENCJE - udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywana w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej. Czasownikami pozwalającymi określić jakie kompetencje społeczne powinien nabyć student są m.in.: zachowuje ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii, dyskutuje, pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu, zachowuje otwartość na..., troszczy się/dba o.., wykazuje odpowiedzialność za.., chętnie podejmuje się.., jest zorientowany na.., docenia, akceptuje, dąży do.., jest otwarty na.., kreatywny, postępuje zgodnie z.., postrzega relacje pomiędzy.., ma wiadomość, wrażliwy na.., wyraża oceny, zdolny do.., zorientowany na..

17 Opis ECTS Liczba ECTS – nakład pracy studenta wyrażony w godzinach, które student poświęca na przygotowanie się do przedmiotu Przygotowanie opisu ECTS wymaga określenia, ile godzin mamy do rozdysponowania w ramach przyznanych PKT ECTS 1 ECTS = h Czyli: jeśli przedmiot jest za 2 ECTS, to do rozdysponowania mamy 2*25h=50 h

18 Opis ECTS

19 Krok 4 – schodzimy na koniec strony i klikamy przycisk ZAPISZ

20 Krok 5 – rozwijamy zakładkę Informacje o zajęciach w cyklu 2013/2014_Z
Krok 5 – rozwijamy zakładkę Informacje o zajęciach w cyklu 2013/2014_Z. , która znajduje się powyżej przycisku ZAPISZ

21 Krok 6 - Rozwijamy zakładkę Informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu 2013/2014_Z

22 Po rozwinięciu pojawi się sekcja do edycji

23 Krok 7 – w sekcji wypełniamy tabelkę Skrócony opis (chodzi o opis przedmiotu) * Niektórzy z Państwa mogą mieć tabelę Wymagania wstępne. Wtedy wpisujemy do tabeli wymagania wstępne lub zaznaczamy ich brak

24 Krok 8 - schodzimy na koniec strony i klikamy przycisk ZAPISZ

25 Krok 9 - Rozwijamy zakładkę Zajęcia: Wykład (w zależności od prowadzonych zajęć w formularzu zamiast wykładu może być podana inna nazwa zajęć)

26 Krok 10 – rozwijamy zakładkę Informacje wspólne dla wszystkich grup

27 Rozwinie się wówczas sekcja, w której są do uzupełniania określone tabelki

28 Krok 11 – wypełniamy tabelkę Literatura
Literaturę wpisujemy według naszego uznania. Dzielimy ją na literaturę podstawową i uzupełniającą. Należy dopilnować, by literatura podstawowa była dostępna w Bibliotece WPiA. Jest to wymaganie PKA.

29 Sposób uzupełniania literatury
Literatura podstawowa ( ; ; ;) Literatura uzupełniająca ( ; ; ;) W opisie: Autor, tytuł. Miejsce wydania rok. Autor, tytuł. „Tytuł czasopisma” rok numer strony. Autor, tytuł. W: Tytuł dzieła zbiorowego, redaktor. Miejsce wydania rok, strony. Autor, tytuł. Adres WWW (dla dokumentu elektronicznego).

30 Krok 12 – wypełniamy tabelkę Kryteria oceniania
Kryteria oceniania muszą odnosić się do określonych przez nas EK z tabelki „Efekty kształcenia i opis ECTS”

31 Kryteria oceniania Mamy dwie metody opisywania kryteriów oceniania Metoda nr 1 – wymieniamy kryteria według EK Wymieniamy EK1 i opisujemy: Na ocenę 2 (ndst.) Na ocenę 3 (dst.) Na ocenę 4 (db) Na ocenę 5 (bdb) Wymieniamy EK2 i opisujemy itd.

