Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 Swarzędz ID grupy: 97/33_P_G1 Opiekun: Iwona Winiarczyk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Wielkopolski rynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 Swarzędz ID grupy: 97/33_P_G1 Opiekun: Iwona Winiarczyk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Wielkopolski rynek."— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 Swarzędz ID grupy: 97/33_P_G1 Opiekun: Iwona Winiarczyk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Wielkopolski rynek pracy szansą dla ludzi młodych i przedsiębiorczych? Semestr/rok szkolny Semestr I/ IV-VI 2010

3 WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY – SZANSĄ DLA LUDZI MŁODYCH I PRZEDSIĘBIORCZYCH?

4 Nasz projekt Celem naszego projektu jest odpowiedź na pytanie – czy ludzie młodzi, przedsiębiorczy mają szansę na znalezienie ciekawej pracy na naszym, wielkopolskim rynku pracy. Czy większe niż w innych regionach kraju? Przecież za trzy lata to my, będziemy w podobnej sytuacji, jak obecni absolwenci. Aby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiłyśmy zagłębić się w tematyce rynku pracy, aby właściwie posługiwać się podstawowymi pojęciami. Ponadto sprawdzić jak funkcjonuje Urząd Pracy i Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości.Co oferuje bezrobotnym?

5 Nasz projekt Sprawdzimy dane statystyczne dotyczące rynku pracy. Zapoznamy się z ofertami pracy. Wyjaśnimy problem tzw. zawodów z przyszłością i bez przyszłości w gospodarce. Przy formułowaniu wniosków końcowych pomocna będzie nam analiza SWOT. Rozpoczynamy od podstawowych pojęć funkcjonujących na rynku pracy.

6 Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Rynek pracy to trzy podstawowe elementy: - popyt - podaż - cena

7 Podaż pracy - to liczba osób, które chcą w danym
Podaż pracy - to liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy Podaż pracy - zgłaszają osoby, które chcą sprzedać (na rynku pracy przedmiotem sprzedaży i kupna jest praca) swoją pracę zależnie od wysokości stawek, jakie mogą za nią otrzymać. Pojęcie to nie jest jednoznaczne. Na rynku pracy występują bowiem osoby, które poszukują zatrudnienia, ale gotowe są je podjąć za wyższe stawki, niż w danym momencie się za nią oferuje.

8 Popyt na pracę - jest to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców (przedsiębiorstwa). Przedmiotem transakcji jest praca, za którą pracownik otrzymuje określoną płacę. Popyt na pracę determinują takie czynniki jak: koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi. Wzrost kosztów pracy na ogół prowadzi do obniżenia popytu na pracę. Wzrost wydajności pracy powoduje, iż pracodawca może zredukować zatrudnienie - gdyż ta sama praca może być wykonana w mniejszym wymiarze godzinowym. Wzrost popytu na dobra i usługi na ogół powoduje powiększenie produkcji przedsiębiorstwa, co z kolei wiąże się z większym zapotrzebowaniem na pracę.

9 cena równa się wartości danego dobra.
Cena - ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa. Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra. Cena na rynku pracy to wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik.

10 Płaca nominalna Są to łączne wypłaty pieniężne i wartość świadczeń zaliczanych do wynagrodzenia, wypłacone pracownikowi w określonym czasie (miesiącu, roku), liczone w walucie bieżącej danego kraju. Płaca realna Jest to suma wartości dóbr i usług, jakie można nabyć przy danych wielkościach płacy nominalnej w różnych porównywalnych okresach. Różnica między płacą realną a nominalną wynika ze zmiany siły nabywczej pieniądza. Wielkość płacy realnej otrzymuje się dzieląc płacę nominalną przez wskaźnik kosztów utrzymania w danym okresie. Płaca realna zależy przede wszystkim od wysokości płacy nominalnej i od kosztów utrzymania.

