Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Sprawozdanie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami i realizacji wybranych zadań Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Renata Ropela Dyrektor WKPiU Gdańsk, 28 sierpnia 2009 r.

2 Liczba nadzorowanych szkół i placówek - 820
Szkoły samodzielne – 481 Zespoły szkół – 132 Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego - 207 Liczba wizytatorów – 13+2

3 1. 29 27 151 98 (47 szkół wykreślono) Nadzór pedagogiczny Wizytacje
Zaplanowane Zrealizowane 1. Wizytacje 170 125 Szkoły publiczne 29 27 Szkoły niepubliczne 151 98 (47 szkół wykreślono)

4 Działalność wspomagająca
Nadzór pedagogiczny Zaplanowane Zrealizowane 2. Działalność wspomagająca - narady - szkolenia (warsztaty) - konferencje wojewódzkie 19 1 18 3 3. Kontrole - skargi 28 - 182 12

5 1. 18 231 85 78 65 Inne zadania Koordynacja zadań wojewódzkich a)
Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 18 b) Stypendia Prezesa Rady Ministrów 231 c) Opiniowanie i rejestracja innowacji i eksperymentów pedagogicznych , , , , d) Nostryfikacja świadectw szkolnych 85 e) Opiniowanie wprowadzania nowych zawodów i profili kształcenia 78 f) Opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień szkoły publicznej składanych przez organy założycielskie szkół niepublicznych 65

6 Egzaminy: Programy unijne: g) maturalny (144 obserwacje) ,
potwierdzający przygotowanie zawodowe (48 obserwacji), eksternistyczne (8 obserwacje) dojrzałości, na tytuły zawodowe, z nauki zawodu. h) Programy unijne: Koordynacja programów: Comenius: Konferencja Informacyjno-Promocyjna Programu Comenius w ZSZiO w Kartuzach , Leonardo da Vinci: "Projekty mobilnościowe programu Leonardo da Vinci jako sposób na organizację praktyk zawodowych dla uczniów szkół młodzieżowych i dla dorosłych" , Organizacja wizyty studyjnej CDEFOP: "Jak uatrakcyjnić kształcenie zawodowe i zapewnić jego jakość poprzez realizację projektów europejskich?" w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego Uczenie się przez całe życie.

7 2. Udział w komisjach w konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół.
3 3. Przewodniczenie komisjom awansu zawodowego 161 nauczycieli/23 komisje

8 Wnioski z wizytacji szkół
W roku szkolnym 2008/2009 w wyniku wizytacji szkół i placówek wydano 412 zaleceń.

9 Kwalifikacje nauczycieli 1 Organizacja kształcenia
Zakres zaleceń Szkoły publiczne Szkoły niepubliczne Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania 61 129 Efekty kształcenia 16 54 Ocenianie 17 28 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły 11 23 Baza szkoły 2 6 Kwalifikacje nauczycieli 1 Organizacja kształcenia Decyzje administracyjne - 3

10 Badanie stanu przygotowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym w 2010 r. Opracowanie: st. wiz. Ewa Furche

11 I. Wnioski z arkuszy diagnostycznych

12 Badaniu poddano 18 liceów ogólnokształcących i 12 techników , w tym 15 szkół publicznych i 3 szkoły niepubliczne (LO). Były to 24 szkoły miejskie, 5 gminno-wiejskich i 1 wiejska. Przeprowadzono ankietę wśród 270 uczniów klas trzecich technikum i 475 uczniów klas drugich liceum ogólnokształcącego – łącznie 745 uczniów.

13 3. W badanych szkołach 85% uczniów technikum i 61% uczniów liceum ogólnokształcącego realizuje podstawę programową z matematyki w zakresie podstawowym. % nauczycieli matematyki w badanych technikach i 30% nauczycieli w badanych liceach, w których realizowana jest podstawa programowa z matematyki w zakresie podstawowym – nie posiada uprawnień egzaminatora z matematyki.

