Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Renata Ropela Dyrektor WKPiU Gdańsk, 28 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Sprawozdanie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Renata Ropela Dyrektor WKPiU Gdańsk, 28 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Sprawozdanie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i."— Zapis prezentacji:

1 Renata Ropela Dyrektor WKPiU Gdańsk, 28 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Sprawozdanie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami i realizacji wybranych zadań Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

2 1.Liczba nadzorowanych szkół i placówek - 820 Szkoły samodzielne – 481 Zespoły szkół – 132 Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego - 207 2.Liczba wizytatorów – 13+2

3 ZaplanowaneZrealizowane 1.Wizytacje170125 Szkoły publiczne 2927 Szkoły niepubliczne 151 98 (47 szkół wykreślono) Nadzór pedagogiczny

4 ZaplanowaneZrealizowane 2.2.2.2. Działalność wspomagająca - narady - szkolenia (warsztaty) - konferencje wojewódzkie19111833 3.3.3.3.Kontrole - skargi 28-18212 Nadzór pedagogiczny

5 1. Koordynacja zadań wojewódzkich a)Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania18 b)Stypendia Prezesa Rady Ministrów231 c)Opiniowanie i rejestracja innowacji i eksperymentów pedagogicznych 2005-15, 2006-17, 2007-13, 2008-39, 2009-30 d)Nostryfikacja świadectw szkolnych85 e)Opiniowanie wprowadzania nowych zawodów i profili kształcenia78 f)Opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień szkoły publicznej składanych przez organy założycielskie szkół niepublicznych65 Inne zadania

6 g)Egzaminy: - maturalny (144 obserwacje), - potwierdzający przygotowanie zawodowe (48 obserwacji), - eksternistyczne (8 obserwacje) - dojrzałości, - na tytuły zawodowe, - z nauki zawodu. h) Programy unijne: Koordynacja programów: - Comenius: Konferencja Informacyjno-Promocyjna Programu Comenius w ZSZiO w Kartuzach, - Leonardo da Vinci: ", - Leonardo da Vinci: "Projekty mobilnościowe programu Leonardo da Vinci jako sposób na organizację praktyk zawodowych dla uczniów szkół młodzieżowych i dla dorosłych", Organizacja wizyty studyjnej CDEFOP: " Organizacja wizyty studyjnej CDEFOP: "Jak uatrakcyjnić kształcenie zawodowe i zapewnić jego jakość poprzez realizację projektów europejskich?" w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego Uczenie się przez całe życie.

7 2. Udział w komisjach w konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół.3 3. Przewodniczenie komisjom awansu zawodowego 161 nauczycieli/ 23 komisje

8 Wnioski z wizytacji szkół W roku szkolnym 2008/2009 w wyniku wizytacji szkół i placówek wydano 412 zaleceń.

9 Zakres zaleceń Szkoły publiczne publiczne Szkoły niepubliczne Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania61129 Efekty kształcenia 1654 Ocenianie1728 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły 1123 Baza szkoły 26 Kwalifikacje nauczycieli 111 Organizacja kształcenia 16 Decyzje administracyjne -3

10 Badanie stanu przygotowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym w 2010 r. Opracowanie: st. wiz. Ewa Furche

11 I.Wnioski z arkuszy diagnostycznych

12 1.Badaniu poddano 18 liceów ogólnokształcących i 12 techników, w tym 15 szkół publicznych i 3 szkoły niepubliczne (LO). Były to 24 szkoły miejskie, 5 gminno-wiejskich i 1 wiejska. 2.Przeprowadzono ankietę wśród 270 uczniów klas trzecich technikum i 475 uczniów klas drugich liceum ogólnokształcącego – łącznie 745 uczniów.

13 3. W badanych szkołach 85% uczniów technikum i 61% uczniów liceum ogólnokształcącego realizuje podstawę programową z matematyki w zakresie podstawowym. 4. 44% nauczycieli matematyki w badanych technikach i 30% nauczycieli w badanych liceach, w których realizowana jest podstawa programowa z matematyki w zakresie podstawowym – nie posiada uprawnień egzaminatora z matematyki.

