Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca badawcza: Wpływ nowych technologii na zatrudnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca badawcza: Wpływ nowych technologii na zatrudnienie."— Zapis prezentacji:

1 Praca badawcza: Wpływ nowych technologii na zatrudnienie.
Seminarium dyplomowe Praca badawcza: Wpływ nowych technologii na zatrudnienie.

2 Wpływ nowych technologii na działalność przedsiębiorstw
Stosowanie nowych technologii ma znaczny wpływ na użytkowanie, magazynowanie, koszt, prędkość i organizację informacji. Podstawowe efekty ich zastosowania to: rozszerzenie zasięgu postrzegania (zmiany w reklamie i wzorcach marketingowych, zwiększenie dostępu do źródeł, globalny zasięg do zaopatrzenia) zmiany procesów (ujednolicenie zadań, ograniczenie do modułów i określonych interfejsów, ograniczenie czasu poprzez działania równoległe oraz organizację przepływu pracy i kontrolę), wpływ na niematerialne transakcje (większa prędkość i wydajność, redukcja „papierkowej roboty”, tańsze przechowywanie i odzyskiwanie danych, szybsze polecenia, wypłaty, usługi) zmiany struktury organizacji (hierarchii, kompetencji, koordynacji i kontroli, zespołów i grup roboczych oraz relacji)

3 Budowa modelu ekonometrycznego na temat wpływu nowych technologii na kształtowanie się zatrudnienia w firmach różnych branż. Dane statystyczne Zmienna objaśniana Y to liczba zatrudnionych po wdrożeniu danej technologii w przedsiębiorstwie. Potencjalne zmienne objaśniające: X1 – liczba zatrudnionych przed wdrożeniem danej technologii w firmie X2 – bezrobotni poprzednio pracujący według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy (dane w tyś.)

4 Dane statystyczne Lp. Firma Y* X1* X2 1 Tommex 5 2 210,7 PrintDisplay
42 189,8 3 Biuro Rachunkowe Ekoconsultant Sp. z o.o. 10 4 Manuli Ekobal Opoczno S.A.. 1150 1110 265,8 6 Amica Wronki S.A. 27 36 112 7 KGHM Polska Miedź S.A.(administacja) 1316 1430 142,1 8 KGHM Polska Miedź S.A. 6343 6456 625,3 9 Górażdże Cementownia 324 372 554,6 Cementownia "Nowiny" 80 93 11 Comp Rzeszów S.A. 240 190 12 Alu Rehab Poland Z O.O. 150 30 622,9 13 ComArch S.A. 477 384 14 Veracomp 130 120 15 Bowim S.A. 40 20 16 PKN Orlen S.A. 7333 7646

5 Dane statystyczne 2 Ilość zatrudnionych Liczba firm do 20 4 21-50 3
Wielkość firm na podstawie zatrudnienia (przed wdrożeniem danej technologii) Ilość zatrudnionych Liczba firm do 20 4 21-50 3 51-250 2 Powyżej 1000

6 Dane statystyczne 3 Ilość zatrudnionych Liczba firm do 20 3 21-50
Wielkość firm na podstawie zatrudnienia (po wdrożeniu danej technologii) Ilość zatrudnionych Liczba firm do 20 3 21-50 51-250 4 2 Powyżej 1000

7 Dane statystyczne 4 Porównanie wielkości firm na podstawie zatrudnienia przed i po wdrożeniu nowych technologii

8 Eliminacja zmiennych objaśniających
Współczynnik zmienności średnia arytmetyczna odchylenie standardowe Współczynniki zmienności Zmienna V Przyjęcie X1 204,06% Tak X2 58,76%

9 Budowa modelu ekonometrycznego i analiza obserwacji
Czynność Zmienne w modelu R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 Wprowadzenie danych surowych X1 1,000 ,999 59,53284 1,933 2 Usunięcie stałej z modelu 61,22390 1,547

10 Budowa modelu ekonometrycznego i analiza obserwacji 2
Ostateczna postać modelu: = ,965X1

11 Wielkość zatrudnienia po wdrożeniu nowych technologii
Kształtowanie się zatrudnienia w firmach po wdrożeniu nowych technologii Liczba zatrudnionych pracowników w firmie przed wdrożeniem nowych technologii Wielkość zatrudnienia po wdrożeniu nowych technologii [0;636] Wzrasta [637;665] Nie zmieni się Maleje