11 Sytuacje na rynku pracy
Rynek pracownika – to sytuacja, w której wielkość popytu na pracę jest większa od wielkości podaży. Na rynku występuje niedobór siły roboczej. Oznacza to, że pracodawcy potrzebują więcej pracowników niż jest ich na rynku pracy. Rynek pracodawcy – to sytuacja, w której wielkość popytu na pracę jest mniejsza od wielkości podaży pracy. Na rynku występuje nadmiar siły roboczej. Mamy do czynienia z bezrobociem. Równowaga na rynku pracy - to sytuacja na rynku pracy, w której wszystkie osoby, które akceptują ukształtowaną na nim płacę równowagi, znajdują zatrudnienie. Stan pełnego zatrudnienia.

12 Zasoby siły roboczej- to wszyscy pracujący w gospodarce oraz niepracujący, którzy mogą pracować i deklarują chęć podjęcia pracy, ale w danym momencie nie mogą jej znaleźć.   Stopa bezrobocia- jest to stosunek % liczby osób uznanych za bezrobotnych do wielkości zasobów siły roboczej.   Naturalna stopa bezrobocia- jest to stosunek % liczby osób nie pracujących z własnego wyboru do wielkości zasobów siły roboczej.

13 Bezrobocie - to ilość osób pozostająca bez pracy, ale zdolna do niej i gotowa ją podjąć, zarejestrowana na właściwym dla swego miejsca zamieszkania urzędzie pracy. Rodzaje bezrobocia: a) frykcyjne –tworzą je ludzie przechodzący z jednego miejsca pracy na drugie, zmieniający zawód, wchodzący na rynek pracy. b) strukturalne- wynika z niedostosowania podaży do popytu na siłę roboczą w wyniku zmieniającej się struktury gospodarki.

14 c) cykliczne - wywołane przez okresowe spadki koniunktury gospodarczej tzn. przez szeroko zakrojoną obniżkę ogólnego poziomu wydatków w gospodarce. d) przymusowe lub dobrowolne - wynikające z braku miejsc pracy lub własnego wyboru. e) lokalne - związane z określonym regionem kraju. f) sezonowe - związane z niektórymi porami roku np. w rolnictwie, budownictwie. g) technologiczne- wynikające z postępu technicznego – mechanizacji i automatyzacji.

15 Koszty bezrobocia - są to wydatki budżetowe związane z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych, koszty rządowe programów walki z bezrobociem, a także stracone wielkości produkcji. a) indywidualne - powstałe na skutek pozostawania danej osoby bez pracy b) społeczne – jest to utracona korzyść w wymiarze makroekonomicznym, którą wyraża wielkość straty PNB (tzw. luka PNB - różnica pomiędzy wielkością PNB możliwą do osiągnięcia w warunkach pełnego zatrudnienia a wielkością PNB faktycznie osiągniętą w danym okresie czasu)

16 Możliwe przyczyny bezrobocia: a) wadliwa organizacja rynku pracy b) brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych c) recesja gospodarcza d) postęp techniczny e) sytuacja demograficzna f)  restrukturyzacja gospodarki g) oferowanie przez pracodawców zbyt niskich wynagrodzeń h) inne   Możliwe skutki bezrobocia: a) koszty bezrobocia b) obniżenie poziomu życia c) frustracje, konflikty rodzinne d) wzrost przestępczości e) inne

17 Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Polsce

18 Stopa bezrobocia w Polsce

19 Miesiąc wielkopolska Styczeń 7,2 Luty 7,7 Marzec 8,1 Kwiecień Maj 7,9
Czerwiec 7,8 Lipiec Sierpień 8,0 Wrzesień 8,2 Październik 8,4 Listopad 8,7 Grudzień 9,1 Stopa bezrobocia w Wielkopolsce

20 Bezrobocie i rynek pracy w maju 2010 r.
Wielkopolska jest pierwszym (!) województwem pod względem najniższej stopy bezrobocia w Polsce – 9,2%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w Polsce w maju 2010r. wynosi osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2010 r. – 11,9% Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy – 59,9 tys.