14 5. W technikum do obowiązkowej liczby godzin matematyki dodano najczęściej dla badanej klasy 1 lub 2 godz. w tygodniu. W liceum ogólnokształcącym liczbę godzin matematyki podwyższano średnio o 2 godz. w tygodniu.

15 6. W 12 przebadanych trzecich klasach technikum przeprowadzono (kl. I-III łącznie) 18 hospitacji lekcji matematyki (średnio 1,5 godz. hospitacji na klasę), w tym w 5 szkołach nie przeprowadzono hospitacji. W 18 przebadanych drugich klasach liceum ogólnokształcącego przeprowadzono (kl. I-II łącznie) 38 hospitacji lekcji z matematyki (średnio 2,11 godz. hospitacji na klasę), w tym w 3 szkołach nie przeprowadzono hospitacji. W większości hospitacji wydano zalecania pohospitacyjne i dokonano kontroli realizacji zaleceń, które zostały zrealizowane.

16 7. Przeprowadzono hospitacje innych zajęć, podczas, których kształcone są umiejętności matematyczne. Hospitacji tych zajęć zrealizowano więcej niż zaplanowano. Były to w szczególności: chemia, fizyka i astronomia, przedmioty zawodowe, geografia, technologia informacyjna, koła naukowe.

17 8. Szkoła promuje matematykę wśród uczniów poprzez: a/ organizację konkursów, b/ współpracę z kadrą dydaktyczną uczelni wyższych, c/ organizację próbnych egzaminów maturalnych, d/ prowadzenie kół matematycznych, zajęć dodatkowych/ wyrównawczych, e/ tworzenie klas, w których matematyka jest realizowane w zakresie rozszerzonym, f/ przedstawienie znanych postaci – naukowców z matematyki i ekonomii, g/ stosowanie gier matematycznych dla chętnych,

18 h/ wyłanianie najlepszego matematyka w szkole, i/ opracowywanie przez uczniów materiałów promujących matematykę - gazetki, prezentacje multimedialne, j/ organizacja w szkole Dnia poświęconego matematyce, k/ propagowanie logicznego (matematycznego) myślenia na innych przedmiotach np. fizyka i astronomia, chemia, przedmioty zawodowe itp., l/ udział uczniów w Bałtyckim Festiwalu Nauki, m/ upowszechnianie innowacyjnych form oceniania uczniów z matematyki, n/ prowadzenie zajęć w pracowni informatycznej.

19 II.Wnioski z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów

20 1. 34% uczniów liceum i 42% uczniów technikum deklaruje, że uczenie się matematyki nie sprawia im trudności. 2. 20% uczniów liceum i 16% uczniów technikum nie potrafi ocenić swoich umiejętności z matematyki. 3. 30% uczniów liceum i 38% uczniów technikum deklaruje, że zawsze rozumie, co tłumaczy nauczyciel na lekcjach matematyki. 4. 42% uczniów liceum i 66% uczniów technikum deklaruje, że nauczyciel matematyki motywuje ich do nauki matematyki.

21 5. 37% uczniów liceum i 51% uczniów technikum deklaruje, że informacje, które otrzymuje od nauczyciela matematyki, ułatwiają im samoocenę umiejętności matematycznych. 6. 33% uczniów liceum i 42% uczniów technikum deklaruje, że nauczyciel matematyki często daje im wskazówki do samodzielnej nauki tego przedmiotu. 7. 46% uczniów liceum i 61% uczniów technikum deklaruje, że na lekcjach matematyki rozwiązywało zadania umożliwiające rozumienie pojęć matematycznych i zdobycie umiejętności ich zastosowania w życiu codziennym. 8. 60% uczniów liceum i technikum deklaruje, że na lekcjach matematyki rozwiązywało zdania typu maturalnego.

22 9. 49% uczniów liceum i 41% uczniów technikum deklaruje, że prace domowe z matematyki często sprawiają im problemy. 10. 8% uczniów liceum i 12% uczniów technikum deklaruje, że wiąże z matematyką swoją przyszłość. 11. 58% uczniów liceum i 34% uczniów technikum deklaruje, że nie zapoznano ich ze standardami egzaminacyjnymi z matematyki.

