Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe formy ochrony przyrody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe formy ochrony przyrody"— Zapis prezentacji:

1 Krajowe formy ochrony przyrody
Opalenica, 6 grudnia 2007r. Michał Borowiak

2 Krajowe formy ochrony przyrody
Opalenica, 6 grudnia 2007r. Michał Borowiak fot. Adam Bencal

3 Kierunki rozwoju ochrony przyrody
Kierunek ochrony konserwatorskiej Kierunek ochrony biocenotycznej Kierunek planistyczny (ochrony poprzez racjonalną gospodarkę przestrzenną) Dalekosiężna wizja ochrony przyrody – ochrona procesu ewolucji

4 Formy ochrony przyrody
Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów Pomnik przyrody Stanowisko dokumentacyjne Użytek ekologiczny Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Obszar chronionego krajobrazu Obszar Natura 2000 Park krajobrazowy Rezerwat przyrody Park narodowy

5 Ochrona gatunkowa Cel - zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej Strefy ochrony ostoi, stanowisk (roślin i grzybów), miejsc rozrodu i regularnego przebywania (zwierząt) Ochrona ex situ

6 Pomnik przyrody Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie

7 Stanowisko dokumentacyjne
Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

8 Użytek ekologiczny Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

9 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

10 Obszar chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

11 Park krajobrazowy Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

12 Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

13 Park narodowy Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

14 Formy ochrony przyrody na obszarach gmin Opalenica, Kuślin, Duszniki i Lwówek
Pomniki przyrody GMINA DUSZNIKI Jarząb brekinia (Sorbus torminalis (L.) Crantz) - rośnie w lesie w oddz. 300c L-ctwa Bytyń. Obwód na wys. 1,3 m cm, wysokość 20 m. Zarządca: Nadleśnictwo Pniewy, Nr rej. wojewódzkiego: 1214/01 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) - rośnie w lesie w oddz. 300c L-ctwa Bytyń. Obwód na wys. 1,3 m cm, wysokość 29 m. Zarządca: Nadleśnictwo Pniewy, Nr rej. wojewódzkiego: 1215/01 Buk pospolity (Fagus sylvatica L.) - rośnie w lesie w oddz. 300f L-ctwa Bytyń. Obwód na wys. 1,3 m cm, wysokość 30 m. Zarządca: Nadleśnictwo Pniewy, Nr rej. wojewódzkiego: 1216/01

15 GMINA KUŚLIN Dąb szypułkowy (Quercus robur) - rośnie przy południowo-wschodniej części zabudowań osady Tomaszewo. Obwód na wys. 1,3 m 391 cm, wysokość ok. 24 m. Zarządca: Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Głuponie, Nr rej. wojewódzkiego: 1038/00 Dąb szypułkowy (Quercus robur) - "Zbych" - rośnie przy południowo-wschodniej części zabudowań osady Tomaszewo. Obwód na wys. 1,3 m 710 cm, wysokość ok. 21 m. Zarządca: Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Głuponie, Nr rej. wojewódzkiego: 1039/00 Grupa 4 drzew - 3 szt. dębów szypułkowych (Quercus robur L.) i dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) o nazwie "Cztery kąty", o obwodzie cm mierzonym na wysokości 130 cm i wysokości m, rosnących na terenie Leśnictwa Wąsowo, grunty wsi Kuślina, oddział 82/3L na terenie nieruchomości będącej we władaniu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. z siedzibą w Lasówkach. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o nazwie "Strażnik", o obwodzie 301 cm mierzonym na wysokości 130 cm i wysokości 26 m, rosnący na terenie Leśnictwa Wąsowo, grunty wsi Kuślina, oddział 83/3L na terenie nieruchomości będącej we władaniu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. z siedzibą w Lasówkach. cd.

16 Grupa 3 drzew - dębów szypułkowych (Quercus robur L
Grupa 3 drzew - dębów szypułkowych (Quercus robur L.) o nazwie "Wydory" o obwodzie cm mierzonym na wysokości 130 cm i wysokości m, rosnących na terenie Leśnictwa Wąsowo, grunty wsi Kuślina, oddział 95L na terenie nieruchomości będącej we władaniu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. z siedzibą w Lasówkach. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) obrośnięte bluszczem pospolitym (Hedera helix) o nazwie "Kapliczka" o obwodzie 280 cm mierzonym na wysokości 130 cm i wysokości 28 m, rosnący na terenie Leśnictwa Wąsowo, grunty wsi Wąsowo, oddział 76/1L na terenie nieruchomości będącej we władaniu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. z siedzibą w Lasówkach.

