Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Załatwianie spraw w urzędach administracji państwowej i samorządowej w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Załatwianie spraw w urzędach administracji państwowej i samorządowej w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Załatwianie spraw w urzędach administracji państwowej i samorządowej w Polsce

2 Administracja – zarządzanie, kierowanie czymś, np. państwem lub jakąś instytucją Administracja publiczna - zespół organów i urz ę dów realizuj ą cych zadania publiczne i zarz ą dzaj ą cych pa ń stwem, - jest cz ęś ci ą władzy wykonawczej - ma struktur ę zhierarchizowan ą, - dzieli si ę na administracj ę rz ą dow ą i samorz ą dow ą

3 Naczelny organ administracji państwowej

4 Terenowe organy administracji rządowej

5 Jaka sprawa – w jakim urzędzie?

6 Cechy urzędnika państwowego

7 Urzędników w Polsce obowiązuje kodeks etyczny

8 Podanie

9 Wniosek o odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

10 Skarga

11 Sposoby udostępniania informacji publicznej B iuletyn I nformacji P ublicznej - informator u rz ę dowy dost ę pny na stronie: www.bip.gov.pl, zawiera linki do stron internetowych ró ż nych instytucji i organów,www.bip.gov.pl Wniosek o uzyskanie informacji niezawartych w BIP Obwieszczenie - zapis informacji publicznej wywieszony w miejscu ogólnodost ę pnym

12 Załatwianie sprawy poprzez ePUAP E lektroniczna P latforma U sług A dministracji P ublicznej www.epuap.gov.pl Temat str. 47 w podr ę czniku mgr B. Sikora

13

14


Pobierz ppt "Załatwianie spraw w urzędach administracji państwowej i samorządowej w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google