Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 NGO a samorząd terytorialny. Źródła przychodów NGO województwo Kujawsko Pomorskie – badania UM 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 NGO a samorząd terytorialny. Źródła przychodów NGO województwo Kujawsko Pomorskie – badania UM 2008."— Zapis prezentacji:

1 1 NGO a samorząd terytorialny

2 Źródła przychodów NGO województwo Kujawsko Pomorskie – badania UM 2008

3 Podstawy prawne Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) wraz z Ustawą z 24 kwietnia 2003 roku Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 874)

4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, Dz.U.05.264.2207 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, Dz.U.05.264.2207 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, Dz.U.04.285.2852 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, Dz.U.04.285.2852 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego, Dz.U.03.147.1431 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego, Dz.U.03.147.1431 Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104) oraz Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2004 nr 273 poz. 2703). Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104) oraz Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2004 nr 273 poz. 2703). Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1420). Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1420). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

5 Zasady współpracy Zasada pomocniczości - samorząd uznaje prawo organizacji pozarządowych do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społeczności, także należących do sfery zadań publicznych. Samorząd będzie zlecał zadania i przekazywał środki finansowe organizacjom, które są gotowe realizować te zadania na wymaganym poziomie.

6 Zasady Zasada suwerenności stron - samorząd respektuje niezależność i podmiotowość organizacji pozarządowych, ich związków i reprezentacji. Zasada partnerstwa - samorząd traktuje organizacje pozarządowe, ich związki i reprezentacje jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych.

7 Zasady Zasada efektywności - samorząd będzie dokonywał wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych spośród proponowanych przez organizacje pozarządowe. Zasada uczciwej konkurencji - samorząd będzie równorzędnie traktował podmioty konkurujące o realizację zadań publicznych: organizacje pozarządowe i jednostki samorządowe (idzie zmiana!!!).

8 Zasady Zasada jawności - samorząd będzie udostępniał informacje na temat zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz o dotychczas ponoszonych kosztach prowadzenia tych zadań. Samorząd będzie dążył do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

9 Modele współpracy I. model tzw. gdański - samorząd wyodrębnia pulę środków dla organizacji samorządowych i ogłasza konkurs dotyczący wielu rodzajów działalności, I. model tzw. gdański - samorząd wyodrębnia pulę środków dla organizacji samorządowych i ogłasza konkurs dotyczący wielu rodzajów działalności, II. model zadaniowy - poszczególne komórki samorządu rezerwują pewne kwoty na realizację konkretnych przedsięwzięć, II. model zadaniowy - poszczególne komórki samorządu rezerwują pewne kwoty na realizację konkretnych przedsięwzięć, III. zamówienia publiczne - kontraktowanie, zlecanie zadań) - środki przeznaczane są na realizację konkretnego zadania, a jego wykonawca wybierany jest w procesie zamówień publicznych, III. zamówienia publiczne - kontraktowanie, zlecanie zadań) - środki przeznaczane są na realizację konkretnego zadania, a jego wykonawca wybierany jest w procesie zamówień publicznych, IV. model mieszany, oparty na czterech następujących elementach: IV. model mieszany, oparty na czterech następujących elementach: - system grantowy, - system grantowy, - system kontraktowy - oparty na zasadzie ekwiwalentności świadczeń i stosowany tylko dla dobrze wyodrębnionych zadań o określonych standardach i rozwiniętym rynku dostarczycieli usług, - system kontraktowy - oparty na zasadzie ekwiwalentności świadczeń i stosowany tylko dla dobrze wyodrębnionych zadań o określonych standardach i rozwiniętym rynku dostarczycieli usług, - system projektów skonsolidowanych - możliwość wspólnego występowania o środki konsorcjum organizacji wspólnie i komplementarnie pracujących na rzecz danego problemu, - system projektów skonsolidowanych - możliwość wspólnego występowania o środki konsorcjum organizacji wspólnie i komplementarnie pracujących na rzecz danego problemu, - system wsparcia infrastruktury - celem jest konkurowanie o środki z pozostałymi organizacjami, wspieranie ich i podnoszenie szans na dostęp do środków w wymienionych programach. - system wsparcia infrastruktury - celem jest konkurowanie o środki z pozostałymi organizacjami, wspieranie ich i podnoszenie szans na dostęp do środków w wymienionych programach.

10 Program współpracy RoczneWieloletnie Program współpracy jest uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (np. rady miasta, gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego) – podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi.

11 Program współpracy Zasady opracowania programu 1. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych w ogóle, a nie wyłącznie organizacji pożytku publicznego. 2. Program współpracy ma charakter obligatoryjny. 3. Formalnie program współpracy ma charakter roczny ale powinien być tworzony z perspektywą współpracy wieloletniej. 4. Sam proces budowania programu współpracy powinien być efektem współpracy dwóch podmiotów: właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających na jej obszarze. 5. Program współpracy dotyczyć powinien różnorodnych form współpracy a nie jedynie zlecania zadań. 1. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych w ogóle, a nie wyłącznie organizacji pożytku publicznego. 2. Program współpracy ma charakter obligatoryjny. 3. Formalnie program współpracy ma charakter roczny ale powinien być tworzony z perspektywą współpracy wieloletniej. 4. Sam proces budowania programu współpracy powinien być efektem współpracy dwóch podmiotów: właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających na jej obszarze. 5. Program współpracy dotyczyć powinien różnorodnych form współpracy a nie jedynie zlecania zadań.

12 Formy współpracy Formy współpracy międzysektorowej można, za Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podzielić na (art. 5 pkt.1): - zlecanie- informowanie- konsultowanie - tworzenie wspólnych zespołów

13 Zlecanie Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych (art. 5 pkt. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) może być realizowane poprzez: - powierzanie wykonywania zadań publicznych - powierzanie wykonywania zadań publicznych - wspieranie realizacji zadań publicznych - wspieranie realizacji zadań publicznych

14 Narzędzia nacisku Działania pojedynczej organizacji Rada NGO Czynny udział w kreowaniu współpracy Udział w konsultacjach Programów Współpracy Federacje/Związki/ Partnerstwa Media

15 Pracownia Zrównoważonego Rozwoju www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl ul. Podgórna 50/3 87-100 Toruń


Pobierz ppt "1 NGO a samorząd terytorialny. Źródła przychodów NGO województwo Kujawsko Pomorskie – badania UM 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google