17 Rezerwaty przyrody Gmina Lwówek Rezerwat przyrody pod nazwą "Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi" obszar łąk i bagna o łącznej powierzchni 71,43 ha, położony w gminie Lwówek, w powiecie nowotomyskim województwa wielkopolskiego, określony w ewidencji gruntów miejscowości Zgierzynka jako działki nr 234, 274/2, 418, stanowiące własność prywatną. Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych gęsi gęgawej i innych rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych. Rezerwat przyrody pod nazwą "Wielki Las" obszar lasu o powierzchni 78,96 ha w Leśnictwie Dąbrowa Nadleśnictwa Pniewy, położony w gminie Lwówek, w powiecie nowotomyskim województwa wielkopolskiego. Obszar rezerwatu został oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Pniewy, według stanu na dzień r., jako oddziały lasu nr , 251, 252, 253 a, b, c, d, f, g, h, drogi Leśnictwa Dąbrowa, obrębu Niemierzewo. Celem rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu łęgowego jesionowo - wiązowego (Querco-Ulmetum minoris), rzadko spotykanego w Wielkopolsce. 

18 Gmina Duszniki Rezerwat przyrody pod nazwą "Duszniczki" obszar lasu o powierzchni 0,77 ha w Leśnictwie Duszniczki Nadleśnictwa Pniewy, położony w miejscowości Duszniczki, w gromadzie Duszniki, w powiecie szamotulskim województwa wielkopolskiego. W skład rezerwatu wchodzi część oddziału lasu 17 pododdziały b, c, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : , stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych fragmentu lasu z udziałem modrzewia polskiego.

19 Gmina Opalenica Rezerwat przyrody pod nazwą "Urbanowo" obszar lasu o powierzchni 7,61 ha w Nadleśnictwie Konstantynowo, położony w miejscowości Troszczyn, na terenie gminy Opalenica, w powiecie nowotomyskim województwa wielkopolskiego, stanowiący 10 oddział lasu - Uroczysko Urbanowo, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres r. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu łęgowego.

20 Gmina Pniewy Rezerwat przyrody pod nazwą "Las Grądowy nad Mogilnicą" obszar lasu o powierzchni 7,35 ha w Leśnictwie Dąbrowa Nadleśnictwa Pniewy, położony w gminie Pniewy, w powiecie szamotulskim województwa wielkopolskiego. Obszar rezerwatu został oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Pniewy, według stanu na dzień r. jako oddział lasu nr 244 d, f, g h, i Leśnictwa Dąbrowa, obrębu Niemirzewo. Celem rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu wielogatunkowego i wielopiętrowego lasu liściastego o charakterze naturalnym, rzadko występującego w Wielkopolsce, wraz ze stanowiskiem lilii złotogów (Lilium martagon). Wokół rezerwatu, o którym mowa w pkt 1, tworzy się otulinę o łącznej powierzchni 13,88 ha, w skład której wchodzi obszar oznaczony w w/w planie jako oddziały lasu nr: 239 k, l, 244 a, j, Leśnictwa Dąbrowa, obszaru Niemirzewo. Celem otuliny jest zabezpieczenie obszaru rezerwatu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych cd.

21 Rezerwat przyrody pod nazwą "Jakubowo" obszar lasu o powierzchni 4,02 ha w Leśnictwie Dąbrowa Nadleśnictwa Pniewy, położony w gminie Pniewy, w powiecie szamotulskim województwa wielkopolskiego. Obszar rezerwatu został oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Pniewy, według stanu na dzień r. jako oddział lasu nr 235 a Leśnictwa Dąbrowa, obrębu Niemirzewo. Celem rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego ze stanowiskiem jarzębu brekinii (Sorbus torminalis), jednego z największych stanowisk występowania tego gatunku w Wielkopolsce. Wokół rezerwatu, o którym mowa w pkt 1, tworzy się otulinę o łącznej powierzchni 12,23 ha, w skład której wchodzi obszar oznaczony w w/w planie jako oddziały lasu nr: 228 k, 234 g, i, 235 b, c, h, i Leśnictwa Dąbrowa, obszaru Niemirzewo. Celem otuliny jest zabezpieczenie obszaru rezerwatu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

22 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Krajowe formy ochrony przyrody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google