12 Opis jakościowy - ankieta
Poniższa ankieta ma na celu zbadanie wpływu nowych technologii na kształtowanie się zatrudnienia w firmach różnych branż. Otrzymane wyniki posłużą jedynie jako podstawa pracy badawczej. INSTRUKCJA: Prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi poprzez kliknięcie na odpowiednie pole, zaś pola wykropkowane należy samemu wypełnić. Czy w Państwa firmie na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpiło wdrożenie nowych technologii ( komputeryzacja, usieciowienie, systemy wspomagające zarządzanie, itp.)? ( w przypadku odpowiedzi „Tak” prosimy o podanie rodzaju technologii) Jaka była wielkość zatrudnienia w roku poprzedzającym wdrożenie danej technologii (jeśli miało miejsce kilka wdrożeń na przestrzeni ostatnich 10 lat, prosimy o podanie wielkości zatrudnienia w każdym z poprzedzających lat)? Jaka była wielkość zatrudnienia w roku po wdrożeniu danej technologii. Dziękujemy za wypełnienie ankiety

13 Opis jakościowy-wnioski
W ponad 70% przedsiębiorstw zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych wiąże się z redukcją zatrudnienia, przy czym jest to redukcja rzędu kilku do kilkunastu procent (jedynie w przypadku działu administracji Amica Wronki spadek zatrudnienia o 25%). W firmach w których wzrost zatrudnienia jest zauważalny to dotyczy on zatrudnienia ogółem w firmie i może być wynikiem również innych czynników mających miejsce w okresie wdrożenia systemu. Wzrost zatrudnienia dotyczy firm ściśle technologicznych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych stacjonarnych (Netia) i bezprzewodowych (Polkomtel). Organizacje te znajdują się w fazie rozwoju, co w znacznym stopniu determinuje również poziom zatrudnienia.

14 Opis jakościowy-wnioski 2
Pewną korelacje zauważyć można pomiędzy redukcją zatrudnienia w firmach powiązanych z budownictwem (Cementownia Nowiny, Gorażdże, Opoczno) a poziomem bezrobotnych poprzednio pracujących w skali całego kraju: Nowiny: 1999r zatrudnienie administracja 93 osoby, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 188,9tyś 2000r zatrudnienie 80 osób, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 204,2tyś Opoczno: 2001r zatrudnienie 1150 osób, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 252,1tyś 2002r zatrudnienie 1100 osób, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 265,8tyś Gorażdże: 1997r zatrudnienie 373 osoby, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 134,7 tyś 2000r zatrudnienie 324 osoby, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 204,2 tyś

15 Porównanie i analiza uzyskanych wyników w badaniach statystyczno-ekonometrycznych i jakościowych 1
Uzyskany model ekonometryczny Wnioski, do jakich doszliśmy po analizie zebranych danych pod kątem badań jakościowych: - problem zmiany zatrudnienia pod wpływem nowych technologii jest problemem bardzo złożonym, bardzo trudno jest wyodrębnić wpływ jednego czynnika na zjawisko zatrudnienia, a w szczególności takiego czynnika, jakim są nowe technologie - problem z oszacowaniem wpływu tego czynnika związany jest również z trudnościami w zdobyciu danych potrzebnych do badań zjawiska - generalnie przy badaniu zjawiska od strony badań jakościowych, w oparciu o zgromadzone przez nas dane ( zawarte w powyższej tabeli), można dojść do następujących wniosków: - w firmach małych i średnich wprowadzenie nowych technologii wpływa na zwiększenie zatrudnienia - w firmach dużych, w których nastąpiło wdrożenie nowych technologii zauważyć możemy tendencje do spadku zatrudnienia = ,969X1

16 Porównanie i analiza uzyskanych wyników w badaniach statystyczno-ekonometrycznych i jakościowych 2
- analizując model ekonometryczny, uzyskany na podstawie pozyskanych danych możemy zauważyć, że dla przedsiębiorstw o niewielkiej liczbie zatrudnionych, po wdrożeniu nowych technologii nie zajdą duże zmiany w wielkości zatrudnienia, natomiast w przypadku przedsiębiorstw dużych nastąpi kilku procentowa redukcja zatrudnienia. Model ten jest otrzymany na podstawie danych zbiorczych, nie bierze on pod uwagę wielkości firmy, czy branży w jakiej ona działa, oraz trendów w gospodarce, jednak można uznać że generalnie model ten w sposób zbliżony do rzeczywistości modeluje to zjawisko, jakkolwiek jest to odwzorowanie bardzo ubogie, nie biorące pod uwagę wielu ważnych czynników, jednak w połączeniu z badaniem jakościowym uzyskujemy obraz, oddający w sposób stosunkowo dokładny przebieg zjawiska zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach pod wpływam wdrożenia nowych technologii

17 Porównanie i analiza uzyskanych wyników w badaniach statystyczno-ekonometrycznych i jakościowych 3
Następnie możemy porównać wyniki naszych badań z wynikami badań o podobnym charakterze, które miały miejsce w 1997 roku w Niemczech. Poniższa tabela przedstawia zmiany w zatrudnieniu ze względu na wprowadzenie nowych technologii w przedsiębiorstwach niemieckich, z podziałem na branże i wielkość firm ( zmiany są podane w %).

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Praca badawcza: Wpływ nowych technologii na zatrudnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google