14 5.  W technikum do obowiązkowej liczby godzin matematyki dodano najczęściej dla badanej klasy 1 lub 2 godz. w tygodniu. W liceum ogólnokształcącym liczbę godzin matematyki podwyższano średnio o 2 godz. w tygodniu.

15 6. W 12 przebadanych trzecich klasach technikum przeprowadzono (kl
6.     W 12 przebadanych trzecich klasach technikum przeprowadzono (kl. I-III łącznie) 18 hospitacji lekcji matematyki (średnio 1,5 godz. hospitacji na klasę), w tym w 5 szkołach nie przeprowadzono hospitacji. W 18 przebadanych drugich klasach liceum ogólnokształcącego przeprowadzono (kl. I-II łącznie) 38 hospitacji lekcji z matematyki (średnio 2,11 godz. hospitacji na klasę), w tym w 3 szkołach nie przeprowadzono hospitacji. W większości hospitacji wydano zalecania pohospitacyjne i dokonano kontroli realizacji zaleceń, które zostały zrealizowane.

16 7. Przeprowadzono hospitacje innych zajęć, podczas, których kształcone są umiejętności matematyczne.
Hospitacji tych zajęć zrealizowano więcej niż zaplanowano. Były to w szczególności: chemia, fizyka i astronomia, przedmioty zawodowe, geografia, technologia informacyjna, koła naukowe.

17 8. Szkoła promuje matematykę wśród uczniów poprzez:
a/ organizację konkursów, b/ współpracę z kadrą dydaktyczną uczelni wyższych, c/ organizację próbnych egzaminów maturalnych, d/ prowadzenie kół matematycznych, zajęć dodatkowych/ wyrównawczych, e/ tworzenie klas, w których matematyka jest realizowane w zakresie rozszerzonym, f/ przedstawienie znanych postaci – naukowców z matematyki i ekonomii, g/ stosowanie gier matematycznych dla chętnych,

18 h/ wyłanianie najlepszego matematyka w szkole,
i/ opracowywanie przez uczniów materiałów promujących matematykę - gazetki, prezentacje multimedialne, j/ organizacja w szkole Dnia poświęconego matematyce, k/ propagowanie logicznego (matematycznego) myślenia na innych przedmiotach np. fizyka i astronomia, chemia, przedmioty zawodowe itp., l/ udział uczniów w „Bałtyckim Festiwalu Nauki”, m/ upowszechnianie innowacyjnych form oceniania uczniów z matematyki, n/ prowadzenie zajęć w pracowni informatycznej.

19 II. Wnioski z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów

20 1.      34% uczniów liceum i 42% uczniów technikum deklaruje, że uczenie się matematyki nie sprawia im trudności. 2.      20% uczniów liceum i 16% uczniów technikum nie potrafi ocenić swoich umiejętności z matematyki. 3.      30% uczniów liceum i 38% uczniów technikum deklaruje, że zawsze rozumie, co tłumaczy nauczyciel na lekcjach matematyki. 4.      42% uczniów liceum i 66% uczniów technikum deklaruje, że nauczyciel matematyki motywuje ich do nauki matematyki.

21 5.      37% uczniów liceum i 51% uczniów technikum deklaruje, że informacje, które otrzymuje od nauczyciela matematyki, ułatwiają im samoocenę umiejętności matematycznych. 6.     33% uczniów liceum i 42% uczniów technikum deklaruje, że nauczyciel matematyki często daje im wskazówki do samodzielnej nauki tego przedmiotu. 7.      46% uczniów liceum i 61% uczniów technikum deklaruje, że na lekcjach matematyki rozwiązywało zadania umożliwiające rozumienie pojęć matematycznych i zdobycie umiejętności ich zastosowania w życiu codziennym. 8.      60% uczniów liceum i technikum deklaruje, że na lekcjach matematyki rozwiązywało zdania typu maturalnego.

22 9.      49% uczniów liceum i 41% uczniów technikum deklaruje, że prace domowe z matematyki często sprawiają im problemy. 10.      8% uczniów liceum i 12% uczniów technikum deklaruje, że wiąże z matematyką swoją przyszłość. 11.    58% uczniów liceum i 34% uczniów technikum deklaruje, że nie zapoznano ich ze standardami egzaminacyjnymi z matematyki.