21

22 Przyszłość Zawodowa Coraz częściej poszukując pracy zwracamy uwagę nie tylko na materialne profity, ale i na niski poziom stresu, miłą atmosferę w biurze, czy też przestrzeganie pory, o której będziemy wychodzić z niej do domu. Nadal jednak wybierając studia i kursy nie kierujemy się naszymi marzeniami, ale tym, czy po zdobyciu wykształcenia, znajdziemy dobrze płatną posadę. Jakie zawody są poszukiwane naprawdę?

23 Informatycy, finansiści i inżynierowie - Jak pokazują statystyki Portalu Rynku Pracy HRK.PL ze zdobyciem posady nie mają problemu informatycy, finansiści, czy inżynierowie budowlani. Choć nie widać tego w prasie i na portalach rekrutacyjnych, wciąż poszukiwaną profesją są również interniści i lekarze poszczególnych specjalizacji.

24 Handlowcy - Sprzedaż to krew biznesu i siła napędowa każdej firmy
Handlowcy - Sprzedaż to krew biznesu i siła napędowa każdej firmy. Nic zatem dziwnego, że to handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Nadal istnieją firmy, które oczekują od kandydatów jedynie odpowiednich predyspozycji osobowościowych czyli tzw. żyłki handlowca. Większość jednak wymaga udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży, a także wykształcenia kierunkowego, zależnego od rodzaju sprzedawanych produktów lub usług.

25 Specjaliści z IT/Telecom - Zarówno ostatnie raporty z badań rynku pracy (Manpower, IDC Poland), jak i statystyki z portali rekrutacyjnych wskazują, że specjaliści od informatyki i telekomunikacji są drugą co do wielkości grupą najbardziej rozchwytywanych pracowników. Większość ofert w tym sektorze dotyczy przede wszystkim stanowisk analityków, projektantów i programistów. Podstawowymi atutami kandydatów może być tu znajomość technologi Java/J2EE, C/C++ oraz „.NET”.

26 Finanse/ Bankowość – W branży bankowej najczęściej poszukiwanymi pracownikami są osoby od bezpośredniej obsługi klientów - zarówno biznesowych, jak i detalicznych. W cenie są doradcy finansowi, kredytowi, opiekunowie inwestycyjni małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrasta również zapotrzebowanie na osoby obsługujące klientów zamożnych, poszukujących usług doradczych w zakresie skutecznego lokowania i pomnażania posiadanego majątku.

27 Przemysł i budownictwo - Branża budowlana narzeka na brak fachowców we wszystkich dziedzinach. Wprawdzie obecny rok przyniósł pogorszenie w sektorze mieszkaniowym, ale w dobrej kondycji jest budownictwo infrastrukturalne, drogowe, kolejowe. Poszukiwani są zarówno inżynierowie projektanci, jak i inżynierowie budów. Jak podaje raport Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, największe braki kadrowe występują wśród specjalistów z uprawnieniami, mogącymi samodzielnie kierować budowami.

28 Edukacja – Chociaż nauczyciele od kilku lat nie schodzą z list zawodów bez przyszłości, powoli odnotowuje się wzrost zapotrzebowania na ich pracę. Niskie zarobki w szkolnictwie to główny powód, dla którego młodzi ludzie nie decydują się na pracę w szkołach. Najbardziej poszukiwanymi są nauczyciele języków obcych.

29 Marketing -To działka, która kusi ludzi prężnych, przedsiębiorczych i chcących cały czas przeć naprzód. Ofert dla jej pracowników jest sporo, a hierarchia stanowisk jest rozpięta od asystentki działu poprzez specjalistę, na kierowniku i dyrektorze kończąc. W porównaniu z innymi sektorami zawodowymi Marketing to dziedzina, która w relatywnie krótkim czasie daje również możliwość awansowania na wyższe stanowisko. Do rozpoczęcia pracy w tym sektorze wykształcenie kierunkowe nie jest konieczne. Silniejszym atutem są posiadane umiejętności i zdobyte doświadczenie. Jednak w związku z mnogością absolwentów kierunków marketingowych, konkurencja na tym rynku jest duża. Wzrasta zatem wartość skończonych studiów, szkoleń, warsztatów i zdobytych certyfikatów umiejętności. By osiągnąć więcej na tej linii frontu musimy w siebie inwestować.

