Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podejście Leader – ostatnie nabory, zasady finalizujące okres 2007-2013 Zegrze, 26 październik 2012 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podejście Leader – ostatnie nabory, zasady finalizujące okres 2007-2013 Zegrze, 26 październik 2012 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Podejście Leader – ostatnie nabory, zasady finalizujące okres 2007-2013 Zegrze, 26 październik 2012 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Kongres współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Stan wykorzystania środków osi 4 Leader

3 (w mln PLN)413421431Razem Limit 2 579,0 62,2 634,5 3 275,7 Kwota z WOPP 2 885,2 24,1 534,6 3 443,9 Kwota z Umów 1 313,2 11,5 521,5 1 846,2 Kwota Płatności 573,4 3,8 223,3 800,5 (% limitu)413421431Razem WOPP111,9%38,7%84,2%105,1% Umowy50,9%18,4%82,2%56,4% Płatności22,2%6,2%35,2%24,4%

4 Realokacja środków W ramach działań 413 i 431 na obecnym etapie nie przewiduje się realokacji środków. W przypadku działania 421 z uwagi na brak zakontraktowania środków oraz brak obligatoryjności realizacji projektów współpracy przez LGD – nie wyklucza się ewentualnej realokacji niewykorzystanych środków.

5 Działanie 413 Wdrażanie LSR – zmiany planowane (1) Zmiana wysokości limitu pomocy na jednego beneficjenta ze 100 tys. do 200 tys. złotych, a w przypadku beneficjenta, który odpowiada definicji beneficjenta w ramach działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ograniczenie tego limitu do 50 tys. złotych. Zwiększenie kwoty pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu z 25 tys. do 50 tys. złotych.

6 Działanie 413 Wdrażanie LSR – zmiany planowane (2) Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego wstrzymanie biegu terminu na rozpatrzenie wniosków złożonych w ramach naboru na małe projekty, który był przedmiotem kontroli i w jej wyniku istnieje konieczność przeprowadzenia przez LGD ponownej oceny złożonych wniosków. Rozwiązanie to także będzie miało zastosowanie w przypadku pozostałych typów operacji w ramach działania 413 – operacji innych niż małe projekty.

7 Działanie 413 Wdrażanie LSR – zmiany planowane (3) W sytuacji gdy po przeprowadzeniu przez LGD ostatniego naboru (wybór do 120% limitu): okaże się, że LGD nadal dysponuje środkami w ramach strategii – umożliwienie LGD przeprowadzenia kolejnego naboru, aby było możliwe zagospodarowanie tych środków, LGD otrzymała środki na realizację dodatkowych zadań w ramach II konkursu na wybór LGD do realizacji LSR (aneksowano umowę ramową) - umożliwienie LGD rozdysponowania tych środków – w obu przypadkach po uprzedniej zmianie harmonogramu terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 (załącznik do umowy ramowej)

8 Działanie 413 Wdrażanie LSR – komentarz (1) LGD może złożyć do SW ostatni wniosek o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 (w przypadku małych projektów - do dnia 30 czerwca 2014 r.). Termin ten powinien także uwzględniać czas niezbędny na wybranie i przekazanie tych wniosków do właściwego podmiotu wdrażającego, tak aby wnioskodawca miał możliwość terminowej realizacji operacji i jej zakończenia, czyli złożenia wniosku o płatność ostateczną (w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.).

9 Działanie 413 Wdrażanie LSR – komentarz (2) Mając powyższe na uwadze, LGD powinny dokonać przeglądu harmonogramów pod kątem możliwości i racjonalności ogłoszenia ostatnich naborów, mając na względzie: faktyczną możliwość rozdysponowania środków, osiągnięcie wskaźników zawartych w LSR oraz rozliczenie kosztów bieżących w ramach działania 431 Funkcjonowanie LGD (…)

10 Biorąc pod uwagę regulacje zawarte w przepisie przejściowym oraz wprowadzającym w życie projektowanego rozporządzenia (§ 2 i 3) oraz doświadczenia wynikające z dotychczasowej praktyki legislacyjnej, przewiduje się następujące terminy zakończenia poszczególnych etapów procesu legislacyjnego: przedłożenie projektu rozporządzenia do podpisu Ministra – koniec listopada 2012 r. przekazanie rozporządzenia do RCL w celu opublikowania – koniec listopada 2012 r. publikacja przez RCL w Dzienniku Ustaw – około końca grudnia 2012 r. wejście w życie – około połowy stycznia 2012 r. nowe przepisy będą miały zastosowanie do naborów, które zostaną ogłoszone nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie rozporządzenia, czyli faktycznie rozpoczną się z początkiem lutego 2012 r. Działanie 413 Wdrażanie LSR – termin wejścia w życie przepisów

11 Ostateczne terminy składania wniosków w ramach 421 Wniosek o przyznanie pomocy: Przygotowanie 30 czerwca 2013 r. Realizacja 31 grudnia 2013 r. Wniosek o płatność: Przygotowanie 31 grudnia 2013 r. Realizacja 30 czerwca 2015 r.

12 Wniosek o płatność w ramach 431 Wniosek o płatność do 30 czerwca 2015 r. Kwalifikowalność kosztów bieżących do poziomu 15% zrefundowanych kosztów w ramach wszystkich operacji objętych LSR Koszty bieżące < 15% refundacji 413+421+431 Konieczność monitorowania spełnienia powyższej nierówności Niespełnienie powyższej nierówności podczas rozpatrywania wniosku o płatność ostateczną oznaczać będzie niekwalifikowalność części kosztów bieżących

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podejście Leader – ostatnie nabory, zasady finalizujące okres 2007-2013 Zegrze, 26 październik 2012 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google