Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania statystyczne Wykłady 1-2 © Leszek Smolarek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania statystyczne Wykłady 1-2 © Leszek Smolarek."— Zapis prezentacji:

1 Badania statystyczne Wykłady 1-2 © Leszek Smolarek

2 Sformułowanie hipotez badawczych
hipoteza podstawowa, zespół szczegółowych hipotez roboczych stanowiących rozwinięcie hipotezy podstawowej

3 Przekształcenie hipotez badawczych na problemy statystyczne
Dostępności źródeł statystycznych: źródła pierwotne, źródła wtórne.

4 Wybór źródła danych statystycznych
Określenie populacji generalnej pod względem przedmiotowym, czasowym i przestrzennym Opracowanie tablic statystycznych i wykazu cech

5 Rodzaju obserwacji (bieżąca, retrospektywna).
Stopień przebadania populacji generalnej (badanie całkowite, badanie niewyczerpujące (próba z populacji)). Rodzaj próby (losowa, quasi-losowe). Określenie wielkości próby i precyzji szacunku z uwzględnieniem rodzaju losowania, metody estymacji oraz dyspersji cechy. Określenie operatu i techniki losowania

6 Ocena stopnia przydatności źródła dla własnych celów badawczych
Ocena reprezentatywności badania i jakości źródła - statystyczne testy losowości próby, - porównanie oszacowanych parametrów pod względem merytorycznym, - porównanie wyników z alternatywnymi źródłami danych. Analiza błędów nielosowych (luki w zakresie, inne rodzaje).

7 Analiza danych

8

9 Analiza struktury: - grupowanie statystyczne: wariancyjne (cechy ilościowe), typologiczne (cechy jakościowe). - analiza tendencji centralnej średnie klasyczne - średnia arytmetyczna, - średnia geometryczna, - średnie harmoniczna. średnie pozycyjne - mediana, - dominanta. - analiza dyspersji (rozproszenia), - analiza asymetrii, - analiza koncentracji.

10 Analiza współzależności
klasyfikacja według rodzaju badanych cech: korelacja cech jakościowych, korelacja cech ilościowych, modele korelacji i regresji z jedną zmienną, modele wielu zmiennych. klasyfikacja według postaci funkcji regresji: liniowe, nieliniowe. klasyfikacja według rodzaju związków: przyczynowo-skutkowe, symptomatyczne.

11 Analiza dynamiki zbiorowości lub zdarzeń:
- składniki szeregu dynamiki trend, wahania sezonowe, inne wahania cykliczne, wahania przypadkowe. - pieniężny wymiar zjawisk społecznych i ekonomicznych - czynniki strukturalne i metody ich eliminacji w szeregach dynamicznych.

12 Wnioskowanie statystyczne
Analiza struktury, współzależności i dynamiki Klasyczna estymacja parametrów: punktowa, przedziałowa. Estymacja związków, zależności, rozkładów,… - estymator ilorazowy i regresyjny, - estymatory syntetyczne, - uogólnione estymatory regresyjne MRE, - estymatory bayesowskie, Weryfikacja hipotez statystycznych: - testy parametryczne, - testy nieparametryczne.

13 Prezentacja wyników

14 Budowa szeregów statystycznych:
- szeregi proste i rozdzielcze, - szeregi czasowe, - szeregi przestrzenne, - szeregi rzeczowe.

15 Budowa tablic statystycznych:
- tablice proste, - tablice złożone, - tablice robocze, - tablice wynikowe.

16 Budowa wykresów statystycznych:
- wykresy liniowe, - wykresy powierzchniowe, - wykresy bryłowe (trójwymiarowe), - wykresy mapowe, - wykresy obrazkowe, - wykresy korelacyjne, - wykresy dynamiczne.

17 SZEREG PROSTY

18 SZEREG PROSTY

19 SZEREG PROSTY

20 Wykres kolumnowy brukselka i maliny generują największe wpływy

21 Wykres słupkowy

22 Wykres pierścieniowy

23 Wykres kołowy

24 SZEREG ZŁOŻONY

25 SZEREG ZŁOŻONY

26 SZEREG ZŁOŻONY

27 SZEREG ROZDZIELCZY

28 SZEREG ROZDZIELCZY

29 MODALNOŚĆ

30 SKOŚNOŚĆ

31 Excel Narzędzia do analizy statystycznej
Analysis ToolPak

32 udostępnia zestaw narzędzi do analizy statystycznej danych, w pakiecie
Microsoft Excel udostępnia zestaw narzędzi do analizy statystycznej danych, w pakiecie Analysis ToolPak, Użytkownik dostarcza dane i parametry dla każdej analizy Poszczególne narzędzia stosują odpowiednie funkcje makr i wyświetlają wyniki w tabeli wyników. Niektóre narzędzia oprócz tabeli generują również wykresy.

33 Program Excel zawiera wiele funkcji arkusza kalkulacyjnego z zakresu statystyki, finansów i inżynierii. Niektóre funkcje statystyczne są wbudowane, a inne stają się dostępne po zainstalowaniu pakietu Analysis ToolPak.

34 Uzyskiwanie dostępu do narzędzi analizy danych
Następnie wybierz polecenie Analiza danych. Wybierz polecenie Narzędzia Wybierz narzędzie analizy

35 Jeśli polecenie Analiza danych jest niedostępne
Wybierz polecenie Narzędzia Następnie wybierz polecenie Dodatki. 3. Załaduj Analysis ToolPak.

36 Wykonywanie analizy statystycznej
W oknie dialogowym Analiza danych kliknij nazwę narzędzia analitycznego, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym wybranego narzędzia ustaw żądane opcje dotyczące analiz. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji, w oknie dialogowym kliknij przycisk Pomoc.

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Badania statystyczne Wykłady 1-2 © Leszek Smolarek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google