30 ZAWODY BEZ PRZYSZŁOŚCI
-górnicy -kolejowi i dyżurni ruchu -kowale -ślusarze -maszyniści -monterzy -nauczyciele nauczania początkowego i przedszkolnego -operatorzy urządzeń hutniczych -operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo - przetwórczych -operatorzy urządzeń wydobywczych -operatorzy maszyn włókienniczych, futrzarskich i skórzanych -pracownicy żeglugi i lotnictwa -robotnicy pomocniczy w górnictwie, budownictwie, transporcie -robotnicy obróbki drewna -robotnicy pomocniczy w rolnictwie i rybołówstwie -robotnicy poligraficzni -rolnicy -rybacy -stolarze meblowi -sprzedawcy uliczni -technicy rolnicy i leśnicy

31 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI farmaceuta administrator baz danych fizjoterapeuta
administrator sieci informatycznej adwokat agent ochrony mienia i osób agent reklamy agent ubezpieczeniowy agent usług artystycznych analityk systemów komputerowych architekt krajobrazu architekt obiektów budowlanych biochemik bioenergoterapeuta biomasażysta copywriter detektyw dietetyk doradca inwestycyjny doradca personalny doradca podatkowy doradca zawodowy dziennikarz farmaceuta fizjoterapeuta grafik komputerowy informator handlowy inspektor kontroli skarbowej instruktor nauki jazdy inżynier bhp inżynier biocybernetyki i inżynier biomedyki inżynier biotechnologii inżynier budownictwa inżynier budowy systemów komputerowych inżynier elektronik inżynier inżynierii materiałowej inżynier inżynierii środowiska inżynier obsługi systemów inżynier telekomunikacji kosmetyczka księgowy lekarz dentysta ITD.

32

33 Oferty pracy Przykładowa oferta pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu: „Firma ze Swarzędza o ugruntowanej pozycji na rynku poszukuje osoby do działu marketingu, wymagane doświadczenie oraz znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość oprogramowania CDN XL tel……….. „ Przykładowe oferty z gazet: „Przedstawiciela handlowego z doświadczeniem tel …………..” „Grupa ……….. sp. z o.o. zatrudni na bardzo dobrych warunkach finansowych osoby do działu ekonomicznego. Wymagania: niekaralność, doświadczenie zawodowe, wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności. Tel. ………..”

34 Poszukujemy pracy …. Gdybyśmy teraz kończyły szkołę jako technicy ekonomiści niestety, mogłyby czekać nas niepokojące informacje. Pracy dla nas nie ma!!! Jest praca dla np. kucharza, fryzjerki, mechatronika, sprzedawcy czy logistyka. Czyli w większości na stanowiska tzw. robotnicze. Po analizie ofert pracy w Internecie, prasie i Powiatowym Urzędzie Pracy dochodzimy do wniosku, że pracodawcy poszukują ludzi młodych, przedsiębiorczych lecz z …praktyką zawodową! A gdzie ją zdobyć? Kto przyjmie nas do pracy? Jaka na to rada? Wybierajmy przyszły zawód uwzględniając koniecznie potrzeby gospodarki. Zawód, który kojarzyć się będzie z rynkiem pracownika a nie pracodawcy. Pomocna w tym może być analiza SWOT.