23 18% uczniów liceum i 10% uczniów technikum deklaruje, że chodzi na dodatkowe zajęcia z matematyki w szkole. % uczniów liceum i 35% uczniów technikum deklaruje, że chodzi na dodatkowe zajęcia z matematyki poza szkołą: - korepetycje (technikum –26%, liceum –30%, - kursy (liceum i technikum - 9%).

24 Rekomendacje: 1.      Wdrażać uczniów do samooceny. 2.      Nauczyciele matematyki powinni posiadać uprawnienia egzaminatora albo przejść stosowne przeszkolenie, optymalnie ukierunkowujące ich do pracy z uczniami w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego. 3.      Zweryfikować realizację podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych w kontekście realizowanych programów nauczania.

25 Należy rozszerzyć współpracę nauczycieli matematyki w danej szkole i w ramach współpracy międzyszkolnej. Należy wzmocnić nadzór nad realizacją obowiązkowych zajęć edukacyjnych z matematyki. 6.   Należy kształtować pozytywne nastawienie uczniów do matematyki poprzez organizację ciekawych, z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych, form kształcenia matematycznego (z zastosowaniem metod aktywnych).

26 Sprawozdanie z kontroli dokumentacji organizacji i przeprowadzenia
egzaminu maturalnego w maju 2009 r. w szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego Opracowanie: st. wiz. Ewa Furche

27  Data przeprowadzenia kontroli: 7 - 25 maja 2009 r.
 Liczba wizytatorów przeprowadzających kontrolę – 49.  Liczba przeprowadzonych kontroli: 144, w tym 72 kontrole przeprowadzili wizytatorzy WKPiU.

28 Kontrole przeprowadzone w szkołach publicznych:
128 szkół i zespołów szkół, w tym  - liceum ogólnokształcące - 76  - technikum - 77  - liceum profilowane - 39  - technikum uzupełniające - 18 - uzupełniające liceum ogólnokształcące - 18

29 Kontrole przeprowadzone w szkołach niepublicznych: 16
- liceum ogólnokształcące - 13 - uzupełniające liceum ogólnokształcące - 3

30 Wnioski z kontroli. Przechowywanie i zabezpieczenie otrzymanych arkuszy egzaminacyjnych odbywało się w większości szkół zgodnie z Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 . W szkole była przygotowana właściwa dokumentacja na kolejne dwa dni egzaminu, bądź w bieżącym przygotowaniu W większości szkół była to dokumentacja pełna, przejrzysta, uporządkowana w teczkach na każdy egzamin, opisana zgodnie z procedurami. Dyrektorzy posiadali oświadczenia członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych (PZE) o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych. W ośmiu szkołach były uchybienia w zakresie zabezpieczenia materiałów.

31 Szkoły posiadają potwierdzenie złożenia przez zdających bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu prezentacji z języka polskiego, w terminie zgodnie z przepisem W dwunastu szkołach zdający złożyli bibliografie w wymaganym terminie według oświadczenia dyrektora szkoły – brak jest potwierdzeń, w dwóch szkołach nie wszyscy zdający złożyli bibliografie w wymaganym terminie. W trzynastu szkołach odnotowano przypadki zakłócenia przebiegu egzaminu maturalnego i odnotowano je w protokołach. Czterech dyrektorów szkół podejmowało decyzje w sprawie przerwania i unieważnienia egzaminu oraz sporządziło protokół przerwania i unieważnienia tego egzaminu.

32 Rekrutacja 2009/2010 Opracowanie: wiz. Ewa Kobylińska-Panylik

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Technik pojazdów samochodowych 279 314 Technik mechanik lotniczy 29 28
Technikum – zawody, w których dokonano naboru po raz pierwszy w roku szkolnym 2008/2009 Zawód Liczba uczniów 2008/09 2009/10 Technik pojazdów samochodowych 279 314 Technik mechanik lotniczy 29 28 Technik obsługi turystycznej 136 296

42

43 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google