32 Kryteria oceniania Metoda nr 2 - wymieniamy kryteria według ocen Na ocenę ndst (2) EK1 EK2 EK3 Na ocenę dst (3)

33 Przykład – kryteria oceniania
Kryteria oceniania: EK1: podaje definicje pojęć związanych z legislacją, w szczególności następujących pojęć: legislacja, prawo, przepis, norma, źródła prawa Na ocenę 2 (ndst.) – nie zna definicji pojęć związanych z legislacją Na ocenę 3 (dst.) –podaje jedną definicję pojęć związanych z legislacją Na ocenę 4 (db.) – podaje przynajmniej po dwie definicje pojęć związanych z legislacją Na ocenę 5 (bdb) – podaje po kilka definicji pojęć związanych z legislacją i umie określić relacje między nimi

34 Krok 13 – wypełniamy tabelkę Zakres tematów
Uzupełniamy według uznania, stosownie do naszego przedmiotu

35 Krok 14 – zapisujemy dane klikając przycisk ZAPISZ

36 Krok 15 - Rozwijamy zakładkę Informacje o grupie 1

37 W tej sekcji pojawią się tabelki do wypełnienia
W tej sekcji pojawią się tabelki do wypełnienia. Z tabelek na pewno należy uzupełnić Metody dydaktyczne. UWAGA! W tabelce tej wpisujemy także sposoby weryfikacji efektów kształcenia!!! * Niektórzy z Państwa mogą mieć tabelkę Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia – to są te same tabelki!!!

38 W sekcji Informacje o grupie (1) tabelki: Literatura oraz Zakres tematów Uzupełniamy tylko wtedy, gdy różnią się one od literatury i zakresu tematów podanych w sekcji Informacje wspólne dla wszystkich grup

39 Krok 15 – uzupełniamy tabelkę Metody dydaktyczne
Należy pamiętać, że musi być związek między efektem kształcenia (EK) metodą dydaktyczną, którą ten efekt ma być osiągany oraz sposobem weryfikacji (EK). Zarówno metody dydaktyczne jak i sposoby weryfikacji efektów kształcenia są opisane w instrukcji do sylabusa.

40 Metody dydaktyczne Zobacz plik „Jakie treści powinien zawierać sylabus”. Dostępny ponad edytowalną wersją sylabusa

41 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Należy podać dokładny opis metod weryfikacji pracy studenta w ramach danego przedmiotu. Formy pomiaru/oceny pracy studenta mogą być następujące: • egzaminy ustne lub pisemne • eseje/ wypracowania • kolokwia/testy • prace semestralne/ roczne/ dyplomowe • projekty i ćwiczenia praktyczne/raporty z doświadczeń • praktyki • ocenianie ciągłe

42 Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Metoda nr 1 Do każdego EK określamy metodę dydaktyczną i sposób weryfikacji EK Np. Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin ustny Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK2 są: […], sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest […]

43 Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Metoda nr 2 Metody dydaktyczne opisujemy łącznie dla EK z zakresu wiedzy osiągamy metodami EK z zakresu umiejętności osiągamy metodami EK z zakresu kompetencji społecznych osiągamy metodami Sposoby weryfikacji EK określamy odrębnie dla każdego efektu EK1 jest weryfikowany EK2 jest weryfikowany Itd.

44 Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Metoda nr 3 Metody dydaktyczne opisujemy łącznie dla EK z zakresu wiedzy osiągamy metodami EK z zakresu umiejętności osiągamy metodami EK z zakresu kompetencji społecznych osiągamy metodami Sposoby weryfikacji EK określamy łącznie dla EK z zakresu wiedzy weryfikujemy poprzez EK z zakresu umiejętności weryfikujemy poprzez EK z zakresu kompetencji społecznych weryfikujemy poprzez

45 Krok 16 - opcjonalnie Te same czynności wykonujemy, gdy mamy kolejne sekcje Informacje o grupie (kolejny nr porządkowy grupy)

46 Krok 17 – schodzimy na koniec strony i klikamy przycisk ZAPISZ

47 Krok 18 – generujemy plik do druku

48 KONIEC


Pobierz ppt "Dlaczego stare sylabusy nie mogą być wiernie przeklejane z poprzednich lat"

Podobne prezentacje


Reklamy Google