23 12.18% uczniów liceum i 10% uczniów technikum deklaruje, że chodzi na dodatkowe zajęcia z matematyki w szkole. 13. 40% uczniów liceum i 35% uczniów technikum deklaruje, że chodzi na dodatkowe zajęcia z matematyki poza szkołą: - korepetycje (technikum –26%, liceum –30%, - kursy (liceum i technikum - 9%).

24 Rekomendacje: 1. Wdrażać uczniów do samooceny. 2. Nauczyciele matematyki powinni posiadać uprawnienia egzaminatora albo przejść stosowne przeszkolenie, optymalnie ukierunkowujące ich do pracy z uczniami w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego. 3. Zweryfikować realizację podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych w kontekście realizowanych programów nauczania.

25 4.Należy rozszerzyć współpracę nauczycieli matematyki w danej szkole i w ramach współpracy międzyszkolnej. 5.Należy wzmocnić nadzór nad realizacją obowiązkowych zajęć edukacyjnych z matematyki. 6. Należy kształtować pozytywne nastawienie uczniów do matematyki poprzez organizację ciekawych, z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych, form kształcenia matematycznego (z zastosowaniem metod aktywnych).

26 Sprawozdanie z kontroli dokumentacji organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2009 r. w szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego Opracowanie: st. wiz. Ewa Furche

27 Data przeprowadzenia kontroli: 7 - 25 maja 2009 r. Liczba wizytatorów przeprowadzających kontrolę – 49. Liczba przeprowadzonych kontroli: 144, w tym 72 kontrole przeprowadzili wizytatorzy WKPiU.

28 Kontrole przeprowadzone w szkołach publicznych: 128 szkół i zespołów szkół, w tym -liceum ogólnokształcące - 76 -technikum - 77 -liceum profilowane - 39 -technikum uzupełniające - 18 -uzupełniające liceum ogólnokształcące - 18

29 Kontrole przeprowadzone w szkołach niepublicznych: 16 -liceum ogólnokształcące - 13 -uzupełniające liceum ogólnokształcące - 3

30 Wnioski z kontroli. 1.Przechowywanie i zabezpieczenie otrzymanych arkuszy egzaminacyjnych odbywało się w większości szkół zgodnie z Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009. 2. W szkole była przygotowana właściwa dokumentacja na kolejne dwa dni egzaminu, bądź w bieżącym przygotowaniu. W większości szkół była to dokumentacja pełna, przejrzysta, uporządkowana w teczkach na każdy egzamin, opisana zgodnie z procedurami. 3.Dyrektorzy posiadali oświadczenia członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych (PZE) o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych. W ośmiu szkołach były uchybienia w zakresie zabezpieczenia materiałów.

31 4.Szkoły posiadają potwierdzenie złożenia przez zdających bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu prezentacji z języka polskiego, w terminie zgodnie z przepisem. W dwunastu szkołach zdający złożyli bibliografie w wymaganym terminie według oświadczenia dyrektora szkoły – brak jest potwierdzeń, w dwóch szkołach nie wszyscy zdający złożyli bibliografie w wymaganym terminie. 5.W trzynastu szkołach odnotowano przypadki zakłócenia przebiegu egzaminu maturalnego i odnotowano je w protokołach. 6.Czterech dyrektorów szkół podejmowało decyzje w sprawie przerwania i unieważnienia egzaminu oraz sporządziło protokół przerwania i unieważnienia tego egzaminu.

32 Rekrutacja 2009/2010 Opracowanie: wiz. Ewa Kobylińska-Panylik

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Technikum – zawody, w których dokonano naboru po raz pierwszy w roku szkolnym 2008/2009 Zawód Zawód Liczba uczniów 2008/092009/10 Technik pojazdów samochodowych 279314 Technik mechanik lotniczy 2928 Technik obsługi turystycznej 136296

42

43 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Renata Ropela Dyrektor WKPiU Gdańsk, 28 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku Sprawozdanie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google