Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja publiczna i e-urząd

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja publiczna i e-urząd"— Zapis prezentacji:

1 Informacja publiczna i e-urząd
Mateusz Brzozowski Ia Art. 61 1. Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. […]

2 Informacja Publiczna Jest to każda informacja na temat spraw publicznych. Każdy obywatel ma prawo zażądać informacji publicznej, a także informacji o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych oraz o majątku publicznym (np. długu publicznym ). O ile informacja ta nie została utajniona zgodnie z art. 61 Konstytucji RP obywatelowi przysługuje prawo do jej poznania. Ograniczenie dostępu jest związane jedynie z powodu poszanowania prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorczej.

3 Charakterystyka informacji publicznej
Wszystkie informacje powinny być udostępniane w sposób pozwalający ich kopiowanie, wydruk lub przeniesienie na inny nośnik. Informacje t trzeba jak najszybciej udostępnić maksymalnie w ciągu dwóch tyg. a w szczególnych okolicznościach w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące. Jeśli w tym czasie informacja nie zostanie podana do wiadomości publicznej wtedy organ publiczny musi wydać pisemne oświadczenie z imionami, nazwiskami i funkcjami osób, które zdecydowały o uniedostępnieniu tej informacji.

4 Prawa obywatela wobec urzędu
Urzędy publiczne są zobowiązane działać na podstawie przepisów aby obywatel w razie potrzeby mógł zażądać wskazania podstawy prawnej ich czynności, Organy administracji załatwiają problemy uwzględniając przy tym interes publiczny, Obywatel ma prawo otrzymać od nich informację o okolicznościach wpływających na przebieg sprawy, Urzędnicy powinni udzielać wyjaśnień i wskazówek aby społeczeństwo nie ponosiło szkód z nieznajomości prawa,

5 Urzędnik nie posiadający kompetencji do udzielenia odpowiedzi powinien skierować interesanta do odpowiedniej osoby w urzędzie, Obywatel może uczestniczyć w postępowaniu związanym z jego prawami lub obowiązkami, przeglądać akta, sporządzać wpisy i notatki, a także przedstawiać dowody w celu jak najszybszego rozwiązania spawy, Jeśli istnieje stronniczość urzędnika strona może zarządać wyłączenia go z postępowania, Obywatel może złożyć oficjalną skargę, w której wymienia zarzuty dotyczące postępowania urzędów i ich pracowników. Taki wniosek składa się do organów nadzorujących pracę urzędów.

6 Podanie urzędowe Kontakty obywatela z organami administracji
publicznej polegają na przedstawieniu problemu przez obywatela pisemnie w podaniu. Typowe elementy podania: Miejsce i data sporządzenie, Dane osobowe autora, Wskazanie adresata pisma, Wyjaśnienie, czego ono dotyczy, Uzasadnienie i podpis nadawcy.

7 Odwołanie od decyzji Mamy prawo złożyć odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie ponieważ postanowienie nie kończy danej instancji a decyzja –tak. Postępowanie odwoławcze polega na ponownym rozstrzygnięciu sprawy Administracyjnej i nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Osoba, która chce się odwołać od decyzji z ważnych powodów może wystąpić o przedłużenie terminu możliwości prośby o odwołanie. Od decyzji jednostek samorządu terytorialnego odwołujemy się do samorządowego kolegium odwoławczego, a od postanowień wojewodów – do ministrów.

8 E-urząd System będący częścią struktur administracji publicznej i samorządowej. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel ma dostęp do administracji w dowolnym miejscu pobytu i może: Załatwić sprawy urzędowe przez internet, Uiszczać opłaty drogą elektroniczną, Skroić czas załatwiana spraw administracyjnych, Swobodnie uzyskiwać informacje o etapie realizacji zgłaszanych przez siebie spraw.

9 Sprawy możliwe do załatwienia przez www.epuap.gov.pl
Dziedzina Przykłady sprawy Sprawy obywatelskie Nadanie numeru PSL, Zmiana imienia i nazwiska Rejestracja urodzeń Fundacje i stowarzyszenie Uzyskanie wpisu do rejestru fundacji Korespondencja z urzędem Odwołanie od działalności urzędów Pomoc społeczna Wniosek o zasiłek szkolny Wniosek o pomoc w sytuacji kryzysowej Działalność gospodarcza Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Komunikacja Wydanie lub wymiana prawa jazdy Organizowanie imprez Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Budownictwo Pozwolenie na budowę

10 Arkadiusz Janicki; „W centrum uwagi”, wyd. Nowa Era, Warszawa 2011
Źródła: Arkadiusz Janicki; „W centrum uwagi”, wyd. Nowa Era, Warszawa 2011 Internet (


Pobierz ppt "Informacja publiczna i e-urząd"

Podobne prezentacje


Reklamy Google