Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jej kompetencje i możliwości wpływania na rozwój szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jej kompetencje i możliwości wpływania na rozwój szkoły"— Zapis prezentacji:

1 jej kompetencje i możliwości wpływania na rozwój szkoły
Rada pedagogiczna – jej kompetencje i możliwości wpływania na rozwój szkoły Konferencja pn. „Czy szkoła musi się rozwijać? WDN po nowemu” Radowo Małe, 17 X 2012 r.

2 „Non scholae, sed vitae discimus”
Seneka Młodszy (ur. ok. 4 roku p.n.e., zm. 65 roku n.e.)

3 W preambule do ustawy o systemie oświaty podkreślono, iż „oświata /…/ stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa”, zaś z treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, że system oświaty zapewnia wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

4 1. Koncepcja funkcjonowania polskiej oświaty publicznej.
Program wystąpienia 1. Koncepcja funkcjonowania polskiej oświaty publicznej. 2. Kompetencje Rady Pedagogicznej. 3. Wyzwania współczesności.

5 „Nie możemy już dłużej czekać na jutro – musimy sami je tworzyć”
Gaston Bergier

6 Polska oświata publiczna opiera się na trzech powiązanych ze sobą zasadach:
decentralizacji samorządności subsydiarności

7 Decentralizacja

8 § 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności:
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół   § 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności: 1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska /…/

9 Decentralizacja - kontekst prawny:
Zestaw celów szkoły, które funkcjonują jako lista wymagań państwa wobec szkół i placówek oświatowych (w formie załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

10 1. Państwo formułuje jasne, ogólnie znane i akceptowane wymagania wobec szkół.
2. Wymagania te wyznaczają pożądany stan w oświacie, pokazując jednocześnie przydatne kierunki rozwoju.

11 3. Ustalone na poziomie ogólnym wymagania pozwalają szkole na wytyczenie kierunków działania, jednocześnie umożliwiając jej prowadzenie swojej działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i możliwościami.

12 Samorządność

13 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

14 Subsydiarność

15 Wymagania państwa wobec szkół nie obejmują wszystkich możliwych zagadnień związanych z ustawowymi i innymi obowiązkami szkół wobec uczniów i rodziców. Wymagania państwa wskazują zadania strategiczne i priorytetowe.

16 Szkoły powinny działać w celu spełnienia wymagań, ale zgodnie ze swoimi możliwościami i uwarunkowaniami. To oznacza, iż nauczyciele tak powinni dobierać metody i sposoby działania, aby umożliwiały one osiągnięcie stanu opisywanego przez wymagania, ale równocześnie uwzględniały specyfikę szkoły.

17 Kompetencje i zadania rady. pedagogicznej. w warunkach
Kompetencje i zadania rady pedagogicznej w warunkach szkoły autonomicznej

18 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(dalej cyt. ustawa USO)

19 Rada Pedagogiczna 1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej nauczycieli działa rada pedagogiczna /…/ 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. (art. 40 ustawy o systemie oświaty)

20 Rada Pedagogiczna Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki; 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

21 Kompetencje nauczyciela
„Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.” Podstawa prawna: art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.),

22 Wybór podręcznika wg zapisów ustawy o systemie oświaty
Art. 22a. 1.  Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 2e.  Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

23 Ustawa Karta Nauczyciela nakłada na nauczyciela obowiązek rzetelnej realizacji zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły. Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.),

24 Jednym ze sposobów poradzenia sobie nauczycieli z zadaniami jest ustalenie priorytetów i celów szkoły oraz autorefleksja nad celami własnego działania.

25 Wyzwania współczesności i przyszłości:
cywilizacja wiedzy

26 „Szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje.”
Albert Camus

27 1. Zarzut: współczesne szkoły wychodzą na spotkanie przyszłości, proponując działania przeszłości.
2. Metawyzwanie: szkoła ma przygotowywać do życia w świecie, który jeszcze nie istnieje.

28 Cechy współczesnych czasów:
prawie nieograniczony dostęp do informacji; niezwykłe możliwości zaawansowanych technologii; łatwiejsze niż niegdyś zmaganie się z problemami dnia codziennego;

29 radykalne zmiany społeczne: w sensie indywidualnym i wspólnotowym;
konieczność działania w warunkach międzynarodowej konkurencji; zagrożenia globalne (ekologiczne, głód w niektórych częściach świata, katastrofy naturalne, zbierające bogate żniwo nieuleczalne choroby).

30 Wymagania państwa wobec szkół zostały wybrane w taki sposób, aby pomagały organizować pracę szkoły dla rozwiązywania najważniejszych problemów cywilizacyjnych. Wymagania te to nie zestaw przekonań na temat tego, jak szkoły powinny funkcjonować, ale raczej cele, do realizacji których powinny dążyć.

31 Dobra szkoła to szkoła dająca radość obu stronom: nauczycielom w tym samym stopniu co i uczniom, owocująca poszerzaniem horyzontów nie tylko wiedzy czy umiejętności, ale horyzontów człowieczeństwa.

32 Dobra szkoła współpracuje z rodzicami i wsłuchuje się w ich głos.

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "jej kompetencje i możliwości wpływania na rozwój szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google