35 Analiza SWOT Wielkopolski rynek pracy
MOCNE STRONY Rozwinięty przemysł; spora ilość firm w tym także z kapitałem zagranicznym Położenie województwa i powiatu w centrum kraju, bliskość głównych krajowych szlaków komunikacyjnych Aktywność gospodarcza mieszkańców powiatu i województwa Dobra struktura demograficzna bezrobotnych i poszukujących pracy (duża ilość osób młodych i w wieku produkcyjnym, stanowiących podstawę siły roboczej) Duża ilość szkoleń dla bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji Niska stopa bezrobocia – Wielkopolska to region w Polsce o najniższej stopie bezrobocia Bardzo dobrze funkcjonujący Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, który we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości przedstawia atrakcyjne oferty dla bezrobotnych oraz ludzi młodych, zakładających własne firmy

36 Analiza SWOT Wielkopolski rynek pracy
SŁABE STRONY Nie zawsze oferowana przez pracodawców praca spełnia oczekiwania pracownika, szczególnie w aspekcie finansowym Brak na rynku pracy dostatecznej ilości większych firm, które tworzyłyby nowe miejsca pracy Sezonowość, duża fluktuacja w zatrudnieniu Duża ilość uczelni wyższych np. humanistycznych jak i zawodowych np. ekonomicznych, która powoduje nadmiar absolwentów tych uczelni Atrakcyjność samego Poznania i okolic, która decyduje o pozostaniu i rozpoczęciu kariery zawodowej osób nawet z najbardziej odległych terenów Polski

37 Analiza SWOT Wielkopolski rynek pracy
SZANSE Bliskość dużych aglomeracji, a tym samym spore rynki zbytu Polityka państwa skierowana w stronę stymulowania rozwoju gospodarczego oraz aktywizacji osób bezrobotnych Nacisk na rozwój szkolnictwa technicznego, którego absolwenci na różnych szczeblach mają najmniejsze problemy ze znalezieniem pracy w kraju jak i zagranicą Dostępność środków pomocowych z UE dających szansę na rozwój, zakładanie własnych działalności gospodarczych itp. Tworzenie przez lokalne samorządy warunków rozwoju dla nowych inwestorów, którzy będą tworzyć nowe, stałe miejsca pracy Coraz niższe ceny nieruchomości – przy zakładaniu firm odgrywające dużą rolę W perspektywie – 2012 rok i Mistrzostwa Europy w piłce nożnej – które odbędą się także w Poznaniu, będące źródłem inwestycji w różnych dziedzinach życia np. hotelarstwie, gastronomii itp..

38 Analiza SWOT Wielkopolski rynek pracy
ZAGROŻENIA Brak stabilizacji polityki gospodarczej w kraju Często zmieniające się przepisy prawne np. podatkowe, utrudniające funkcjonowanie firm spora emigracja szczególnie specjalistów „za lepszą pracą i płacą” Niż demograficzny Zła polityka oświatowa, która doprowadza do „nadprodukcji” absolwentów w niektórych zawodach np. ekonomista Kryzys gospodarczy w Europie i na świecie – przy globalizacji gospodarek także ujemny wpływ na naszą Anomalie pogodowe – susze, powodzie, tornada itp. wynikające z ocieplenia klimatu

39 A co z nami, młodymi …. Wielkopolski rynek pracy daje realne szanse znalezienia pracy ludziom młodym, mającym pomysł na dalszą karierę zawodową. Trzeba tylko właściwie wybrać kierunek kształcenia i … uczyć się! Inwestować w swoją przyszłość. Są instytucje, które mogą nam w tym pomóc np. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Poznaniu. Przeprowadzona analiza SWOT wskazuje także na potencjalne większe szanse i możliwości niż na innych rynkach regionalnych. A my, przyszłe ekonomistki pamiętajmy, że rynek potrzebuje księgowych, specjalistów finansowych – stąd – niech żyje rachunkowość!

40 Literatura Bronowska W. „Podstawy ekonomii” WSiP
Merta T. Pacewicz A. „Z ekonomią na TY” CEO Strony internetowe:

41


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 Swarzędz ID grupy: 97/33_P_G1 Opiekun: Iwona Winiarczyk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Wielkopolski rynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google